ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

138 רפסמ

ו"נשת ,תקוח תשרפ

(ב"ע ,ס ,ןילוח ילבב) "הרות יפוג ןה ןהו ףורשל ןייוארש תוארקמ הברה"

                                                  

דצל ,םיבחרנ םיירילו םייביטרנ םירואית ארקמה יקוספ םיליכמ ,עודיכ
לש לודגה םקלח .רואיב םינועטו םה םירצק בורלש םייביטמרונ םידגיה
רסומו תעד ,הניב ארוקה תא דמלל לילעב םיאב ןושארה גוסה ןמ םיקוספה
אל םא ארקמ לש וטושפב ןייעמל רז רבדה הארנ תומוקמ המכב םרב .לכשה
                         .לילעב ןבומ יתלב

,לשמל ,ךכ .תירויצה םנושלב ךכל יוטיב ונתנו רבדב ושיגרה ל"זח םג
:אחא 'ר םשב [(651 ,קבלא - רודואית)] בל ,ס השרפ)הבר תישארבב אבומ
תציחר וליפאש .םינב לש ןתרותמ תובא יתב ידבע ילגר תציחר הפי..."
אלא ורשבכ אמטמ ומד ןיאו הרות  יפוגמ ץרשהו ,בותכל ךירצ םיילגר
,א הגיגח) הנשמב בותכה יפל אלא ץרשה תאמוט קר אלו ."ארקמה יובירמ
תבש תוכלה .וכומסיש המ לע םהל  ןיאו ,ריואב ןיחרופ םירדנ רתה" :(ח
תוכלהו טעומ ארקמ ןהש ,הרעשב ןייולתה ןיררהכ םה ירה תוליעמו תוגיגח
                             ."תובורמ

םוכפהו תקפקופמ תיתורפסה םתמורתש םיקוספ םתוא לע ל"זח ודמע דוחייב
ונתשרפב עיפומה קוספה הנה .תיטפשמ תועמשמ ילעב םיקוספל םהיתושרדב
ךלמב םחלנ אוהו איה ירומאה ךלמ ןחיס ריע ןובשח יכ " :(וכ אכ 'דמב)
תוארקמ הברה" ןיב ל"זח םינומ ,"ודימ וצרא לכ תא חקיו ןושארה באומ
הלאשה תלאשנ .(ב"ע ,ס ןילוח ילבב) "הרות יפוג ןה ןהו ףורשל ןייוארש
םימיה ירבד רופיס רשאמ רתוי וניאש הז קוספב םינומט "הרות יפוג" וליא
                         ?םימעה תומחלמ לש

םיסחיה :ןיפנא ירתב ותוא ושרדו ,וטושפמ הז קוספ ועיקפה ל"זח הנה
םיסחיהו ,יבמופ ימואלניב טפשמ םויכ הנוכמש המ ,תומואה ןיבש םייקוחה
תא דואמ ריכזמש המ ,תונושה תומואה ןמ םינושה םיטרפה ןיבש םייטפשמה
                      .יטרפה ימואלניבה טפשמה

לוכי לארשי ינב לש םשוביכ ןיאש ,איה ל"זח לש םתעד ,ןושארה ןפל רשאב
ול ןתינ םא אלא ,קדוצ אוה ןיאו ,קדוצ אוה םא קר אלא אמייק רב בשחיהל
ינבל םהל רוסאש הרזה המואל הפ ןוחתפ שי ןכ אל םאש .ה"‏בקהמ "רתיה"
,רעבאב אמוחנת שרדמ) תורוקמב אבומ ךכ .השבוכלו הדגנ םחליהל לארשי
         :(ל ,טי השרפ ,הבר רבדמבב חסונ ייונישבו גנ ,תקוח

