ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

453 רפסמ

ב"סשת ,םירבד תשרפ

סנה לש ויתולובג

ץרווש בד 'פורפ

היפוסוליפל הקלחמה
םימעה ינפ לע ךתאריו ךדחפ תת לחא הזה םויה" בותכה לע
"ךינפמ ולחו וזגרו ,ךעמש ןועמשי רשא םימשה לכ תחת
:(א"ע ,כ תינעת) ילבבב וז השרד העיפומ (הכ ,ב 'בד)


עשוהיו השמ ,ןרובעב המח םהל המדקנ השולש ןנבר ונת
:רזעלא יבר רמא ?ןלנמ השמ אלא ...ןוירוג ןב ןומידקנו
לחא םתה ביתכו ,ךדחפ תת לחא אכה ביתכ .לחא לחא איתא
.(ז ,ג 'והי) ךלדג

םילימה לע תכמתסמ ארמגה תשרדש ,איה הרורבה הדבועה
ויסנל עשוהי לש ויסנ ןיב רשקל ידכ (לחא-לחא) תוהזה
:תופסונ תוחנה יתש חינה ןשרדהש רעשל רשפא .השמ לש

שי הלא םילימ ;'םימשה לכ תחת' ,בותכה ךשמהל תונשרפ
לכ ךכיפלו ,םכלהממ ודמע םימשה ימרגש זומרל ידכ ןהב
.לארשיל השענש סנה תא ואר רוזאל םיבורקה קר אל םימעה
.רתא לע י"שר ירבדמ םג הלוע וז החנה
לש ויסנש חינהל ןכומ ונניא ןשרדה .השמ לש ותונוילע
דוע איבנ םק אלו") השמ יסנ לע םתויאלפב ולע עשוהי
.ותשרד תא שרד ךכיפלו ,(י ,דל 'בד ;"השמכ לארשיב

תידוהיה היגולואיתב יתוהמ םוקמ ספת אל עדמהש דוע לכ
ולא םיגוה לש םלועה תסיפתל שרדמהו בותכה ועירפה אל
תייגוס הכיבה םינואגה תפוקת ףוסב רבכ םלוא .םירחא וא
גיצה יעדמה םלועה .םינושה םיגוהה תא ינוציקה סנה
ועבק ךכיפל .הנתשמ-אלכו תיחצנכ תיעבטה תויקוחה תא
,תיעבטה תויקוחב שרושו הזיחא שי סנל יכ םיבר םיגוה
ימרג תריצע .וז תויקוח לש תמלשומ הריבש אוה ןיאו
תינוציקה תורשפאה :הזכ םייניב-חוסינ תרשפאמ הנניא םיימשה
עקרקה תא הדיערמ ,םכלהמ תא םיקיספמ םיימשה ימרגש
:תיגולואית היעב הררועתה ךכל ףסונב .םינעדמה ילגרל תחתמ
;רתויב םלשומהו בוטה ןפואב עבטה יקוח תא ארב ה"בקה
.קפסב האירבה תומלש ןורקע תא הדימעמ עבטה יקוח תריבש

דרפסב ארקמה ינשרפ ינושארמ הליטק'ג ןבא השמ 'ר רבכ
."ןכתית אל תידימתה העונתה תדימע" יכ ,תוצרחנ עבק -
,םינתלכש לש תויונשרפ תרוש העיפוה וז העיבק תובקעב
עשוהיל המח תדימע לש סנה תא ועיקפה תונוש םיכרדבש
םתעדותב תשחרתמכ שמשה תריצע תא ודימעהש שי .וטושפמ
לש תיעטומ הסיפת בקע ,המחלמב םיחכונהו םימחולה לש
.(דועו [ג"בלר] םושרג ןב יול 'ר) םיימשה-ימרג ךלהמ
ןוימדב ערואמה לכ תא תולותה תוסיפת ונאצמ ןכ ומכ
ףסוי 'ר) תיסנ ןושלב םיראותמה םייעבט םיעוריאב וא
העפותב ערואמה תא םילותה םיגוה שי .(דועו יפסכ ןבא
המח יוקיל ומכ ,הרידתו תיתרגש אל ךא תיעבט תילקיסיפ
'ר) תויעבט תוביסמ המחלמה םוקמב םויה תוכראתה וא
,עבטו סנ ןיב גזמל וסינש שי .(דועו ראקוו ןבא ףסוי
,םתעונתב ןיטולחל םימשה ימרג ורצע אל םנמאש ורבסו
וגאביב םהרבא 'ר ,שקשרק יאדסח 'ר) ךראתה םכוליה םלואו
.(דועו

וניבהל שיו ,ישממ היה סנה יכ םיבר םיגוה ונעט םתמועל
,סנה לש ויתולובג תא ביחרהל ףא ושקיבש ויה .וטושפכ
.א"בשרה לש וגוחמ המגוד לוטינ .שמשה לע קר אל וליחהלו
:עשוהיל ללוחתה שלושמ סנ יכ עבק ,יליקס בקעי 'ר

,וירחאלו וינפל והומכ היה אלש אלפו לודג סנ היהו
:םויב וב ושענ תואלפ השולש אלא היה דבלב דחא אלפ אלו
קלחה לגלג תדימעו הנבל לגלג תדימעו המחה לגלג תדימע
;ומצע ינפב ףקהו הביסמ ול שי דחא לכש ,לוכה תא ףיקמה
,א ,החנמה תרות) םויב וב ושענ תואלפ השולש ןכ םא
.(162 'מע

:םתצורממ ודמע םילגלג השולשמ תוחפ אל יכ שריפ יליקס
רשא ןב ייחב 'ר .ףיקמה לגלגהו חריה לגלג ,שמשה לגלג
לש לודגה אלפל שוריפה .םלועה תאירבל הז סנ הוושה
וסחייש תובישחהו תוניצרה תדימ תא ףשוח המחה תריצע
קיתעה םלועה לש) תיסיסבה תיעדמה הסיפתל םינוש םיגוה
םינתינ םניא עבטה יקוחש ,(ןבומכ ,םייניבה-ימי לשו
.יונישל

דועית השעמל איהש ,םירבד תשרפב םירבדה לש םרשקהל בושנ
לש תיזכרמה הרטמה ,קפס אלל .םעל ונבר השמ ירבד לש
םיאטחה רוכזא אלא החכות ןיאו ,החכות איה השמ ירבד
לפיק םינושה םינשרפהו ל"זח ירבד יפל .םיערה םישעמהו
טריפ אלו ,םעה לש םינושה םיאטחל םיזמר וירבדב השמ
הרות האב תאז םע .םלקשמ דבוכו םתופיכת חכונל ,םתוא
הצמתמ החכותה ןיאש ,דומלתה תונשרפ יפ לע ,ונדמלל
היה רבדמב לארשי לש םכלהמ .דבלב םיילילשה םידדצב
םתמישנו םכלהמ ורצע ץראו םימש ;םישרמו יאוריה ךלהמ
.ץראה לכב ועדונ ונבר השמל ושענש םיסנה .רבדמה עסמב
ה"בקה גאד ,לארשי םע אטח רשאכ םג ,תיתדבוע הניחבמ
תירסומ תניחבמ .ואולמו םלוע לבק ריתוהש םשורה דבאי אלש
ןיא רשאכ תוליעיב התרטמ תא החכותה הגישמ תיתגהנהו
.בויחה לומ םג אלא ,דבלב הלילשה ינפב דמוע החכותה לבקמ
ליבקמב דמוע ,'ןינחרט' ויהש ,לארשי לש םאשמ חרוט
,'בורל םימשה יבכוככ םויה םכנה' ה"בקה תכרב תושממתהל
.ונממ עבונ ףאו

טילבמ אוה אסיג דחמ :החכותב לופכ םוקמ אופא אלממ סנה
,אסיג ךדיאמו ,רבדמב עסמה לש םייבויחה םידדצה תא
יפכ ,תומלשלו תויצל ידעלב םרוג תווהל לוכי סנה ןיא
לארשיל ושענ םיסנ המכו המכ ירהש ;ומצע עסמה חיכוהש
לוהמ בויחה ךכיפל .אטחה תא עונמל וחילצה אלו ,רבדמב
ןכאו .הזכ בכרומ בצמל אילפהל תמאתומ החכותהו ,הלילשב
.יהמ תבקונו תיתימא החכות השמ ונדמיל ותומ ינפל