ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

507 רפסמ

ג"סשת ,םירבד תשרפ


ןורכיזה תווצמו תיבה ןברוח

סטאל בקעי ר"ד


תודהיב דוסי ידומילל זכרמה


םא יכחל ינושל קבדת ,ינימי חכשת םלשורי ךחכשא םא"
(ו-ה ,ז"לק ,'הת) "יכרכזא אל

םירזוח טרפב הרותה ישמוח השימחו ללכב ך"נתה ירפס
תויושחרתה תא רוכזל ינויחה ךרוצה לע םעפ רחא םעפ
תוהזה לש שבגמו ךכזמ םרוגכ ןהו תיתד היווחכ ןה ,רבעה
בורק דבלב הרותב עיפומ ומצע "רכז" שרושה .תידוהיה
[1].םעפ 170-מ רתוי עיפומ אוה ולוכ ך"נתבו ,םימעפ האמל
הרותה ;הריכז לע תווצמ תודהיב רתויב תויזכרמה תווצמה
,ה"כ 'בד) "קלמע ךל השע רשא תא רוכז" ונתוא הווצמ
לבא ,(ז ,'כ 'מש) "ושדקל תבשה םוי תא רוכז"ו ,(זי
,םירצמ תאיציל הרושק הרותב רתויב הבושחה הריכזה תווצמ
תאיצי הרותה המשש וניאר" :גארפמ ל"רהמה בתכש יפכ
ליבשב ואב הברה תווצמו .לכה שרושו תודוסיה דוסי םירצמ
לב ונלצאמו הזה דוסי ונינעל היהי םדי לעש ,האיציה
[2]."טומי

ןבומכ איה הריכזה תווצמ לש םייחרכהה םיביכרמה דחא
ידכב אל ןכל .םיאבה תורודל ןורכיזה תריסמ לש הבוחה
[3]."רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו" :הרותה הווצמ

ידוהיה םעה תיווה לש זכרמה ,םילשוריב שדקמה ברחש זאמ
רוכזל - איהו ,תחא ןורכיז תווצמ דוע הפסונ ,ולוכ
לבאתהלו ,וב הלהנתהש הדובעה תאו שדקמה תיב לש ותוהמ תא
ןחלופה לש ומוקמ תא אלמל האב וז הווצמ .ונברוח לע
,שדקמב תורושקה תווצמ ןתוא םוקמ תא ,ןכל .שדקמב להנתהש
תוריכזמש תורחא תווצמ וספת ,ןמייקל תורשפא התע ןיאש
ךרדב [4].תונברקה םוקמב ואבש תוליפתה ןוגכ ,ןתוא
,םעה תעדותב שדקמה לש ותויזכרמ תא רמשל רשפא היה וז
יזכרמ עוריאל םינש תואמ ךשמב בשחיהל היה לוכי ןברוחהו
תיצוביקה תירוטסיהה העדותב יזכרמ ביכרמו המואה ייחב
.תוצופתב ואצמנש םינושה םעה יגלפ לש תוהזה שוביגבו
ןיב ,תוישעמ תויחנהב ןיב ,ורכז תא עבקל ועדי ל"זח
תא בצעל ךכ ידי לעו ,הנשמב תובותכ תויודע ידי לע
לש ונורכיז תאייחהו רוזחש סיסב לע םיידוהיה םייחה
.םילשוריב שדקמה

,שדקמה תריכזב רתויב בושחה רישכמל הנשמה הכפה ךכ
םיחיצנמ םירסיקה לש םירעשה וא םיקסילבואהש יפכ קוידב
ןברוח תובקעב הרבחתנ הנשמהש ,וז הסיפת [5].םהישעמ תא
ןואג ארירש בר ידי לע רבכ העבוה ,רתיב ןברוחו תיבה
,רתיבל ולזאו שדקמה תיב ברחד ןויכו" :תמסרופמה ותרגיאב
הנשמה [6]."דצ לכל ןנבר וגילפיאו רתיב ימנ הברחו
שדקמה תיבב םיגהונ ויהש םיגהנמה תא תרמשמו תרזחשמ
[7].םיאבה תורודל םנורכיז תא השירומ ךכו ,םילשוריב
ונברוח לע רעצה תא הנושארל העיבמ םג הנשמה ,ןכ לע רתי
ךכל תואמגודו ,שדחמ ותיינבל הווקתה םע דחי תיבה לש
[8].טסקטה לש וכרוא לכל תורוזפ

ונורכיז תא רמשל ידכ םינוש םינמיס וחתיפ ל"זח
.םיידוהיה םייחה תרגסמב ותויזכרמו ודיקפת ,שדקמה לש
ידוהי לכ לצא ןורכיזל תולעהל התייה םתרטמ הלא םינמיס
.םויה לש עגר לכב םצעבו ,וייח ימי לכ ךשמב ןברוחה תא
ברחש םוימ :עשילא ןב לאעמשי 'ר רמא" :ארמגה ירבדכ
רשב לוכאל אלש ונמצע לע רוזגנש אוה ןיד ,שדקמה תיב
כ"אא רובצה לע הרזג ןירזוג ןיא אלא ,ןיי תותשל אלו
לכ לעש םשכ קוידב [9]."הב דומעל ןילוכי רובצ בור
םיימעפ וליפא וייח ימי לכ םירצמ תאיצי תא רוכזל ידוהי
ועבקנ ךכ ,תוכרב הנשמב הירזע ןב רזעלא 'ר ירבדכ ,םויב
[10].םייחה לש ןותנ עגר לכב תיבה ןברוח תא וריכזיש םינמיס
סוכה תריבש לש גהונה איה רתויב העודיה המגודה ילוא
ימימ המוח תופקומה םירעה קרש הכלהה וא [11],תונותחב
,רדאב ו"ט םויב םירופה תא גוגחל תויאשר ןונ ןב עשוהי
ףיסוהל רשפא .םילשורי ןברוח תא ריכזהל ידכ אקווד
לכו ,באב העשתל םירושקה תוכלההו םיגהנמה לכ תא הזל
ןמיסה םלוא ,תורודה ךשמב ךכ םשל ורבחתנש םיטויפה
שיש דיוסמ-יתלבה ריקה קלח אוה רתויב יתועמשמכ הארנש
[12].ןברוחל רכזכ ידוהי תיב לכב ריאשהל

ךשמב ורציש םה ,ולא ןוגכ "םיינכטומנמ" םילמס
וירבדכ .תולגב אצמנה םעה לש יצוביקה ןורכיזה תא ןמזה
המ קר איה ,רבעה לכ אל איה הירוטסיהה" :סקוובלה לש
הירוטסיה הנשי הבותכ הירוטסיה דצל .רבעה ןמ ראשנש
אוצמל ןתינש תמיא לכ ,ןמזה ךשמב תשדחתמ וא תכשמנש היח
[13]."הרואכל קר ומלענש ,םינשי םימרוג לש לודג רפסמ


םיינכטומנמ םילמס תריצי לש הנימב תדחוימה תונמואה
,ןווי תוברתב רבכ החתופ םיעוריא תריכזל יעצמא םישמשמה
תונמוא [14].הקירוטירה ידומילל יתרוסמ ןפואב הכייתשהו
תונומת רצייל הרטמב תוקינכטו םיעובק םיללכ החתיפ וז
ושמשישו ,ישונאה ןורכיזב תולקב םקמל ןתינש "םירתא"ו
תאצמה ינפלש הפוקתב יכ ןבומ [15].םיטרפ תריכזל יעצמא
[16].רתויב בשחנו ץוחנ רבד היה ןמוימ ןורכיז ,סופדה


םייזכרמה םיביכרמה דחא רומאכ אוה יביטקלוקה ןורכיזה
.הצובקל טרפה לש תוכיישה תעדות לשו ,תימואלה תוהזה לש
,רתיה ןיב ,היונב הצובקב טרפה לש תוהזה ,תורחא םילימב
ןורכיזה ןמו ,הצובקה ירבח לכל ףתושמה רבעה תעדותמ
,הארה סקאוובלהש יפכ ,ישיאה ןורכיזהו .רבע ותוא לש
.היתודסומו הצובקה לש תיתרבחה תרגסמה ךותב בצועמ
,אדירג הרופאטמ תקזחב וניא יצוביקה ןורכיזה" ,ןכל
םיעדומה היצמאמב תמייקתמו תרסמנש תיתרבח תואיצמ אוה אלא
היזנמאהש יפכ ,ינש דצמ [17]."היתודסומ ידי לעו הצובקה לש
ןורכיזה דוביא ךכ ,דיחיה לש ושפנבו ונורכזב עגפמ איה
לש תוהזב תועיגפ םורגל לוכי םימעה לצא יביטקלוקה
[18].הצובקה

רוזחשמ ,רתיה ןיב בכרומ ידוהיה יצוביקה ןורכיזה
ךדיאמו ,דחמ רדסה לילב םירצמ תאיצי לש תיבויחה היווחה
םילשורימ האיציה לש תילילשה היווחה רוזחשמ םג אסיג
לכב ,ןורכיזב ותרימש ידי לע ,ךכ [19].באב 'ט םויב
תאיצי ומכ קוידב ,ןברוחה ךפה ,ליעל ורכזוהש םיעצמאה
.ילאוטקא עוריאל ימעפ-דח עוריאמ ,םירצמ


,ח"משת ביבא לת ,רוכז ,ימלשורי 'ח ,י ךכ לע האר [1]
.22 'מע
קרפ ,םשה תורובג רפס ,לאלצב רב יאוויל הדוהי [2]
.קרפה תליחתב ישילש
תמסרופמה הרמיאה תא ףיסוהל שי הזל .ח ,ג"י ,'מש [3]
תוארל םדא בייח רודו רוד לכב" :ה ,י םיחספ ,הנשמבש
."םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תא
השרפ ,הבר תומש שרדמב םג הארו ;ב"ע ,וכ תוכרב [4]
,ז"משת דול ,הליפתה לע ,ןמרבה א"מ לצאו ;ד ןמיס ,ח"ל
.14-13 'מע
J. Le Goff, History and Memory, New York 1992, [5]
p. 58
,ב"לשת םילשורי ,ןיול תרודהמ ,ןואג ארירש בר תרגיא [6]
,ג"משת ביבא לת ,הנשמל אובמ ,קבלא 'ח םג הארו ;10 'מע
.66-65 'מע
שדקמבו םילשוריב םיגוהנ ויהש םיגהנמל תואמגוד [7]
. ד ,ד הנשה שאר ;ג ,ד הנשה שאר ;בי ,ג הכוס :האר
ןב ןועמש ןבר" :הרמאה ןוגכ ,לבאו רעצ לש תועבה [8]
,שדקמה תיב ברחש םוימ :עשוהי יבר םושמ רמוא לאילמג
לטינו ,הכרבל לטה דרי אלו ,הללק וב ןיאש םוי ןיא
"תוריפה ןמוש לטינ ףא :רמוא יסוי 'ר .תוריפה םעט
ותיינבל הווקת תעבה .וט הנשמ םש םג הארו ;(בי ,ט הטוס)
.ח ,ד תינעת ,שדקמה לש שדחמ
ארתב אבב ;י ,וט ,ןמרביל 'דהמ ,הטוס תכסמ אתפסות [9]
ה"ד ג-ב תוא א ןמיס ,םייח חרוא ,ףסוי תיב ,ב"ע ,ס
."בוטו ש"מו"
תאיציל םירצמ תאיצי ןיב דואמ תנינעמה הלבקהה לע [10]
.66-64 'מע ,רוכז ,ימלשורי לצא האר ,םילשורי
ןבא ,ךורע ןחלושב אבומ סוכה תריבש לש גהנמה [11]
ןרמ ,הז תמועל .דבלב א"מרה לש ותעדכ ,ג ,הס ,רזעה
יכ (ב"ע ,ס ארתב אבבב ארמגה תובקעב) םש עבוק רבחמה
רכז ,ןיליפת תחנה םוקמב ,ןתחה שארב רפא תתל ךירצ"
."םילשורי תוליבאל
,ס"קת םייח חרוא ,ךורע ןחלושו ;ב"ע ,ס ארתב אבב [12]

M. Halbwachs, La memoire collective, Paris [13]
1997, p. 113
F. Yates, The Art of Memory, London 1966 [14]
.6 'מע םש [15]
.11 'מע םש [16]
.18 'מע ,רוכז ,ימלשורי [17]
Le Goff, History and Memory, p. 53 [18]
.65 'מע ,רוכז ,ימלשורי [19]