בותכה רמאש הז (הכ אכ 'דמב) 'הלאה םירעה לכ תא לארשי חקיו'
ה"בקה רמא .(ח אס ,'שי) 'הלועב לזג אנוש טפשמ בהוא 'ה ינא יכ'
,התיה באומ לש ןובשחו (ט בי ,'בד) 'באומ תא רצת לא' ,השמל
ךלמב םחלנ אוהו איה ירומאה ךלמ ןוחיס ריע ןובשח יכ' :רמאנש
,ןוחיס דימ ןובשח ולטנ לארשי ואב .(ט אכ ,'דמב) 'ןושארה באומ
אלא ,לזג םדיב התיה ונממ הולטנ וליאש .באומ ךלממ לטנש המ לכו
ןמ ןירוטפ ויהש ,ןוחיס ןמ לארשי ולטנו ,באומ ןמ ןוחיס לטנ
           .'ןוחיס ריע ןובשח יכ' :ביתכ ךכל ,לזגה

הרכהה תובקעב אב 'ה יוויצ יפל ןוחיס דימ ןובשח תא שובכל רתיהה ןכא
,ס) ןילוח ילבבב אבומש יפכ .באומב ירומאה ךלמ ןוחיס השעש שוביכב
.'מוגו 'באומב םחלנ אוהו איה ירומאה ךלמ ןוחיס ריע ןובשח יכ' (ב"ע
ה"בקה רמא .'באומ תא רצת לא' לארשיל ה"בקה והל רמאד ?הנימ אקפנ יאמ
ןוחיס אובי =] ןוחיסמ וקפילו  לארשי ותילו באוממ קופיל ןוחיס יתיל
ןומע :אפפ בר רמאד ונייהו [ןוחיסמ ואיצויו לארשי ואוביו באוממ איצוי
                       ."ןוחיסב ורהיט באומו

םע ויתומחלמב דוד לצא םג הנשנ יקוח קדצהל בייח שוביכה יכ הרכהה
ךלמיבאל םהרבא עבשנ רבכ ןכש ,םיתשלפ תא שבוכ דוד ןיא .תונכשה תומואה
וקפיל םירותפכ [ואובי=] ותיל ה”בקה רמא אלא" וצרא תא שובכי אלש
ומכ ."םירותפכמ וקפיל לארשי ותילו ,םיתשלפ ונייהד םיועמ [ואיצוי=]
תא רובעי אלש ןבלל בקעי עבשנ רבכ ןכש םיירהנ םרא תא שבוכ דוד ןיא ןכ
םה אלא ,היה ךכ תמאב ורמאו....ןירדהנס ובישוה דימ" אלא .דעלגה
קלב ינחני םרא ןמ' רמא ךכ אל ,רבע המ ינפמ עשרה םעלב .הליחת והורבע
לארשי ינב ודבעיו' :רמאנש ,ונב דבעיש אל םייתעשר ןשוכו ?'באומ ךלמ
יתש ונילע ועישרה םה - (ח ג ,'פוש) 'םינש הנומש םייתעשר ןשוכ תא
      ."...ןגרהו ןהילע רזח דימ ד"יב ול [ורוהש] ןוויכ .תויעשר

לש וניד לע שוביכה לש ותעפשה אוה הז קוספמ ל"זח ודמלש ינשה ןפה
   :(א"ע ,חל - ב"ע ,זל) ןיטיג ילבבב אירטו אלקשה תאבומ ךכ .דיחיה

םיבכוכ דבועה תא הנקש םיבכוכ דבועל ןיינמ :שיקל שיר רמאד ...
'ונקת םהמ םכמע םירגה םיבשותה ינבמ םגו' :רמאנש ?וידי השעמל
.... .הזמ הז םינוק םה אלו םכמ םינוק םה אלו םהמ םינוק םתא
ונקי אל לוכי .ופוגל הזמ הז םינוק םה אלו [רמא ךכ =] רמאק יכה
דבוע ,הנוק לארשי םיבכוכ דבוע ,ו"ק תרמא ?וידי השעמל הז תא הז
רומאו =] אפסכב ילימ ינה אמיאו ?ש"כ אל םיבכוכ דבוע םיבכוכ
ורהיט באומו ןומע :אפפ בר רמא ?אל הקזחב לבא [ףסכב םירבד םתוא
דבוע ,םיבכוכ דבוע םיבכוכ דבוע [ונאצמ =] ןחכשא .ןוחיסב
         .'יבש ונממ בשיו' :ביתכד ?ןלנמ לארשי םיבכוכ

תא שובכל לארשי ינבל רתומ היהש םשכו ,המחלמ שוביכל המוד ןכ םא הקזחה
לארשי לכל רתומ ךכ ,ונראיבש יפכ ,באוממ רבעב השבכנ וזש ףא ןובשח
.ןילטלטימו ןיעקרקמ ראש ףאו ,ירבע דבע הקזוחב חקלש יאבש לכמ תונקל
                              ?עודמ

(םש ,םש) א"בטירהמש דועב .םינושארה ןיב לדבה שי וז הדוקנבש הארנ
           ןכש ,המחלמ תקזח לש דחוימ ןיד המחלמב שיש עמשמ

,איה הרומג הקזחו ינאש המחלמ תקזח ,תלזגנ הניא עקרקד ג"עא...
רומג ןינק האנק ןוחיסד [הב =] ,היב וכז ןוחיסמ והוחקלש לארשיו
                ...המחלמ י"ע הב קיזחהש הקזחב

המ תמגוד ,דחוימ רתיה המחלמה שוביכ ןיאש הלוע ד"ירה 'סות יפלש ירה
ףינס אוה אלא ,תמדוקה האמב דוע המחלמה יטפשמב רכומו לבוקמ היהש
        :ונושל הזו .העש לכבו תע לכב תויוצמה שואייה תוכלהל

התיה באומו ןומע 'יפ ,ןוחיסב ורהיט באומו ןומע אפפ בר רמא
.לארשיל הרתוה םהמ הלטנו ןוחיס אבש רובעבו לארשיל הרוסא םצרא
ורזחו ,הנממ באומו ןומע  ושאייתנש הקזחבו חכב ןוחיס האנקש
ורבחמ הנוק ינענכ [ש אצוי  =] אמלא .ןוחיסמ הוחקלו לארשי
                           .הקזחב

האבש 'ןוחיסב ורהיט באומו ןומע' :אפפ בר תרמימש רמול ילוא ןתינ
ללגב תרהטימ ןובשח ןיא .הדמל האצמנ יוג יאבש םתס לש וניד לע דמלל
               .םילעבה שואיי ללגב אלא "המחלמה תקזח"

רבדב" לאשנש ,(371 - 370 ,ואלב) טר הבושתב ם"במרה לש ותשיג תניינעמ
תויסנכה יתבמ דחאל םיכייש ויהש ,שדוקה ירפס םיזזובה ןמ הנקש ימ
     :בישה ךכ לע "?םריזחהל ותוא ןיפוכ וא םתוא הנק םאה ,םירעבש

,שדקה ןיד לטבו הנק ירה ,ןאטלוס תדוקפב התשענ הזיבה וז םא
אלש וזזבנ םא לבא...םתשודק הלטב ,וזזבנ םא שדקמה ילכ וליפאו
הז רוזחיו ,לוטיו ,איצוה המכ ,ץפח תטיקנב עבשיי ,ןאטלוס תושרב
                       ...ומוקמל רפסה

העקפהו הסיפת לכל המחלמ שוביכ לש ופקות תא ביחרמ ם"במרהש ,אופא הארנ
                  .בל תורירשב התשענש ףא ,תינוטלש

יולה ףסוי 'ר לש ותבושתמ הרואכל הלוע ם"במרה לש ותעדל תדגונמ העד
םאה ם"במרל המודב לאשנש ,(ב ,דכ ,מ"ב ,תצבוקמ הטישב תאבומ) שגימ ןבא
םיבייח םאה ונק םאו ,תונוטלשה תדוקפב ולזגנש שדוק ירפס תונקל רתומ
לש תעדה ןדמואב יולת רבדהש הלוע ותבושתמ .םינושארה םהילעבל בישהל
ודיב החומ ןיאש ךלמה רמאמב רבדה היהש פ"עא" ותעדל .םינושארה םילעבה
םייואר םניא םירפסהש יפל" םהמ שאיתמ םילעבה ןיא ,"ותריזג לטבמ ןיאו
םינושארה םילעבהש אצמנ ."םהל םא יכ הריכמ םהל ןיאו םידוהיל םא יכ
קר אל וירבדל ."ודימ ןאיצויו ולש ןהש ררבי לארשי דיל ואב םאש ךמוס"
ןיאש אלא ,םילעבה שואי בקע השיכרה תא "תרהטמ" תינוטלשה העקפהה ןיאש
הנוקה עדיו ליאוה" ןכש קושה תנקתמ הנהנ העקפה התואמ שדוק ירפס הנוקה
   ."קושה תנקת וב ושע אל םסרופמ בנג ורמא רבכו םרכמו םלזג ךלמהש

