ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

403 רפסמ

א"סשת ,באב העשתו םירבד תשרפ

"םיקלא תבהאו תלוזה תבהא" רמאמל תורעה

(391 'סמ ןוילג) בושי-ראש ןרהא 'פורפ ברה לש

תוילגרמ םלושמ ר"ד

םילשורי



'פורפ איבמ – וחוסינב "םיקלא תבהא" – ל-אה תא םדאה תבהא לע ונוידב
,רבוב ןיטרמו ןהכ ןמרה ,ןוטלפא ,סטארקוס לש םהיתועד תא בושי-ראש
םיקוספה בור .ןודינב הרותה לש תועדהמ המ םושמ םלעתמ לבא
רתויב בושחהו ידוסיה קוספה לבא ,םירבד רפסב םיאצמנ םייטנבלרה
יכ" :'ה לש ותוהול-אב הנומאה תודוסימ אוהו ,תורבדה תרשעב אצמנ
,כ 'מש) "יתוצמ ירמשלו יבהאל םיפלאל דסח השעו ...ךיהל-א 'ה יכנא
םדאה תבוח לע רמאנה תא השמ ביחרמ םירבד רפסב .(ט-ח ,ה 'בד ;ו-ד
"ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהל-א 'ה תא תבהאו" :'ה תא בוהאל
רפסמ םימעפ ("ךדאמ לכבו" תטמשהב) וילע רזוח אוהש חסונ ,(ה ,ו)
.(י ,ו ,ב ,ל ;זט ,וכ ;בי ,י ;טכ ,ד) םירבד רפסב
דסח השע" :ומצע וב רבכ אצמנ תורבידה תרשעמ ל"נה קוספל רואיבה
לש ןבומב וזה רוביחה 'ו תא שרפל ןיא ."יתוצמ ירמשלו יבהאל םיפלאל
יבהואל' אלא [1],יתווצמ ירמושל םגו יבהואל' תרמוא תאז ,'לע ףסונ ,םג'
תבהא לש השע תווצמב ןויעה איבמ הנקסמ התואל .'יתווצמ ירמוש םהש
ךוצמ יכנא רשא הלאה םירבדה ויהו ...ךיהל-א 'ה תא תבהאו" [2]:'ה
תורבידה תרשע םה "הלאה םירבדה" .(ו-ה ,ו 'בד) "ךבבל לע םויה
"הלאה םירבדה" םש םיארקנהו (חי-ו ,ה) םדוקה קרפב השמ רזח םהילעש
בהוא' :ןכבו .(ד ,י 'בד ;חכ ,דל 'מש) "םירבדה תרשע" שרופמבו ,(טי ,ה)
'בד ;ה ,כ 'מש) 'אנושה' ךכל םאתהבו ,ויתווצמ תא םייקמה םדאה אוה ''ה
.ןמייקל ברסמו ןתוא החודה הז אוה (ט ,ה
ןיא) םיבר תועד יגוהו םינשרפ הדירטהש העודיה היעבל ןורתפה םג ןאכ
הבושתה ?'ה תא בוהאל םדאל תווצל רשפא ךיא :(םתונמל םוקמה ןאכ
תווצל ןתינ יאדווב יזא ,ויתווצמ םויק התועמשמ 'ה תבהא םא :הרורב תעכ
.'ה תא בוהאל םדאל
םיהל-אה אוה ךיהל-א 'ה יכ תעדיו" :ט ,ז םירבדב אצמנ ףסונ בושח חוסינ
ןאכ ."רוד ףלאל ותוצמ ירמשלו ויבהאל דסחהו תירבה רמש ןמאנה ל-אה
ויבהוא םע דסח השוע אוהשכ תירבה תרגסמב לעופ 'הש ,שרופמב רמאנ
ןתוא םימייקמ םניאש לארשי ינבמ הלא תא שינעמו ,ויתווצמ ירמוש םהש
םלשמו" :(תירבה תרגסמב א"ז ,תירב ינב םה לארשי ינב לכ ירהש)
ל"ו רקוחה עיגה םהל םימודו הלא םיחוסינמ .(י) "ודיבאהל...ויאנשל
'בהא' ןוגכ ,הלאכ םייוטיב לש עקרהש ,הבושחה הנקסמל [3]ןרומ
םיעגונה םודקה חרזמה לש םיטמולפידה םיחונימב אוה ,תירבה תרגסמב
םהב רחב ןכלו ,לארשי תא בהוא 'ה .תירב ילעב ןיב םיידדהה םיסחיל
'ה תא בוהאל לארשי לע ,תירבה יאנת יפל ,ןכ לעו ,םהמע תירב תרכו ומעל
םויקב ישעמ יוטיב ידיל אובל תבייחה הבהא ,וכלמ תא לאסוה תבהא ומכ
.וכלמ תודוקפל תייצל לאסוה תבוח ומכ ,'ה תווצמ
– ישיאה םוחתה :הבהאה גשומ לש םייטנמסה תודשה ינשל בל םישל שי
ובש ,יטמולפידה םוחתהו (םירישה רישב תיסאלקה אמגודכ) הניבל וניבש
לש :תידדה תונמאנו ,(loyalty, truce) תונמאנ איה תירקיעה ותועמשמ
ינבו םיטילש לש תידדהה םתונמאנ ;םכלמל םיניתנה לשו ויניתנל ךלמה
האמה ןמ םיטסכט םימייק םודקה חרזמב" (:78 'מע) בתוכ ןרומ .םתירב
תונמאנ ןויצל 'בהא' חנומה שמשמ םהבש ס"הנפל -7ה האמה דע -18ה
יבתכמב ."םהיניב םתירבב ,ויניתנל ךלמה ןיב ,לאסול ךלמה ןיב תודידיו
םיחנומה ןיב 'הבהא' הלימה תאצמנ (ס"הנפל ד"יה האמה) הנראמע-לא
רפסב 'ה תא םדאה תבהא :ותנקסמ ןאכמ םיימואל ןיב םיסחי םינייצמה
טלחומ תויצב ,('ה תא דובעל) הדובעב ,תונמאנב תאטבתמ םירבד
עומשל ,ןמייקלו ויתווצמ תא רומשל ,וכרדב תכלל ,ולש קוחה תושירדל
[4].תירבב תביוחמהו תרדגומה הבהאה יהוז ;המודכו ,ולוקב
תונמאנ לש ינידמה חונימה תרבעה בטיה תרכינ םירבד רפסב :םוכיסל
'בהא' ןכלו ;לארשי ינבל 'ה ןיב תירבה יסחי לא ,'בהא' ללוכ ,תירבל
[5].התוא םייקל ,הווצמ רומשל ותועמשמ




קודקדה רפסב האר waw explicativum – - תשרפמה 'וה לע [1]
תחל תא ךל הנתאו" :תופסונ תואמגוד .(GKC 143AN(b לש יארקמה
(בי ,דכ 'מש) "םתרוהל (םהילע) יתבתכ רשא הוצמהו הרותהו ןבאה
יוטיב) הווצמהו הרותה (תא םיליכמה א"ז) םהש ןבאה תוחול - רמולכ
עברא לע " :בי ,הכ 'מש :ןכו .(הווצמ תניחבב איהש הארוה :ףרוצמ
הוושהו ךוסינ לספ א"ז ,"הכסמו לספ" ג ,זי 'פוש ;תעבט יתשו ויתמעפ
.ד ,בל 'משב "הכסמ לגע"

לש שדחה םוגרתה וליפאו ,KJV ,רתול ןוגכ ,םישדחה םימוגרתה [2]
.(and, und) 'םג' לש ןבומב תאזה 'וה תא ומגרתו תרחא ושריפ ,JPS
היעבל עדומ היה גייוצנזור-רבוב לש ינמרגה םוגרתה קרש הארנ
בי ,דכ 'מש תא ןוכנ ןפואב םגרת םג ןכו ,ןוכנה שוריפלו תיגולואיתה
(.1950 תנשמ םוגרתה 'דהמ)

W. l. Moran, “"The Ancient Near Eeastern Background of the [3]
םג האר Love of God in Deuteronomy”, ", CBQ 25, 1963, p. 77-87.
M. Weinfeld, Deuteronomy and the :לש בושחה םוכיסה
Deuteronomic School”, ", OUP, 1972, 81-84.

ותומ ירחאו ,דודל רוצ ךלמ םריח לש ותונמאנ לש אמגוד איבמ ןרומ [4]
,ה םש ;"םימיה לכ דודל םריח היה בהא יכ" :זט ,ג א"למ .המלש ונבל םג
ותרכ א"ז) "םהינש תירב ותרכיו המלש ןיבו םריח ןיב םלש יהיו" :וכ
לא קחצי ירבד :(ןרומ לצא הניא) הכופה אמגוד .(םהיניב םולש תירב
ינוחלשתו יתא םתאנש םתאו ילא םתאב עודמ" :ויוולמו ('ינשה') ךלמיבא
תירבה יאנת תא םתרפה' םג ועמשמ "םתאנש" .(זכ ,וכ 'רב) "םכתאמ
'רב) םהרבא םע ותירבב ['ןושארה'] ךלמיבא ימימ דוע הכשמנש וניניב
תאז וניבה םה .'םכצראמ יתוא םתשרגו ילש תוראבה תא םתמתס.(אכ
יוניכה תא םג הוושה ;(םש) םהיניב השדח תירב דימ ועיצה ןכ לעו ,בטיה
'רבב וילע רמאנש המל בטיה םיאתמה ח ,אמ 'שיב םהרבא לע "יבהא"
יתוקח יתוצמ יתרמשמ רמשיו ,ילקב םהרבא עמש רשא בקע" :ה ,הכ
."יתרותו

תארי :הזה רשקהב) 'ה תאריל 'ה תבהא ןיב הברה הבריקה םג ןאכמ [5]
םא יכ ,ךמעמ (שרוד=) לאש ךיקלא 'ה המ" :בי ,י 'בדב (דחפ אלו ,דובכ
.ויתקח תאו 'ה תוצמ תא רמשל...ותא הבהאלו...ךיהל-א 'ה תא האריל
טעמכ םהש ,ךכ ידכ דע 'ה תבהאו ''ה תארי' יגשומ םיברקתמ הז קוספב
.תווצמה תרימשל עגונב םיהז