ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

138 רפסמ

ו"נשת ,תקוח תשרפ

"יתרזג לע רובעל יאשר התא יא ,יתרזג הריזג ,יתקקח הקוח"

                                                  
      
רומא היה ןובנ קקוחמ לכ רשא הלאכ תויוצמ ,הרותבש תווצמה ג"ירת ןיב
תטלוב המגודכ .ןמע ההדזיש ןידה ןמ ךרד-רשי םדא לכו ,ןתמגוד תתל
אל" ,"חצרת אל" לש םייתרבחה םירוסיאה תא תוארל ןתינ וללה תווצמל
תוללוכ תווצמה ג"ירת ,תאז םע .םהימודו "רקש דע ךערב הנעת אל" ,"בנגת
יוויצה אוה םהמ דחא .םקמנל השק ,ןושאר טבממ תוחפל רשא ,םייוויצ םג
רבד :רמאל 'ה הוצ רשא הרותה תקח תאז" :רמאנ הב ,עובשה תשרפ תא חתופה
יוטיבה ,(ב טי 'דמב) "...המימת המדא הרפ ךילא וחקיו ,לארשי ינב לא
,יתקקח הקוח" :ןיררוע אלל המייקל שיש הריזגכ שרדנ "הרותה תקוח"
יפל" ,(א טי הבר רבדמב) "יתרזג לע רובעל יאשר התא יא ,יתרזג הריזג
םעטה המו תאזה הווצמה המ' :רמול לארשי תא ןינומ םלועה תומואו ןטשהש
תושר ךל ןיא ,ינפלמ איה הריזג :'הקוח' הב ביתכ ךכיפל - '?הב שי
                    .(ב זס אמוי) "הירחא רהרהל

הב אצויכ לעו "המודא הרפ" לע יוויצה יכ רבד לש ושוריפ םאה ,םלוא
םעט רסחו יתורירש ןכא אוה (בלחב רשב ,םייאלכ ירוסיא ןוגכ) ונניינעל
םאו ?יוויצה ימייקמל עודי אוה ןיא ךא ,םעט וב שי אמש וא ?ומצעלשכ
לאו ,תישונאה הגשהה תולבגמב ץוענ עדיה רדעה םאה ,עודי ונניא הז םעט
                    ?ונממ אלפומב רוקחל םדאל ול

תווצמ  לש ןמויק היפל ,תיממע  השיג לש המויקל עדומ  ם"במרה
ג םיכובנה הרומ) התויהולא לע דיעהל ידכ וב שי הרותב תוילנויצר-יא
דחאב הל יוטיב עיפוה הנורחאלו ,תמייק ןיידע תאז ןיעמ השיג .(אל
               :םסרופמ הבושתב רזוח לש ויפמ םינותיעה

אוה םאלסיאה .םיישונא םיקוח אל הז ?הלאכ םיקוח איצוהל לוכי ימ ,עמשת
המ ,"הבהא" הז המ םיניבמ .הז תא םיניבמ .תישונא איה תורצנה .ישונא
יתנבה זא ...?בוחרל תיבמ תבשב טחמ תאצוה לע הליקס לבא ."הלמח" הז
                .תישונא אל העפות ינפל הפ דמוע ינאש

ם"במרה .ישונא-לע אוה - ישונא ונניא אוהש יוויצ ,םדא ותוא לש ותטישל
אלא חבשל ודי לע שרדנ ונניא םזילנויצר-יא .תאז ןיעמ השיג לע קלוח
ותוארל שיו ,םדאה תגשהל רבעמש םזילנויצר-לע רדגב אוה ןיא :יאנגל
ןה תאטבתמה לאה לש ותוליעפ ,ותטישל .(הכ םש םש) תילכת-רסח לבה השעמכ
ןורקיע לע תתתשומ איהו ,המכחב  הרוקמ ,תווצמו הרות ןתמב ןהו עבטב
איה וז") ,תיללכ המכסה תמייק יכ  ,ןעוט ם"במרה .(וכ םש םש) תלעותה
,םעט ןהל שי ןלוכ תווצמה לכ" היפל ("םידיחיהו םימכחה ,ונלוכ ונתטיש
ןכא יכ ,הדומ אוה ,תאז םע ."ןהב (לאה=) הווצ תמיוסמ תלעות ללגבו
ונא ןיאו" :ןושאר טבממ תוחפל ,ןבומ ונניא ןמעטש תומיוסמ תווצמ ןנשי
תונוכמ ולא תווצמ ."ןהב המכחה ןפוא עדנ אלו ,ןתצקמ ימעט םיעדוי
                       ."םיקוח" ל"זח ןושלב

