ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

399 רפסמ

א"סשת ,תקח תשרפ

םייניבה ימי לש הדגאה תונשרפב גוע לש ותומד

ןמסוק לאימדא ר"ד

דומלתל הקלחמההנושארל רכזומ ןשבה ךלמ גוע לע לארשי ינב לש ןוחצינה
:(הל-גל ,אכ) ונתשרפב ארקמב

,ומע לכו אוה ,םתארקל ןשבה-ךלמ גוע אציו ,ןשבה ךרד ולעיו ונפיו
ותא יתתנ ךדיב יכ ותא ארית-לא השמ לא 'ה רמאיו .יערדא המחלמל
רשא ירמאה ךלמ ןחיסל תישע רשאכ ול תישעו ,וצרא-תאו ומע לכ תאו
ול-ריאשה יתלב דע ,ומע לכ תאו ,וינב תאו ותא וכיו .ןובשחב בשוי
.וצרא תא ושרייו ,דירש

דומלתבש גוע תדגאב ןודל וניכז 353 'סמ יעובשה ףדב
.גוע לש אלפומה ולדוג לע תונושה תויארומאה תורוסמבו
הדגא תונשרפב ןויעל שדקוי ,ומדוקל ךשמהב ,הז רמאמ
הדגאה לא הרצקב התע רוזחנ .םייניבה ימיב וז ההימתמ
:(א"ע ,דנ תוכרב ילבבש אתיירבב) תידומלתה

תורבעמ ,ןדריה תורבעמו ,םיה תורבעמ האורה :ןנבר ונת
שקבש ןבאו ,ןורוח תיב דרומב שיבגלא ינבא ,ןונרא ילחנ
השמ הילע בשיש ןבאו ,לארשי לע ןשבה ךלמ גוע קורזל
תמוחו ,טול לש ותשאו ,קלמעב המחלמ עשוהי השעש העשב
חבשו האדוה ןתיש ךירצ ןלוכ לע - המוקמב העלבנש וחירי
[1].םוקמה ינפל

,ב"ע ,םש) רפוסמ ,לארשי ינבל גוע ןיב ,ומצע שגפמה לע
[2]
:(תימראמ םוגרתב

ךלא .תוסרפ שולש ?אוה המכ לארשי הנחמ :(גוע=) רמא
ךלה .םגרהאו םהילע ךילשאו תוסרפ שולש ןב רה רוקעאו
ה"בקה איבהו .ושאר לע םשו תוסרפ שולש ןב רה רקעו
הצור היהו ,וראווצ לע לפנו רהה תא ובקנו םיבגח וילע
הז דצלו הז דצל ויניש וכשמנ .ושאר לעמ ותוא ףולשל
'הת) 'תרבש םיעשר יניש' רמאנש אוהו ,ופלושל לוכי אלו
:שיקל ןב ןועמש יבר רמאש ,שיקל שיר שרדש ומכו ,(ח ,ג
"תרבש" ירקת לא - 'תרבש םיעשר ינש' בותכש אוה המ
חקל .תומא רשע ?(והבוג=) היה המכ השמ ."תבברש" אלא
ולוסרקב והכהו ,תומא רשע ץפקו ,תומא רשע ןב ןזרג
[3].וגרהו

המרג ולא םישרדמב הגצוהש יפכ גוע לש תיטסטנפה תומדה
.הבורמ תחנ-יא םייניבה ימיב הדגאהו דומלתה ינשרפל
[4]:"םינואגה ישודיח"ב אבומה שוריפב רמאנ לשמל ךכ
."הכובמה בר ,רויצה השק ,קוחרו רז אוה רמאמה הז"
תונשרפ ולא תודגא שרפל םיבר םימכח וצלחנ ךכ םושמ
[5].יאמזוגה ,יטסטנפה רשקהה ןמ םאיצוהל ידכ ,תילובמיס
םישקתמהו םיטבלתמה יכרוצ תא קר אל השמיש וז תונשרפ
לע הנגה ךרוצל םג אלא ,המצע תידוהיה הליהקה ךותבש
.דומלתה לש ודמעמ לע םירצונה םע םיחוכיווב תודהיה תדמע

