ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

138 רפסמ

ו"נשת ,תקוח תשרפ

(טכ דל 'מש) "וינפ רוע ןרק יכ" שוריפ לע

      

קוספ לש שוריפה לע רנטרג בקעי ר"ד בתכ "יעובשה ףדה" לש 122 ןוילגב
תירצונה היפרגונוקיאבו םיידוהיה םיינשרפה תורוקמב עיפומ אוהש יפכ הז
תבצ והיתתמ לש הפיהו הצממה ןוידה ונממ םלענ ,ירעצל .וילא םיסחייתמה
הז קוספל תירצונה תונשרפבו "ןרק" שרשה לש תוכיראב ןדש הזה קוספה לע
לש הטגלווה םוגרת ךרד ותצפהו וכשמהו סליקע לש ינוויה ומוגרתב ורוקמש
םיינרק ויה השמלש תרוסמהש ,לבוקמכ חינמ רנטרג וירבדב [1] .סומינוריה
ותמאל ,םלואו .ל"נה יניטלה םוגרתב הרוקמש תירצונ תרוסמ איה שממ לש
םישרדמב הרמתשנ אל םנמאש הקיתע תידוהי תרוסמב תמאב הרוקמ ,רבד לש
ירבד םיללוכה םיארומאה תפוקתמ םיימרא םיריש ינשב הדרש אלא ,םייסאלקה
             ."םיימשר"ה הדגאה תורוקמב םניאש םיבר הדגא

תא לבקל ידכ םורמל השמ לש ותיילעב םיקסועה םיקיתע םיריש ינשב רבודמ
רבגתהל ידכו ,םדא ןבל ןתנית הרותהש ךכל ודגנתה םיכאלמה .הרותה
םיארוק ונא ןכו .םתוא חגנל ידכ וינרקב שמתשהל ךירצ היה השמ ,םהילע
                      :"אימש 'ה ןיכרא" רישב

ןוהב הינישגנת אכאלמ בירק ןיאד / ךשירב אדוה ינרק תיעבקו
                           .[2]

                             :תירבעבו

ךאלמ  ברקתי םאש , ךשארב  דוה ינרק [ה"בקה רמולכ]  יתעבקו"
                         ."ןהב ותוא חגנת


        :אשונה ותואב ןדה "אמורמ ילגנא" רישב םיארוק ונא ןכו

ןוכתייוג דע / חגשא רובג דע / תיחנ אנא תיל / תיחנ אנא תיל
                             [3] חגנא

                             :תירבעבו

חגאש  דע  ,רובגה תא האראש  דע ,דרוי ינניא  ,דרוי  ינניא"
                            ."םכיתופוג


ץראמ םרוקמש הלאה םיימראה םירישה ןמ םיטעמ קר ומסרפתנ םויה דע
הרודהמב בורקה ןמזב םסרפתהל םידמוע םהו ,יברעה שוביכה ינפלמ לארשי
ינב תריש" ונרפסב םולהי ףסוי 'פורפו הלא תורוש בתוכ לש תפתושמ
                              ."ברעמ

                  ףולוקוס לאכימ 'פורפ

      תוימש תונושללו תירבע ןושלל הקלחמה

                              :תורעה

ץראה תעידיב םירקחמ ,לארשי-ץרא ,'וינפ רוע ןרק' ,תבצ 'מ האר .1
תא ,ךליאו 166 'מע ,םש הארו .163-167 'מע ,(ב"משת) זט ,היתוקיתעו
                     .ףוקינלמ לע ותרוקיב ירבד

     150 'מע ,א"משת םילשורי ,הליפת ינויע ,ןמינייה 'י :האר .2

'רל םיימרא םיטויפ ג"י לע שוריפ ,ןיטבפלא שוריפ ,רצלמש ח"מ :האר .3
יעדמל ףסאמ ,תורוקמו םירקחמ :ךותב ,םיונעה ןמ םהרבא ןב ןימינב
                 .261 'מע ,ח"לשת קרוי וינ ,תודהיה
ףולוקוס 'פורפ לש ויתורעהל רנטרג בקעי ר"ד לש ותבוגת

,שממ םיינרקכ "ןרק" םגרתמה ,סליקע םוגרתל תוסחייתה שי יתמישרב םג .1
                       .סומינוריה לש ורוקמכ

לע ףולוקוס 'פורפל הדומ ינאו ,תבצ 'מ לש ורמאמ ינממ םלענ ,ןכא .2
תירקיעה הדוקנב ףוקינלמו תבצ ןיב תקולחמ ןיא ,תאז םע .הינפהה
    .םיינרק ויה השמלש העדל רוקמה תא הטגלווב תוארל שיש ,יתמישרב

רוקמה איה הקיתע תידוהי תרוסמש ,ףולוקוס ירבדב ייניעב םיהומת .3
,החנהה לע ףידע הז רבסהשו ,םיינרק ויה השמל יכ םירצונה תונשרפל
     .atunroC הלמה שומישב הטגלווה תובקעב הכלה תירצונה תונשרפהש

םירישה יעטק ינשב ףולוקוס 'פורפ האור ךיא ,ייניעב הומת דוע .4
"אימש 'ה ןיכרא" רישב .םיינרק ויה השמל יכ העדל רוקמ ,ודי לע ואבוהש
ינרקב אלו דוה ינרקב רבודמ ירה ,"ךשירב אדוה ינרק תיעבקו" רמאנ
דע" ("אמורמ ילגנא") ינשה רישב רמאנה תא ןיבמ ףולוקוסש הארנ .המהב
םג עיפומ הז חנומ לבא .שממ לש םיינרקב תעצבתמ החיגנש "חגנא ןוכתייוג
השמש איה םירבדה תנווכש רורב .דוה ינרקב רבודמ ירה םשו ,ןושארה רישב
האר) המהב ינרקב אלו ולש דוהה ינרק תועצמאב םיכאלמב עגופ וא קיחרמ
שעיו" :אי ,בכ א םיכלמ ;"ונימק סובנ ךמשב/חגננ ונירצ ךב" :ו דמ 'הת
דע םרא תא חגנת הלאב 'ה רמא הכ רמאיו לזרב ינרק הנענכ ןב היקדצ ול
      .םיינרק תועצמאב וב םיחגונש ישחומ רבד וניא ךאלמ .("םתלכ                      רנטרג בקעי ר"ד

                       דומלתל הקלחמה


         עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה