ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

297 רפסמ

ט"נשת ,םירבד תשרפ

םכללגב 'ה ףנאתה יב םג

רגירק ןויצ-ןב ברה

תונבל השרדמההז היה (בי-א כ) רבדמב רפסב רפוסמה י"פע ?י"אל השמ סנכנ אל עודמ
.רבדמב לארשי לש םתוהשל הנורחאה הנשב עראש ,הבירמ ימ אטח ללגב
תשרפב היולת ץראל השמ לש ותסינכ יאש ,הרואכל הארנ ונתשרפב םלוא
החכותה ידכ ךות ירהש .רבדמב לארשי לש הינשה הנשב העראש ,םילגרמה
אוה םגש ,השמ ןנולתמ ,(חל-זל א 'בד) םילגרמה ןינעב לארשי ינבל
םג ,רמאל םכללגב 'ה ףנאתה יב םג" :ץראל סנכיהל אלש םללגב שנענ
קזח ותא ,המש אבי אוה ,ךינפל דמעה ןונ-ןב עשוהי .םש אבת אל התא
."לארשי תא הנלחני אוה יכ

ןיבל ,םילגרמהו לארשי לש ולוכ היהש ,םילגרמה אטח ןיב רשקה ןכא והמ
,םירבדה ינש ןיב רשק ןיא ןכאש ,ןעוט ן"במרה ?ץראל השמ תסינכ יא
תומוד תואצות יתשל ומרגש ,לארשי לש םינוש םיאטח ינש דחי ףריצ השמו
תסינכ יאל הבירמ ימ אטחו ,ץראל לארשי תסינכ יאל םילגרמה אטח -
:ן"במרה ןושל וזו .ץראל השמ

,הבוטה ץראה םכמ וענמ םילגרמב איהה תעב םתישע רשא םכתאטח הנה רמאי
הצר יכ .רובעלמ יתוא םג םתענמש דע ,תרחא םעפב אטחל םתפסוה דועו
[1].םהיתונוע תמירגב לכה יכ ,ץראה לא רובעמ םיענמנה לכ שנוע דחי ריכזהל


ימ אטח םע השמ ןיתמה אל עודמ .א :םימיוסמ םיישק ררועמ הז שורפ
ףורצב הלודגה תלעותה יהמ .ב ?םילגרמה ןינעב החכותה םויס דע הבירמ
ךכ לע השקה רבכו ?םוקמו ןמז קחרמ וזמ וז תוקוחרה ,תוישרפה יתש
:םייחה רוא שוריפ לעב

ןינעב רבדמ אוה ןיידעש ינאור יכ ,םיארנ (ן"במרה לש) וירבד ןיאו
ףוס דע 'וכו 'םתרמא רשא םכפטו' :הז רחא בותכה רמא ןכש ,םילגרמה
?ןינעה אלשב ןינעה ךותב קיספה המלו ,םילגרמה ןינעב רבדמ אוהו ,השרפה
אמרג ויה םהש ,ץראה רובעמ םיענמנה דחי ריכזהל הצרש ,ברה ץילהש המו
?הזב שי האנה המ יתעדי אל ,הזל

:םיניינעה ינש ןיב רתוי קודה רשק ואצמ םירחא םישרפמ

דוע רבדמב ובכעתנ לארשי ינבש ,ךכל םרג םילגרמה אטחש ריבסה ג"סר
ויתובקעבו הבירמ ימ אטח שחרתה ךכמ האצותכו ,הנש הנומשו םישולש
,םילגרמה אטחב לארשי ואטח אל וליא .ץראל סנכיהל אלש השמ לע הרזגה
.םירצמ ץראמ םתאצל הינשה הנשב דוע ,השמ לש ותגהנהב ץראל םיסנכנ ויה


רבדמב ובכעתנש ךכמ האצותכ .חבשל םעט הז שוריפל ףיסוה רקי ילכה
לש הבוטה התנתמ התיהש ,ראבה הקלתסנו ,תומל םירמ לש הנמז העיגה
.הבירמ ימ ןינע הז ידי לע לגלגתנו ,םירמ

,ץראל סנכיהל אלש שנענ השמ .דחא ןונגסב ואבנתנ םייחה רואו ונרופס
הנובו ץראל סנכנ השמ היה םא יכ .תורודל היכב לארשיב םייקתתש ידכ
ללכ םילגרמה אטח לע שנועה .םלועל ברח אוה היה אל ,שדקמה תיב תא
קוספב זמרנ הז רבד [2].ץראל םאוב ירחא ושחרתיש תולגו ןברוח תרזג םג
'הת) ררושמה ידי לע ראבתנו ,"אוהה הלילב םעה וכביו" :(א די 'מב)
םייוגב םערז ליפהלו , רבדמב םתוא ליפהל םהל ודי אשיו" :(זכ-וכ וק
ינא םג" :(גכ כ) ורמואב לאקזחי איבנה דיעה ןכו ."תוצראב םתורזלו
."םיוגב םתא ץיפהל ,רבדמב םהל ידי תא יתאשנ

:ומצע לע השקמ םייחה רואש אלא

םש יתבתכ רבכ ?הבירמ ימ לע התיה השמ תתימש ינאור אלהו ,רמאת םאו
םתרהטל םירזוח לארשי ויה ,ךרבתי ומש שדקמ היה השמ םאש (ה כ 'מב)
ריתמ 'ה היהו ,לודגה םשה שודיק תועצמאב ,םילגרמה אטח םדוק וב ויהש
.םימלוע ותבשל ןוכמ שדקמה תיב הנובו ץראל סנכנ היהו ,השמ תעובש

םע ךכ לכ רימחמ ה"בקה היה אל םילגרמה אטח אלולש ,רמול םג רשפא
רשפאו [3],רתויב רומח הארנ אל וינפ לעש ,הבירמ ימ אטח ללגב השמ
הנינחה דגנכ םלוא .השמ לש תוברה ויתורצפהו ויתוניחתל הנענ היהש
גיהנמהו רבדמב ותומי םלוכש רשפא ךיא ןכש ,לארשי לש םשנוע דמע השמל
םהירבדב ל"זח תנווכ תאזש ינמוד ?תיתוגיהנמ תוירחא ןיא םאה ?ץראל סנכי
:"םכנעמל יב 'ה רבעתיו" קוספה לע

,ץראל סנכנו םהיניב היה דחא רשכ ,רבדמה רודב ןתונ התא ער םש ול רמא
ןיאב םהו ץראל סנכנ התא אבל דיתעל ?ץראל סנכנ התאו םיאב םניא םה
[4].םכנעמל רמאנ ךכל ,(אכ גל 'בד) 'םע ישאר אתיו' :'אנש ךמע

שנענ הללגבש ,םילגרמה ןינעב השמ לש הפרות תדוקנ אצמ ףא לאנברבא
:ץראל סנכיהל אלש

:םא יכ ורמא אל ,םילגרמה לארשי ולאש רשאכ יכ .ונבר השמ אטח םנמאו
'ןהילא אבנ רשא םירעה תאו הב הלענ רשא ךרדה תא רבד ונתא ובשיו'
םישנא ךל חלש' :םא יכ ,ןכ םג רמא אל ךרבתי ל-אהו ,(בכ א 'בד)
תוחילשב ףיסוה השמ ונינודא הנהו .(ב גי 'מב) 'ןענכ ץרא תא ורתיו
?'הפרה אוה קזחה' הילע בשויה םעה תא ואריש םתוא הווצ יכ .הברה םירבד
ץע הב שיה' ?'הער םא איה הבוטה … ץראה המו' ?'בר םא אוה טעמה'
'מב) ?'םירצבמב םא םינחמבה הנהב בשוי אוה רשא םירעה המו' ?'ןיא םא
לארשי תא חמשל הבוט הנוכל ויהש קפס ןיא םתאמ לאשש תולאשהו (כ-חי גי
דיזמב ואטח לארשיש יפלו .…ךשמנש המ םהמ ךשמנ לבא ,תובוט תורושבב
לע סוחל ךרבתי 'ה הצר ,הבוט הנוכבו גגושב אטח םולשה וילע אוהו
ןכלו …םישנא ךל חלש תשרפב םעה תרזג ךותב ותרזג היהת אלו השמ דובכ
,םימדוקה םהיתונווע לע םהילע םשנוע תתל (הבירמ ימ אטח) איהה תעב האר
[5].וב תימצע הביס אל ,רבדל יעצמא ילכ הבירמ ימ ןכ םא היהו

,םילגרמל הכמסהה בתכ תבחרהב היה ,לאנברבא תעדל ,ונבר השמ לש ואטח
השמ לש ונולשיכש ,חינהל ילוא רשפא .םתוחילשמ הגירחל םהל םרגש המ
י"שר תטיש לע ססבתמ הז רבסה .םילגרמה תחילשל המכסהה םצעב היה ונבר
,לארשי לש התיה םילגרמה תחילשל המזויה ,ותעדל [6].םילגרמה ןינעב
ונינפל םישנא החלשנ ורמאתו םכלכ ילא ןוברקתו" :ונתשרפב בותכש יפכ
תאו הב הלענ רשא ךרדה תא ,רבד ונתוא ובשיו ץראה תא ונל ורפחיו
:וז המזוי לע תרוקב שי י"שרל ךא ."ןהילא אבנ רשא םירעה

ןוברקתו' :(טי ה) רמוא אוה ןלהלו .איבוברעב םכלכ ילא ןוברקתו
הבירק התוא .'וכו 'ונארה ןה ורמאתו םכינקזו םכיטבש ישאר לכ ילא
םידבכמ םינקזו ,םהינפל םוחלשו םינקזה תא םידבכמ םידלי ,תנגוה התיה
,איבוברעב - םכלכ ילא ןוברקתו :ןאכ לבא .םהינפל תכלל םישארה תא
.םישארה תא ןיפחוד םינקזו םינקזה תא םיפחוד םידלי

םכמ חקאו ,רבדה יניעב בטייו" :התיה וז תלקולק השקבל השמ תבוגת
וזכ העורפ השקב דציכ .(גכ א 'בד) "טבשל דחא שיא םישנא רשע ינש
:י"שר ךכ לע בישמ ?תוחכותב הרמא המל ןכ םאו ?השמ יניעב הבוט התיה

?תוחכותב הרמא המל בוט היה השמ יניעב םאו .םוקמה יניעב אלו יניעב
התא ונתונ .ןה :ול רמא ,הז ךרומח יל רוכמ :ורבחל רמואש םדאל לשמ
:ובלב חקולה רמא םולכ ובכעמ ןיאש הארש ןויכ …ןה ול רמא ?ןויסינל יל
והסנמ יניאו ךיתועמ לוט ול רמא דימ ,םומ וב אצמא אלש הז אוה חוטב
בכעמ יניאש וארתשכ םכב ורזחת אמש םכירבדל יתידוה ינא ףא .התעמ
.םתרזח אל םתאו ,

לבקיש הבשחמ ךותמ ,'הב אוה ץעונ השמ יניעב רבדה "בטוהש" ינפל ,םרב
רפסב י"שר בתכש יפכו .הז ךובס הרקמב גוהנל דציכ הרורב הכרדה ונממ
:רבדמב

לארשי ואבש יפל .חלש הצרת םא ,ךל הוצמ יניא ינא .ךתעדל ךל חלש
השמו ,'םכלוכ ילא ןוברקתו' :רמאנש המכ ,ונינפל םישנא החלשנ ורמאו
הלעא :רמאנש ,הבוט איהש םהל יתרמא ינא :('ה) רמא ,הניכשב ךלמנ
,םילגרמה ירבדב תועטל םוקמ םהל ןתונ ינאש םהייח ,'וכו םירצמ ינעמ םכתא
.הושריי אל ןעמל

לוקישל םירבדה תא אוה ריאשה עודמ ?השמל הרורב הבושת 'ה ןתנ אל עודמ
השמל תוגיהנמ ןחבמ תניחבב התיה םילגרמה תשרפש המדנ ?השמ לש ותעד
איבמהו איצומה אוה היה , החלצהב הז ןחבמ רבוע היה השמ םא .ונבר
םאיבהל אל ךא לארשי תא איצוהל וילע רזגנ לשכנשמ ,םרב .לארשי תא
.ץראל

תצצפ הבוחב תנמוט איהש עדיש תורמל ,לארשי תשקבל תונעיהל טילחה השמ
,ידימ דרמל איבי ובוריסש ,הארנכ ששח אוה .הנרושי ימ התירחאש ןמז
אלש תומילא ילג לש תוצרפתהלו ,המירצמ םבישיש שדח גיהנמ יונימל
.םרצעל היהי ןתינ

התיה ותטלחה יכ םיחיכומ "םכללגב 'ה ףנאתה יב םג" :ןאכ השמ ירבד
.וז הטלחה לש תוללמואה היתואצותל תוירחאב תאשל וילע ןכלו ,היוגש
ונבר השמ רשאכ ,אובל דיתעל ןוקית היהי וז תילרוג תועטל םג םלוא
."םע ישאר אתיו" לארשי ץראל רבדמ יתמ שארב אובי

:תורעה

.רתא לע ינוקזחה שוריפ םג בתכ הז ןיעמו .1
,תאזה םעפב ץראל הסינכהש ,ךכל םאתהב (א די 'מב ) בתכ ן"במרה .2
ונל שי הז יפל .דבלב התוא תעדל אלא ,התוא תשרל תנמ לע התייה אל
.אובל דיתעל השדקתנ אלו התעשל השדקתנ הנושאר השודקש ךכל ףסונ רבסה
לש םאטח היה המ ריבסהל ידכ תושק ולמע םינושה םישרפמהש הדבוע .3
.םש ןרהאו השמ
.וכ ג 'בד לע ינוקזח הארו ,'ונדמלי' םשב כתת זמר םירבד ש"לי .4
.ותטישל תויאר ג"י איבה לאנברבא .5
,םילגרמ תחילשל לארשי תשקב תא בויחב האור ,י"שר תמועל ,ן"במ .6
.תוצרא ישבוכ לכב הנוגה הצע וז יכ