תודגאה תא לבקל ןיא יכ ,שיגדהל שקיב דחא ינשרפ ןוויכ
.ארקמב רמאנל ךמסומ שוריפכ דומלתבש

ושוריפב (1164-1089) ארזע ןבא םהרבא יבר ונדמלמ לשמל ךכ
תא ןיבהל שי טשפה ךרד לע יכ ,אי ,ג םירבדב ארקמל
ןבויש ןפואב [6],גוע לש ושרע לדוג לע יארקמה ןויצה
,ליגר םדא לש והבגמ ךרעב לופכ היה גוע לש והבג יכ
לופכ אוה הנהו .םדא לכ תמאב - 'שיא תמאב'" :אל ותו
[7],(גוע לש=) ותמאב תויהל ןכתי אלו ,(ליגר םדאמ=)
!"ללכ םדא םלצב היהי אלש ,דועו ?דמלל בותכה אב המ יכ

(1204-1135) ם"במרה םג הבחרהבו תוריהבב תאז ראיב המוד ןפואב
[8]:זמ ,ב ,םיכובנה הרומב

יכ ,'וגו לזרב שרע ושרע הנה גועב הרותה הבתכש המ
ש"היש) 'הננער ונשרע ףא' (רמאנש ומכ) ,הטמה איה שרע
וניאש יפל ,הושב ותדמ יפכ םדאה שרע ןיאו ,(זט ,א
ןמ לודג רתוי דימת היהי שרעה אלא ,ותוא שבולש דגב
(הטימה ,שרעה) אוהש עודיה גהונהו .וילע ןשיה םדאה
היה םאו .וכרא שילש ידכב םדאה ןמ ךורא רתוי היהי
יפכ וילע ןשיה ךרוא היהי תומא עשת הזה שרעה ךרוא
תמאב" ורמאו .רתוי טעמ וא תומא שש :תוטמה סחיב גהונה
ינב ראשמ רמולכ ,ינוניב םדא תמא :רמול הצור - "שיא
יפל ,(גוע לש תדחוימה המאב) גוע תמאב הזש אל ,םדא
יכ רמוא אוה ירהו ,בורה לע םייסחי וירביא םדא לכש
וא ,םדא ינב ראשמ דחא ךרואב םיינש יפ היה גוע ךרוא
,(ישונאה) ןימה שיאב רידנ קפס ילב הזו ,טעמ רתוי
[9].ןפוא םושב ענמנ וניאש אלא

ארקמ לש וטושפ יפל יכ םישיגדמ ולא םינשרפ ,רמולכ
ךרעב התייה גוע לש ותדימ .דומלתה ירבד תא לבקל ןיא
תרוסמב ןיוצ הז דחוימ הבוגו ,ינוניב שיא תדיממ הלופכ
הרתונ וז הלודג הדימל ןכש ,הבר תולעפתהב םירבד רפסבש
.ןומע ינב תברב הדרשש ,גוע לש לזרבה תטימב תודע

לע דומלתבש יטסטנפה רופיסה תא ןיבהל שי דציכ ,םרב
שיאל םיאתמ וניאש רמולו ותוחדל שי םאה ?םוצעה ולדוג
?ליכשמה

תילובמיס האירק לש תינשרפה תרוסמב תוטלוב ךרד-ינבאכ
ועיפשהש תוטלוב תויונשרפ יתש ןייצל שי ,םייניבה ימיב וז
,הלבקהו דוסה ךרד לע תחא :וז הדגאל םינורחאה ירואיב לע
תירוגילאה תונשרפה .הקיטסירוגילאה ךרד לע היינשהו
םיניינע תלמסמכ תרחא וא וז ךרדב הדגאה תא הדימעמ הדגאל
הרקמב החינמ איה [10];תועמשמ-ינועטו םיהובג םיינחור
למס "ותויקנע"ו גוע לש ותמצעב תוארל שי יכ ,ונלש
ונל המדנש יפכ ,יזיפ אקווד ונניאש חוכ ,רחא חוכל
ךכ [11].ארקמב וטושפ יפל רופיסה תא םיארוק ונאשכ
םירבדה ןיא םא םג - ולא םישוריפב גוע תמחלמ תכפוה
,תירוטסיה-תיצרא המחלממ - תעלבומ ךרדב אלא ירמגל שרופמב םירמאנ
םייומסה תומלועב ,תיתימ המחלמל ,ארקמב איהש יפכ
.ןיעה ןמ

לע העיפשהש ,גוע לש ורופיסל ילבקה ןוויכב תונשרפה
,ג ,תקח רהוזבש השרדב תאצמנ ,רתוי תרחואמה תונשרפה
:(תירבעל םוגרתב) א"ע דפק

ינש - (דל ,אכ 'דמב) 'ותא ארית לא השמ לא 'ה רמאיו'
ן"יוו ינשב (אלמ ביתכב םיבותכ) הרותב םימלש םה 'ותוא'
[12].(ב ,בכ 'בד) 'ותא ךיחא שורד דע' דחאו ,הז דחא -
שיש...'ךיחא שורד דע' .שממ "תוא" ולאש ןוויכ ?םעטה המ
'ותוא' ןאכ ףא .הדיבא התוא לש אוהה תואה תא שרפל
וילע) רזגנש ,היה ותיב ישנאמו ,םהרבאב קבדנש גוע הז
שדוקה תוא (גוע הז ללגב) וילע לביקו ,ומיע (תויהל
לארשיש גוע הארש ןוויכ [13].(הלימה תירבב ןאכ רבודמ)
תמייקש תוכזה םידקא ינא יאדווב :רמא ,וילא םיברקתמ
,השמ ארי היה העש התואב .םדגנל חינא הז תאו ,םהל
ול) רמא .םהרבא םשרש תואה תא רוקעל (אוה) לוכי ךיא
חצנל ךירצ ןימי ירהש ,תמ [14]ולש ןימיה יאדו :(ה"בקה
ארית לא - 'ותוא ארית לא' :ה"בקה רמא דימ .הז תא
ךדיב יכ' .ךרטצת אל ןימיל וליפאו ,ולש תוא ותואמ
אוה ירהש ,םלועה ןמ ותוא רוקעי ךלש לאמש - 'יתתנ
ןמ רקעיהל יואר תוא ותואב םגפש ימו ,ולש תואב םגפ
ןמ ותוא רוקעי "ךדי" אוהש ,ךלש לאמש ןכש לכ ,םלועה
.םלועה

תפקזנש תינחור תוכז וזיאמ ששח השמ ,הז ינשרד ןוויכ יפל
וב םשרנש "תוא"ל הרושקה תוכז .יקולאה ןובשחב גועל
[15].הלימה תירב תוכז - םהרבא דבעכ ותוהש תפוקתב


יבר ,א"בשרה לש ושוריפ אוה הז ןוויכב ףסונ שוריפ
,חינהל שי [16].ג"יה האמב ,הנולצרבמ תרדא ןב המלש
איהש םושמ ,וז הדגא לש התורזמ דואמ דרטוה א"בשרה יכ
לע םהיתופקתהב םירצונה ידי לע תובר םימעפ הרכזוה
א"בשרה .דומלתה תודגא לש ילאנויצר יתלבה הבישחה ןפוא
םישקה םירבדה תא בשייל הסינו ולא תופקתה םע תמעתה
םיליכשמה תעד לע לבקתתש ךרדב ,דומלתה תודגאב םייוצמה
םינפ לא םינפ חכוותה ףא יכ םירובסה שיו ,ונמז לש
,םימי םתואב דומלתה לש םייזכרמה םיפקותה ןמ דחא םע
[17].יניטרמ דנומיר

ילככ ושמישש תוטלובה תודגאה לע התנמנ גוע לע וז הדגא
.דומלתה תא חגנל ואבש םירצונ םיחכוותמ םתוא דיב קשנ
וחוכיווב ןינוד סלוקינ ירבדמ ונל ודרש ךכל תויודע
הגיצמו וז הדגא איבמ ןכ [18];סיראפמ לאיחי 'ר םע
הפיקתמש יפכ - [19]יסנופלא סורטפ ןויגיה לכ תרסחכ
- [20]סיליבאריניו ינילק שיא סורטפ םג המוד ןפואב
.דומלתה דגנ וינועיטב

