ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

352 רפסמ

ס"שת ,באב העשתו םירבד תשרפ

םכבירו םכאשמו םכחרט ידבל אשא הכיא

םעה תכרדהו ךוניחב םיטפושה דיקפת

בילטוג םהרבא ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה
תא ונבר השמ אשונשכ ,םירבד תשרפו םירבד רפס תליחתב
תא הלעמ אוה ,באומ ץראבש ןדריה רבעב לארשיל וירבד
תושר רוטיש תכרעמו טופיש תכרעמ תובייחמה תוביסנה
ילואש ,בושחו ףסונ ךרע וירבדב שי .תעצבמ תושרו תטפוש
יתרבח ילאיצוס ךרע ,אוהו ,יולגב יוטיב ידיל אב וניא
ותגהנה לע יארחא אוהש ,םעה בצמ לע ןנוקמ השמ .יכוניחו
םכחרט ידבל אשא הכיא" :רמואו ,גיהנמכ ודיקפת ףקותב
החיתפה ןושלב שמתשמ ונבר השמ .(בי) "םכבירו םכאשמו
ךיא לש תכראומ הרוצ איהש ,"הכיא" הניקל תינייפואה
הידבוע 'ר [1] .הירחאל ראותמה בצמ לע רעצ לש תועמשמב
אל [2] ,םעה בצמל ונבר השמ לש ותגאד תא ראתמ ונרופס
יכוניח-יתרבחה םוחתב םג אלא רוטישהו טופישה םוחתב קר
:ונושלכו ,הז בצמל םרוגה השעמל וניהש


"םכאשמו" .ןוממ תעיבת יתלב תורוקה תוטטקב "םכחרט"
.ןוממ תעיבתו ןידה ינינעב "םכבירו" ,םיבר יכרצב
וסנכיש םתוא רשיבש פ"עאש ,םעשפ תא םריכזהל רפיס הזו
דובכהו תלעות בר הניינע היהש ,המחלמ םוש יתלב ,ץראל
ררועלמ וענמנ אל ,רבדמב םהינינעו םהיסכנ לכמ רתוי
תוגרדמ תונמל ךרצוהש ןפואב ,וריבח לע שיא תוביר ירבד
ןיאו ,יטרפ ןיידל םיכירצ ויה םהמ הרשע לכש דע םיטפוש
.בל עורמ םא יכ הז


דחא םדאש ךכל עדומ ונבר השמש ,עמתשמ ונרופס ירבדמ
תווצ אלל תוליעיב םלש םע לע ודבל טולשל לגוסמ וניא
דצמ הלועפ ףותיש ןיאשכ דחוימבו ,םירזוע לש ןמוימ
םירטושו םיטפושב ךרוצ שי ,ןכ לע .הטעמה ןושלב ,רוביצה
יושעש ידוחיי דיקפת םג םהל שי ,רדגומה םדיקפתל ףסונש
ינושארה רוכזאב .ורבח לע שיא תוביר ירבד דיתעב עונמל
חי 'מש) השמ ןתוח ורתי תצע יפל םיטפושה יונימ לש
היכרריהה תקולח תילכת תא השמל ורתי שיגדמ ,(וכ-גי
וטפשו" :ליעי ןפואב קדצ טפשמ תיישע הרקיעש ,תיטופישה
לכו ךילא ואיבי לדגה רבדה לכ היהו תע לכב םעה תא
ראבמו .(בכ)"ךתא ואשנו ךילעמ לקהו םה וטפשי ןטקב רבדה
התא תויהל ךרטצתש המב ,'ךתא ואשנו'" [3] :ונרופס םש
תלהק י"פע) םעה תא תעד דמלל ןיינעכ ךורזעי םה ךמצעב
תכסמב ל"זח) וריכזהש ומכ ,ךיפמ ועמשש רחא (ט בי
.( [4] 'הנשמ רדס דציכ' ןיינעב=) הנשמ רדסב (ב"ע ,דנ ןיבוריע
םיעודיו םינובנו םימכח םישנא םכל ובה" :השמ עיצמ ךכיפל
םישנא ,ראבמ י"שרו ,(גי) "םכישארב םמישאו םכיטבשל
."רבד ךותמ רבד םיניבמ" רשא םינובנו םימכח םה הלא
שמשלו ןיינעה קמועל תדרל םירושיכ םהל שיש ,ךכמ עמשמ
(די) ותעצהל םינענ לארשי ינב .םיכנחמ הארוה ירומ
םיקלאל טפשמה יכ" שיגדמ השמ .תומקומ תושקובמה תויושרהו
םיטפושה לע ,הערכהל עיגהל םילוכי םה ןיא רשאכו [5] ,"אוה
בגשנ=) םכמ השקי רשא רבדהו" :ותועצמאב 'הב ץעוויהל
תילכתש ךכ .(זי-וט) "ויתעמשו ילא ןובירקת (םכתניבמ
םידדצה יפמ םיעוריאה לש תיתרוקיב העימש - איה טופישה
םיעגונה תכרדהו ךוניחו ,םתריקח תועצמאב רבדב םיעגונה
,ונימיב תיטופישה תכרעמב םג .ןידה קספ תועצמאב רבדב
,םהיניבש תויעבה ןורתפו םידדצה ןיב רדסהל םילכ םימייק
[6] .תוררובו רושיג ,רושיפ ןוגכ

םינובנו םימכח םישנא" תאיצמב הבר תובישח האור השמ
ידכ ,תעצבמה תושרבו תטפושה תושרב ושמשיש "םיעודיו
שודקה ה"לשה ירבדכ ,החלצהב וז המישמב דומעל ולכויש
רפס חתפבש "םירבדה הלא" ב תחתופ השמ תחכות ותעדלש
[7] :םירבד


םישנא םכל ובה" :םתלעמ רפיס רסומ ירבדב םחיכוהשכ
:קוספה ךרד לע אוה .'וכו "םיעודיו םינובנו םימכח
ט 'שמ) "ךבהאיו םכחל חכוה ךאנשי ןפ ץל חכות לא "
.(ח


,ךלמה המלש לש לזרבה ללכ לע וירבד ססבמ שודקה ה"לשה
יכרדב תאז תושעל חיכומה לע ,לבקתי רסומהש תנמ לעש
ולמע זאו ודספהב אציי אל ורכשש ידכ ,לוזלזב אלו םעונ
:ונושלכו ,אוושל היהי


התא ךכו ךכ ול רמאת לא ,דחא תא חיכוהל הצור התאשכ
לא" :בותכש והז .ךירבדל עמשי אלו ךאנשי זא יכ ,עורג
,התא ץל :רמול לוזלז ךרדב ותוא חיכות אלש ,"ץל חכות
שיאל איה הפרח ,ןכ םאו ,התא םכח :ול רמאת ,אברדא קר
ונשעת ,רמולכ ,"םכחל חכוה" והז .הזו הז תושעל ךומכ
.רסומ לבקיו ךירבד לוקל עמשיו "ךבהאי" זא ,םכח ךל


שי ,הנובת ילעב םהש ,ולאה תויושרה ישנאלש ,ונדמל
איבהלו עייסל ,רתויב בושח דיקפת םג רדגומה םדיקפת דבלמ
ססביו יתרבחה בצמה תא רפשי ,הז רבד [8] .םעב תודחאל
םיסחי תכרעמו ביר ענמיו ,תוילפא אלל ןויוושהו קדצה תא
וילעש ,ןברוח ופוסש הרבחה סרה תא ענמי הז לכ .תרערועמ
ונתשרפ תרטפה אוהש ,(זכ-א א) ונוזחב איבנה והיעשי אבינ
ויגהנמ לע רוביצה בורב וז תבשב תלבוקמה האירקה י"פע
העשת ינפל דימת הלחה ,םירבד תשרפ וז תבש [9] .םינושה
.הרטפהה חתפבש "ןוזח" הלמה ש"ע ,"ןוזח-תבש" תארקנ ,באב
'ה תשינעבש תילכתה אוה ,והיעשי תאובנכ דיתעל ןוזחה
הפיאשה .ויכרדב וכליו וילא ובושי ןעמל ויאורב תא
תא השעמל הכלה םימייקמ הבש תנקותמ הרבחל איה דיתעל
.(חי טי 'יו) "ךומכ ךערל תבהאו" לארשי תבהא תוצמ

,תעצבמה תושרהו תטפושה תושרה תועצמאבש ,םידמל ונאצמנ
,םעה לש םילדחמ וא תוביר ישעמ עונמל ונבר השמ הצר
הטישה תא ונל ריכזמ הז ןיינע .ןברוחו סרה םהיתואצותש
השעו ערמ רוס" לארשיו תורימז םיענ ירבד לע תססובמה
יכ ,ער ידיל עיגת אלו בוט השע (וט דל 'הת) "בוט
רשאכ .ערה דגנ יעבט ןוסיחו םוסחמ ווהי םיבוטה םישעמה
םיכנחמכ םג םישמשמ םה ,הנמאנ םתכאלמ תא םישוע םיטפושה
.הרבחה תבוטל םילעופה


"הנמלאכ התיה םע יתבר ריעה דדב הבשי הכיא" :ואר [1]
.דועו (א א הכיא)
ברה תרודהמ ,תורעהו תוראה םע הרותה לע ונרופסה [2]
,םירבד רפס ,ב"נשת םילשורי ,ב ךרכ ,ןמרפוק הדוהי
.י 'מע
.חק 'מע ,תומש רפס ,א ךרכ ,םש [3]
."הפ לעבש הרות לארשי ודמל דציכ" :ראבמ םש י"שר [4]
67 הרעהב ריבסמ ,(3 הרעה ,ליעל) ןמרפוק ברה רידהמה
ךכ ,םעה תא ודמיל םינקזה ופוסבש ךילהתב רבודמש ,
עברא ,'ה יפמ עמש השמש הרותה ירבד תא עמש דחא לכש
םיקולאה שיא השמ ןיב רישי רשק רצונ ,הז רבסה יפל .םימעפ
רבד תא םיעמושה לארשי ללכ לכ ןיבו 'המ הרות לבקמה
לע .םעה יגיהנממ םימעפ שולש דועו ,תחא םעפ ונממ 'ה
הבחרהב ואר ,הרודס הנשמכ הפ לעבש הרותה דומיל ךילהת
וניבר שוריפ םע הנשמ :ךותב ,הנשמל ם"במרה תמדקה חתפב
,םיערז רדס ,חפאק ףסוי ברה תרודהמ ,ןומימ ןב השמ
יתדות .ב-א 'מע ,(ט"משת תישיש הספדה) ג"כשת םילשורי
תמושת תא בסהש לע ,ו"יה חפאק ןרהא ברה ידידיל הנותנ
.הז רוקמל יביל
רקחמל .ןידהו קדצה ןיבש סחיה רצות אוה קדצ טפשמ [5]
,ןייש םייח ואר ,םיינשה ןיבש סחיה לע הצממו ףיקמ
רקחמ לש ודוחיי .ד"נשת ביבא-לת ,ירבעה טפשמב קדצה
יללכה טפשמה עקר לע השענ אוהש ךכב יוטיב ידיל אב הז
ןייצמש יפכ ,תיללכהו תידוהיה היפוסוליפה עקר לעו
הטלוקפהמ םואבנשרק ןרהא 'פורפ ,החיתפבש אובמב תאז
.ביבא-לת תטיסרבינואבש םיטפשמל
,"םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו" ירמאמ ךכ לע ואר [6]
,ח"נשת ןג-תמר ,(שיבגלא דוד :ךרוע) ןליאה תורפמ :ךותב
.םש תורפסו 247-244 'מע
,תירבה תוחול ינש לעב ,ץיוורוה יולה היעשי 'ר [7]
'מע ,ונקוספל ה"לשה ירסומ ורפסב ,ז"יה -ז"טה האמה
.חק
תיבה תפוקתב לארשי ימכח ילודגמ ,ןקזה ללה ירבדכ [8]
ודימלתמ תויהל וילעש ,גהנתי דציכ םדאל ותייחנהב ,ינשה
תובא תכסמב אבומכ ,ויתודיממ דומלל ,ונייהד ,ןרהא לש
,םולש ףדורו םולש בהוא ןרהא לש וידימלתמ יוה " :בי א
."הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא
םירבד תשרפל הרטפהה תאירקבש םינושה םיגהנמה לע [9]
הידפולקיצנאל חפסנב דירפ ןתנ ברה ואר ,תונושה לארשי תוליהקב
.בישת א"ישת 'מע ,ן"שת םילשורי ,י ךרכ ,תידומלת