ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

503 רפסמ

ג"סשת ,תקוח תשרפ


תשוחנה שחנ

יאקרב ריאי ר"ד


םילשוריתחלהו" :םהילע רפוסמ תודעה תוחול תא השמ רביש רשאכ
לע תורח אוה םיהל-א בתכמ בתכמהו המה םיהל-א השעמ
םאש וששח תא השמ אטיב ךכב [1].(זט ,ב"ל ,'מש) "תחלה
,בהזה לגע ביבס דקרמה לארשי םעל תוחולה תא ריבעי
תא ונייהד ,לגעה תא התע םידבוע םהש יפכ םעה םודבעי
לע 'המכח ךשמ' יפל) םהב בותכה תא אלו םפוג תוחולה
.(רתא

למסכ שמשל רומאה ישחומ רבד לכ יבגל םייק הזה ששחה
תוהמה אל .ומצע ץפחל רבעמש הלענ ינחור עבמ גציימה
אוה הדי לע גצוימה שודקה ינחורה רסמה אלא ,תיזיפה
ריאמ ברה לש תצרחנה ונושלב וא ,השודק הילע ליצאמה
:(םש ,םש) קסניוודמ ןהכה החמש

הדובעה ול סחויו םלועב שודק ןינע םוש ןיא רבד ףוס
תביוחמה ותואיצמב שודק אוה ומש ת"ישה קר ,העינכהו
.הדובעו הלהת הואנ ולו

,ארקמב םירפוסמה אלפה ישעמ יבגל םג ןידה אוה
רפס ,תילארשיה הנומאה תודלות) ןמפיוק 'י ריבסמש יפכ
:(473 'מע ,ב

עיבהל הלועמ רמוח תיארקמה הנומאל ושמש אלפה ינממס
לוכי אוה :אלפל םינפ יתש יכ .השדחה האידיאה תא םהב
ןפואב םיקרבנה םייחצנ-םייגמ תוחוכ לש ץוצנכ תוארהל
תוארהל לוכי אוהו ,עבטה ירדס תא עגרל םיצרופו ירותסמ
תא םג עבוקהו לכב טלושה ןוילעה יקולאה ןוצרה ץוצנכ
.עבטה יקוח

םיעצמא ןאכ ןיא .תושעל 'ה הווצמ תשוחנה שחנ תא
םידיחי םיעצמא אלא ,(םישחל ,תועמק ,תומש) םיעובק
ןיא .תוקולאה ןוצר לש דחוימ יוליג ירפ ,םידחוימו
אוהו ,עמק וניא שחנה ירהש ,תיגאמ הלועפב ןאכ רבודמ
ןוצר תא הלגמה דבלב ףלוח רבד אלא ,עובק יעצמא היה אל
חכמ תלעופכ תיארנה תילילא תיגאמ הלועפ"ל דוגינב ,'ה
[2]."התלעפהל ןוילע-חכב ךרוצ ןיאש ,המצע

היקזח ךלמה תא העינהש איה וז הנבותש חינהל שי
תומבה תא ריסה אוה" :בותכש יפכ תשוחנה שחנ תא תתכל
רשא תשחנה שחנ תתכו הרשאה תא תרכו תבצמה תא רבשו
ול םירטקמ לארשי ינב ויה המהה םימיה דע יכ השמ השע
ק"דר לש ושוריפכו .(ד ,ח"י ב"למ) "ןתשחנ ול ארקיו
:קוספל

היהו ותוא דובעלו יעצמא תויהל אוה בוט יכ םיבשוח ויה
והיקזחו...ןמה תנצנצ ומכ סנה ןורכזל שחנה הז השמ תומימ חנומ
ויבא ימיב יכ ,םילוליג תדובעה רעיבשכ ותוא רעבל האר
םיבוטהש יפ-לע-ףא ,םילוליג תדובעל ומכ ול םידבוע ויה
סנה חכשיו ותוא רעבל בוט :רמא סנה וב םירכוז ויה
.וירחא רחמ וא םויה לארשי ינב ועטיו וחינהלמ

ונייהד ."ןתשוחנ" ,הנטקהה ךרד לע ,והניכ ףא היקזח
תינבתבש השודקה רסוח תא טילבהל ידכ ,ןטק תשוחנ שחנ
.ל-אה וצ יפ-לע השמ י"ע התשענש ףא ,שחנה