יפל דומלל ןתינ הסג הכרעהב :הזכ ןובשח ךרוע יסנופלא
לע הז יפלו ,תומא 'י היה גוע לש ושארש ,הז רופיס
לכוי רההש ידכ תומא 'י רהב רורחל היה [21]בגח ותוא
!?רבדה ןכתי אופא דציכ !גוע לש וראוצ לע בברתשהל


הדגאל ושוריפל םידקהל א"בשרה חרט ,אופא םניחל אל
תודגא לש םייללכה רואיבה יישק לע הכורא המדקה וז
ךכ לע ."תובר תובסל הקומע ןושלב םהמ ואב"ש ,דומלתה
ןמ םג דומלל ןתינ א"בשרה תא דואמ הדירטה וז הדגאש
ילבבבש טסקטה דבור לש וטושפ תא ירמגל החוד אוהש הדבועה
,טשפה לש תינוציק הייחד לש ,וז ךרד .ב"ע ,דנ תוכרב
םהבש ,םידחוימ םירקמב אלא וישוריפב וילע תלבוקמ הניא
[22].םירצונה תופקתהל הרטמ תושמשמ ולא תודגאש שח אוה

.תניינעמ תינשרפ היגטרטסא א"בשרה טקונ וז הדגאל ושוריפב
ןיטולחל ילאירה ורואית לע רתוול ןכומ וניא אוה דחא דצמ
לדגו הובג קפס אלל היה םא םג - הרושה ןמ שיאכ גוע לש
וניא אוה ךדיאמ ךא ;"קנע" בשחנ ןכ לעו ,רתויב תודימ
.רחש-ירסחו םיקיר אמזוג ירבד דומלתה תודגאב ,ןבומכ ,האור
םיטסקטה ינש ןיב ןיחבהל אוה א"בשרה עיצמש ןורתפה
יכ החינמה (א"ע ,דנ תוכרב) אתיירבה ןיב :ונינפלש
לע קורזל גוע שקיב התואש ןבאה תא ןיידע אוצמל ןתינ
,דנ) ךשמהב םש עיפומה אלפומה רופיסה ןיבו ,לארשי ינב
האור ןושארה טסקטבש "ןבא"ה תא .רה רקעש גוע לע ,(ב"ע
ורואיתל טלחהב המיאתמ וזו ,ןיטולחל תילאיר ןבאכ א"בשרה
רופיסה תא תאז תמועל .דחוימב תודימ לדג םדאכ גוע לש
ותוארל שי אלא ,טשפה דבורב ללכ לבקל ןיא ,"רה" ותוא לע
.דבלב ירוגלא רופיסכ

תוכזל זמרמ ,גוע לש וקשנ היהש ,הז "רה" ,א"בשרה יפל
רמול ידכ [23],םירהל תומיוסמ תושרדב ורשקנש תובאה
ואר) םהרבאל עידוהש העדוה תוכז התוא לע ךמס גועש
ךכ םושמו ,'רה'ל בשחנו 'תובא'ה ןמ היהש (15 הרעה
םחכש") לארשי תליפתל םיזמרמש םיבגחה .השמ ונממ ששח
םג ךכ-רחאו ,תאז 'רה' תוכז 'וררופ' [24],("םנושלב
שולש גוע לש ותוכז דגנכ ופרצב תאז המחלמל ףרטצה השמ
המא 'י גולידב תזמורמה תובאה תוכז :תונוש תויוכז
םשמ תחקל ידכ ,רבעה לא ,רוחאל השמ גליד לוכיבכ -
תוימצעה ויתויוכז [25];לארשי ינבל עייסל תובאה תוכז תא
םע תוכז ;תומא 'י היה והבוגש ךכב תוזמורמה ,השמ לש
םלישמה") השמ לש ודיבש ןזרגב תזמרנה וללכב לארשי
.תומא 'י היה וכרואש ("וב לעופ היהש ודיב םשומה ילכל
לש ותוכז דגנכ השמ דימעהש "קשנה ילכ" ויה ולא לכ
.רבד לש ופוסב גוע חצונ םג םהידי לעו ,גוע