דוד 'ר .המחלמ שוביכל רשאב תוניינעמ תויואטבתה ונאצמ םינורחאה ןיב
 המחלמה שוביכ תא הוושמ (ב ,חל) ב ,תוכלה יקסיפ ורפסב ןילראקמ
תעבונ הניאש תולעבה םויס לש תדחוימ ךרדל - "הרותה ינייניקמ דחא"ל
לש הברכ ןהיכש) אריפש רעבוד םהרבא 'ר םשב רחא קסופ .שואייה ינידמ
המחלמ שוביכ ןיינקש ,ארבסה תא א"בשרה תעדב הלת (האמה תליחתב הנבוק
ותוכז עקפנ שוביכה קספנש רחא לבא...ודי תחת שובכ אוהש ןמז לכ" ךשמנ
ונגיע םהינש ,בושו .(אי ןמס ,א קלח ,םהרבא רבד תובושת) "...שבוכה לש
                  .םינד ונא ובש קוספב םהירבד תא

ילעבש העשב הנידמה םוק םע הנדעל הכז המחלמ שוביכ לש ופקותב ןוידה
הנידמה .בר לובי ןהבו תויאלקחה םהיתודש תא ושטנ םיברעה תועקרקה
ותועצמאבו םידקפנ יסכנ לע סופורטופאה ארקנה רצואה דרשמב ףגא המיקה
,ורצקש םייברע םילעופו תוידוהי תוצובק ידי לע שוטנה שוכרה תא הלהינ
לש תוקריהו תוריפה תא םא הלאשה  הלאשנ .ברה לוביה תא ודביעו וערז
תוריפ תשודק ןהב רומשלו רשעלו םורתל םיבייח םישוטנה תודשה ילובי
לארשי ינבר וקלחנ הז ןינעב .אל וא תידוהי תולעבבש תודש ןידכ ,תיעיבש
,קנרפ יבצ חספ 'רו ,זאד ןויצל ןושארה ,לאיזוע יח ריאמ ןויצ ןב 'ר
ןהילעש תופעוסמהו תוברה תודוקנה ןיב .םילשוריב םינברה שאר היהש
היה קנרפ ברה .המחלמ שוביכ ןינקב הרכהה תדימ המ הלאשה התיה וחכוותנ
באומו ןומע" םא ןכש .םידוהי יסכנל םיבשחנ וללה םידקפנה יסכנש רובס
ותמועל .םיברעה םידקפנה לש םשוכרב לארשי תנידמ םג ךכ ,"ןוחיסב ורהיט
ןוחיס לש שוביכל וננמזב ילארשיה שוביכה המוד ןיאש לאיזוע ברה רבס
                               ןכש

תוצפל לארשי ץרא תלשממ תא ובייחיש קפס ןיא םשוכרל סחיב...
ומכ םתולעבכ םה ויתוריפו שוכרה לכ םייוציפה ומלשיש דעו םתוא
םולשה תמיתח דעש םלועה תוכלממ לכב ימואל קוח רותב גהונ ןכש
םה םייובשה וא םיטלמנה יסכנ ןכש לכו בייואה יסכנ םהש םיסכנה
                          .םתולעבב

ןבאל הרותה ימכח לצא ךפוה "ףורשל יוארש ארקמ" דציכ אמגוד ונל ירה
                      ."הרות יפוג" לש תבאוש                  תליג יבצ לארשי ר"ד

              תילאיצוס הדובעל רפסה תיב

                טפשמ ידומילל רפסה תיבו