ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

449 רפסמ

ב"סשת תקח תשרפ

תראבמכ ראבה תריש

יאקרב ריאי ר"ד

םילשוריהשמ יכ ם"במרה ןעוט (יעיברה קרפב) "םיקרפ הנומש"ב
תונזגרל הטנש - תחאה :עלסה לע האכהה אטחב תורבע יתש רבע
םהילע סעכ 'ה יכ תועטב בושחל םעל םרגש - היינשהו
.ירזכאכ 'ה תא וכירעה םה ךכ תובקעבו ,תותשל םימ םשקבב

תא ומוקמב עיצמו ,תופירחב ם"במרה לע קלוח ן"במרה
:לאננח ונבר לש ושוריפ

,לאושה תוחדל בוטה אוהו ,הזב ורמאנש םירבדה ןמ בורקהו
,כ) םרמוא אוה אטח יכ ,בתכש ,לאננח ונבר ירבד םה
ורמאיש יוארו ,'םימ םכל איצונ הזה עלסה ןמה' :(י
תתב' :(ח ,זט ,'מש) ורמאש ךרדכ !םימ םכל 'ה איצוי
'ה יכ םועידוי םיסנה לכב ןכו ,'לכאל רשב ברעב 'ה
םתמכחב ןורהאו השמ יכ ,םעה ובשח ילואו !אילפהל םהמיע
(אנ ,בל 'בד) :והזו ,הזה עלסה ןמ םימ םהל ואיצוה
.'לארשי ינב ךותב יתוא םתשדק אל'

הדמע גיצמ ,לאננח ונבר לש ושוריפב דדצמה ,ן"במרה
אלש ידכ ,םיסנ ישעמל לגוסמ םדאהש הכרעהה תא תללושה
אוביו עלסה ןמ םימ איצוהל םילגוסמש ימכ םעה םתוא הארי
.םיקולאה םוקמב םדימעהל תועט ידיל

השרפה לש המויס תארקל ,ראבה תרישב אטובמ הז ןויער
[1]:(חי-זט ,אכ)

הנתאו םעה תא ףסא השמל 'ה רמא רשא ראבה אוה הראב םשמו
ונע ראב ילע תאזה הרישה תא לארשי רישי זא .םימ םהל
םתנעשמב קקחמב םעה יבידנ הורכ םירש הורפח ראב .הל
.הנתמ רבדממ

שרפמ (א"פקת ,הניו) "םיהל-אה תרות" ורפסב [2],ר"שי
:האבה ךרדב הרישה תא

,השק הדובעה יכ ,םימ תוראב ורפחי םידבעהש םלועה ךרדמ
ןורהאו השמ םהש ,םמצע םירשה יכ ,תאזה ראבה ןכ אל
האכההו) השמ יפ ירבד ולישמהש ,לשמ ךרד לע והזו ,הורפח
ולעי ץראב הריפחה י"עש ומכש ,הריפחל (עלסה תא הכהש
היהת הריפחהש םלועה גהנמ .השמ ירבדב ולע ןכ ,םימה
,תאזה ראבה ןכ אל ,הבר העיגיבו תובקמבו ןזרג ילכב
ילב הורכ םעה ילודגו םיבידנה אלא ,םיידי הב ולח אל
הטמהו ,קוחה ןתונ אוה קקוחמו ;םדיב רשא תנעשמב למע
.דובכו הלודגל ןמיס אוה קקוחמה דיבש

'ה ידסחמ רבד ורכז אל תאזה הרישה תליחתבש ןנובתהו
השמ אטח לע ונשוריפל היאר יהוזו ,םימ םהל ןתנ רשא
ואיצוה םחוכב ןורהאו השמש זא ורבס םעה יכ ,ןורהאו
ותוארב ,השמ םנמא .וז הרישב םתוא ולליה ןכלו ,םימ םהל
,הרות-הנשמב םהל רמול קדקד ,ודי-לע 'ה לוליח דלונש
איצומה" :(וט ,ח 'בד) רמאנש םהל תאז התייה 'ה דימ יכ
."שימלחה רוצמ םימ ךל

ונל רבתסי ,ראבה תרישל ר"שי לש ושוריפ תא לבקנ םא
ן"במרה הלעהש ןויערה תא ששאל תנמ-לע האב איהש ןכתיי יכ
םאטח .הבירמ ימב ןורהאו השמ לש םאטח תוהמ רוריבל
אלו "םימ םכל איצונ הזה עלסה ןמה" ורמאש הזב היה
םעה תייעטהב היה םאטח ,ונייהד .םימה תא איצוי 'הש
.סנה רוקמל רשאב

םתסינכ-יאב ןורהאו השמ לע לטוהש שנועה ןבוי הז עקר לע
דמעמל רשאב תועטה לש השושיא עונמל אב שנועה .ץראל
םיוולתמ ןורהאו השמ ויה םא ,ןכש .םעה ברקב םיגיהנמה
,תנייפואמש הפוקת - הב תולחנתההו ץראה שוביכ תעב םעה לא
;ןדריה תייצח סנ ןוגכ) לארשיל ושענש םיסנב ,רתיה ןיב
הלוכי ,('וכו ןוליא קמעבו ןועבגב סנה ;וחירי שוביכ סנ
ברקב ססבתהל ,םהילא םיסנה ישעמ סוחיי לש תועטה התייה
ויתולבגממ םיגרוח םניא םתלודג לכ םע םיגיהנמה ךא .םעה
.שונא ןב לש

השעמה תא םיראתמ םיקוספהש םירובס םינשרפה בור [1]
,ליעל) הבירמ-ימב ןורהאו השמ לש םסרופמה אטחל סחייתמכ
לע "ארקמ תעד" ושוריפב ץיבוקשומ צ"י ךא ,(אי-ז ,כ
לארשיל השענש רחא סנ לע ןאכ תזמרמ הרותהש רובס ,רתא
תושחרתהה םוקממ יזיפה קוחירה םושמ תאז ,םעב עודי היהש
.עגרכ םעה אצמנ ובש באומ לש החרזממ הבירמ-ימ לש
,'לארשי תמכח' ישנאמ ,1784-1855 ,וי'גר לאומש קחצי [2]
.הילטיא ,הבודאפב םינברל ד"מהיב דסיימ