ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

192 רפסמ

ז"נשת ,תקוח תשרפ

(אכ-די כ רבדמב) וצראב רבעמל םודאמ השקבה

שירפ סומע ר"ד

ך"נתל הקלחמהלארשי ינב ןיב םיבלש ינשב םירבד יפוליח אוה אכ-די כ רבדמבב רופיסה לש ורקיע
.((א)כ-טי ,חי-(ב)די 'ספ) וצראב רובעל לארשי ינב תשקב ביבס םודא ךלמ ןיבל
רזוח בוריסה ךא ,הנוש חוסינב ,תינשב השקבה תעמשומ ןושארה בלשב בוריסה רחאל
תואצותהו עקרה רואיתל רפסמה תאמ תרגסמ םיפקומ םירבדה יפוליח .ינשה בלשב םג
.(אכ-(ב)כ ;(א)די) תוישעמה

עבש כ"הסב) וכרוא לכל שממ ,רופיסה לש םינושה ויקלחב עיפומה ,"רבע" לעופה
זכורמב עיפומ לעופה .ואשונ תא םיעטמ אוהו ,החנמ הלימכ וב שמשמ ,(םימעפ
חוסינב היתוצק ינשב םיימעפ ןהמ ,(זי 'ספ) הנושארה השקבה ףוגב םימעפ שולש
"ךלבג רבענ רשא דע ...ךצראב אנ-הרבענ" :השקבה ןכות תא שיחממ אוה ךכו ,יבויח
המוד ."םרכבו הדשב רבענ אל" :הלילש ןושלב עיפומ אוה תישילשה םעפבו ;[1]
ךלהתה :עמשמב ,'-ב רבע' - דחאה :לעופה לש םיעמשמ ינשב ןאכ ןיחבהל םוקמ שיש
השקבה [2].-ל רבעמ עיגה ,-תא הצח :עמשמב ,'-תא רבע' - רחאהו ;-ב בבס ,-ב
תמתחנ איהו ,("ךצראב אנ-הרבענ") רושיאל הניתממה הלועפה טוריפב אופא תחתפנ
ויתועפוה שולש תמועל .("ךלבג רבענ רשא דע") הלועפה םויס וא האצותה ןויצב
,"הרבעא ילגרב" :הפוסב אלא עיפומ אוה ןיא היינשב ,הנושארה השקבב לעופה לש
העיפומ הלילש ןושלב ."הלענ הלסמב" :רחא לעופ ומוקמב בצינ התליחתב וליאו
תחיתפכ ,"יב רבעת אל" :הנושארב ;העצהל םודא תבושתכ "רבעת אל" הזרכהה םיימעפ
.ינשה בלשבש הבושתה לכ וזו ,"רבעת אל" - היינשבו ,ןושארה בלשה לש הבושתה
רבע לארשי תא ןתנ םודא ןאמיו" :רופיסה םוכיסב לעופה עיפומ הנורחאה םעפב
."ולבגב((א)כ-טי) ינש בלש (חי-(ב)די) ןושאר בלש
הלענ הלסמב ךצראב אנ-הרבענ :השקבה תחיתפ
הרבעא ילגרב ךלבג רבענ רשא דע :השקבה תמיתח
רבעת אל יב רבעת אל :םודא תבוגת
ולבגב רבע לארשי תא ןתנ...ןאמיו ------- :רפסמה םוכיס

םיסחיה םירדגומ םירבדה שארב .הבידא תיטמולפיד ןושלב תחסונמ הנושארה העצהה
,תירב-לעבל יוניכ אוה "חא" חנומה ."לארשי ךיחא רמא הכ" :םידדצה ינש ןיב
ךלמה ינזאב שרפנ השקבה ףוג תגצה ינפל [3].תודידילו הווחאל יוטיב וב שיו
?תירוטסיהה הריקסה לש התרטמ המ .לארשי םע לש ולבס שגדומ ובו ,ירוטסיה אובמ
הב םיאורה ,(לאנברבאו רוש רוכב ףסוי 'ר ןוגכ) םישרפמ המכ לש םתעד תרבתסמ
הנבה רוציל הרומא לארשי םע לש ולבסל תועדומה .ךלמה ימחר תא ררועל ןוצר
:תובידאב תחסונמ איהו ,ותשקב תא השמ גיצמ תירוטסיהה הריקסה רחאל קר .ותשקבל
"ךצראב הרבעא" :ןוחיס לא רתוי הפיקתה היינפה תמועל) 'וגו "ךצראב אנ-הרבענ"
קיזהל אל ידכ םמצע לע וליטי לארשי ינבש תולבגהה תא הטילבמו ,(בכ אכ ןמקל -
הטנ אל ,ךלנ ךלמה ךרד .ראב ימ התשנ אלו םרכבו הדשב רבענ אל" :םהיחראמל
."לאמשו ןימי

