ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

449 רפסמ

ב"סשת [*],תקח תשרפ

הרפ תשרפ לע האילפ שרדמ

רשי-ןב םחנמ

ך"נתל הקלחמה
"םייתעבש קקזמ ...תורהט תורמא 'ה תורמא" םילהתב קוספה
ירחא ,(59 'מע 'ה) אנהכ ברד אתקיספב שרדנ (ז ,בי)
:תושרד ראש

תשרפב (םיליהתמ קוספה תא רתפ) ארק רתפ יזפ רב ןנח 'ר
עבש ,תופרש עבש ,תורפ עבש :העבש העבשמ הב שיש הרפ
העבש ,םירוהט העבש ,םיאמט העבש ,םיסוביכ העבש ,תויזה
השמ ףא ול רומא ,ןה רסח םדא ךל רמאי םאו .םינהוכ
רמאל ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו' :ללכב ויה ןרהאו
[1].(ב-א ,טי 'מב) 'הרותה תקח תאז

םישרושהמ וא םילימהמ דחא לכש ,רמול השרדה תנווכמ הרואכל
,'א'מ'ט ,'ס'ב'כ ,'ה'ז'נ ,'ף'ר'ש ,ןהכ ,הרפ :הלאה
.(טי) המודא הרפ תשרפב תויורקיה עבש ול שי ,'ר'ה'ט
רכששי ברה) הבר רבדמבל "הנוהכ תונתמ" שוריפ ,ןכאו
עבש" :רמוא (ז"טה האמה ףוסו עצמא ,ןילופ ,ץ"כ רעב
םא םלואו ."'וכו תופירש ןכו ,השרפב הרפ בותכ םימעפ
:ןה תויורקיהה .הלא םירפסמ אצמנ אל רופסנו קיידנ
5 'ף'ר'ש שרושה ;(י ,ט ,ו ,ה ,ב) םימעפ 5 "הרפ"
,ז) םעפ 19 - 'א'מ'ט שרושה ;(אכ ,טי ,חי ,ד) םימעפ
שרושה ;(בכ ,אכ ,כ ,טי ,זי ,זט ,וט ,די ,גי ,אי ,י ,ח
- "ןהכ" הלימה ;(טי ,חי ,בי ,ט) םימעפ7 -'ר'ה'ט
.(ז קוספב םיימעפו ,ו ,ד ,ג) םימעפ 5

תא שרפל םתוא הצליאו ,םינשרפ הדירטה תאז המאתה יא
,השרפב וללה םילימה לש תויורקיהה רפסמכ אל תויעיבשה
.תיניינע וא תינושל ,ןהב םירושקה םיניינעה רפסמכ אלא
עבש" תא ליחמ [2]הבר שרדמ לע "רשוי ירמא" שוריפה ךכ
ןהמש (ה ,ג הרפ) הנשמה הנומש תורפה עבש לע "תורפה
,לארשיב שדקמה םויק ימי לכב וא המודא הרפ רפא ןכוה
עיצמ תיפולח העצהכ .ינש תיב ימיב ,תרחא העד יפל ,וא
,השרפב "הרפ" לש תויורקיהה שמח לעש ,"רשוי-ירמא" לעב
ירהו ,"המימת"ו "המודא" :קוספב הייוניכ ינש תא ףיסונ
,השרדבש "ןיסוביכ עבש" תא ןכו "תופרש עבש" תא םג .העבש
תוירוטסיהה תומודאה תורפה עבש ולא יכ "רשוי ירמא" שרפמ
םיקסועהו ,הפרשל הקקזוה הרפו הרפ לכ ירהש ,(הנשמה יפ-לע)
רפסמה תא רתופ "רשוי ירמא" .םידגב סוביכל וקקזנ הב
,השרפב שרושה תויורקיה שמח לע ופיסוהב תויזה עבש לש
םיקוספב ,"וילע קרוז אל הדינ ימ" לש םימעפה יתש תא
;'ה'ז'נ שרושל ועמשמב בורקה 'ק'ר'ז שרושל ותנווכ) כ ,גי
,ט םיקוספב ,השרפב םיימעפ דוע אב "הדינ ימ" ףוריצה
יוביר יבגל ;םימעפ עבש יוצמ ןכא 'ר'ה'ט שרושה .(אכ
יתאצמ אל ,תויורקיה עבשל רבעמ הברה ,השרפב "אמט"
."רשוי ירמא"ב ןורתפ