ודועיי תא אלימ תשוחנה שחנ דוע לכ :רמוא הווה
,וללוחמב הנומאה קוזיחבו סנה תרכהב עייסמכ ירוקמה
דועייה תלעב ןמה תנצנצ לש הדצל שדקמה תיבב םוקמ ול היה
ונידש ירה ,ןחלופה אשומל ומצע אוה ךפה רשאכ ךא ,ההזה
.והיקזח דימשהש םילוליגה תדובע ינממס ראש ןידכ


,הנשה שאר) תמסרופמה הנשמה תנווכ ףא הארנכ יהוז
לארשיש ןמזב אלא ?היחמ שחנ וא ,תיממ שחנ יכו" :(ח"ע ,ג
םימשבש ןהיבאל םבל תא ןידבעשמו הלעמ יפלכ ןילכתסמ
תנווכמ הנשמה ."םיקומנ ויה - ואל םאו ,םיאפרתמ ויה
ישודיח"ב א"שרהמה ירבדכ ,בלה תנווכב יולת לכהש ךכל
:א"ע ,טכ ,םש ארמגב הנשמה ירבד לע "הדגא

'ףרש ךל השע'ב ןינעה ןכו ...אתלמ אילת בלה תנווכבד
'וגו 'םחלב הצק ונשפנו' :ורמאש ןמב בוש ואטחש יפל
הארה סנה לע ףרשה תמישבו םהילע ללפתהל השמ ךרצוהו
ןילכתסמ םאו ושנענ םימש-םשל אלש םתנווכ עור יפלש םהל
.'וכו

:ליעל ונאבהש ןויערה תא םימכסמ א"שרהמה ירבד
תוסחייתהה ביט תא תעבוקה איה ,הנשמה ירבדכ ,"הנווכה"
ןווכתהל םדאל עייסמ ץפחה םא .ישחומה םצעה יפלכ םדאה לש
ילכ אוה יזא ,גציימ אוה ותואש ןויערל הנוכנ הרוצב
ול שמשל םדאה תא 'ןווכמ' אוה הלילח םא ךא ,יבויח
הרז הדובע ןיבל וניב ןיא - הדיגסלו הצרעהל טקייבואכ
.םולכ אלו

לארשי ינב לש אטחה תוהמל םג סחייתמ א"שרהמה
.ןלהל דקמתנ ךכבו םישחנה תכמ שנוע תא םהילע איבהש

לארשי ינב לש םאטח ,רתא לע שריה ר"שרה תעדל
םהידודנ לכ ךרואל םתוא ווילש םיסנב וריכה אלש היה
:רבדמב

לכ לעש ,םעל תוארהל ידכ אלא םישחנה תכישנ האב אל
ךרבתי ארובה לש וחוכ קרו תונכס ול תוברוא לעשו דעצ
סנה לעב וליפאש ךכ-לכ בר קוחיר ןקיחרמ יסינ חרואב
לכ םישל קר וילע לטוה ךושנה לכ .וסינב ריכמ וניא
ידסחש רחאל ףא ןיביו עדי ןעמל שחנה תומדב ויניעמ
תויוצמ תונכסה יכ םישחנה תא וילעמ וקיחרה ארובה
עגר לכ בשחייו ,ונליצמו ונרמוש אוה ה"בקהו ...דימת
.ךרבתי ודימ השדח הנתמכ ונייחב עגרו

סנב הרכהה לש ןויערה תא אופא אטבמ תשוחנה שחנ
תומלעתה .רתא לכבו תע לכב ונמויקל ול םיכרצנ ונאש
,לארשי ושנענ הז אטח לש וניגבו ,אטח רדגב איה ונממ
,םישחנה ידי-לע התע דע ושכוה אלש הזב סנ ואר אל יכ
ירבדכ ,הילאמ תנבומכ וז הדבוע לבקל םהילע היה רוסאו
ה"בקה םהל השעש םיסנ ךעידוהל" :[בכ ,טי ,ר"דמ] שרדמה
."ןהב הריג ןתוא

ינושל קוידב הז ןויערל ןיכומית אצמ ם"יבלמה
:קוספב

לדבה שיש ילצא ראבתה רבכש :'תשחנה שחנ לא טיבהו'
ןויעהו הבשחמה תונפ ןייצמ הטבהש ,הטבהו היאר ןיב
דמלו השמ השעש תשוחנה שחנ ןינע ןיבהו ןייעש רבדה לא
.יחו ורצי עינכהל

,ןמבש סנה תרכה הנבומ הז רשקהב "רציה תענכה"
ךרד לע אלש יעבט ןוזמב היה לארשי לש םנוצר םא ףא
:'קחצי תדיקע' לעב שריפ הז ןוויכב .סנה

אוהה םחלה דצמ תונולתו תונאות שקבל ואב םרעצ ךותמו
ורמאו ,סנב םהל םינותנה םימה םגו וב םינוזנש יהל-אה
ןיא' :ורמאש ומכו םיחוטב יתלב ןה ןכ םהל רשא םירבדהש
ילק םהש רחאו ,(א"ע ,טל ןישודיק) 'סנה לע ןיכמוס
יפלו ...םקופיס יד םהל ןיא וליאכ םהל בשחנ היה הרסהה
ןיאש ןויכ :רמאו םכרד יפ-לע ךרבתי 'ה םתוא ןד הז
תאז השעא ינא ףא ,יעבטה גהנמה לע םא-יכ תויחל םכצפח
אלו םעבטל אוהה לודגה רבדמב רשא םישחנה חינאש םכל
.הנה דע יתישעש ומכ םכל קיזהמ םהיפ םוסחא

לוכיבכש ,יתכלהה ןועיטה תא הלעמ המארע קחצי 'ר
,'סנה לע ןיכמוס ןיא' ויפל ,לארשי-ינב וב ושמתשה
םילהנתמ ונייחש הדבועה תא רותסל הז ןועיטב ןיא ךא
תקזחב איה םמויק תדבועמ תומלעתהו ,םוי לכב םיסנב
תרסהב ושנענ םה ךכ לעו ,ונמיע ל-אה ידסחב הבוט תויפכ
תשוחנה שחנ סנ ,ךכיפל .ארובה תחגשהבש יסנה דוסיה
:וירבדכ ,הזה ירסומה תוויעה תא ןקתל אב

ללפתיש ונממ ושקבו הנושאר וילע ואטחש המב ודוה הזלו
ןינעה ועדיו וריכיש אוהו ...ומוקמל אוהה סנה תרזח לע
הלוחה אפרתיו הכמב הכומה היחיש הזה ייסנה אוהה לודגה
וילע רשא יהל-אה תלוכיב הנומאה םויק אוהו ...אילחמב
.(ד ,ב קוקבח) 'היחי ותנומאב קידצו' :רמאנ

הרקמה די סוחיי אוה םיחיכשה םיירסומה םילשכה דחא
.ארובה לש תיסנה תגהנהל הסחייל םוקמב ונייח תרגשל
:'רוש רוכב'ה ירבדכ

תשודק ינפמ אלא ,האופר םוש וב ןיאו היחמ שחנה היה אל
רמאש ומכ יחו שחנה לא טיבמהש ןיאורשכש ,השענ םשה
.םייחה םהל ה"בקה תאמש םיריכמ ,תמ וניאשו ,ה"בקה
יחו שי ,אוה הרקמ :ורמאי םיתמו םייח ןמצעמ ויה םאש
סנה לידגהל ידכ ,רחא רבד אל שחנ השעש המו ,תמו שיו
,חלשב אתליכמב אבומ) למזיאב אפרמו למזיאב הכמ ה"בקהש
ןיכירצ ויה אל ה"בקה לש ונוצר היה םאו (156 'מע עסיו
אלשו סנה לידגהל אלא ,דימ םיאפרתמ ויה אלא ,רבד םוש
.אוה הרקמ ורמאי

:םוכיסל

םייסיסב תונויער ינש ונדמלל אב תשוחנה שחנ סנ
ןויער תאטבמ הניאש השודק םיצפחל סחייל ןיא .א :הנומאב
.ב .'הרז הדובע'ב הלילח אטחנ אמש ,ומצע ץפחל רבעמש
,וילאמ ןבומה רבד לאכ יזיפה ונמויקל סחייתהל ןיא
לע ריכהל ונילעו ,יסנ דוסי וב שיש ןיבהל ונילע אלא
רשא' תכרבב תמייק הז ןויערל הקיז) ארובל הדות ךכ
.('רצי


.רוקמב ןניאו רבחמה לש ןה רמאמב תושגדהה לכ [1]
.ח ,א"כ ,'מבל "ארקמ תעד" [2]