הריקסל טרפב ,הרותה ןמ םירחא םיבותכל ןושל ירכז שי םודאל תוחילשה ירבדב
האוושהה ךא [4].םירוכיב ארקמ תשרפבש וזלו ורתי ינזואב השמ לש תירוטסיהה
םתאצמ רשא האלתה לכ תא") הלצהה לע קר אל ורתיל רפסמ השמ :ינושה תא םג דדחת
הערפל 'ה השע רשא לכ תא" לש דממה לע םג אלא ,(ח חי 'מש - "'ה םלציו ךרדב
'ה ונאצויו" :ןיוצמ םירוכיב ארקמ תשרפב םג .(םש) "לארשי תדוא לע םירצמלו
תמועל .(ח וכ 'בד) "םיתפמבו תותאבו לודג ארמבו היוטנ ערזבו הקזח דיב םירצממ
.לארשי ידבעשמ לע האבש תונערופל תוסחייתה לכ ןיא םודאל םיחילשה יפב ,תאז
וב ןיא םולכ ?םירצמה לש םשנועמ קיפהל םימודאה ולכויש חקלה לע רתוול עודמ
תוסחייתהה רדעהש ,רבתסמ ?םהילא התנפוהש השקבל תונעיהל םאיבהל לכויש ,תואנ זמר
םויאמ ףא ענמיהל ,הארנכ ,ותילכתו ,יתועמשמו ןווכמ אוה םירצמה לש םשנוע לא
.םיינחוכ םיזמרל םוקמ הב ןיאו ,םיעמושה ןופצמ לא הלוכ תנווכמ היינפה .יומס


רבעת אל" :םייאמ בוריס איה םודא תבוגת ,תנדועמה תיטמולפידה ןושלה לומ ךא
המה ,רבדא יכו םולש ינא" תניחב ,טלוב דוגינה ."ךתארקל אצא ברחב ןפ ,יב
םיניינעה ךלהמ יפ-לעו ,םודא לא היינשה העצהה תילעומ זא .(ז כק 'הת) "המחלמל
:הב םירכינ םילדבה ינש ,ןכאו .התמדוקמ תיביטקרטא רתוי תויהל הרומא איה
,הייתשה לע םולשת עצומו ;ךלמה ךרד םוקמב הליסמה וישכע תרכזומ הכילהה לולסמכ
איה םאה ,וז היינש העצה לש היפוא המ .הייתשמ תוענמיה לע רבוד םדוקש דועב
חוסינ אלא הניא אמש וא תיבויח הבושתב תוכזל ידכ רתוי השימג תילארשי הדמע
תויורשפאה יתש ?יתוהמ יוניש אלל ,ורמאנ רבכש םירבד םתוא לש רתוי ענכשמ
(1 - (טי 'ספב) הייתשה ןיינעל ושוריפב רוש רוכב ףסוי 'ר י"ע תוגצומ וללה
ראב ימ התשנ אלש ,הליחתמ רמול םיצור ונא ןכ :רמולכ" :תירוקמה העצהה תרהבה
ימ התשנ אל :ורמא הליחת" :העצהב יתוהמ יוניש (2 ;"םהימד ןתינ ןכ םא אלא
ףאש ,ורמא ףוסבלו .התשנ - רקפה םהש ,תורהנה ימ לבא ,ורפחל םתחרטש ,ראב
םיהזמש ימ שי :רחאה יונישל סחייתהל ןתינ םג ךכ [5] ."םרכמ ונתי םתוא לע
ןאכ םיאורו ןהיניב םיניחבמ םיבר םישרפמ ךא [6],"הלסמ"הו "ךלמה ךרד" תא
איה העצהה וישכעו [7],החונה תישארה ךרדב רבעמ לע רבוד םדוק :שממ לש יוניש
[9] [8] .החונ תוחפ ,תידדצ ךרדב קר רובעל

