ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

453 רפסמ

ב"סשת ,םירבד תשרפ

ןדריה רבע יממעו לארשי - םינבל ןמיס תובא השעמ

רשי ןב םחנמ

ך"נתל הקלחמה
הרזח םיאצומ ונא ,הרות הנשמ םג יורקה ,םירבד רפסב
םימעפל ,רבדמב רפסבו תומש רפסב םייוצמה םיאשונ לע
רקיעב תמייק העפותה .תוינויער תוקמנהו תובחרה ךות
תשרפב .בקע ,ןנחתאו ,םירבד :רפסה לש תונושארה תושרפב
'מש) תומש רפסב םיאצומ ונא ,לשמל ,םיטפושה יונימ
הז ןיינעב השמל הנתינש הצעה לש רואי (זכ-גי ,חי
הרזח רחאל ,(זי-ט ,א) םירבד רפס תליחתבו ,העוציבו
הכרב :תפסות הנשי ,יונימה השעמ םצע רואית לע הרצק
םתונגרנו םתונחרט לע החכות ירבד ;(אי ,י) לארשי יוביר לע
םהילעש םיטפושל רסומו יוויצ ירבדו (בי ,ט) לארשי לש
.(זי ,זט) קדצב טופשל

.יחרזמה ןדריה רבעב לארשי לש םישוביכה יבגל םג ךכ
תא ושבכ אלש הרותה הרפיס רבדמב רפסבש תקוח תשרפב
;(אכ-די ,כ 'מב) הובבוס אלא ,ןדריה רבע םורדבש םודא
:םיה תרישב רמאנ הילעש םודא התוא :איה האילפ אלהו
לארשי ולהבנ התע ,(וט ,וט 'מש) "םודא יפולא ולהבנ זא"
(גי-י ,אכ) םש עסמה ךשמהמ ?!םהימויאו םהיבוריס ינפמ
,אכ) ךכ רחא [1].רבדמה ךרד ,באומ תא םג ופקעש עמתשמ
הזכרמב ,ןשבה לשו ירומאה ץרא לש שוביכה ראותמ (הל-אכ
רבדמב רפס ףרצמ הז רואיתל .ןדריה רבע לש הנופצבו
ירומאה ץראש רפסמ אוה :ינורקע ןיינע וב שיש ,טרפ
הושבכש םדוק ,םיבאומה לש התייה ,לארשי ידיב השבכנש
ןוחצינה ריש ידי-לע דעותמ ףא הז טרפ .םהמ םירומאה
הלגמ רבדמב רפס ןיא .(ל-וכ ,אכ) םילשמ ילשומ והולשמש
ודעתל ךרוצ היהש דע ,הז טרפל תובישח תעדונ עודמ ונל
ונל םיריהבמו םירבד רפסב השמ ירבד םיאבו ,ריש ירבדב
באומ ץרא תא ףקע עודמו ,םודא ינפמ לארשי גוסנ עודמ
רסא 'הש רמאנ 'ב קרפב ה-ב םיקוספב .השק תירבדמ ךרדב
אל יכ" ,המחלמ םהב תורגתהל ,םודאב םחליהל לארשי לע
יתתנ ושעל השרי יכ ,לגר ףכ ךרדמ דע םצראמ םכל ןתא
.(ה) "ריעש-רה תא

ןיאש ,באומ יבגל (י-ט ,ב) ךכ-רחא רמוא 'ה ,המודב
יכ ,השרי וצראמ ךל ןתא אל יכ" המחלמל םהב תורגתהל
םג םה טול ינב םימעה ."השרי רע תא יתתנ טול ינבל
רמאנ (טי-זי ,ב) םירבדה ךשמהב ןכל ,ןומע םגו באומ
,שודיח ןאכ שי ןומעל רשאב .ןומעל עגונב םג רבד ותוא
תושגנתה לש תורשפא ללכ הרכזוה אל רבדמב רפסב ירהש
יכ ,היופצ התייה אל תאזכ תושגנתה .ןומעל לארשי ןיב
הנכש אל ,ןדריה רבע בלב תמקוממ התייהש ,ןומע ץרא
לא חרזמ דצמ עיגהל ידכ רובעל לארשי לע היהש לולסמב
םירבד רפסב תאז לכבו .וחרי ןדרי לומ לא ,ןענכ לובג
בגא ,לארשי אמש ;ןומע תא ףוקתל אלש הרהזא ןאכ שי
וביחרי םג ,ןדריה רבעב רבעמה ךרוצל םייחרכהה םהישוביכ
הלחנ םש םמצעל ושבכ השנממ תוחפשמש םשכ ,םש םלובג
.(במ-טל ,בל 'מב)

