ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

243 רפסמ

ח"נשת ,תקח תשרפ

הרותבש םימ תוישרפ יתש

ררשי ןב םחנמהרותבש םימ תוישרפ יתש

:יסנ ןפואב םימ ןתמ תודואו ןואמיצ תודוא הרותב תואב תוישרפ יתש
זי) תומש רפסבש חלשב תרדסבש וזו ,(אי-א כ 'מב) תקח ונתרדסבש וז
,םעה תנולת ,רבדמב םעה ןואמיצ :ןהיתשל םיפתושמ םיבר םיווק .(ז-א
ןתמו ,עלס/רוצמ םימ תאיצי לש סנ ,השמל 'ה תארוה [1],השמ תליפת
תונשרפב ועמשוה הז אצממ ךותמ ."הבירמ" ןושל וב שיש ,םוקמל םש
ףסוי 'ר .דחא עוריא לע אלא תורפסמ ןניא תושרפה יתשש ,תועד
רפסב :טרפו ללכ לש םגדב תאז ריבסה [2],תפרצ ינשרפמ ,רוש-רוכב
ומעל 'ה גאד דציכ ,הללכהב בותכה רפסמ - רבדמה עסמ תליחתב - תומש
לכ ,הלא םירבד טרפמ רבדמב רפסש דועב ,וילשו ןמ ,םימ םהל ןתנו
םיפסונ םינומלא םינשרפ הארנכש ,וזה העדה תא .ומוקמבו ונמזב דחא
ךותמ [4],םייסאלקה ונינשרפמ המכ וכירפה רבכ [3],הב וקיזחה
,יניס רבדמבש ברוחב ןושארה :םיעוריאה ינש יטרפב םיטלוב םילדבה
לכ יניעל ינשה וליאו ,םינקזה יניעל ןושארה ;םודא ץרא הצקב ינשהו
הכרפ ךא [5].רבדל - ינשבו ,עלסב תוכהל השמ הווטצנ ןושארב ;הדעה
,תוחפ וא רתוי םייתרוקיב ,םישדח םינשרפ תוטיש לע הלח הניא וז
תרוסמ ךותמ ולשלתשנש תואסרג יתש םה הרותה ירופיס ינשש םינעוטה
םעמשמכ הרותה ירבד תא ןיבהלו תוארל אלא ונל ןיא ,ונאו [6].תחא
.םרשקהב

ד"מ ירבד ןאכל םיפי .םינוש םיעוריא ינש לע תרפסמ הרותהש הארנ
רבדמה עסמ תליחתב ,םיטרפ ןוויגב ,השרפה תלפכה" :[7]וטוסאק
גאד 'הש רמול האבה ,תיתורפס הינומרה ןיעמ תרצוי ,ופוס תארקלו
שי עוריא לכ לש ודוחיי תא ,ןכא ."רבדמה תפוקת לכ ךשמב ומעל
לע ן"במרה רריב רבכ זי תומשבש השרפב דחוימה תאו ,ורשקהב ןיבהל
םימל םיאמצ לארשי .םש לאנברבא - קוידו טוריפ רתיבו ,רתא
טי 'מש) יניס רבדמבש ברוח רה ינפל הנורחאה םתנחת וזו ,םידיפרב
ינקזלו השמל הווצמ אלא ,םוקמב-וב םימ ליזמ וניא 'ה ןכל .(ב
לא [8]תחא הנחת םעה ינפל םדקתהל ,רמולכ ,"םעה ינפל רבע" לארשי
,םימכחה םהש ,םינקזה .םינקזה יניעל רוצב תוכהל םשו ,ברוח רה
דסח אלא ,ללכ יולג סנ וניא ילואש ,האכה לש תיסחי ןטק סנב םייד
יוצמכ ,הקד ןבא תבכש תחת יובחה םימ קרוע השמל הרומה ,'ה
לחנה" אוה ,םידיפרב םיאמצה םעה לא םימה ודרי םשמ [9].תוירבדמב
.אמ הק ;זט-וט חע 'התב תיטויפ ראותמה ,(אכ ט 'בד) "רהה ןמ דריה

הניכש התלגתנ ןושארה בלשב .יניס רה דמעמ לש ינשה בלשה אופא והז
תודבעתשה תארקל הנכהו םידקת אלא וניאש ,ול רמאנו ,ודבל השמל םש
בלש ןיעמ אוהש ,ינשה בלשב .(בי ג 'מש) דיתעב םש 'הל ולוכ םעה
אמצמ עגיהו ףייעה םעה .רהל אובל םינקזה םע השמ םידקמ ,םייניב
דע ךכ לכ עגיו ףייע ;וילא םיעיגמ םימה ,רהל עיגהל לוכי וניא
ידכ - הנחמהמ םיגיהנמה לכ רדעיה םע דחי - הז בצמ לצנמ קלמעש
.(חי-זי הכ 'בד) ואטח רקיע הזו ,לארשי תא ףוקתל

יכ ,םשמ םהל תנתינ הרותהש ינפל דוע ,יניסמ לארשיל םינתינ םימ
לש םפוג םויקל 'ה תגאד .(א"ע בפ אמק אבב) "הרות אלא םימ ןיא"
.הרותב לארשי לש םתמשנ תא תויחהל - יאנת איהו - תמדוק לארשי
םג ,ןויצ שדקמה רהל פיטוטורפו םידקת אוה יניס שדוקה רהש ךותמו
םיאיבנה יפמ רמאנכ ,וצראלו לארשיל הכרב ןייעמ תאצל דיתע ןויצמ
יפמ ירויצו טרופמ רואיתבו ,(ח די ;א גי) הירכז ,(חי ד) לאוי
םעהו ,ברוחב 'הל ללפתמ השמש םשכ ,ךכל ךשמהכו .(בי-א זמ) לאקזחי
חלשי" דיתעב ךכ ,(גי-ח זי 'מש) העושתל הכוז םידיפרב קלמעב םחלנה
.(ב ,יק ;ג-ב נ םש םג האר ;ג כ 'הת) "ךדעסי ןויצמו שדקמ ךרזע
,המש םעה אובל םיפצמו יניסב םתוהשב ,םינקזהו השמש םשכ ,ךשמהבו
רהמ תאצל הרות הדיתע ךכ ,(בי-א חי 'מש) 'ה תדובעל ירכנ םילבקמ
.(זט די ;גכ-כ ח 'כז ;ג-א ד 'ימ ;ד-א ב 'שי) םייוגה לכ לא ןויצ
טי 'מש) טפשמ ירדס דמול השמ יניסבש םשכ :ףיסוהל ןתינ ףאו
הארו ;וכ א 'שי) "הנמאנ הירק קדצה ריע" םילשורי היהת ךכ ,(זכ-בי
.(ב 'שי ;ט-ח זי 'בד
קחרה ,ןיצ רבדמבש שדקב םינוח לארשי :תקח תרדסב ראותמה בצמה הנוש
,טלובו יולג סנ י"ע 'ה םש תא שדקי השמש ,יואר ןכל .יניסמ
,תורמאמ הרשעב ,רובידבש םשכ ,רוביד י"ע עלסמ םימ תאצוה ,ונייהד
השמש ,השמ דיבש 'ה הטמ למסמ ןאכ .(א ה תובא) םלועה תא 'ה ארב
תא םיננכתמה םיאיבצמ ךרדכ אלא .סנה השוע אוה 'הו ,'ה חילשכ לעופ
.עלסב הכמו ברוחב היהש םידקתה ירחא ררגנ השמ ,תמדוקה המחלמה
םרג ,תונשרפב שגדומכ ,אמשו [10],הטמה תא תחקל 'ה וצ והעטה ילוא
סעכ ;(ה-ג כ) תושק תונעטב השמל אבה ,םעה לע וסעכ םג ותועטל
הזה עלסה ןמה ,םירמה אנ ועמש" םיעתמהו םישקה וירבדב ןה הלגנה
[11].עלסה תא םיימעפ ותוכהב ,והשעמב ןהו ,(י םש) "םימ םכל איצונ
לכ לע ךא ,הווצמכו יוארכ 'ה םש תא ושדיק אלש לע ושנענ ןרהאו השמ
,ןכ לע ;םיבר םימל וכז םריעבו םה ,ןאכ היה םעה יניעל סנ ,םינפ
םימב - (גי כ) "םב שדקיו" :ויתובקעב ינוקזחו ם"בשר שוריפכ
[12].הלא
תארקל םישחמומ ,ןאכ היהש ויוקילו םשה שודיק טועימש רשפא ,הנהו
,םירש הורפח ראב ,הל ונע ראב ילע" :ראבה תרישב ,תקח תשרפ ףוס
הנוש תאז הריש .(חי-זי אכ 'מב) "םתנעשמב קקחמב ,םע יבידנ הורכ
:ןאכו ,'הל חבשו הריש ןהש ,ללכב ארקמבו ,הרותבש לארשי תוריש לכמ
ותנבה ךותמ (די םש) ם"בשר .םדו רשב רואיפ ,םיקקוחמלו םירשל חבש
השמ העט םשש ,שדקבש ראבה תאזש ,רבוס תועסמה לש יפארגואיגה רדסב
עלסה תא (!םיימעפ) הקזחב וכה ןרהא ומעו השמ :ןיבנ התעמ .שנענו
ורכ םע יבידנו םירש :םעה ורש ,ןרהאלו השמל ,םהלו ,םימ ואיצוהו
אלו ,ורש םדו רשבל .םהלש קקוחמה - הטמבו םתונעשמב ,ראב ונל
היה םשה שודיק ,"םב שדקיו" :ןיידעו םינפ לכ לעו [13].ארובל
.םימ םתואב
רשי ןב םחנמ
ך"נתל הקלחמה