,ידומלתה טסקטה לש הז קלח ררועש םידחוימה םיישקה ללגב
םדוקה אתיירבה עטקל דוגינב - א"בשרה אופא וילע ליעפה
םירקמ ךרוצל ול םירכומה היצזירוגלאה ילכ תא - ול
עריאש המ םע םולכ אלו הז רופיסל ןיאש ןעטו ,ולא םישק
.תיזיפאטמה תואיצמה םע קרו ךא אלא ,תיזיפה תואיצמב

לש תידוהיה תונשרפב יכ ,רמול ןתינ םירבדה םוכיסל
לעב קנעכ םיילאירה וידממל גוע "רזחוה" םייניבה ימי
,השיפתל ןתינ יתלב והבוגש יטסטנפ רוציכ אל ךא ,חוכ
.תידומלתה הדגאב ןכל םדוק וניצמש יפכ


ןמיס ,םייח חרוא ,ךורע ןחלושב הכלהל קספנ ךכו [1]
.א ףיעס ,חיר
םייאנתה תורוקמב הליבקמ וז תילבב תרוסמל ןיא [2]
.ימלשוריה דומלתב אל ףאו םירישיה
תודגא ,גרובצניג יול :ואר ויתואחסונו הז רופיס לע [3]
רודגיבא ;696 'עה ,344 'מע ,ח"כשת ג"ר ,ד ,םידוהיה
לעו) 172 'מע ,ג"נשת םילשורי ,וב הדגאו םוגרת ,ןאנש
'עהו 139 'מעב םש ואר ברקב קשנ ילככ שמישש המוד רה
י"שר ואר ,ןאכ הרומאה תואסרפ שולש תדימ לע ;(190
ילבבב הנח רב רב הבר ירבדל הנפמה ,"לארשי הנחמ" ה"ד
תעדה לע תולעהל שיש המדנ הז יפל .א"ע ,הנ ןיבוריע
רב רב הבר תואמזוג ןיב והשלכ רשק ,תניינעמ תורשפאכ
וארו) ונלש אמזוגה רופיס לש ורוקמל םש תואבומה הנח
.(5 'עה ןלהל
,אכ רבדמבל ןתנויל סחוימה חסונבש ,ריעהל שי דוע
גוע לש ושאר עקש זאו ,רהה תא בקינ לחז יכ ,רבסומ הל
ויניש וכראתנש ינפמ ,וראווצמ ופלשל לכי אלו ,וכותב
ילבבה חסונב ,ךכ בגא) 172 'מע ,םש ,ןאנש םג ואר .'וכו
ינפל התייהש הסרגבו ,רהה תא וררוחש םיבגח לע רבודמ
.הנטק רופיצ לע רבודמ ,יסנופלא סורטפ ידרפסה רמומה
עריאש תא רפסל תרחא תורשפא .(21 'עה ןלהל ךכ לע ואר
ףסאש "תושרדמ יתב"ב אבומה ,הרומת שרדמב היוצמ ,םש
'ךילשהל תע'" :הז חסונב ,112 'מע ,ב ,קנילי ןרהא
ךילשהש - (בי ,הלק 'הת) 'ןשבה ךלמ גועלו' דגנכ -
ךילשה - לארשי לע ךילשהל ושאר לע םשש רה ותוא ה"בקה
ךרדבו ,קלחנ רההש רמול הנווכה ילוא) "קלחנו וראוצ לע
.(?קנחנו :ל"צ אמש וא ,גוע לש וראווצ לע לפנ וז
."ןבא" ה"ד א"ע ,דנ תוכרבל בקעי ןיע לע ספדנה [4]
ואר ,יללכ ןפואב ל"זח תורפסב אמזוג ירופיס לע [5]
,ג"כשת ,טע םיינחמ ,"ל"זח לצא אמזוגה" ,רנרל ב"מ
םיאור אל םשמ םיאורש םירבד" ,ןייטש הניד ;73-68 'מע
ירקחמ ,"ב"ע ,הע - א"ע ,גע ארתב אבבב ןויע :ןאכמ
.32-9 'מע ,ט"נשת ,זי , תירבע תורפסב םילשורי
ףדב ליעל רכזנה רמאמה ןמ דבכנ קלח שדקוה ךכל [6]
.םש ואר ,353 'סמ יעובשה
םירבדל סולקנוא םוגרת לע םיבסומ וללה ע"בארה ירבד [7]
לש ותומד תא הכיראמה השיפתל זמר עיפומ םש ,אי ,ג
"שיא תמאב הבחר תומא עבראו" םילימל םוגרתה ןכש ,גוע
דודמל שי ,רמולכ ."ךלמ תמאב היתופ ןימא עבראו" אוה
גוע תמאל הנווכה ילואו ,"ךלמ תמא"ב גוע לש והבוג תא
,םש םירבדל ןתנויל סחוימה םוגרתב עיפומש יפכ ,ומצע
,םש ,ןאנש רודגיבא :וארו ."הימרגד אתמאב" :םגרתש
םירבדל וירבדב הז שוריפ איבה י"שר .224 'עהו 144 'מע
ןיב ךכ לע ןוידה וארו ,"גוע תמאב - שיא תמאב" :םש
ן"במרבו (םש "הירא רוג"ו םימכח יתפש ,ם"ארה) י"שר ישרפמ
.םש
.טסר 'מע ,ז"לשת םילשורי ,חפאק ףסוי ברה תרודהמ [8]