רבע רוזאש ,(אכ 'מב) הרותה השיגדמ המל ,רורב התעמ
היה ,ירומאה דימ והושבכ לארשיש ,וחירי לומש ןדריה
ויה באומ ידיב רוזאה ראשנ וליא .באומ ידיב הליחת
ירבדכו ,והושבכו םירומאה ואב ;ושבכלמ םיעונמ לארשי
,ה"בקה רמא" :(תירבעל םוגרתב) ב"ע ,ס ןילוחב ילבבה
,ןוחיסמ ואיצויו לארשי ואוביו ,באוממ איצוי ןוחיס אובי
:רמולכ) "ןוחיסב ורהוט באומו ןומע :אפפ בר רמאש אוה
קלחה תא םג שבכ ירומאה ןוחיסש ,רבתסמ .(ןוחיס ידי-לע
ידימ ילארשיה שוביכב ללכנ הזו ,ןומע ץרא לש יברעמה
יצח" הלולכ ,ןדריה רבעב דג טבש תלחנב ירהש ,ירומאה
לובגהש הארנ תיללכ .(הכ ,גי 'והי) "ןומע ינב ץרא
טלחומו רורב היה אל ,באומו ןומע םיחאה-םימעה ינש ןיב
ןומע ךלמ עבות (אי 'פוש) םיטפושה ימיב אלהש ,הליחתב
,לארשי לש םטפוש ,חתפי .הושבכש באומ ץרא תא לארשי ידימ
לארשי חקל אל" :וננויע ןיינעכ ןומע ךלמל םש הנוע
ירומאה דימ אלא ,םדימ "ןומע ינב ץרא תאו באומ ץרא תא
.(וט ,םש)

טול ינבל השוריכ יחרזמה ןדריה רבע לש םיקלח ןתנ 'ה
איצוהל) םהרבא לש םיילארשי-אלה וישרויל :רמולכ ,םודאלו
'רב ,םהרבא ינפלמ וחלושש ,הרוטק ינבו לאעמשי ינב
הבש ,ןדריל ברעממש ןענכ ץרא :םידמל ונאצמנ .(ו ,הכ
.לארשיל תידעלב הלחנכ הרחבנ ,לארשי ץרא תשודק רקיע
ותשודקש ,יחרזמה ןדריה רבעב קלח םהל שי םהרבא ישרוי ראש
'מע ,ב ,ה אשנל אטוז ירפס ;טי ,בכ 'והי האר) התוחפ
.(ח ,ז הבר-רבדמבל הוושהו 228

דוע ונל הריהבמ ,וישרוילו םהרבאל ונתשרפ תוסחייתה
םינומדקה םימעה ויה ימ ונל תטרפמ השרפה .הב הומת רבד
:ןדריה רבעב םהימוחת תא ןומעו באומ ,םודא ושבכ םהמש
- ןומעב (אכ-כ ,ב) םימוזמזו באומב (אי-י ,ב) םימא
ילב) םיאפרה םע ;םיקנע ויהש ,םיאפרה עזגמ םימע ינש
איה ריעשב (בי ,ב) םירוחהו ,ןשבב (גי ,ג יאוול-םש
םנמאה ?הז עדימ המ םשל :לאוש הרותב ארוקהו .םודא
,םינומדק םיטבש לע ונל רפסל אוה הרותה לש הניינע
?ןדריה רבע לש היפרגונתאה לע

רפסמ תישארבב די קרפ .םהרבא ירופיסב יוצמ ןכא ןורתפה
רוזאמ םייטסילאירפמיא םיכלמ העברא לש חולשמ ליח לע
םכרדבש ריבסו ,בגנהו ןדריה רבע תא ושבכש ,הימטופוסמ
.ןענכ ץראב םיחטש םג ושבכ ,חרזמ-ןופצ ןוויכל הרזח
םהרבא םהירחא ףדר ,טול ובורק תא םהידימ ררחשל ידכ
תא סינה תיליל עתפ תפקתהבו ,ותירב-ינבו וישנא םע
'רב) ןוחצינ רוטע וז הלועפמ רזח םהרבא .םישלופה אבצ
םהרבא שרי תילמרופש ,איה רבדה תועמשמו (דכ-זי ,די
תחטבה המייקתנ הרואכל .ץראה ינודאל היהו םישבוכה תא
הלוע דימ ירהש ,הרואכל קר .ןענכ ץרא תא ול תתל 'ה
.םיממעו ןיסולכוא האלמה ץראה תא שריי דציכ :הלאשה
ולשמ ערז ול חטבומ רשאכ םגו ;ערז ןיידע ןיא םהרבאל
ץראב וברי דציכ :הלאשה תבצינ ןיידע ,(ד ,וט 'רב)
הבושתה האב ךכ לע .ץראה ייוגב ללובתהל ילבמ ןענכ
,םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ" :םירתבה ןיב תירבב
לש וערז .(גי ,םש) "הנש תואמ עברא םתא ונעו םודבעו
םירשפאמ םניאש הלפשהו תודבע יאנתב אקווד הברי םהרבא
.התשרל ,ןענכל ובושי ןכ-ירחאו ,תוללובתה

