ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

403 רפסמ

א"סשת ,באב העשתו םירבד תשרפ

ויגיהנמ ישעמל םעה תוירחא

גיטפהרו רמתיא

םיטפשמל הקלחמהןמ תוישרפ רוכזאב ותישארמ רוזש םירבד שמוחב השמ לש ךוראה ומואנ
ן"במרה ןושלבו [1],החכות ירבד ןה ולאש םירמוא ל"זח .רבעה
םחיכוהל ליחתה הרותה רואיבב ליחתיש םרטו" :(םירבדל ותמדקהב)
ה"בקה םמע גהנתה המכו ,רבדמב והורמי המכ ,םהיתונווע םהל ריכזהלו
ןחבנ תאז רואל ."םלוקלקל ורזחי אלש וירבדב וחכויש …םימחר תדימב
,א) םיטפוש יונימ :םירבד תשרפב םיאבומה םינושארה םירופיסה ינש תא
רפסמ ררועמ ולא תוישרפ רוכזא .(ומ-טי ,א) םילגרמה תשרפו ,(חי-ט
:תוהימת

ורתי תשרפב ירוקמה רופיסב .םיטפושה יונימ לע רופיסב החכותה יהמ
הז רופיס אבוה המ םשל ,ןכ םאו .אטח לע אלו ,הבוט הצע לע רבודמ
[2]?ןאכ
,רוקמב ."תושעל תרבד רשא רבדה בוט ורמאתו" :רמאנ די קוספב
.יונימב םעה תופתתשהל זמר ןיא ,ורתי תשרפב
[3].ירמגל ומש טמשנ ןאכ וליאו ,םזויה אוה ורתי ,ורתי תשרפב
המ .'וכו "םכיחא ןיב עמש" :טפשמל רשקב תווצמ תואבומ זט קוספב

?החכות םשל םיטפושה יונימ תרכזה תעשב תווצמל ןיינע
רשק שי םאה ,םילגרמה תשרפל תוכימסב אבומ םיטפושה יונימ רוכזא
?םינשה ןיב
:םתחילש תא םזי םעהש ןאכ רפוסמ םילגרמה תחילש רוכזאב
םעה רכזנ אל ,ךל חלש תשרפב ,רוקמב וליאו ,"םכלכ ילא ןוברקתו"
[4].םילגרמה תא חלושכ וא םזויכ ללכ
ירהו ,"ץראה הבוט ורמאיו רבד ונתא ובשיו" :רפוסמ הכ קוספב
[5]?הער ץראה תביד ואיצוה םילגרמהש ,ךפהל רמאנ ךל חלש תשרפב
וליאו ,םינענכה ןמ ודחפי אלש םעל רמא השמ יכ ,רפוסמ טכ קוספב
.ךכל ליבקמ רואית ןיא ,ךל חלש תשרפב
תויהל לוכי רופיס ותוא יכ ,שארמ חינהל ונילע ולא תולאש ץרתל ידכ
ןאכמו ,הלשמ דיקפת שי הסריג לכל רשאכ ,תואסריג יתשב ראותמ
הז רופיס שיגדמש המ .ןיינעה תוביסנלו םוקמל ,ןמזל םאתהב םייונישה
.ינשה טימשמ ןושארה טילבמש המו ,רחאה רסחמ