,ז"כשת ,ח ,לארשי ץרא ,"גוע" ,ןיבר םייח ואר [9]
תדימ יכ הלעהש ,טייר ירבדל הנפמה 44 'עה 254 'מע
ךרעב התייה םיירוטסיה-םדקה י"א יבשות לש תעצוממ םדא
.רטמ 1.50
ימיב התליחתש הדגאה לש תילובמיסה תונשרפה לע [10]
םייתעבג ,שרדמהו הדגאה יכרד ,לקנרפ הנוי ואר ,םינואגה
תרוסמ לש התוחתפתה תא םג רקוסה ,531-501 'מע ,1991
ןמ םיבר לע העיפשהש תיזכרמ ןויצ-תדוקנכ .וז תינשרפ
ם"במרה לש ותדמע תא ןייצל שי ,םייניבה ימיב םינשרפה
הניא איה רשאכ ,הטושפכ הדגאה תא שרפמש ימ יכ רבסש
ןמ אוה ,תואיצמה-תייאר לש ילאנויצרה ןחבמל המיאתמ
ואר) הרותה דובכ תאו םימכחה דובכ תא םיליפשמה םילכסה
,ןירדהנסב "קלח" קרפל המדקהה ,ם"במרל תוינשמה שוריפ
,ץיבורוה עשוהי :םג וארו .(ר 'מע ,חפאק ףסוי ברה תרודהמ
,ד"נשת ,7 ,(השדח הרדס) םיינחמ ,"הדגאל םינואגה סחי"
ארקמל תיפוסוליפה תונשרפה" ,ץרווש בד ;129-122 'מע
תיפוסוליפ תונשרפ" ,בגר לואש ;165-158 'מע ,םש ,"הדגאלו
.185-176 'מע ,םש ,"ז"טה האמב הדגאל
ל"רהמה אוה יסחי ןפואב רחואמו טלוב ןפוד אצוי [11]
.ב"ע ,דכ הדינל "תודגא ישודיח"ב (ךרעל 1609-1525)
לע ידומלתה הדגאה רופיס תא ילובמיס ןפואב שרפמ אוה
,ימשג היה וחכ לכ" גוע יכ ,בושו בוש שיגדמ ךא ,גוע
,תוימשגה ןמ לדבנ אוה לארשי חכו ,וב קבד אוה רשא חכ ןכו
אוהש הלוגסב גוע דחייתנ ךכלו ,'תי וב םיקבד םה יכ
ל"רהמה םג ךא ."םשגה וב לגוסמש תוטשפתה אוהש ,םשגל
.םינשרפה ןיב רתוי הצופנה הדמעה תא רחא םוקמב גיצמ
תישארבל י"שר לע ,הירא רוג ושוריפב רמוא אוה ךכו
לובמה ןמ וטלפ"ש תידומלתה תרוסמה יפ לע יכ ,גי ,די
ןינע וב היהו...יאזחמש ינבמ [ןוחיסו אוה=] ויהש[ו=]
ידי לע תומל ומצע דצמ יואר ןיא [ןכל=] ,רתויב יקלא
וילע רבוג היהש ,םיקלאה שיא השמ ידי לע םא יכ ,םימה
ןיאו הגרדמה םיתוחפ םה םימה יכ ,תיקלאה ותלעמ דצמ
ל"רהמה ירבד םג וארו ,"גוע חכ םהב דבאל םמצע דצמ םיואר
.הל ,אכ רבדמבל ושוריפב
ואר ,ונלש הדגאב וקסעש םיפסונ םישוריפל רשאב
ידגאה טסקטה לע "בקעי ןיע"ב םיספדנה םישוריפה תמישר
וקסעש םינשרדה לש תטרופמה המישרהו ,ב"ע ,דנ ילבבב
היצנו ,ריכזמה ףסא רפסב וטרופ הירכז לצא היוצמה ךכב
ידידיל הדומ ינא) ב"ע ,טצר ףדו א"ע ,חל ףד ,1680
.(הז רפסל יתוא הנפהש לגיפש בקעי 'פורפ
ך"נת ואר ךא ,רסח ונינפל ביתכה ,םירקמה ינשב [12]
תוחפל הנפמה (409 'מע םירבדו ,322 'מע רבדמב) טוקינק
.אלמ ביתכב םהינש םיאב ובש דחא י"כל
טטוצ אלש קלחב) השרדה תליחתב שוריפב ראובמכ [13]
ישנא לכו" :זכ ,זי תישארבב רמאנה לע תכמתסמה (ןאכ
ולמנ רכנ-ןב תאמ ףסכ תנקמו תיב דילי (םהרבא לש) ותיב
."ותא
תשרפ ,זט ךרכ) רהוזל םלוסה שוריפב גלשא ברה [14]
ויחא ,ןורהאל ןאכ זמור רהוזה יכ ,ןעוט (טכ 'מע ,תקח
.השמ לש
לע רבעב ןהשלכ "תויוכז" רבצ גועש ןויערה ףוג [15]
,(במ) אמ הבר תישארבב רבכ אצמנ ,השעש םיבוט םישעמ
יכ ,םש רמאנ ;414-413 'מע קבלא-רודואית תרודהמ ,גי
עידוהש ךכ לע ,בוטה והשעמ לע רכש גועל חיטבה ל-אה
התא ךיתועיספ רכש ,ךייח" :טול לש ותדיכל לע םהרבאל
."םלועב םימי ךיראמ התאש ,לטונ
,דנ תוכרבל בקעי ןיעב אבומ א"בשרה לש ושוריפ [16]
קסופו בר היה א"בשרה ."ארוט רקע" ליחתמה רוביד ב"ע
תובושת בתכו דומלתל םישודיח ירפס רביחו ,הנולצרב וריעב
,ץיברוה ימרכ ואר הדגא ןשרפכ א"בשרה לע .תובר תויתכלה
,"היפוסוליפל הלבק ןיב :א"בשרה לש תודגאה שוריפ לע"
ישודיח ,ןמדלפ ביל הירא ;25-15 'מע ,ז"משת ,18 תעד
;17-5 'מע ,1991 םילשורי ,תודגהה ישוריפ - א"בשרה
,החותפה הטיסרבינואה ,ג ,הדגאו שרדמ ,לקנרפ הנוי
.870-868 'מע ,ז"נשת ביבא-לת
Jeremy Cohen, The Polemical Adversary of ךכ לע ואר [17]
.55-48 'מע ,solomon ibn Aderet, JQR N.S. 71 (1980)
,תוילגרמ ןבואר תרודהמ ,סירפמ לאיחי ונבר חוכיו [18]
םירובס שיו) רמומ ידוהי היה ןינוד .24 'מע ,ח"פרת בובל
וחוכיו תובקעב .םינקסיצנרפל הארנכ ףרטצהש (יארק היהש
תנשב הארנכ הפירשל דומלתה אצוה סירפמ לאיחי יבר םע
,תורצנה יארב דומלתה ,היבחרמ 'ח ואר הז לכ לע .1242
Jeremy Cohen, :םג וארו ,248-227 'מע ,1970 םילשורי
The Friars and the Jews, Ithaca and London 1982, p. 61 note
.19
יסנופלא סורטפ .106-105 'מע ,םש ,היבחרמ ואר [19]
,היבחרמ וילע ואר ;1106 תנשב ותד רימהש ידרפסה השמ אוה