תרדענש דבלב וז אל .הרצקו תיתילכת רתוי הברה היינשה העצהה ,םיטרפל רבעמ
:יונישה קר אלא ,הב גצומ אל השקבה םצע םגש אלא ,תירוטסיהה הריקסה לכ הנממ
,ףצרב תעמשומה ,היינש העצה התויה ךותמ ראבתהל לוכי הז לכ ."הלענ הלסמב"
תיתילכתהו הרצקה היינשה השקבה ,תאז םע .םייסיסבה םינותנה לכ בוש וטרופ אלש ךכ
אקווד תאטבמ איה הנכותב ,רומאכ ,יכ םא ,החוסינב רתוי הפיקתכ עמשיהל היושע
הליחתש דועב ןכש ,תחלשמה ירגשמב יונישב םיכורכ םילדבההש ןכתיי .תונרתו רתי
"לארשי ינב וילא ורמאיו" :רמאנ ינשה בלשב ,(די) "םיכאלמ השמ חלשיו" רמאנ
עמשמל םיחילשה לש תינטנופסה םתבושת אלא ,השדח תחלשמ וז ןיאש רשפאו .(טי)
[10].ןושארה בוריסה
:השעמ רבכ ול הוולנ םעפהו ,בוריסב תלקתנ איה םג תנקותמה לארשי תעצה םלוא
הבוגתל איבת המלסההש איה הייפיצה ."הקזח דיבו דבכ םעב ותארקל םודא אציו"
:אלפ הז האר ךא .לארשי לש ןוחצנל םתסה ןמו ,יאבצ תומיעל ,הפיקת תילארשי
:םירבד רפסב השמ לש ומואנב שרופמ רבסהה .רבסה לכ אלב "וילעמ לארשי טיו"
.דאמ םתרמשנו ,םכמ וארייו ,ריעשב םיבשיה ושע ינב םכיחא לובגב םירבע םתא"
תא יתתנ ושעל השרי יכ ,לגר ףכ ךרדמ דע םצראמ םכל ןתא אל יכ םב ורגתת לא
רבכ הז הרקמבו ,(ד 'ספ) "םכיחא" חנומה טוקנ םש םג .(ה-ד ב 'בד) "ריעש רה
.לארשי ינב לא 'ה ירבדב ,הנחמה ךותב רובידב אלא ,תסמונמ תיטמולפיד השקבב אל
הרדגה .הנכ תוסחייתה אלא ,תיטמולפיד הפונח ןושל הניא חאכ םודא תרדגהש עמשמ
אל - ונרופיסבש "תולפקתה"ל עקרה תא ונל םיריהנמ טרופמה רבסהה םע דחי וז
התכז אלש ןוויכמו ,רבעמל השקב התייה .יאבצ תומיעל עיגהל הנווכ לכ התייה
"ךיחא" הלימה ,םיינרדומה םינשרפה דחא ןייצש יפכ .רובעי אל לארשי םע ,המכסהל
עבומה םודאל סחיה תביסל תזמרמ איהו ,הבר תועמשמ תאשונ םודאל היינפה שארבש
[11].רופיסב

םירצמל הדיריה דע שרופמב הרוחא ירוטסיהה קפואה חתמנ םודא ךלמ ינזואבש דועב
תרזוחכ ןבות "לארשי ךיחא" ןושלה םא ,רתוי םודק ןמזל דחא זמר םע ילואו)
,םיכאלמה יפב ועמשוה אלש רפסמה ירבד לע םג דמועה ,ארוקה דגנל ,(ושעו בקעי ימיל
ל"זח ואצמ הז םודק דבורל הרזח .ושעו בקעי ימי דע הרוחא ירוטסיהה עקרה שרפנ
ינש לש תומיעכ רבדה שרפתנו ,"קעצנו" ןושל םע ןאכ התומיעבו ברחה ביטומב
[12].(בכ זכ 'רב) "ושע ידי םידיהו בקעי לוק לקה" ,תומואה יתש תובא ילמס
אוה רופיסב (הנומש ךותמ) םיקוספ השולשל וירואיבבו ,וז תוננובתה ץמאמ י"שר
[13].ךכל סחייתמ