עיצמ ם"במרה ?ונל עודי אוה ןיא עודמ ,םעט שי ןכא תווצמל םא ,םלוא
."ונתעידי רסוחל (2) וא ונלכש רצוק תמחמ (1) םא" :םירבסה ינש הרואכל
רצוק תמחמ" (1) עובנל עדיה רסוח יושע ,ןושארה רבסהה לש ותטישל
,תקתשמו תיטסינמרטד תויהל היושע תאז הלבגמ .םדא-ינב ונא רשאב "ונלכש
רסוחל" (2) אוה םגפה םא ,םלוא .ונממ אלפומב שורדל םעט לכ ןיא ןכש
.הישקבמ ינפב היצמרופניאה תפסות ירעש ולעננ חרכהב אלש ירה ,"ונתעידי


תווצמה ימעט תנבה-יא יכ רבסו ,ינשה רבסהה תא לביק ם"במרה ,ןכאו
יתוברתה עקרה תרכה וניה הז עדי .םיוסמ עדי לש ורדעהב הרקיעב הצוענ
לש תינושארה התמגמ ,ותטישל .םירצמ תאיצי ןמזב ויח רשא םימעה לש
תובר תווצמ .רודה ותואב החוור רשא הרזה-הדובעב םחליהל התייה הרותה
ריבסהל היושע םיגהנמה םתוא תרכהו ,םיילילא םיגהנמ שרשל ידכ אופא ואב
הדובעה רפס"ב בטיה ם"במרה ןייע ,ךכ  םשל .וללה תווצמה לש ןמעט תא
וראות וב - תירישעה האמה ןבכ רתוי רחואמ ררבתהש רוביח - "תיטבנה
חרזמב וגהנ ,הז רוביח יפ לע .("הבאצ"ה) המודקה תולילאה יגהנמ הרואכל
    .ןחלופה יכרדמ קלחכ בלחב רשב לשבלו ןליא יאלכ ביכרהל םודקה

הרומ) ם"במרה הדומ ,הרותבש תווצמה תיברמ ימעטל טרופמ רבסה רחאל
                          :(טמ ג םיכובנה

.הרז הדובעמ קיחרהל אלא וניא - םיקוחה בורמ ומעט ונממ םלענש לכו
יפל רבדה תבס ,םתלעות המ יתעדי אלו םמעט ינממ םלענ רשא םיטרפה םתואו
תוטישמ ינא יתעדיש המ ידכב ןיא ךכיפלו ,םיארנכ םיעמשנה םירבדה ןיאש
,חכונל םהישעמ הארש ימ תעידי ומכ ,םירפסה ןמ יתעמשש הממ "הבאצ"ה
ונעדי וליאו .רתוי וא הנש םיפלא הז ודבא רבכ תופקשהה ןתואש טרפבו
ינפוא ונל םיראבתמ ויה ,תופקשהה ןתוא טוריפ ונעמשו םישעמ םתוא יטרפ
ילצא שבגתה אלש הממ ןתלוזו תואמוטהו תונברוקה השעמ יטרפב המכחה
אלא וניא - ומעט ךממ םלענש הרותב הרהזא וא יוויצ לכ ןכלו ...ומעט
.ךכ לע לאל הדותו ,םתוא םיעדוי ונא ןיא רשא תולחמה םתואמ הלחמ תאופר

