ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

399 רפסמ

א"סשת ,תקח תשרפ

'חי :הטימשה תניפ

ןינמו לקשמ ,הדימ

ןמזורג ריאמ ר"ד

דומלתל הקלחמהתיעיבש תורפ ןירכומ ןיא" :ונינש (ג ,ח 'יבש) הנשמב
ימלשוריה דומלתבו ,"ןינמב אלו לקשמב אלו הדמב אל
,לוזב רוכמיש ידכ - תחאה :תוביס יתש הז רוסיאל ונתינ
,ריחמה אולמ לע ןיקדקדמ ןיא ןדמאב תעצבתמה הריכמב יכ
תיעיבש תורפב וגהניש ידכ - היינשהו ;רקפה ירפהש חכומו
השודקה סחי םלענ תירחסמ ךרדב תעצבתמה הריכמב .השודק
.ומוקמ תא ספות תונרגתה סחיו

(זי ,ו 'יבש) אתפסותב םג העיפומ הנשמבש וז הכלה
:האבה הכלהה תפסותב

הלכלכ ,איהש תומכ הרכומו תיבחה תא אלממ אהי אלו
ינא וז תיבח ול רמוא אלא ;איהש תומכ הרכומו (לס)
עבטמ) תיסירטב ךל רכומ ינא וז הלכלכ ,רנידב ךל רכומ
.(םירסיא השלש ויוושש ןטק

העודי לוביק תלוכי ילעב םילכ ויה (לסה) הלכלכהו תיבחה
אופא רוסא .הדידמ ילככ ושמישו ,רחוסה לצא תלבוקמו
,איהש תומכ (וז הלכלכ וא) וז תיבח ךל אה ,הנוקל רמול
םה הלא םילכש ןוויכ .יוארהו יכרעה הריחמ תא תובגלו
תיעיבש תורפבו ,רחסמה ןמ קלח םיבשחנ םה ,הדידמ ילכ
"וז תיבח" לע עיבצהל רכומל ול רתומ ךא ;רוסא רבדה
"וז הלכלכ" ןכו ,העודי הניא הלוביק תומכש תיבח
ריחמ ןהל עובקלו ,העודי הניא הלוביק תומכש הלסלס
לש קיודמה םכרע יפל אלש "תיסירט" ,"רניד" ימתס
.הנוקל ןריבעהלו תורפה

תפסונ הכלה תמייק אתפסותבשו הנשמבש ולא תוכלהל ףסונ
השיפכב דדומ אוהש הז" :רמואה ,לממ רב אבא יבר םשב
,ושוריפו ."הב דומל רוסא םימעפ השולשו םיינש ול המייתסנו
,רזוח שומישמ האצותכ ,ירקמ חרואבש ,(הלסלס) השיפכ
לוכי וניא רכומהו ,דוע הב שמתשהל ןיא התדימ הררבתנ
הדימה תרכה .תיעיבשב רוכמל רתומש תורפה תא הב רוכמל
,ליגר הדידמ ילכל ילכה תא הכפה השיפכה לש תקיודמה
.שומישל רסאנ ,רומאכ אוהו

ארמימ העיפומ לממ רב אבא יבר לש הלא וירבד רחאל דימ
."ךעבצא (רובע וא) דובע רמימ רוסא" :איעשוה יבר לש
ילכב םיוסמ וק לע ועבצאב עיבצהל הנוקל רוסא :שוריפ
וקל דע (ןמש וא ןיי ,תורפ) ול דודמל רכומל תורוהלו
.ןיוצמה

יבר דעוצ הבש ,תיתכלה הארוהכ שרפתהל הלוכי וז ארמימ
תורפ רוכמל רסואו ,ירחסמה םוחתב המידק דעצ איעשוה
תועמשמ תרסח תינמזה הדימה םג ,ודידל .ירקמ ןומיס יפל
םניא דחי םג הנוקהו רכומהש ףא לע ,הרוסא תיכרעה
,תקדקודמ הדידמ הנשיש עגרב .הדדמנש תומכה יהמ םיעדוי
תורפב רוסאה ירחסמ ךילהת םייקתמ תימתס הדידמ וזש ףא
איעשוה יבר לש ותרמימ תא שרפמ "השמ ינפ" ןשרפה .תיעיבש
:איעשוה יבר לאוש ודידל .תיתכלה העיבקכ אלו ,הלאשכ
ןאכ דעש ,ןמיסל ךלש עבצאב ךכ השע רמול רוסא יכו"
ןיווכתנ אלש ןוויכמד אוה ךכ ימנ הזו ,ךכו ךכ היהי
יברש ,הלוע וז תונשרפמ ."רוסיא ןאכ ןיא שממ הדידמל
,רובס אוהו ,לממ רב אבא יבר ,ומדוק לע קלוח איעשוה
,עבצא לש ,ימעפ דח ,ירקמ ןומיס יפל דודמל רתומש םשכש
.תנמוסמו תניוצמ הדימ הב ןיאש ,השיפכב רוכמל רתומ ךכ