'עה ,94 'מעב םש םירקחמ תמישרו ,ךליאו 93 'מע ,םש
.4
,םש ואר וילעו ,140-139 'מע ,םש היבחרמ ואר [20]
.ךליאו 128 'מעמ
.ותסרג יפל Upupa הנטק רופיצ איהש [21]
(16 'עה ליעל) ץיברוה ימרכ ךכ לע בתכש המ ואר [22]
.25 'מעב
:א ,ו הכימב קוספל תרשקנה השרד ריכזמ א"בשרה [23]
ינמודמכ תאצמנ וז ןיעמ תשרופמ השרד ."םירהה תא ביר םוק"
ידי לע קתעוהש ת"ותיב א"פלא יורקה רחואמ שרדמב קר
(רמייהטרו םהרבא לש תופסוהב) רמייהטרו ןרהא המלש
ביר םוק'" :גמת 'מע ,ב ,ג"לשת םילשורי ,תושרדמ תיבב
תובא אלא םירה ןיא - 'ךלוק תועבגה הנעמשתו םירהה תא
אמ 'עה וארו) 'וכו "תוהמא אלא תועבג ןיאו...םלועה
א"בשרהו ,דומלתב עיפומ ומצע ןויערה ךא .(םש רמייהטרו לש
ןיינע תא וריכזהב ,שרופמב אל כ"א וילא סחייתמ ןאכ
גלדמ' :(ח,ב) םירישה רישב עודיה קוספה לש דהכ גולידה
,אי הנשה שאר ילבב ואר .'תועבגה לע ץפקמ םירהה לע
לע ץפקמ םירהה לע גלדמ אב הז הנה ידוד לוק'" :א"ע
תועבגה לע ץפקמ ,תובא תוכזב - םירהה לע גלדמ - 'תועבגה
רמאו חתפ" :בי ,קלב אמוחנת םג וארו ."תוהמא תוכזב -
:ךכ בגאו) "תובאה תציחממ ,יתייה םימרה ןמ (םעלב=)
תובאה דגנכש ת"גח תוריפס ןויצל ילבק למסכ םישמשמ םירה
,הקיטסימכ תודיסחה ,רמייהנפוא-ץ"ש הקבר :ךכ לע ואר
.(46 'עה ,91 'מע 3ח"משת םילשורי
ההזמה א"שרהמה ירבד תא םג רתא לע ואר הז ןיינעל [24]
ךכ לע ךמתסמ ורבסה ."בגח"ל "תעלות" ןיב םישמ ילבמ
וז תעלות"ש ורמאו ,תעלותל לארשי תא ולישמה םימכחש
,איה א"שרהמה לש ותנווכ ."היפב אלא הרובג הל ןיאש
אנליוו ,רבוב תרודהמ ,כ ,בכ םילהת שרדמב רמאנל ,הארנכ
(ז ,בכ 'הת) שיא אלו תעלות יכנאו" :191 'מע ,א"נרת
םהל ןיא לארשי ךכ ,היפ אלא הל ןיא וזה תעלותה המ -
ךכ ,היפב ןליאה תא תרקעתמ תעלות המ .הפה תלפת אלא
ןיבשחמש תוער תוריזג םתלפתבו םהיפב ןירקעתמ לארשי
תעלות יארית לא' ביתכד אוה אדה ,םלועה תומוא םהילע
שרדמב "בקעי תעלות" ףוריצה לע ."(די ,אמ 'שי) 'בקעי
,קבלא-רודואית תרודהמ ,ג ,ק הבר תישארב לשמל ואר
.1286 'מע
ליעל רמאנה ואר גולידה ןיינע לש ויתורוקמ לע [25]
.23 הרעהב