שי אלא ,םייתורירש םיוויצ אופא םניא "תואמוטהו תונברוקה השעמ יטרפ"
םיבגשנו םייטסימ םניא ולא "המכח ינפוא" ,םלוא ."המכח ינפוא" םהב
יאצוי .תירוטסיה היצאמרופניא רדעהמ תעבונ םתעידי יאו ,שונא תעדמ
ימעט תא םתסה ןמ וניבה ,תילילא הביבסב ויח רשא ,ןענכ ילחנתמו םירצמ
ינפוא"מ תיברמ יכ ,רבס ומצע  ם"במרה  .ישיא עדי ךותמ וללה תווצמה
,םלוא .וידיל הלגלגתנש תורפסה תוכזב ,ול ועדונ וללה תווצמב "המכחה
ןחלופה תא דעתל התייה הלוכי אל - תורפס התויה םצעמ - תאז תורפס
תונברוקה השעמ יטרפ"מ םידחא ,ךכ לשב יכ רבס ם"במרה .ואולמב ילילאה
םעט"ו  (ומ ג נ"ומ) "ןייה תברקה" ןוגכ ,ודי לע ונבוה אל "תואמוטהו
ימעט תנבה יא .(זמ םש םש) "המודא הרפב תעלות ינשו בוזאו זרא ץע
ןפואב הדיעמ איה :םדאל תוינע תדועת רדגב אופא הנניא תומיוסמ תווצמ
ם"במרה ,ןכאו .ול הרז תולילאהש רוד לע הנמנ ותויהב ,וחבשב םיוסמ
תיתוברת הפוקתל ןב ותויה לע ("ךכ לע לאל הדותו") הידוהו חבש ןתונ
                   .םירצמ יאצוי רוד לש וזמ הלענ

,ןכש .ישוק תררועמ ם"במרה ידי לע תגצומ איהש יפכ תאז השיפת ,םלוא
:תולאש יתש לע בישהל רומא אוהו ,לופכ יפוא ול שי תווצמה ימעטב ןוידה

                     ?תאז הווצמ הנתינ עודמ .1

                  ?תאז הווצמ םייקל שי המ םשל .2

:יוויצה תא אמגודכ לוטינ םא .תפתושמ איה תולאשה יתשל הבושתה ,םיתעל
.התוא תמייקמה הרבח לכל תלעותה איה התניתנ תביס ירה ,"בנגת אל"
שי ,םודק ילילא ןחלופ דגנכ אוה ןיי תברקה רוסיא לש ותביס םא ,םלוא
יהמ :הלאשל בישמ ונניא הז םעט ךא ,הבש הנובתה לע דיעהל ידכ םנמא ךכב
ןיאש השעמ יכ ,ם"במרה ןעט ,רוכזכ ,ירהו ?םויכ הז יוויצ םויקב תלעותה
ןה תומיוסמ תווצמ םא :רחא ןושל .לבה השעמ רדגב אוה ומצעלשכ תלעות וב
שי םאה ,"םתוא םיעדוי ונא ןיא רשא תולחמה םתואמ הלחמ תאופר" רדגב
  ?החכשנו הרבדוה רבכמ הז רשא הלחמ רובע הפורת לוטילו ךישמהל תלעות

ואולמב המוד לשמה ןיא יכ ,ןעוט ךא ,הפורתה לשמב שמתשמו ףיסומ ם"במרה
יבצמ ייוניש יפכ תומשרנ תווצמה ויהיש ןכתי אל" :(דל ג נ"ומ) לשמנל
וגזמ יפכ םדא לכל הבכרה דחוימש ,הפורתה תבכרה ומכ םינמזהו םדא ינב
יושע אפורה ."לכל תיללכ תטלחומ הרותה תגהנה אהתש יואר אלא ,תע התואב
יבגל ןכ אל .אירבמ הלוחה רשאכ הנונימ תא תונשל וא תמיוסמ הפורת לטבל
הפקות לע רומשת הרותהש ךכב הבר תלעותו תיתד תובישח תמייק .הרותה
                              .יחצנה