תירב תתירכ לש תילמרופ תרגסמב םהרבאל רמאנ תאז לכ
תעבראש םימעה ,הנהו .ץראה תשורי תא ול החיטבמה (חי םש)
ןדריה רבעב םושבכו םוכיה םייטסילאירפמיאה םיכלמה
,(ו-ה ,די םש) ירוחהו ,םימאה ,םיזוזה ,םיאפרה :םהש
התע ,םיכלמה תא ותוכהב םהב הכז םהרבאש םימע םתוא
וכז םיבאומה :םהרבא לש םילארשי אלה וישרוי םהב וכז
,םיזוזה םה םימוזמזה ץראב וכז םינומעה ,םימאה ץראב
רפסב השיגדמ םג הרותה .םירוחה ץראב וכז ושע ינבו
םתוא ,םיאפרה עזג לע םינמנ םימאהו םיזוזהש ,םירבד
'רב) םירתבה ןיב תירבב םהרבאל החטבוה םצראש םיאפר
תע דע םהרבא ישרוי ושרי אל םמצע םיאפרה תא .(כ ,וט
ידימ םתוא שריל לארשי היה לוכי ןכל ,םירצמ תאיצי
.(אי ,ג) םיאפרה עזגמ דירש אוהש ,ןשבה ךלמ גוע
םיצוחנ םייפרגונתאהו םיירוטסיהה םיטרפהש ,אופא וניאר
;םיילארשי םניאש םהרבא ישרוי ושרי דציכו המ ונל רמול ידכ
,םירומאה םע םתמחלמב ודביא הלאש המב לארשי וכז דציכ
םהרבא ישרוי םהב ולחנ אל ןדריה רבעב םיחטש הזיא ןכו
ידי-לע טלשנש ירומאה ידימ םשבכל לארשי ולכיו ,םירחאה
.םיאפרה תיבמ הכולמ תיב

ידיב ורתונש םיחטשה תא םג שובכל לארשיל ןתינ יתממ
לארשי יטבשל ולכנתה הלא םימעש תעמ ילוא ?באומו ןומע
:ןדריל ברעממש הלא תא ףוקתל ורבע םגו ,ןדריה רבעבש
- ןומעו (ג 'פוש) ארג ןב דוהא טפושה ימיב - באומ
?השבכל דיודל רתוה דציכ - םודאו .(אי-י םש) חתפי ימיב
:םירמוא ונייה (ט ,ספדנה בוט רחוש) שרדמה ךרד לע
ינפל רמא ,בקעיל דבעשמ ושע ךאיה דוד הארש ןוויכו"
רוכזנו .(ו ,ט 'הת) "עשר תדבא םייוג תרעג" :ה"בקה
שטשטינ ,קלמע ואצאצ ןיבל םודא-ללכ ןיב ןיחבמה לובגהש
ל"זח ירבדב הברהו (גמ-במ ,ד א"יהד ואר) ארקמב טעמ
.(טאצת 'חנת ;כ ,ב ר"בד ;א ,ה ר"כיא ואר)

,םירותפכהו םיועה רוכזא םג ,גכ ,ב 'בדל י"שר שוריפ יפל
ירבדמ טעמ תונשל ונל השרוי םא .תובאה ישעמב ודוסי
םיתשלפה םע םולש תירב םהרבא תרכ אלה :רמאנ ךכ ,י"שר
עשוהי ימיב אמשו ,(גכ-בכ ,אכ 'רב) בגנה ץראבש ררגמ
לע [2]?יתשלפה הזע רוזא תא שובכל לארשיל היה רוסא
ףוחבש הלא ;םיתשלפה םתוא הלא ןיאש ,בותכה רמוא ךכ
םינומדקה םיתשלפה םניאו ,רותפכ ייאמ ואב בורקמ הז ,הזע
[3].ץנירג צ"י 'פורפ עבקו רקח רבכ ךכ אלהו ,תובאה ימימ
,י 'רב) םח ינבמ םה ירה ,ואב רותפכמש ןוויכ :דועו
.םתשרל לארשיל היה רתומו ןענכ יבורק םה ;(די-גי

איה ,כ-די ,אכ םש ,"'ה תומחלמ רפס"מ האבומה [1]
> .רחא עוריא ראתמה רגסומ רמאמ הארנכ
ירבדבש "ידכנלו ינינלו יל" ןושלהש ,החנהב תאז [2]
.םיבר תורוד אטבמו ירופטמ אוה (גכ ,אכ 'רב) ךלמיבא
העובשה ןיא ,דבלב תורוד השולש ללוכה ןושלב קיידנ םא
םגו ,(זט ,וט םש) "הנה ובושי יעיבר רודו" לע הלח
.א ,בכ 'רבל ורואיבב ,םהרבא לעמ ם"בשר תנעט הרסוה
יאצומ :ךותב ,םינושארה םיתשלפה ,ץנירג מ"י ואר [3]
.129 - 99 'מע ,1969 א"ת ,תורוד