,םייתכלה םיביטומו ארקמב םילימ תריפס בוליש לש המוד ךרדב
הנשמה יפ-לע תורפ עבש לע השרדה תא [3]א"רגה םג שרפמ
הירוטסיהבש תורפ עבש ןתואל זמרה תא ךא ;הרפ תכסמב
ףיסומ אוהשכ ,השרפב "הרפ" תויורקיה שמחב א"רגה אצומ
הלימ ,(זי ;ט 'ספ) "תאטח" לש תויורקיהה יתש תא ןהילע
א"רגה ליחמ "תופרש עבש" תא .הרפה רפא תא תנייצמה
םיקוספב טרופמכ ,הרפה םע םיפרשנה םיטירפה תעבש לע
.תעלות-ינשו בוזא ,זרא ץע ,השרפ המד ,הרשב ,הרוע :ו-ה
םיקוספב םייונמה תמ יאמט העבש םה םיאמטה תעבש םג ךכ
;חותפ ילכ לכ ;להאב רשא לכ ;להאה לא אבה לכ :זט-די
העבש"ל רשאב .רבקב עגונהו ;תמב עגונה ;ברח ללחב עגונה
קוספב םירכזנה םירהטימ העבש א"רגה הנומ ,"םירוהט
עגונה ,םצעב עגונה ,םשש תושפנה ,םילכה ,להאה :חי
תושרופמה ןה תויזהה עבש .רבקב עגונהו תמב עגונה ,ללחב
העבש"ל רשאבו ,"םימעפ עבש המדמ ... הזהו" :ד קוספב
קוספב) "ןהכה וידגב סבכו" וצהש ,א"רגה רמוא "םיסוביכ
םיקוספב ,םדוק םירכזומה םינהוכ ינש לע םג לח ,(ז
."ןהכה רזעלא חקלו" ,"ןהכה רזעלא לא התא םתתנו" :ד ,ג
תויורקיה עברא דוע ףוריצבו ,םיסוביכ השולש ןאכ שי ךכ
תויורקיה שמח לא .תויורקיה עבש ןאכ שי ,ךכ-רחא לעופה לש
רמאנכ ,שארב םירכזומה ןורהאו השמ םיפרטצמ השרפב "ןהכ"
"וינהכב ןרהאו השמ" םיליהתמ קוספה יפ לעו ,הפוג השרפב
.(ו ,טצ)


.התוא םיקיתעמו ותעד תא ולביק א"רגה ירחאש םישרפמה
ךרד ול שיש ,(ןמדירפ) םולש-שיא 'מ לש ותעד ךכ אל
עיגמ אוה םינהוכ העבשל .יתבר אתקיספל ורואיבב ולשמ
השמ :ןתנוי םוגרת הנוכמה ,ימלשוריה םוגרתה תרזעב
.םינהוכ השולש ירהו ,רזעלאל הרפה תא ונתנ ןורהאו
ןהוכו =) "סוכי ןרחוא אנהכ" :"טחשו" םגרותמ ,ג קוספב
;"ןרחוא ןהכ דקויו" םגרותמ "ףרשו" ה קוספב ;(טחשי רחא
ט קוספבו ;ןרחוא ןהכ בסיו" םגרותמ "חקלו" ו קוספב
=) "יכד ןיהכ רבג סונכיו" םגרותמ "רוהט שיא ףסאו"
,םלואו) םינהוכ העבש דחי ירה - (רוהט ןהכ שיא ףסאו
םיימעפ דוע םוגרתה ריכזמ ,האזהה יבגל ,טי-חי םיקוספב
הנומשל רפסמה םכתסמ ךכו ,"אוכד אנהכ" ,"יכד ןיהכ רבג"
.(!םינהוכ העשת וא