תנווגמה תואיצמה תא ןיטולחל תמאות הרותה יכ  ןעוט וניא ם"במרה
שי תאזה הרותה ינידש" ,(אמ ג) הדומ אוה .טרפ לכלו רוד לכל הליעומו
תוביסנה יבויחו תוערואמהו תומוקמה ייוניש יפכ - םוקמו ןמז לכב ךרוצ
תולועפל תיגולנא איה הז ןבומב ."תצקמב ןועריגל וא ןתצקמב תפסותל -
ישממ קזנ םיבסמ םלועל םיליעומה הכרב ימשג םג :(הל םש םש) עבטב לאה
לאהו ,האלמ תינטרפ המאתה רצוויתש ענמנה ןמ ,ותנעטל .םיכרד ירבועל
םיאב ויה םדא ינב וליא היה בוט  םאה ,ךכ םא .ענמנה תא עצבמ ונניא
לש תאז תורשפא ללוש ם"במרה ?םהיכרוצל םאתהב הרותה תא תונשלו ןקתל
המיאתהל ידכ הרותה לש תרקובמ יתלב השמגה .תדמתמ תידוסי המרופר
תיקוחה תרגסמה רוערעל (1) :תושק תולקלק יתשל איבהל הלולע תואיצמל
הניאש (הרותב) הב רובסלו" :הנומאה תודוסימ דחאב הריפכל (2) ;תיתדה
לש ותוכמסל םינותנה םירקובמו םילק םייוניש ורתוה ,תאז םע ."לאה תאמ
םג םירשפאמ ךא הרותה תוטלחומ לע םירמושה םייוניש ,לודגה ןידה תיב
ערואמו ןמז לכ להוניו ,תחא הרותה דימתת הז רדסהב יכ" :תמיוסמ המאתה
                    .(אמ םש םש) "ול יוארה יפכ

ם"במרה תא התחנה רשא איה ,הרותה לש התופיקת רבדב ,תאז השיפת יכ הארנ
דיתעל תולטב תווצמ" :רמאש ימכ סרוג אוה ןיא .חישמה תומי תא ותשיפתב
"אובל דיתעל תולטב תונברוקה לכו" טריפש ימכ וא ,(ב אס הדנ) "אובל
בירקהל יוויצה יכ ,(בל ג נ"ומ) רבס ם"במרהש תורמל .(ונ םיליהת שרדמ)
יאצוי רוד ברקב חוורש ןחלופה  ןפוא תשיפתל המאתה ךותמ ןתינ תונברק
יכ ,הדומ ם"במרה .םלועה ןמ רבע רשא יוויצכ ותוא האור אוה ןיא ,םירצמ
הליפתה איה תלבוקמה ןחלופה ךרדו ,תמיוסמ המדק הלח ורודב רבכ
תמר היהת הבש ,חישמה תפוקתב אקווד ,תאז םע .תונברקה ןמ תנדועמה
תוכלה) "םדאה חוכ יפכ םארוב תעד וגישיו" ,רתויב הלענ תיתדה תוברתה
.םיינומדק םימיב וגהנש יפכ ,תונברק בירקהל לארשי ורזחי ,(ה בי םיכלמ
הנניאש תלעות םשל ונתינ תומיוסמ תווצמ יכ ,רבס ם"במרה םא םג :עמשמ
יחצנה ךרוצה יבגל רבס אוה םג ,הז ןבומב .ןפקות גפ אל ,תיטנוולר
הקוח" :המודקה םילילאה תדובע עקר לע ונתינ רשא "םיקוח"ה םויקל
.(א טי הבר רבדמב) "יתרזג לע רובעל יאשר התא יא ,יתרזג הריזג ,יתקקח
                                   רשכ הנח 'פורפ

                           היפוסוליפל הקלחמה