המכסהכ הקיתש
םיטפושה יונימ רופיסל רשאב ,ונתשרפב היוצמה הסרגב תעכ דקמתנ
םעה תא חיכוהל אוה הז רוכזאב השמ תרטמ רומאכ .םילגרמה רופיסו
.תואבה תארקל וניכהלו
אלא ,החכות םשל אל איה הרטמה רקיע ןאכ .םיטפושה יונימב חתפנ
וליאכ ,םירחאב ולתת לא :םהל רמוא לוכיבכ השמ .יהמ תוירחא םדמלל
השיג וז .םכב אלו םדבל םיגיהנמב יולת ,בטומל ןהו בטל ןה ,ושעתש המ
"טקייורפ" לכל םתמכסהו םתלביק םא ,ןכש .היוצר הניאו הנוכנ הניאש
.ויבגל תוירחאב םיאשונ םתאו ,וב םיפתוש םתא ,אוהש
שי .םיכסה םעה לבא ,ורתי תמזיב התייה םייונימו םיטפושה תפסותש ןוכנ
אלא ,("רבדה בוט …יתוא ונעתו") ןאכ רומאכ ,ךכ לע לאשנ םעהש חינהל
יונימהש ןייצל בושח ןאכ וליאו ,תאז רפסל בושח היה אל ורתי תשרפבש
.ותוא ומזיש םה אלש תורמל ,םתעד לע השענ
הנפנ ,רדסכ ךישמנ םרטב ,םרב .תונושארה תולאשה שולש תוצרותמ ךכב
םעה תא וענכשש םה םילגרמה ,ןכא .םילגרמה ןיינעב תונורחאה תולאשל
אוה ןכ םאו ,םהירבד תא לביקו םיכסה םעה לבא ."תולעל לכונ אל" יכ
יכ ,הנעטב קמחתהל ולכות אל :רמול השמ תנווכ .תוירחאב אשונ
קלחה אלא ,ןאכ אבומ וניא ללכ םרופיס ךכ םושמ .םימשאה םה םילגרמה
ירבד רתי .םלוכ ורמא ותואש ,"ץראה הבוט" םהירבד לש ןושארה
ןיא ןכש ,הז רשקהב םיטנבלר םניא ,ץראה תביד תאצוה ומכ ,םילגרמה
.םעה אטח תא אפרל ידכ םהב
ותואב ןאכ תאבומ הניא םילגרמה תא חולשל המזיה םג ,הביס התואמ
'ה דצמ האב איה םא ןיבו (בכ ,א) םעה דצמ האב איה םא ןיב .ןפוא
תואצותל תוירחאה יכ ,שיגדהל בושח ןאכ ,(ךל חלש תשרפ תליחת)
היה אל אוהש הנעטב קמחתהל לוכי םעה ןיאו ,םעה לש איה תוחילשה
רובענ ןאכמ .תיעיבשהו תישישה תולאשה תוצרותמ ךכ .ידעלבה םזויה
[6].תישימחהו תיעיברה תולאשל

םילגרמל הבושתכ קדצ טפשמ
.םילגרמה תשרפל המדקהכ העודי הדימב תשמשמ םיטפושה יונימ תשרפ
אלל םידדצה ינש תא עומשל םיכירצ םיטפושה יכ תושרופמ הב רמאנ
הלא ודמעו םילגרמה ואבשכ ,ןכ םא .(זט ,א) םהיניב עירכהלו םינפ אושמ
אלו ,"לודגכ ןטקכ" עומשל םעה היה ךירצ ,הרשע דגנכ םיינש ,הלא לומ
םהילע היה .עמשיהל םייואר םניאש םיטעמו םינטק לאכ םיינשל סחייתהל
וניד לעב הז" :י"שר ריבסמו ,"ורג ןיבו ויחא ןיבו שיא ןיב" קדצ טופשל
דגנ תושדח תונעט ורגאש הלא םה םילגרמה םא ."םירבד וילע רגואש
םהילע ,לארשי ינפל שבכית איה יכו הבוט ץראה יכ ,קזחומהו לבוקמה
אל - (זי) "שיא ינפמ ורוגת אל" :יוויצה ךשמהב אב ןכל .היארה התייה
.םילגרמה תונעט תריגא ינפמ דחפל םכל היה
רבדה" ,םתששח תאז לכב םאו :רמוא וליאכו םעל וירבדב ךישממ השמ
,ינפב םכיתוששח רוסמל םכילע היה ."ילא ןוברקת םכמ השקי רשא
."אוה םיהל-אל טפשמה יכ" ,'ה םשב ינממ קוזיח ירבדל תופצלו
,קדצ טפשמ לע יוויצב ךרוצה ןכו ,תוישרפה יתש ןיב רשקה ןבומ הז יפל
ינפב םילגרמה וביצהש רגתאה לע רבגתהל חתפמה אוה קדוצ טפשמ ןכש
.םעה
אלש םבל לע רביד אוה םג השמ ןכא .הנורחאה הלאשל הבושת םג ןאכמ
םהילע היהש ,רמול ידכ ןאכ ורכזנ םירבדה אלא [7],םילגרמל ועמשי
- תניחבב םילגרמה ןיבש חוכיוול סחייתהל
."ילא ןוברקת םכמ השקי רשא רבדה"
לש םיכלהמל םיכסמש םע יכ ,אוהו תורודל חקל קיפהל ןתינ הלא םירבדמ
אוה יכ הנעטב טמתשהל לוכי וניא םעה .םהילע תוירחאב םג אשונ ויגיהנמ
,ותודגנתה יא ףא וא ,הקיתשב ותמכסה .ב"צויכו לעופב השע אל ,םזי אל
םעה תא םירטופ םילגרמה ןיא .לדחמל וא השעמל ףתוש ותוא השוע
.םיטפושה יונימב ותוכזמ םעה תא איצומ ורתי ןיאו ,ותמשאמ

דעו זאמ ,רוביצו םע לכ יפלכ אלא ,לארשי םעב קר אל םירומא םירבדה
.ונימי.א ,א 'בד ,ירפסה י"פע י"שר האר [1]

ויהש דמלמ :י"שר רמוא "םכבירו םכאשמ םכחרט" :בי 'ספ לע םנמא [2]
ילוא ןכ םא .םינגור ויה ןכו ,השמב ודשחש ,םיסרוקיפא ףאו ,םינחרט
.החכותל זמר םג אוה

.חי 'ספב ן"במרה בתכש המ האר הז ןיינעב [3]

.חלש תשרפ שירב י"שר בתכש המ האר הז ןיינעל [4]

ךירצ ןיידעו ,בלכו עשוהיל קר סחייתמ "ורמאיו" יכ ,ץרתמ ןאכ י"שר [5]
.ןאכ ן"במרב הארו ,בורה תבושת תא בותכה טימשה עודמ רבסה

ץראל סנכיהל ווטצנשמ יכ ,רמול ןתינ תוישרפה ןיבש רשקל רשאב [6]
םיישק םע תודדומתהה ,הסינכה םצעל רבעמ הרטמ אלל ירה ,(ז 'ספ)
שי יכ םהל ריכזמ השמ רשאכ לבא .רתויב השק ,םילגרמה רופיס ומכ
ירה ,טפשמה םויק איהו ,תולחנתההו שוביכה םצעל רבעמ הרטמ
ןויער ילואו .םיישקה לע רבגתהל םהל תרזוע הז ןוזח יולימל היצביטומה
רשא םירבדה לכ תא איהה תעב םכתא הוצאו" :חי קוספב זומר הז
לכ םידורט ויהת לאו ,ץראב תושעל המ םכל יתיווצ ,רמולכ ."ןושעת
.ץראל םיסנכנ דציכ הלאשב קר ןמזה

'דמב) םש ן"במרה ןכא .חלש 'רפב רבדה רכזנ אל עודמ ע"צ ןיידעו [7]
וסינו ורביד ןרהאו השמ יכ זומר "השמ לפיו" קוספב יכ ,ןעוט (ה ,די
ן"במרה קחדנ (הכ) ןאכ וליאו .םילגרמל עמשי לבל םעה םא ענכשל
ירבד אלא ,ירוטסיה רופיס וניא (טכ) "ןוצרעת אל םכלא רמאו" יכ ,רמול
.ע"צו ,החכותה תעשב ,תעכ השמ