תעבש תא םג םולש-שיא שרפמ "םינהוכ העבש" םתוא תובקעב
הרפב ןיקוסעה לכ" ירהש ,םיסוביכהו םיאמטה ,םירוהטה
םדוק ,(ד ,ד הרפ הנשמ) "םידגב ןיאמטמ ףוס דעו הליחתמ
םיבייח םה ואמטנש ירחאו ,םירוהט תויהל םיכירצ םה
םולש-שיא שרפמ תופרשהו תויזהה עבש תא .םידגב סוביכב
:תרחא ךרד טקונ אוה "תורפ עבש" שוריפב ךא ,א"רגה ומכ
"אתרות" ףיסומ אוה ,השרפבש "הרפ" תויורקיה שמח לע
,ז קוספל "ןתנוי" ימלשוריה םוגרתבש (תימראב הרפ)
קוספב םג התייה םולש-שיא תעדלש תימרא הלימ התוא ןכו
(הפרשב=) "תדקל" ירחאש ,רבוס אוה ;םשמ הטמשנ ךא ,ח
עיגמ אוה ךכ .(הרפה לש=) "אתרותד" ךמוסה אובל ךירצ
,יחרכה וניא "אתרותב" ךמוסהש ןייצנ םלואו ,תורפ עבשל
אוה ,רביר 'ד ידימ ,םוגרתה לש תיעדמה הרודהמב םגו
רתופ םולש-שיאכ "לארשי תמכח"ב םכחש הומת ,דועו .רסח
יפ-לע ,אנהכ ברד אתקיספ םודקה םיארומאה שרדממ הדגא
.הברהב תרחואמ ותכירעש ,"ןתנוי" הנוכמה םוגרתה

הסננ ןכל ,השרדה תנבהב םיטבחתמ םישרדמה ינשרפש וניאר
:התנבהל ךרד דוע

ונינמ .דחי ןפרצנו ,השרפב תויורקיהה רפסמ לא בושנ
'ס'ב'כ ;םימעפ 5 - 'ף'ר'ש ;םימעפ 5 - "הרפ" :ליעל
'א'מ'ט ;םימעפ 5 - "ןהכ" ;םימעפ 4 - 'ה'ז'נ ;םימעפ 5 -
"רהטי אל" תונמל ילבמ) ;םימעפ 6 - 'ר'ה'ט ;םעפ 19 -
,49 אוה הלא לכ םוכס .(הרהטה תלילש תא אטבמה [בי]
:יתבר אתקיספב ונתשרד ןושלכ ,"םייתעבש" אוהו

תשרדנ הרותהש ,יזפ ןב ןנחוי ר"א ?'םייתעבש קקוזמ' והמ
שי ,'םייתעבש קקוזמ' וז השרפ ףא ,םינפ עשתו םיעברא
.'וגו דציכ .תורהט עשתו םיעברא הב

םיעברא לש ןיינע דוע יתבר אתקיספה איבמ ונתשרדל ךשמהב
תויזה עבש ,םימי העבש ךשמב םיזמ ויה ןהכה לע :עשתו
.עשתו םיעברא דחי ירה ,(א ,ג הרפ הנשמ יפ-לע) םוי לכב

תואסרגכ ,הפיסומ הניאש ,יתבר אתקיספ תסרגל הפי ונתעצה
תויורקיהה שמח לע ןורהאו השמ תא ,םישרדמה יצבק ראש
,אנהכ ברד אתקיספ) תואסרגה ראש אלה .השרפב "ןהכ" לש
חתפמה תולימ עבשמ תחא לכש תוחינמ (תומוחנת ,אבר רבדמב
אתקיספ תסריגש חינהל ןכ םא לכונה .םימעפ עבש האב
ישרדמ ץבוק לש יסחיה ורוחיא ףא לע ,תירוקמה איה יתבר
- העבש םוקמב - םינהוכ השימח יבגל הלאשה אמשו ?הז
תנווכ לש הנבה-יא ךותמ ,םודק בלשב רבכ השרדל הסנכנ
.לודג ןויע ךירצ ןיידע ?השרדה

.חרק תשרפ תא וז תבשב םיארוק ל"וחב[*]
תקוח אמוחנת ,ה תקוח אמוחנתב םג תאבומ תאז השרד [1]
אתקיספבו ,ב תקוח הבר רבדמבב ,(א ,הנ - ב ,דנ 'מע) ט
םאו" םויסה רסח יתבר אתקיספב .(ב-א ,חנ 'מע) די יתבר
.רחא םויס ומוקמב שיו ,'וגו "םדא ךל רמאי
ז"טה האמה ףוס ,וקורמ ,ינשה יתפרצה לאדיו ברהמ [2]
.ז"יה תליחתו
.ח"יה האמה ףוסו עצמא ,אנליוומ והילא 'ר ןואגה [3]