:תורעה
שוריפכ ,הליפת תועמשמב (ו כ 'מב) "םהינפ לע ולפיו" ןיבנ םא
.הטגלווה םוגרתבש תפסותב ךכו .ע"באר
1
.ח כ 'מבל ורואיבב ;תופסותה ילעבמ ,שנאילרואמ ףסוי 'ר
2
הלאו ...ורמאו םיבר ועט" :ח כ 'מב ףוסל וירבדב ,ע"באר ירבדכ
."בל ירוע
3
.גי םש ,ן"במר זמורמב ;ח כ 'מבל ינוקזחו ע"באר
4
אלהש ,תוכהל השמ הווטצנ תקח תשרפב םג ןכאש ,םישרפמ שי ,םלואו
.סעכה ינפואמ דחאב ,רחא אטח היה ואטחו ;הטמה תא תחקל הווטצנ
5
'מע ,א"נשת םילשורי ,[אכ-אי] רבדמב רפס לע שוריפ ,טכיל 'י האר
.196
6
.141 'מע ,ב"ישת םילשורי ,תומש רפס לע שוריפ ,וטוסאק ד"מ
7
.זכ ט א"מש ;די גל ;זי בל 'רבב יוצמ 'ינפל ר"בע' לש הז עמשמ
8
הרמב םג ךכ (127 'מע) ותעדל ;141-140 'מע (,7 'עה) וטוסאק האר
אכ 'רב) םימה ראב תודוא רגהל 'ה תארוהל המודבו ;(הכ וט 'מש)
.(טי
9
'מש האר ;וב תרחא הרישי הלועפ וא האכה םשל הטמה חוקל דימת אל
.זכ-וכ אכ ;ט זי ;וט די
10
"רוצב תיכהו" תמועל ,הקזח האכה אטבמ "תא ךיו"ש הארנ .אי םש
.העיגנ ןיעמ ,תילמס הכמ אלא הניאש ,(ו זי 'מש)
11
.ןיינע ותואל ךא ;לארשיב - "םב שדקיו" שרפמ רתא לע ן"במר
12
תוראבה יתש לש דחי יוהיז ךותמ תאז הנקסמ קיסמ וניא ומצע ם"בשר
שודיק היה ןכאש ,"םב שדקיו" תא וירואיב לשב תאזו ;תקח תשרפבש
יתש תא דחי םיהזמ (חמ – זמ תקח ,רבוב 'דהמ 'חנת) ל"זח רבכ .םשה
,"םירמ לש הראב"ל ךשמהכ ,השמ ראבש תיסנה החנהב ךא ,תוראבה
הכוס :[ןמרביל 'דהמ] אתפסות י"פע) רבדמב לארשי םע ךלהל הכישמה
יבקע ם"בשרש ,ןייצנו (.168 'מע ,ב ד הטוס ;268 'מע ,אי ד
תונשרפה בורבו ל"זחב לבוקמכ אלו "םב שדקיו"ל ידוחייה ושוריפב
אוה המוד ןפואב ;(ויברוקמ ןידב וקדקדב שדקתמ 'ה םשש) תידוהיה
.(ג י 'קיו) "שדקא יברקב" תא ראבמ
13


This page written by using HebWeb(R). (C) All rights reserved to Eyal Orbach.
Best view with 800x600 resultion or above.