,םירצמ דובעש לע רומאה ,"קעצנו" תא ביצנ אל ארקמ לש וטושפ יפ-לע האירקב
רובידה ןיבל תימודאה ברחה ןיב תומיע רופיסב תוארל ןתינ טלחהב ךא ,ברחה לומ
תארקל אצויו עורזה חוכל הנופה םודא .םודאל ותונפב לארשי לש סיופמהו ןותמה
עבראו ךתארקל ךלה םגו" :בקעי יפלכ ושע לש וכרד תא ךישממ דבכ לייחב לארשי
םיכאלמ השמ חלשיו" ,תחלשמה רוגישל רפסמה תמדקה ףא .(ז בל 'רב) "ומע שיא תואמ
םיכאלמ בקעי חלשיו" ,בקעי לש ותחלשמ לע רומאה תא הריכזמ ,"םודא ךלמ לא שדקמ
החיתפב םג ךשמנ ןוימדה .(ד בל 'רב) "םודא הדש ריעש הצרא ויחא ושע לא וינפל
."לארשי ךיחא רמא הכ" // "בקעי ךדבע רמא הכ" :םיכאלמה ירבד לש (תיתחסונה)


םיכאלמה ,ליעל רומאכ .יומסב םנמא ,רפסמה ירבדב העיפומ םירצמ תאיצי םג ךא
הקזח דיב םירצממ לארשי תאצוה התייה ירצמה דובעשל 'ה תבוגתש ןייצלמ וענמנ
:םודא תבוגת רואיתב אקווד אב "הקזח דיב" בינה םנמא .(ח וכ 'בדב רכזנכ)
לע רומאה תא ריכזמ אוהו ,(כ 'ספ) "הקזח דיבו דבכ םעב ותארקל םודא אציו"
ךלמ תעכ השועש הלועפה איה-איה ,(א ו 'מש) "וצראמ םשרגי הקזח דיבו" :הערפ
היטרפש ,תירוטסיהה הריקסה .רשקהב יוצמ םירצמ תאיציל ינש זמרש המודו .םודא
האלתה לכ תא תעדי התא" :ללכב תחתפנ ,ונממ האיציבו םירצמ דובעשב םידקוממ
:םודא ךלמ לש ובוריס תאצות תא בותכה ןייפאמ ןמקל הנהו .(די) "ונתאצמ רשא
ךרדה תכראהש אצמנ .(ד אכ) "ךרדב םעה שפנ רצקתו םודא ץרא תא בבסל ...ועסיו"
תרצונ ךכב .םהל תפסונ האלת תניחבב איהו ,םעל השק יוניע התייה םרג םודאש
קוחה ןושלב תרחא ךרדב רוזחת וז הלבקה .םודא ןיבל םירצמ ןיב יהשלכ הלבקה
."ךיחא"כ רדגומ םודא קר ,ןותיחה ירוסיא לש רשקהב ,םש םג ךא ,ט-ח גכ 'בדב