ןיא ןכש ,וניניעב ההומת "השמ ינפ" לעב לש וז תונשרפ
תירקמ הדידמ לע רביד אל אבא יבר .לשמנל המוד לשמה
השיפכ לע רביד אוה ,תונמוסמ תודימ הב ןיאש השיפכב
הלוביק :ןוכנ רתוי וא ,תועודי היתודימ הב שומיש בורמש
,תירקמ עבצא תבצהמ אמגוד איבה איעשוה יבר ךא ;עודי
;העודי הדימ לכ ןייצמ וניאש ינוימד ןומיס לע ,תימעפ דח
אבא יבר ירבדל הייחד איעשוה יבר ירבד םיווהמ דציכה
?לממ רב

תוכלהב) הדידמ ילכ ןיינעב תוכלהה תא קוספל ואובב ם"במרה
:רמוא (ג ,ו לבויו הטימש

אלו הדימב אל ןתוא םירכומ ןיא תיעיבש תורפ םירכומשכ
תיעיבש תורפב רחוסכ אהי אלש ידכ ןיינמב אלו לקשמב
אוהש עידוהל ,(דמואב) הרסכא רכומש טעמה רכומ אלא
.רקפה

קמינו ליעלד הנשמבש הכלהה תא ם"במרה ללכ וז הקיספב
ינשכ אלש ,("רקפה אוהש עידוהל") ימצע קומינב התוא
םלעתה ךכל ףסונ .ימלשוריה דומלתב םיקמונמה םיקומינה
,(הלכלכו תיבח תריכמ) אתפסותבש הכלהה ןמ לילכ ם"במרה
הכלהה ןמו (השיפכב הריכמ) לממ רב אבא יבר לש הכלהה ןמ
תא ןיבהל היהי רשפאה .(עבצא ןומיס) איעשוה יבר לש
?וללה תוכלהה שולשמ ם"במרה לש ותומלעתה רשפ

ןיחבהל ןתינ ,םהינייפאמבו תוכלהה עברא לכב ןויע רחאל
ןהמש תופסונה תוכלהה שולשל הנשמבש הכלהה ןיבש לדבהב
.ם"במרה םלעתה

,ןיינמבו לקשמב ,הדימב הריכמ תרסואה ,הנשמבש הכלהה
םילכב רכומה שמתשמ ובש ,לבוקמ ירחסמ ךילהתל תסחייתמ
.(ןיינמ) תולבוקמ תוטישבו (הליקשו הדידמ לש) םילבוקמ
וניא ,תיעיבש תשודקב םישודקה תורפ רוכמל אבה ,רכומה
םיכרד ולא יכ ,הלא םילכבו ולא תוטישב שמתשהל לוכי
.םייתטישה רכמה יכילהתבו רחסמה םלועב תולבוקמה

אבא יבר לש ,אתפסותבש) תופסונה תוכלהה שולשב ןכ אל
תוטיש ורסאנ ולא תוכלהב .(איעשוה יבר לשו לממ רב
רחסמה םלועב םילבוקמ םניאש הלאכ םג ,םיפסונ םילכו
,תוימעפ דח ,תומוזי הריכמ יכרד ןה ולא .ילאנויצנבנוקה
תועודי ןניאו ,ינומלא רגתו ינולפ רכומ לצא תולבוקמה
עגונה לכב תיטרפ העידי ומצעל "הנק" ינולפ .םירחא לצא
,תעדל חכונ ינומלא ;וז תיבח לשו הז לס לש ולוביקל
הנוקו ,תמיוסמ תומכ התפשל דע הליכמ ותושרבש השיפכה יכ
םאה .תעגונ ועבצא הבש הדוקנל דע ול גוזמל שקבמ רחא
הלא םנמואה ?רחסמה םלועל תופתושמה רחסמ יכרד ןה הלא
,םירחוסה לש םמלועב םיגוהנהו םיעודיה קוויש יעצמא
?תוחוקלהו םינוונחה ,םיאנועמקה

םג רוסאל שיש ,ועבק איעשוה יברו אבא יבר ,אתפסותה
רשפאו ,ויתוכלהב םתוא ללכ אל ם"במרה ךא ,הלאכ תוטיש
,תוילאנויצנבנוק רחסמ יכרד הלא ןיאש רחאמש ,רובס אוהש
תפחרמ ןיידע ,וז הנחבה ףא לעו .רוסיא םושמ םהב ןיא
תוכלהה שולשמ םלעתה רשאכ ם"במרה ךמתסה ימ לע :הלאשה
?וללה

קמנמ ם"במרהש הקמנהה רואל ףקות הנשמ תלבקמ וז הלאש
יתשמ ומלעתהב .("רקפה אוהש עידוהל") הכלהה קספ תא
תשודקו לוז ריחמ) ימלשוריה דומלתב תועיפומה תוקמנהה
ם"במרה היה בייח ,"השדח" הקמנה ופידעהבו (תיעיבש
.ןהמ םלעתהל אלו ל"נה תוכלהה שולש תא ץמאל אקווד
,רחסמה לגעמב סנכנ וניא ירפהש חיכוהל המגמ תמייק םא יכ
קוספל יוארה ןמ היה אל םולכ - רקפה ירפ ןיידע אוהו
,השיפכ ,תיבח ,לס) תרתלואמה וז וליפא ,תירחסמ ךרד לכש
תא ונממ תקלסמו ירפה לש ישפוחה ודמעמב תמגופ (עבצא
שומיש לכ אלל ,ןדמאב הריכמ קר יכ ,המוד ?רקפהה ינממס
אלה ;רקפה ירפל יוטיב הווהמ היהי רשא היהיו ,ילכב
?ןכ