ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

297 רפסמ

ט"נשת ,םירבד תשרפ

סנה לש ויתולובג

ץרווש בד 'פורפ

היפוסוליפל הקלחמהינפ לע ךתאריו ךדחפ תת לחא הזה םויה" :ונתשרפב בותכה
"ךינפמ ולחו וזגרו ,ךעמש ןועמשי רשא ,םימשה לכ תחת םימעה
:ךכ (א"ע ,כ תינעת) ילבבב שרדנ (הכ ב)

ןומידקנו עשוהיו השמ ,ןרובעב המח םהל המדקנ השלש ןנבר ונת
ורובע החרזש [ונל ןינמ]) ?ןלנמ השמ אלא …ןוירוג ןב
.'לחא' 'לחא' איתא :רזעלא יבר רמא (הכרדכ אלש המחה
לחא' [םש] םתה ביתכו ,'ךדחפ תת לחא' [ןאכ] אכה ביתכ
.(ז ג 'הי) 'ךלדג

תוהזה םילמה לע תכמתסמ ארמגה תשרדש ,איה הרורבה הדבועה
.השמ לש ויסנל עשוהי לש ויסנ ןיב רשקל ידכ (לחא-לחא)
:תופסונ תוחנה יתש ןאכ חינה ןשרדהש רעשל רשפא

םימשה ימרגש ,ךכל ילוא זמור 'םימשה לכ תחת' בותכה .א
רוזאל םיבורקה קר אל םימעה לכ ךכיפלו ,םכלהממ ודמע
ירבדמ םג הלוע וז החנה .לארשיל השענש סנל םידע ויה
.רתא לע י"שר

השמ יסנ לע םתויאלפב םילוע םניא עשוהי לש ויסנ .ב
"השמכ לארשיב דוע איבנ םק אלו")

.(י דל 'בד

,תידוהיה היגולואתב שממ לש םוקמ עדמה ספת אל דוע לכ
.םינוש םיגוה לש םלועה תסיפתל שרדמהו בותכה ועירפה אל
ינוציקה סנה תייגוס הכיבה םינואגה תפוקת ףוסב רבכ ,םלואו
תיחצנכ תיעבטה תויקוחה תא גיצה יעדמה םלועה .םיגוהה תא
הזיחא שי סנלש ,םיבר םיגוה ועבק ךכיפל .הנתשמ יתלבו
לש תמלשומ הריבש וב ןיא יכו ,תיעבטה תויקוחב שרושו
תרשפאמ הנניא םיימשה ימרג תריצע ,תאז תמועל .וז תויקוח
םיימשה ימרגש ,תינוציקה תורשפאה ;הזכ םייניב-חוסינ
.םינעדמה ילגרל תחתמ עקרקה תא הדיערמ ,םכלהמ תא םיקיספמ
יקוח תא ארב ה"בקה :תיגולואת היעב הררועתה ךכל ףסונב
יקוח תריבש ,ךכיפל ;רתויב םלשומהו בוטה ןפואב עבטה
.קפסב האירבה תומלש ןורקע תא הדימעמ עבטה

דרפסב ארקמה ינשרפ ינושארמ הליטק'ג ןבא השמ 'ר רבכ
."ןכתית אל תידימתה העונתה תדימע" יכ ,תוצרחנ עבק -
,םינתלכש לש תויונשרפ המכו המכ ועיפוה וז העיבק תובקעב
הלא םינשרפ .וטושפמ סנה תא םיכרד ינימ לכב ועיקפהש
רצק טוריפ ירהו ,עשוהיל המחה תדימעל ןירשימב וסחייתה
:םהיתוטיש לש רתויב

םימחולה לש םתעדותב תשחרתמכ שמשה תריצע תא ודימעהש שי
תיעטומ הסיפתמ ונוזינ םימחולה רשאכ ,המחלמב םיחכונהו
.(דועו [ג"בלר] םושרג ןב יול 'ר) םיימשה-ימרג ךלהמ לש
םייעבט םיעוריאב וא ןוימדב ערואמה לכ תא ולת םירחא
םתמועל .(דועו יפסכ ןבא ףסוי 'ר) תיסנ ןושלב םיראותמה
,תיעבט תילקיסיפ העפותב ערואמה תא םילותה םיגוה שי
םויה תוכראתה וא המח יוקיל ומכ ,הרידתו תיתרגש אל ךא
.(דועו ראקוו ןבא ףסוי 'ר) תויעבט תוביסמ המחלמה םוקמב


,םתעונתב ןיטולחל םימשה ימרג ורצע אל םנמאש ורבסו עבטו סנ ןיב גזמל וסינש שי
ונעט םתמועל .(דועו וגאביב םהרבא 'ר ,שקשרק יאדסח 'ר) ךראתה םכוליה אלא
לידגהל ףא ושקיבש ויה .וטושפכ וניבהל שיו ,ישממ היה סנה יכ םיבר םיגוה
,יליקס בקעי 'רמ המגוד לוטינ .שמשה לע קר אל וליחהלו סנה לש ויתולובג תא
,א ,החנמה תרות) עשוהיל ללוחתה שלושמ סנ יכ עבקש ,א"בשרה לש וגוח ישנאמ
:(162 'מע


אלו ,וירחאלו וינפל והומכ היה אלש אלפו לודג סנ היהו
תדימע :םויב וב ושענ תואלפ השלש אלא היה דבלב דחא אלפ
ףיקמה קלחה לגלג תדימעו הנבל לגלג תדימעו המחה לגלג
ןכ םא ;ומצע ינפב ףקהו הביסמ ול שי דחא לכש ,לכה תא
.םויב וב ושענ תואלפ השלש

:םתצורממ ודמע םילגלג השולשמ תוחפ אל יכ שריפ יליקס
רשא ןב ייחב 'ר .ףיקמה לגלגהו חריה לגלג ,שמשה לגלג
לש לודגה אלפל שוריפה .םלועה תאירבל הז סנ הוושה ףא
םיגוה וסחייש תובישחהו תוניצרה תדימ תא ףשוח המחה תריצע
,םייניבה-ימי לשו קיתעה םלועה לש) תיסיסבה תיעדמה הסיפתל םינוש
.יונישל םינתינ םניא עבטה יקוחש ,(ןבומכ

תא השעמל תדעתמה ,םירבד תשרפב םירבדה לש םרשקהל בושנ
איה השמ ירבד לש תיזכרמה הרטמה .םעל ונבר השמ ירבד
םישעמהו םיאטחה רוכזיא אלא החכות ןיאו ,החכות קפס אלל
םיזמרב השמ לפיק ,םינושה םינשרפהו ל"זח ירבד יפל .םיערה
תאז םע .םלקשמ דבוכו םתופיכת חכונל ,םינושה םיאטחה תא
קפתסה אל השמש ,דומלתה תונשרפ יפ לע ,ונדמלל הרות האב
לש םכלהמ .םיילילשה םיעוריאה רוכזיאב ותחכות ירבדב
ורצע ץראו םימש ;םישרמו יאוריה ךלהמ היה רבדמב לארשי
לכב ועדונ ונבר השמל ושענש םיסנהו ,רבדמה עסמב םכלהמ
ה"בקה גאד ,לארשי םע אטח רשאכ םג ,תיתדבוע הניחבמ .ץראה
הניחבמ .ואולמו םלוע לבק םעה ריתוהש םשורה דבאי אלש
רשאכ ,תוליעיב התרטמ תא החכותה תאלממ תיתגהנהו תירסומ
לומ םג אלא ,דבלב הלילשה ינפב דמוע החכותה לבקמ ןיא
ןמ שי ,'ןינחרט' ויהש ,לארשי לש םאשמ חרוטב .בויחה
םויה םכנהו" :'ה תכרב תושממתהמ תעבונ איה ךא ,הלילשה
.(י א 'בד) "ברל םימשה יבכוככ

טילבמ אוה אסיג דחמ :החכותב לופכ םוקמ אופא אלממ סנה
עסמה ,אסיג ךדיאמו ,רבדמב עסמה לש םייבויחה םידדצה תא
תויצל ידעלב סיסב תויהל לוכי ונניא סנהש חיכוה ומצע
אלו ,רבדמב לארשיל ושענ םיסנ המכו המכ ירהש ,תומלשלו
החכותהו ,הלילשב לוהמ בויחה ךכיפל .אטחה תא עונמל וחילצה
ונדמיל ותומ ינפל ,ןכאו .הזכ בכרומ בצמל אילפהל תמאתומ
.יהמ תבקונו תיתימא החכות השמ