ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

352 רפסמ

ס"שת ,באב העשתו םירבד תשרפ

באב העשתב תסנכה תיבב םילורח תקירז

דנרא ןרהא ר"ד

דומלתל הקלחמה
ויה זנכשאב יכ ,םידמלמ ז"יה האמה ןמ םידחא תורוקמ
םיקרוז" ויה באב העשתב תוניקה תרימא תעבש ,םירענ
,(ופתת 'יס ,ץמוא ףסוי) "םיחמשמו וריבחל דחא םיכמו
,ה"לשה רוציק) "תורורצו םינבאב הזל הז םיקרוז" וא
[1] יזנכשאה גהנמה לש הלא םירואיתש רשפא .(א"ע הפ
,אוהו רתוי בורקה רבעב םייק היהש גהנמל סיסב םיווהמ
,ברעב רקיעב ,באב העשתב תסנכה תיבל םיאבה םידליש
לע הז (דיכל :לורחה לש יעדמה ומש) םילורח םיקרוז
,ןקזבו רעשב וכבתסהו וזחאנ םילורחה .םיללפתמה לע וא הז
.הרצקב ןאכ שרדינ הז גהנמל .באכ םרגנ היה םתשילת תעבו

(היסורוליב) הנבלה היסורמ םיאב הז גהנמ םיריכזמה תורוקמה
םידוהי לש תונורכז ירפס םניה םיבר תורוקמ .הניארקואו
.ומוקמב הארש המ יפל רבחמ לכ ,םתודלי תא םיראתמה

ןמדזנש (1792 תנשב רטפנ) ןילרקמ המלש 'ר לע רפוסמ
.(1812-1745) ידאלמ ןמלז רואינש 'ר לצא באב העשתב םעפ
דיפקה ,המלש 'ר לש ונקזב עגפו םילורח קרז דחא ךרבא
.שדקמה תיב ברח הלאכ םיכרבא ללגב :רמאו המלש 'ר וילע
ןנוקמו דדובתמש ךרבא וארו רעיב םהינש וכלה תרחמל
הנביי והומכ םיכרבא תוכזב :המלש 'ר רמא ,םיפוגיסב
םילורח קרזש הז היה רעיב ושגפש ךרבא ותואו .שדקמה תיב
תודע ונל ירה ,ןמיהמ הז רופיס םא [2] .םדוקה םויב
.ח"יה האמה לש היינשה תיצחמב רבכ גהנמה םויק לע

,'קדצ חמצ'ה ,(1866-1789) ןהאסרואינש לדנמ םחנמ 'ר
םעפו ,(1850-1796) ןי'זורמ לארשי 'ר ר"ומדאה תא ריכה
[3] :םיאבה םירבדה תא וילע רפיס תחא


וליאו ,תורירמ וליפאו תובצע קיחרמ היה ןי'זירמ שודקה
םויב וליפא ל"נה תא ולבס אלו תכל וקיחרה רבכ םידיסחה
תקירזב וקחישש הברה םהיניב היהו .באב העשתב םוצו לבא
ץילמהו ,באב העשתב (םינוש רב יחמצ) סעקבאבו ךילערעב
:רמאו הלעמ יפלכ ויניע ואשנב ונמע יהי ורכז םבר םהילע
ארק") ךלש "בוט םויהמ" םיקיזחמ םניא ךינב םא !ע"שבר
.םהמ והחק ("דעומ ילע


'ר סחייש הברה תובישחה לע עודיה םע תבלתשמ וז תודע
תרטמ ,ר"ומדאה לש ורבסה יפל [4] .החמשל ןי'זורמ לארשי
,לבאה םוי תורמל החמש תריווא רוציל ,אופא ,איה גהנמה
איבמ הז רבסה .ידוהיה לש 'ה תדובעב החמשה תובישח לשב
ותודלי תא ראתמה ,(1975-1884) רוורב בקעי םהרבא ר"ד םג
[5] :היצילגבש הימולוקב


םיקרוז ויה םירענש ,רזומ גהנמ היה תוניקה תרימא תעשב
שיאו ביאכמ וניאו םידגבבו תורעשב קבדנה ,םיצוק ירפ
.תורוד לש תרוסמ ול התיהש ,סדנוק ישעממ םעירפה אל
תובצעה תא גיפהל ידכ ,הז סדנוק השעמ םהל וריתהש ורמא
.הרוחש הרמב ועקשי אלש ,ןברוחה לע םילבאתמה לש


וגהנ ץינמאק ידיסחש ,רפסמ (1921-1847) קיטוק לאקזחי
ףאש ,ףיסוה אוה .וקחצ לוכהו הז לע הז םילורח קורזל
םילורח וכילשה ,באב העשתב גהנמכ ,תורבקה תיבב ויהשכ
[6] ."םיעושעשו קוחצ לש םוי" היה באב העשתו ,הז לע הז
יכ ,(1946-1873) ןמצלז המלש רפסמ רתוי רחואמ טעמ
ורגאו םילורח םידליה ופסא ,הנדורגבש ץלעסב ותודליב
תוניקה תרימא ןמזב .תורבקה תיב היה ןסחמהשכ םיקשב םתוא
םהינקז רבעל םילורח וקרז םשמו ,םישנה תרזעל םה וכלה
,םירומה ,שמשה :םהילע םבלב הניט התייהש םידוהי לש
םתוא ושינעה ןכמ רחאל .ןקדבע היהש ימ דחוימבו ברה
תוסחייתה ןיא הלא םירואית ינשב [7] .םהירומו םהירוה
תאז ושע םילורחה יקרוז הארנה יפכו ,הזה גהונה םעטל
.דבלב סדנוק השעמכ

תרייעב יכ ,רפסמ (1962-1875) ןומימ ןהכה ביל הדוהי ברה
תיב ירוחבו םידליה ויה היבארסבבש יטשלוקראמ ותדלוה
םילורח םיקרוז ,םידיסח םיכרבא םג םימעפלו ,שרדמה
[8] :הדוותמ ןומימ ברה .תסנכה תיב יאב לש םהינקזו םהינפ לע


םג יתפתתשה םינש עבש-שש ןב יתויהב :שובא אלו הדוא
המת יתייה םינש עשת ןב יתייהשכ לבא ,הז "קחשמ"ב ינא
ןכתיי הז ךיא :ימצע ינפב שייבתמו רזומה גהנמה לע
םיצוקב ונינפל וקחציו םידליה ומוקי ...המואה לבא םויב יכ
,םיבושח םינבר םהמו םילבאתמה להקמ דחא ףאו םינקרבו
.ללכ םיחומ םניא ,השעמ ישנאו םימכח ידימלת


גהנמהש ובישה ויבא .ךכ לע ותוא לאשו ויבא לא הנפ אוה
וירוענ ימיב הז גהנמ האר אוהשו ,לארשי תוצופתב טשפ רבכ
,םעפו .היבארסבו הילודלופ ,הניארקואב תונוש םירעב
,גהנמה לע (1879-1807) ם"יבלמה תא לאש ,ויבא רפיס
םידלילו םירענל םיחינמ םינברה יכ ובישה ם"יבלמהו
םילשורי לע לבא תעבש וניביש ידכ ,תוניקה תעב ללותשהל
אוה םילשורי לע ונלבאש םושמ תאז .החמשל תווקל שי
היחתל בושת דוע ונצראו ,"התמ" אל איהש ךכל ןמיסו תוא
לע הריזג ירה ,"התמ" תניחבב התייה וליאש ;תשדוחמ
.בלה ןמ חכתשיש תמה

,גהנמל םיפסונ םימעט ונתינ ,ליעל ורכזנש םימעטל ףסונ
רשא [9] .םילורח וא ךלערעב :קרזנה חמצה םשל םירושקה
דקמתהל הכירצ גהנמ לש ומעט רחא תוקחתה - ירוקמה םעטל
ומכ) הב םירושקה םיידדצה םירבדב אלו ,המצע הלועפב
תאז רואל .(תישענ הלועפהש םימעפה רפסמ וא ץפחה םש
תובקעב רצונ תסנכה תיבב םילורח תקירז גהנמש ,הארנ
,לבאה תמחמ ,םיצוקב ףוגה יוניע לש רתוי םודק גהנמ
תופגתסה לע תויודע תומייק [10] .תסנכה תיבב השענש
[11] .ז"טה האמב תפצ ימכח ברקב לשמל ,תסנכה תיבב םילורחב
יוניע ךרוצל אל םיצוק ולטנ ,ןכמ רחאל םיוסמ בלשב
.תובבוש ישעמ םשל אלא ימצע

םיגהונ ןיא רבכ םינורחאה תורודה ינשב ,הארנה יפכ
רחואמו תכרדזאה תוריפ וספת םמוקמ תאו ,םילורח קורזל
היוצמ גהנמל ונרוד תב תוסחייתה .םילבורטצאה רתוי
רודמב .(א"נשת) תרפאב 'ןומיר תעבג' תסנכה תיב ןונקתב
םיצפח וא םילבורטצא םיקרוז ןיא" :עבקנ 'באב העשת'
."םירחא

ירבד תא וניאר ליעל .הז גהנממ וגייתסהש םינבר ויה
ילהעצניפ-עברוג תליהק בר ,סלפרק םהרבא 'ר .ןומימ ברה
יתיאר הפו" [12] :'ומחנ' תבשל השרדב רמא ,(1894 רטפנ)
הז ןיקרוזו תוניקה ןירוקו ץראה לע םיבשויו םינעתמש
אצי רתוי רחואמ ."אוש תחנמ הז ןיאה ,'וכ בשע הזל
ןיקרוז" לש גהנמ דגנ ,ןהכה ריאמ לארשי 'ר ,םייח ץפחה םג
תולק גוהנל רוסאו ,שאר תולק ךכב שיש םושמ ,"הזל הז
,הרורב הנשמ) באב העשתב אלש וליפא תסנכה תיבב שאר
[13] .(בכ ק"ס טנקת ח"וא

דחאה :םיירקיע םיגוס ינשל תסנכה יתב תא קלחל רשפא
ינשהו ,רדהו קויד ,הקיטתסא ,תעמשמ שי םהבש תסנכ יתב -
לדומהשכ ,ל"נה לכ לע הבר הדפקה ןיא םהבש תסנכ יתב -
טוהיר ,קוידו רדס רסוח יוצמ ובש ,'זיולק'ה אוה םהלש
יתבב םידלי לש סדנוק ישעמ יכ רעשל ןתינ .'וכו ןשי
תותילטה תיציצ תרישק ,באב העשתב םילורח תקירז תסנכ
תמזגומ ןמה תאכה ,הרות תחמשב וזל וז םיללפתמה לש
גוסה ןמ תסנכ יתבב רתוי םייוצמ ויה - דועו םירופב
םיכנחמה ןמ תצקמ .תונחלסו הנבה רתיב םלצא ולבקתהו ,ינשה
ןוגכ םישעמ תושעל םידליל תורשפאה ןתמש ,םתסה ןמ ורמא
.תסנכה תיב םלועל םבוריקל רבד לש ופוסב ליבומ הלא
,םירצמה ןיב ימי תריוא תא ומינפי רתוי םילודג ויהישכו
העשת ברעב" רופיסה רוביג ,לגס יכדרמ יבר םינפהש יפכ
[14] :"באב


לכב ףגתסמ לגס יכדרמ יבר היה םאולמב תועובש השלש
היה תולבא לש םתוח .ךליאו זומתב רשע-העבש ןמ ,הנש
ומצע לע רימחמ היה התשמו לכאמב .לכה לע ולצא רכינ
לע" רומזמ ...תועובשה תשולש לכל רשב תודועסמ קסופו
וללה םימיב רמאנ היה ןוזמה תכרב םדוק "לבב תורהנ
.ומוקמ תא הז רומזמ היה ריכמ .דחוימ ןוגינב ונחלוש לע
אלא אב אלש ,לפט הדועסה לכו רקיעה אוה ולא םימיב
העשת ברע עיגהשכו ."לבב תורהנ לע" וירחא רומאל ליבשב
תוניקה רפס ,רבדל יושעו לופק קש ויתועורז תחת חקל...באב
הרמ לש ןנע וילע דרי זאו .תסנכה תיבל ךלהו ,הקובאו
.הזה םלועה ילבה לכמ ותוא הסיכו ,הרוחש,ו"נשת םילשורי ,גהונ וגהנמכ םלוע ,רמיז א"י האר [1]
.186 'מע
לצא ןוגכ .םייונישבו תורוקמ המכב עיפומ רופיסה [2]
'מע ,ד"כשת ד"בח רפכ ,םירופיסו תועומש ,ןהכה נ"ר
,ו"כשת ד"בח רפכ ,םירופס יטוקל ,בולרעפ מ"ח ;בכ
ירחא םויב התייה הקירזהש בותכ ןושארה רוקמב .גנ 'מע
ןיישדנומ י"רל יתדות .הלילב הז היהש בותכ ינשבו ,תוניקה
.הלא תורוקמל יננפהש
,ט"נשת קרב ינב ,ב"ח ,לארשי רנ ,ןרטש ד"ח ךותב [3]
.גצ 'מע
ומוקמו ןי'זורמ לארשי 'ר תוכלמה ךרד ,ףסא 'ד האר [4]
.327-325 'מע ,ז"נשת םילשורי ,תודיסחה תודלותב
,ו"כשת םילשורי ,ונבו בא תונורכז ,רוורב י"א [5]
,לארשי ירבד ת"וש ,ץלעוו י"ר םג עיצמ הז םעט .347 'מע
ךכיפלו" :וירבד םייסו ,הנק 'יס ,מ"שת םילשורי ,א"ח
םנחל אל יכ ,תוקוניתה וגהנש םיצוקה תקירז לטבל ןיא
."תוינומדק םינשב ןכ וגהנ
'דהמ) קיטוק לאקזחי לש ויתונורכיז...יתיארש המ [6]
.180 'מע ,ט"נשת ביבא לת ,(ףסא 'ד
האר .73 'מע ,ד"שת םילשורי ,רבעה ןמ ,ןמצלז 'ש [7]
'מע ,1943 ב"הרא ,ונמע ייחב רדחה ,ןייטשפרש 'צ םג
דלונש (1935-1867) ןיול 'ש םג .בוליפוק 'י םשב ,145
לת ,דרמו תולג ורפסב ,גהנמה תא ריכזמ ץיבולסיבסב
רדח השדחה תירבעה תורפסל םג .43 'מע ,ז"כשת ביבא
ראתמ ,ישילשה ןימינב תועסמב ץיבומרבא י"ש .גהנמה
ילדנמ יבתכ לכ) בתוכו ,לירדנס ,ןימינב לש ודידי תא
ינבש ,םילורחה" :(20 'מע ,ו"כשת ביבא לת ,םירפס רכומ
ויה םבור ,באב העשתב הז לע הז קורזל םיגהונ לארשי
רלשיפ הכרב 'בג ."ויתואפבו ונקזב םיכבתסמו םיחרופ
.הז רוקמ רותיאב הרזע
םילשורי ,א"ח ,השחא אל ןויצ ןעמל ,ןומימ ל"יר [8]
.104-103 'מע ,ד"ישת
(174 'מע ,1995 ביבא לת ,דעומו גח לכ) ןמרה 'ד [9]
ברוא בד" ( י ג) הכיאב קוספה לע ססובמ גהנמהש ,בתוכ
ט"וי .ךלערעב םיברבו ,רעב אוה שידייב בדו ,"יל אוה
(289 'מע ,ז"ישת ביבא לת ,ח ,םידעומה רפס) יקסניול
גרובנטורמ ם"רהמ לש ותניקל "םילורח" הלמה תא רשקמ
אלה יחרפ ינפו" :באב העשתב תרמאנה 'שאב הפורש ילאש'
תומוקמ ויה יכ ,רפוסמ (288 'מע) םש :בגא ."ךילורח וסכ
וחרכוה ןכ לעו תורענו םישנ תורעש לע םילורח וקרז םהבש
ןועדג 'ר ידידיל יתדות .הז הלילב ןשאר תופחל הלא
.ויתוינפה לע רמהטורק
."םירובס שי" םשב ,9 'עה ליעל ,יקסניול האר [10]
,י"ראה תודלות רפס ,והינב 'מ) רפוסמ לשמל ךכ [11]
,םיכורב יולה םהרבא 'ר לע (266 'מע ,ז"כשת םילשורי
לצניהלו הבושתב רוזחל תנמ לע גהנש םיפוגיסה ןיבש
לש הטימ [תסנכה תיבב] םש ול ןכומ היה" ,םנהיג ןידמ
וידגב תא טשופ היהו ...שא ומכ רשבב םיקלודה םילורח
לגלגתמ היהו ,םורע םילורחה לע ומצע תא ךילשמ היהו
רזעלא 'ר ,ותמועל ."תועובעבא אלמ ורשב השענש דע וכותב
םימכח ידימלתל ץוחנ וניאש רבדכ הז ףוגיס ןייצמ ירקזא
.(360 'מע ,םש) םיתבה ילעבל אלא
,ט"נרת שטאקנומ ,םהרבא להא ת"וש ,סלפרק א"ר [12]
.ב"ע גי
די ,ןייטשדלפ ד"י ,םירבחמה דחא שידקה הנורחאל [13]
אשונל ףיעס ,גלק 'מע ז"נשת קרב ינב ,םירצמה ןיבב
."'דכו "סעקבוב" קורזל רומח רוסיא" :ןדיד
,ט"ישת ביבא לת ,גרבניטש הדוהי יבתכ לכ :ךותמ [14]
.דע 'מע