םודא ןיבו םירצמ ןיבל םודא ןיב הלבקה לש םיווק רתויו רתוי םיווטנש לככ
תינחוכה ותוגהנתה לע היומסה תרוקיבה תמצעומ ןכ ,וז המוא לש היבא ,ושע ןיבל
תוענמיהה לש ,השירפה לש התרובג תכרעה הלדג ןכ ,תמצעומ וזש לככו .םודא ךלמ לש
[14].ךרדה תכראה ריחמב ףא םודא םע תומיעמ:תורעה
:ורקיע תא תאטבמ איהו ,ןושל התואב םתחנו חתפנה רצק םואנל תואמגוד [1]
...הנחמב דר םוק" ;(זט-די בל 'רב) "םתא םילגרמ יכ ...םתא םילגרמ"
"לאגל לכוא אל יכ ...יל-לואגל לכוא אל" ;(אי-ט ז 'וש) "הנחמב תדריו
.(ו ד תור)
תמועל 3
a עמשמ ,(717 'מע) BDB ןולימב "דבע" ךרעב הוושה וז הנחבהל [2]
.1
b עמשמ
א"למ) "?יחא ,יל התתנ רשא הלאה םירעה המ :רמאיו" :דחוימב האר [3]
?יח ונדועה :רמאיו ;ישפנ אנ-יחת :רמא דדה-ןב ךדבע :ורמאיו" ;(גי ט
.(בל כ םש) "!אוה יחא
האלתה לכ תא" // (די) "ונתאצמ רשא האלתה לכ תא תעדי התא" :הוושה [4]
ונל ועריו ...המירצמ וניתבא ודריו" ;(ח חי 'מש) "ךרדב םתאצמ רשא
//(זט-וט) "םירצממ ונאצויו ...ונלק עמשיו 'ה לא קעצנו .וניתבאלו םירצמ
עמשיו ...'ה לא קעצנו ...ונונעיו םירצמה ונתא ועריו ...המירצמ דריו"
'בד) 'וגו "היוטנ ערזבו הקזח דיב םירצממ 'ה ונאציו ...ונלק תא 'ה
.(ח-ה וכ
,ץיבוביל 'נ :דוע ןייעו ;רתא לע ן"במר םג טקונ היינשה תורשפאה תא [5]
םילשורי ,םינורחאהו םינושארה ונינשרפ תובקעב - רבדמב רפסב םינויע
.261-260 'מע ,ו"נשת
ביבא-לת ,א ,ך"נתל יפרגואיג רואב - ץראהו ארקמה ,רואנ 'מ :האר [6]
היפארגואיג - ארקמה תפוקתב לארשי-ץרא ,ינורהא 'י :הוושהו ;126 'מע ,ב"ישת
,(ח"משת) ז"משת םילשורי ,לעפא 'י תכירעב תנקותמ הרודהמ ,תירוטסיה
.41 'מע
,טכיל 'י :ךכ) 'תיבמופ ךרד' לש עמשמב יללכ םצע םשכ "ךלמה ךרד" [7]
םצע םשכ וא (221 'מע ,א"נשת םילשורי ,[אכ-אי] רבדמב רפס לע שוריפ
B. :לשמל ,ךכ) םודא תא הצוחה ,תימואל-ןיבה ךרדה תא ןייצמה ,יטרפ
.(
A. Levine, Numbers 1-20 [Anchor Bible], New York 1993, pp. 492-493
"הלסמ" ,םורגלימ ירבדל .רתא לע שריה ר"שר לש ושוריפב אמגודל האר [8]
J. Milgrom, Numbers (JPS Torah Commentary), :האר ,דבלב לגר יכלוהל ךרד איה
ךרד לע רבודמ השדחה העצהב ,ם"יבלמ תעדל .
Philadlphia 1990, p. 168
הנושארב קר :םודא ךלמ תבושתבש לדבהב קיידמ אוה הז יפלו ,הכלממה הצקב
ותבושת היינשה םעפב וליאו ,יצרא ךותב :רמולכ ,"יב רבעת אל" רמוא אוה
.הכלממה ילושב אל ףא :רמול הצור ,"רבעת אל" :איה
ןיינעב שממ לש יוניש שי היפלו ,תונשרפב תישילש ךרד םג תמייק [9]
'מ :ךותב ,רושיבא 'י :ךכו ;לולסמה ןיינעב יוניש ןיא ךא ,הייתשה
.126 'מע ,1993 ביבא-לת ,רבדמב :ך"נתה םלוע ,(ישאר ךרוע) דלפנייו

שיבגלא ר"ד לש ותנחבהל םאתהב תאזו ,ךכל תוכמס םהל התייה הארנכו [10]
םיידתיה תורוקמב יטמולפידה תורישה - תוחילשהו חילשה ,שיבגלא 'ד)
,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ,ארקמבו םודקה חרזמה ןמ
אוה "ךאלמ" חנומהש ,(39-38 'מע ,ן"שת ןג-תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא
.יטמולפיד חילשל וא ריכב חילשל ראות
B. Maarsingh, Numbers: A Practical Commentary (translated by [11]
J. Vriend), Grand Rapids 1987, p. 73
בקעיל ליחנה :וינב ינשל קחצי ליחנה תושורי יתש אלא" :לשמל האר [12]
:רמאנש ,םידיה ושעל ליחנהו ,'בקעי לוק לוקה' :רמוא אוה ןכו ,לוקה
וילא רמאיו' :רמאנש ,ותשוריב האגתמ היה ושעו .'ושע ידי םידיהו'
:רמאנש ,ותשוריב האגתמ היה בקעיו ;'וגו 'ברחב ןפ יב רבעת אל םודא
םירמאמב הזב אצויכו (א ,אכ הבר תומש) "...'וניתובא יהל-א 'ה לא קעצנו'
.םיפסונ
דיבו ה"ד ,(חי) ךתארקל אצא ברחב ןפ ה"ד ,(זט) ונלק עמשיו ה"ד [13]
.(כ) הקזח
היגוס איה טכ ב 'בדב השמ לש ומואנב םודא תבוגתל תוסחייתהה [14]
.ל"מכאו ,טרופמ ןויעל היוארה


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה