ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

507 רפסמ

ג"סשת ,םירבד תשרפ


םולש ירבד

ןהכ ריפוא ברה


םורד רפכןחיס תא ךדיב יתתנ האר ןנרא לחנ תא ורבעו ועס ומוק
.המחלמ וב רגתהו שר לחה וצרא תאו ירמאה ןובשח ךלמ
לכ תחת םימעה ינפ לע ךתאריו ךדחפ תת לחא הזה םויה
םיכאלמ חלשאו .ךינפמ ולחו וזגרו ךעמש ןועמשי רשא םימשה
.רמאל םולש ירבד ןובשח ךלמ ןוחיס לא תומדק רבדממ
לואמשו ןימי רוסא אל ךלא ךרדב ךרדב ,ךצראב הרבעא
.(זכ דכ ,'ב 'בד)

ראתמ ךדיאמו ,"המחלמ וב רגתהו שר לחה" הווצמ ה"בקה
,"םולש ירבד ... ןוחיס לא ...םיכאלמ חלשאו" :השמ
שקבמה השמ םאה ?ארובה יוויצל דוגינב השמ לעפ םאה
םאה ?המחלמ שקבמה ה"בקהמ ,לוכיבכ ,ירסומ רתוי םולש
הליחתכל עודמ ןכ םאו ,השמ לש השעמה םע םיכסמ ה"בקה
?םאתהב השמ הווטצנ אל

םירבדל החיתפ) לאנברבא י"ר תולאשה תא לואשל ביטיה
:(ד"יה קפסה

'וגו ועס ומוק השמל רמא הלעתי םשהש היה םא יכ אוהו
וילא חלש ךיא ,המחלמ וב רגתהו שר לחה 'וגו יתתנ האר
היה ולו ,יהול-אה יוויצה ךפה םולש ירבד םיכאלמ השמ
המ ,םככרד םשה חכנ ךינפל ץראה לכ הנה ובישמ ןוחיס
הז היהי הנה ,וב םחלהלמ לדחי םאה השמ וננודא השעי
שר לחה וילא רמאש 'ה יפ תא ותורמב ילילפ ןוועל ול
הנה םולשה תאדוה ירחא וב םחלי םאו ,המחלמ וב רגתהו
ורבד לחיש דאמ ונע השמ שיאל יואר יתלב רבד קפס ילב
ותוא הנעו םולש ולאשש ירחא וגרהל ,הנשי ויתפש אצומו
.הוחאו הבהאב םולש

גוהנל דמל השמש הדגא שרדמ יפ לע שרפמ רתא לע י"שר
:ה"בקהמ ךכ

ןוחיסל אורקל םוקמה ינוויצ אלש פ"עא - תומדק רבדממ
אבשכ .םלועל המדקש הרותה ןמ יניס רבדממ יתדמל םולשל
יולגו ,לאעמשיו ושע לע התוא רזח לארשיל הנתיל ה"בקה
ינא ףא .םולשב םהל חתפ כ"פעאו ,הולבקי אלש וינפל
ךממ - תומדק רבדממ א"ד .םולש ירבדב ןוחיס תא יתמדק
ףורשלו דחא קרב חולשל תייה לוכי .םלועל תמדקש יתדמל
חלש רמאל הערפ לא רבדמה ןמ ינתחלש אלא ?םיירצמה תא
.ןותמב ימע תא

וב רגתהו" לש רישי יוויצ לביק השמ שרדמה ירבד יפל
הרות ןתמב ומצעב ה"בקה תגהנהמ דמול השמ לבא ,"המחלמ
אל םאו ,םולשל אורקל שי הליחת יכ ,םירצמ תאיציבו
.םחליהלו אבה בלשל רובעל - םולש יכרדב ועמשי

לארשי ץרא שוביכ ןיב לדבהה תא ונל דדחמ ב"יצנה
,'ב 'בד ,רבד קמעה) רבעמ תשקב לש ןודנה הרקמה ןיבל
:(דכ

תלחת היהי הרבעה ליבשב וז ץראב האיב תליחת - שר לחה
ןיצור ויה םא באומו םודאב היהש ומכ אל ,שממ השורי
לודחת אל רובעל ונתי אל םא :המחלמ וב רגתהו .םיכלמה
הזו .התע אקוד םוחלל הוטצנ אל לבא .וב םחלהלמ םג
איבמה תורחתה השעמ ונייה .רגתהו ה"בקה ןושל קויד
רובעל ןוחיס חינה םא היה בוט רתוי תמאבו .המחלמ ידיל
אלו ,רתוי השודקש ןיממע העבש ץרא הלחת שובכלו וצראב
ולג אלו ןדריה רבעב םילחנתמ דג ינבו ןבואר ינב היה
ומכ םימיה תירחאב כ"כ הער לארשי תא אצמ אלו הלחת
.ןלהל אביש

,דימ םחליהל יוויצ ה"בקה ירבדב ןיא "רבד קמעה" יפל
תשקב ןיא ןכ םאו ,רבעמה תושר ןתנית אל םא קר אלא
.ארובה יוויצל הריתסב תדמוע השמ לש םולשה

השמ ידי לע וחלשנ םיכאלמהש שרפמ (םש) ן"במרה
:"המחלמ וב רגתהו שר לחה" יוויצל םדוק

הטמל רומאה אוה הזה רובדה - ןחיס תא ךדיב יתתנ האר
חלש ןכל םדוקו ,'ךינפל תת יתולחה האר' (אל 'ספ)
לחה' םשה ונוציש ירחא יכ .תומדק רבדממ םיכאלמ ול
הרבעא' םולש ירבד ול חלשי אל 'המחלמ וב רגתהו שר
,םשה ירבד לע רבוע היהי וילא עמשי םא יכ ,'ךצראב
רמול בושחת אלו .קירל ותוחילש היהי עמשי אלש עדי םאו
לא ברקת יכ' (י ,'כ ןלהל) וניוטצנש הוצמה איה יכ
'ספ) בותכ םש יכ ,'םולשל הילא תארקו הילע םחלהל ריע
,'ךודבעו סמל ךל ויהי הב אצמנה םעה לכ היהו' (אי
שוריפ לבא .ללכ וב םיעגונ ויה אל םהל עמש םא - ןאכו
ירבד םידקה לבא ,םיכאלמ יתחלש רבכ ,'םיכאלמ חלשאו'
,(ל 'ספ) 'וחור תא ךיהל-א 'ה השקה יכ' ראבל ,םשה
.יל רמא ןכ יכ םשה תאמ הבס לכה יכ רמול

רדסו" ליעל לאנברבא י"ר ירבדכו השק הז שוריפ םג ךא
."והלבסי אל םיקוספה

הז השעמ ילואש תורשפאה תא וירבדב ללוש ן"במרה
:המחלמל האיצי לכ יבגל ,יללכה יוויצהמ עבונ השמ לש
רמואה ,ג"בלרה לע לבוקמ הז שוריפ ."םולשל הילא תארקו"
,תרחא המחלמ לכל ןוחיסב המחלמה ןיב לדבה לכ ןיאש
ןתינ ג"בלרה לש ושוריפל היאר .םולשב חותפל ךירצש
:(במ אקסיפ רבדמבל) ירפסב שרדמה ירבדב אוצמל

תעשב וליפאש םולשה לודג .תקולחמ האונשו םולשה לודג
םחלהל ריע לא ברקת יכ' :רמאנש םולש םיכירצ המחלמ
םיכאלמ חלשאו' (י ,כ 'בד) 'םולשל הילא תארקו הילע
.'תמאו םולש ירבד ןובשח ךלמ ןוחיס לא תומדק רבדממ

תלעותה ,'בד ףוס) הלודג תלעות הזמ הלועו ,ג"בלרה םכסמו
:(ו"טה

תקולחמה קיחרהלו םולשה רחא ףודרל םדאל יוארש עידוהל
יכ הארת אלה ,חצני אוהש ול ררבתיש פ"עאו המחלמהו
ורגתיש םדוק ןוחיסל םולש ירבד ומידקיש הצר 'תי 'ה
ןכו ,ובבל תא ץמאו וחור השקה אוהש פ"עאו .המחלמ וב
השקה ךרבתי םשה יכ עשוהי שבכ רשא םייוגה לכל השע
,םש ראבתנש ומכ לארשי דיב םתת ןעמל םבבל ץמאו םחור
םולשה רחא ףודרל תומוקמה לכב יוארש ונבלב בשיתיש ידכ
.םיעשר לש ןתתימב ץפח הלעתי םשה ןיא יכ ,רשפאש המ יפל


ויוויצל ףופכ ןכא השמ דחא דצמ יכ םידמל ונא תונשרפהמ
ךלממ רבעמה תשקבו ץראה תשורי רבדב ה"בקה לש יטלחהה
.ןתמו אשמל וא יונישל םינותנ םניאש םירבד הלא ;ןוחיס
םשייל דציכ ארובה לש הכרדה הנשי ,ינש דצמ ,םלואו
רסח אוהש וליפא םולשל אורקל שי .הזה יקולאה וצה תא
םעל ונתיו 'ה רבדכ תושעל ומיכסי םייוגה םאו ,יוכיס
לבא .םולש היהי יזא ,ץראה תא תשרל וא רובעל לארשי
:ואולמב יוויצה תא םייקלמ אצומ ןיא - ךכל ומיכסי אל םא
."המחלמ וב רגתהו"

איה ותפיאשו ,ללכ תומחלמב ןיינע ןיא לארשי םעל
לארשי םע ןיא .םולשכ הרידגמ הרותהש המ יפל - םולש
תא תוארהל ידכ אל םגו ,המחלמ םשל המחלמב ןיינועמ
בייחמה וצ ,ארובה וצ תא םייקל ידכ אלא ,ודי םצועו וחוכ
,םתוא תשרל וניווטצנש םייוגה תא בייחמ אוהש םשכ ונתוא
.םולשה םייקתי ךכבו

איה םולשה תשקב ,םחור תא השקה ה"בקהש פ"עאו
םוקמ לכב יוארש ונבלב בשיתיש ידכ" ונל ךנחמ םרוג
ירבדכ ,ה"בקה לש ויכרדב הכילה וז ."םולשה רחא ףודרל
וישעמב ;"םלועל תמדקש יתדמל ךממ" :שרדמה תובקעב י"שר
.םירצמ תאיציבו הרות ןתמב ה"בקה לש