ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

243 רפסמ

ח"נשת ,תקח תשרפ

חתפי לש ורדנ

סבקעי ןתנוהי


חתפי לש ורדנ

לש ואיש .םיטפוש רפסב היוצמה חתפי תשרפב תקסוע תבשה תרטפה
ןותנ םא" :ןלהלדכ רדנ חתפי .ויתואצותו חתפי לש ורדנ אוה רופיסה
יתארקל יתיב יתלדמ אצי רשא אצויה היהו ,ידיב ןומע ינב תא ןתת
אי 'פוש) "הלוע והתילעהו 'הל היהו ,ןומע ינבמ םולשב יבושב
.ויתואצותב אלו ומצע רדנב תודקמתה - ונרמאמ לש וניינע .(אל-ל
הז םירושק םקלח ,םיניינע העבראב ןויד לולכי חתפי לש ורדנב ןויעה
:הזב
?ורדנ תא חתפי רדנ ,רופיסב םיראותמה ,תוערואמה לש בלש הזיאב
1
אל ?ברקה רופיס עצמאב חתפי לש ורדנ תא םקמל רפסמה האר המל
.(חתפי רדנב םיקסוע
2
?םייח-לעב וא םדא בירקהל חתפי ןווכתה םאה
3
.ארקמב םירחא רדנ יחסונל חתפי לש ורדנ חסונ תאוושה
4
אי) "הפצמב 'ה ינפל וירבד"ל רושק חתפי לש ורדנש ,םירובסה שי
,ןומע ינב ךלמל הנפש ינפל דוע ורדנ תא חתפי רדנ ,הז יפל .(אי
רורב אל ,וז השיג יפל .ברקה תארקל הנורחאה תונגראתהה ינפל יאדוו
ןתינ .ברקה רופיס ךותב - תוערואמה ףצרב רדנה רופיס לש ומוקימ
רופיס עצמאב רדנה רופיס תא רפסמה ץביש הליחת הנווכבש ,רמול
חתפי לש לודג ןוחצינ םיראתמ םמצע ינפב גל-בל ,טכ םיקוספ :ברקה
תייעב תרתפנ ןוחצינה םעש ןוויכמ ,רופיסה לש יתלילע איש םיווהמו
בוליש םלוא .רופיסה תליחת זאמ לארשי םע דמע הינפבש םייאמה ביואה
דמועה יתלילע אישמ ברקב לודגה ןוחצינה תא ךפוה (אל-ל) חתפי רדנ
םויק הווהמ ןוחצינה .תויושחרתה לש תרשרשב דחא טרפל ,ומצע ינפב
חתפי - ברקב חצנל ול רוזעי 'ה םא - יאנת הנתה חתפי :רדנב דחא דצ
לש ודצמ יאנתה םויק םושמ שי ןוחצינב .תמיוסמ תובייחתה בייחתמ
ןומע ינב תא ןתת ןותנ םא" ,רדנב יאנתה לש ההזה חוסינה .'ה
רשקל זמור ,(בל אי) "ודיב 'ה ,םנתיו" ,יאנתה םויקל (ל אי) "ידיב
ונתוא םדקמה םרוג הווהמ 'ה דצמ יאנתה םויק .ןוחצינל רדנה ןיב
יפ-לע .חתפי בייחתהש תובייחתהה םויק - הלילעב אבה בלשה תארקל
יבגל ארוקה תנבה תא הנשמ ברקה רואית עצמאב רדנה בוליש ,הז
,רוביגל חתפי תא ךופהי ןוחצינהש םוקמב .ברקב ןוחצינה לש ודיקפת
,ותובייחתהל ןברקל חתפי תא ןוחצינה ךפוה ,ודמעמ אישל ותוא הלעיו
.תיגארטה ותליפנ תא וירחא ררוגש רבד

לש יגולונורכ רואיתמ רזגנ רדנה רופיס םוקימ ,תרחא העד יפל
.ברקל תונכהה ידכ ךות ורדנ תא רדנ חתפי ,ונייהד .תוערואמה
םיעצמאה ןמ אוה ןיינעב ןיינע לש הז בוליש" :[1]ןומלט ירבדכו
ושחרתה םימיוסמ םיעוריאש ןייצל ידכ ארקמה ירפוס וטקנש םיקהבומה
רבעל דעלג הפצממ אציש ןמזב ורדנ תא רדנ חתפי :רמולכ ,תינמז-וב
וז הרבס תטישל םג .םיקוספה ףצרל רתוי תמלוה וז העד ."ןומע ינב
םיעוריאהש תוארהל קר אל איה בולישה תרטמש ,ףיסוהל יל הארנ
ברקה רואית תא רדנה תועצמאב ךופהל אלא ,תינמז-וב ושחרתה
.תוערואמה ךלהמ תא םדקמה עוריאל ,ומצע ינפב דמועה אישמ ןוחצינהו
רבכ ארוקה :רתוי ףא תיתלילעה הינוריאה הלודג ,הז שוריפ יפל
חור חתפי לע החנש ונל רפיס רבכ רפסמה :רוביגה עדוי אלש המ עדוי
ךא .רדנל קוקז אל ללכ חתפיש םיעדוי רבכ ונא ןכלו ,(טכ קוספ) 'ה
תעדמ אלש השוע - 'המ רישי רסמ םוש לבקי אלו לביק אלש ,חתפי
ונוחטיב תא קזחל תנמ לע ילוא ,ומצע ולש םיסרטניאל דגונמה השעמ
.ישיאה ונברוחל רבד לש ופוסב איביש אוה הז רדנ [2].ישיאה
תיברמ .תועדה תוקולח - ורדנב חתפי ןווכתה המל הלאשה יבגל םג
תאז [3].םדא ןברקל שארמ ןוויכ חתפיש ,םירובס םירקוחהו םינשרפה
ףוריצה םג .םדאל זמורכ הארנ ,"יתיב יתלדמ אצי" ,ןושלהש םושמ
חי א"מש אמגודל האר .םייח-לעב לע אלו םדא לע רמאנ "תארקל תאצל"
וז הנעט ."ךלמה לואש תארקל.לארשי.. ירע לכמ םישנה הנאצתו" :כ
ךירצו ,םוריח תעש לש רדנ היה חתפי רדנ .ןיינעה תניחבמ םג תחכומ
השעמ איה םייח-לעב תברקה תאז תמועל .ןפוד אצויו גירח תויהל
.דחוימ השעמ הווהמ הניאו ,רידת
:םייח-לעב ןברקל שארמ ןווכתה חתפיש ורבס םהש ,עמתשמ ל"זח ירבדמ
ןגוהכ אלש לאש .ןגוהכ אלש ה"בקה ובישהו ,ןגוהכ אלש לאש חתפי"
:ה"בקה ול רמא ,'וכו יתיב יתלדמ אצי רשא אצויה היהו' :רמאנש
,הלועל יל והלעמ התייה ,דחא בלכ וא דחא רומח ,דחא למג אצי וליא
:ד"הה .ותיב תא ול ןמיזו ,ןגוהכ אלש ובישה ?ה"בקה ול השע המ
,םייח-לעבל ןווכתה חתפי ,רמולכ [4]".ותיב לא הפצמה חתפי אביו
רשכ םייח-לעבל ןווכתמ אוהש שריפ אלש ,היה וילע אציש ףצקהו
ילעבב םג היוצמ 'תארקל' ןושלה ,ל"זח תעדל תעייסמ הנעט .הברקהל
[5]."ותארקל גאש תוירא ריפכ הנהו" :(ה די 'פוש ןוגכ) םייח
אלא ,תיבה חתפמ שממ אל םהידי-לע שרופת "יתיב יתלד" ןושלה ןכ-ומכ
ןושארה אוהש ךכב ,םייח-לעב ןברקב דוחיי שישו ,רתוי יללכ םחתממ
םירוכיב ,המורת תמגודכ תישאר תנתמ ןיעמ ,חתפי תארקל אצויש
.רוכבו
תאבומה ,יחמק ףסוי 'ר - ק"דר לש ויבא תשיג איה תישילש השיג
םוקמב ו"וה - והיתילעהו שריפ ל"ז יבא ינדאו" :ק"דר לש ושוריפב
והיתילעה וא ,הלועל יואר וניא םא שדקה - 'הל היהו שוריפו 'וא'
(וט אכ 'מש) 'ומאו ויבא הכמ' ו"וה הז ומכו ,הלועל יואר םא הלוע
שארמ וירבד תא ןוויכ חתפי ,רמולכ [6]".שריפ הפיו ,ומא וא -
טשפש ,ריעהל שי וז השיג לע .תונושה תויורשפאה לכל הליחת הבשחמב
אלו ,"'הל היהו" תא שרפמ "הלוע והתילעהו"ש ,ךכ לע הרומ םיקוספה
.ק"דר לש ויבא עיצהש יפכ ,היינש תורשפא

,הלאשל םיקוספב תיעמשמ-דח הערכה ןיאש ,ךכ לע דיעמ תועדה יוביר
תא רפסמה םייקמ הליחת הנווכבש הארנ .ורדנב חתפי תנווכ התייה המ
אל ומצע חתפיש ,ונל זומרל ידכ ילוא ,רדנה חוסינבש תועמשמ-ודה
,וייחב ילרוג עגר ינפל דמוע חתפי .וירבד תא הרורב הרוצב חסינ
ודמעמל ותוא ריזחיש ןולשיכ ןיבל הלודג החלצה ןיב הערכה ינפל
דוגינב ,'המ דודיע םוש לביק אל אוה .ךכמ עורג אל םא ,םדוקה
תובייחתה ומצע לע לביק יורש היה ובש ץחלבו [7],והומדקש םיטפושל
חוסינ [8].תובייחתהה לש אלמה הביטל ותעד תא ןתנש ילב ,תיללכ
.רופיסה ךשמהב וירכועב היהיש אוה חתפי לש הז לפרועמ

החיתפמ ,ארקמב םירדנה ראש ומכ יונבה [9],'הנתמ רדנ' רדונ חתפי
,'םא' הלימב ליחתמה ,יאנת תזרכהב חתופ רדנה :םיעובק םויסו
הריכזמ רדנה ןושל םג .'הל ושוכרמ קלח תשדקה - תובייחתהב םייסמו
:ארקמב םירחא םירדנ חסונ

אל-ל אי 'פוש
[10]ב אכ 'דמב
אכ-כ חכ 'רב
רדנ חתפי רדיו
רמאיו 'הל
לארשי רדיו
'הל רדנ
רדנ בקעי רדיו
רמאל
תא ןתת ןותנ םא
ידיב ןומע ינב
תא ןתת ןתנ םא
ידיב הזה םעה
םיהל-א היהי םא
ידמע
ינבמ םולשב יבושב
ןומע

לא םולשב יתבשו
יבא תיב
'הל היהו
הלוע והתילעהו
תא יתמרחהו
םהירע
יל 'ה היהו
םיהל-אל

םרב .תובייחתה חסונו יאנת חסונ ,החיתפ תחסונ היוצמ םירדנה לכב
,רתיב הקול חתפי לש ורדנש ,הלוע םירחא םירדנ םע האוושההמ
חסונ עיפומ ארקמב רדנה יחסונ לכבש דועב :תצקמב םוגפ וחוסינו
א א"מש םג ל"נל ףסונ האר) דרפנב תובייחתהה חסונו דרפנב יאנתה
וקלחו ,לופכ יאנת םיאצומ ונא חתפי לש ורדנב ,(ח-ז וט ב"מש ;אי
תא ןתת ןותנ םא" - ןושאר יאנת :תובייחתהה חסונ עצמאב עיפומ ינשה
םולשב יבושב יתארקל יתיב יתלדמ" - ינש יאנת ;"ידיב ןומע ינב
םיטרפ רפסמ לע חתפי רזוח ךכל ףסונ .".'הל.. היהו ,ןומע ינבמ
,חתפי ."הלוע והיתילעהו - 'הל היהו" ,"אצי רשא - אצויה" :םיימעפ
םע וחוכיווב יוטיב ידיל האבש תירוטרה תלוכיה לעב ,חוסינה ןמוא
חוסינ ורדנ תא חסנל הסנמו 'ה ינפל דמוע ,לודגה ומואנבו םינקזה
יפכ .לברוסמו לפרועמ ,ךורא אוה ויפמ אצויה רדנה םלוא .יגיגח
ותליפנ תליחתל ןמיס הווהמ רדנהש זומרל רפסמה הצור ,ליעל רמאנש
חתמ ארוקב ררועמ - "אצי רשא אצויה" - לפרועמה חוסינה .רוביגה לש
הידגרטל ונתוא ליבוי הז לפרועמ חוסינו ?אצי רשא הז אוה ימ - בר
.תבה תברקה לש הארונה

סבקעי ןתנוהי
ך"נתל הקלחמה
:תורעה
.104 'מע ,םיטפוש ,ך"נתה םלוע
1
וכרדב בקעי לצא םג ונאצמ רדונה לש ישיאה ונוחטיב תא קזחמכ רדנ
אכ 'מב) דרע ךלמ דגנ המחלמב לארשי ינב לצאו (כ חכ 'רב) ןרחל
.ןלהל האר ל"נה םירדנל חתפי רדנ ןיב האוושה .(ב
2
.(טכ זכ 'קיו) ן"במרה רבוס אמגודל ךכ
3
םג האר ;642 'מע ,קבלא-רודואית תרודהמ ,'ס השרפ הבר תישארב
.א"ע ד ,תינעת ילבב
4
לש החוכ תא השילחמה הדבוע ,"תארקל האיצי" ןיא םשש ,ריעהל שי
.היארה
5
.לאנברבאו ג"בלר םג וכלה וז ךרדב .אל אי 'פוש לע ק"דר שוריפ
6
חיש-וד םייק ןועדג .(די ,ו ד) האיבנה הרובדמ הכרדה לביק קרב
,ןועדג םנמא .(דועו ז ,ב ז ;הכ ,וט ו אמגודל) 'ה םע דימתמ
'ה תא בושו בוש הסינש ןקפס טפושכ ןייפואמ ,'ה םע רשקה תורמל
.(אי-י ז ;מ-זל זי ו האר)
7
תשרפל - רדונ אוה וללגבו חתפי יורש ובש ץחלה תא תוושהל ןתינ
ונב תא בירקמ אוה ןכלו ,ץחלב אוה ףא ןותנש ,באומ ךלמ עשימ
.רדנ ןיא םשש ןוויכ ,האלמ הניא האוושההש םגה ,(זכ-וכ ג ב"למ)
8
.787 'מע ,תיארקמ הידפולקיצנא ,"רדנ" ,ןרה 'מ האר
9
ןדריה-רבע שוביכ תוישרפ ןיב היוצמ (ב אכ 'מב) לארשי רדנ תשרפ
לאשש יפכו ,(בכ-זט אי) חתפי לש ומואנמ ונל תורכומה ,יחרזמה
רדנה תשרפ םג ,חתפי לש ומואנל רבדמב רפסמ םיבר םייוטיב רפסמה
.חתפי לש ורדנ חוסינ לע העיפשה
10This page written by using HebWeb(R). (C) All rights reserved to Eyal Orbach.
Best view with 800x600 resultion or above.