ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

198 רפסמ

ז"נשת ,בקע תשרפ

?לארשי ץרא יחבש

זועמ רב הנוי

ך"נתל הקלחמההאוושהב לארשי ץרא לש ןויפאו רואית ןתינ אי קרפ םירבדב
:םירצמ ץראל

םירצמ ץראכ אל ,התשרל המש אב התא רשא ,ץראה יכ (י)
..................
ךלגרב תיקשהו ךערז תא ערזת רשא ,םשמ םתאצי רשא אוה
..................
התשרל המש םירבע םתא רשא ,ץראהו (אי) .קריה ןגכ
..................
ץרא (בי) .םימ התשת םימשה רטמל ,תעקבו םירה ץרא
..................
תישרמ הב ךיהלא 'ה יניע דימת התא שרד ךיהלא 'ה רשא
..................
.הנש תירחא דעו הנשה
..................

םירבד) 'ירפס'ב רבכ החסונ עטקה ארקמל תשקבתמה הלאשה
ץרא תונגב וא ...רבדמ בותכה לארשי ץרא חבשב :(טל אקסיפ
[1]?רבדמ בותכה לארשי

הרוצב םיחסונמ םירבדה ןיא ,לארשי ץרא לש החבשב רבודמ םא
תונמל בתוכה ןווכתנ יכ רורב םש ,ח קרפב ומכ ,תיעמשמ דח
:תחטבומה ץראה לש היתולעמ תא

ילחנ ץרא ,הבוט ץרא לא ךאיבמ ךיהלא 'ה יכ (ז)
..................
הטח ץרא (ח) .רהבו העקבב םיאצי תמהתו תניע ,םימ
..................
(ט) .שבדו ןמש תיז ץרא ,ןומרו הנאתו ןפגו הרעשו
..................
.הב לכ רסחת אל ,םחל הב לכאת תנכסמב אל רשא ץרא
..................
.תשחנ בצחת היררהמו ,לזרב הינבא רשא ץרא
..................

םייוטיב אי קרפב שי ,ח קרפב םישרופמה חבשה ייוטיב תמועל
יניע דימת" :רמאנ :ארקמב םיילילש םירשקהב םג םיעיפומה
יניע" :ו אק םילהתב ומכ חבש והז םאה - "הב ךיהלא 'ה
וא ,"ינתרשי אוה םימת ךרדב ךלה ,ידמע תבשל ץרא ינמאנב
הכלממב 'ה ינדא יניע הנה" :ח ט סומעב ומכ ,תונג וז אמש
,רמאנ ןכ ומכ [2]?"המדאה ינפ לעמ התא יתדמשהו ,האטחה
?השירדה תנווכמ המ דגנכ ךא ,"התוא שרוד ךיהלא 'ה"ש ץרא וזש
תא ךאו" :ה ט תישארבב ומכ ,השינע ינפל השירד וז םאה
,םדאה דימו ,ונשרדא היח לכ דימ ,שרדא םכיתשפנל םכמד
תעבהל ךרד וז אמש וא ,"םדאה שפנ תא שרדא ויחא שיא דימ
ילואג ,שדקה םע םהל וארקו" :בי בס והיעשיב הזש יפכ ,הבהא
[3]?"הבזענ אל ריע השורד ארקי ךלו ,'ה

םירצמל לארשי ץרא התוושוה םאה :לואשל שי תפסונ הלאשו
אשיו" :רחא םוקמב שרופמה םירצמ לש החבש םושמ ,אקווד
ינפל ,הקשמ הלכ יכ ,ןדריה רככ לכ תא אריו ,ויניע תא טול
"רעצ הכאב םירצמ ץראכ 'ה ןגכ ,הרמע תאו םדס תא 'ה תחש
חבשל וז האוושה ונקרפב םג היהת המודבו ,(י גי תישארב)
לארשיש ןוויכ ,אמגוד קר הווהמ םירצמ אמש וא [4],גלפומ
ץרא יבגל תינורקע הרימא ןאכ תרמאנו ,העבט תא םיריכמ
?תוצראה לכמ הנושה ,לארשי

תמרוג םיבותכה תומימע דציכ ומיגדי ןלהל םיאבומה תורוקמה
שרפמ (זל אקסיפ םירבד) 'ירפס' .םתועמשמ תסיפתב םילדבהל
:לארשי ץרא לש החבשכ עטקה לכ תא

הרמאנ וז ירה - התשרל המש אב התא רשא ץראה יכ (י)
...............
ויהש ,םירצממ ואציש העשב ,לארשיל (סויפ=) הספה
...............
םהל רמא ,'וזכ הפי ץראל סנכינ אל אמש' :םירמוא
...............
ץראכ אל התשרל המש אב התא רשא ץראה יכ' :םוקמה
...............
.הנממ תחבושמ לארשי ץראש דיגמ ;'םירצמ
...............

דבלב התוא יכו - התוא שרוד ךיהלא 'ה רשא ץרא (בי)
...............
ריטמהל" :רמאנש ,שרוד אוה תוצראה לכ אלהו ?שרוד אוה
...............
חל בויא) "האושמו האוש עיבשהל ...שיא אל ץרא לע
...............
שרוד ךיהלא 'ה רשא ץרא' רמול דומלת המו ,(זכ-וכ
...............
השירד ליבשבו ,התוא אלא שרוד ןיא לוכיבכ !?'התוא
...............
.המע תוצראה לכ שרוד ,השרודש
...............

דימת" :רמוא דחא בותכ - "הב ךיהלא 'ה יניע דימת"
...............
ץראל טיבמה" :רמוא דחא בותכו ,"הב ךיהלא 'ה יניע
...............
ומייקתי דציכ ,(בל דק 'הת) "ונשעיו םירהב עגי ,דערתו
...............
,םוקמ לש ונוצר םישוע לארשישכ ?וללה םיבותכ ינש
...............
ןיאשכו ,םיקוזינ םניאו ,הב ךיהלא 'ה יניע דימת
...............
."דערתו ץראל טיבמה" - םוקמ לש ונוצר םישוע לארשי
...............
,"הב ךיהלא 'ה יניע דימת" :רמוא אוה הבוט ןינעל
...............
ןינעל ."דערתו ץראל טיבמה" :רמוא אוה הער ןינעל
...............
םהילע ורזגנו ,הנשה שארב םיעשר ויה ?דציכ הבוט
...............
,רשפיא יא םהילע ףיסוהל ,םהב ורזחו ,םיטעומ םימשג
...............
חלשמו ,םנמזב םדירומ ,הב ךיהלא 'ה יניע דימת אלא
...............
.םהל הכירצ איהשכ ,ץראה לע םדירומו ,הכרבה תא םהב
...............
ורזגנו ,הנשה שארב םיקידצ ויהש ירה ?דציכ הער ןינעל
...............
,רשפיא יא םהמ תוחפל ,םהב ורזחו ,םיבורמ םימשג םהילע
...............
חלושו ,םנמזב אלש םדירומ - "דערתו ץראל טיבמה" אלא
...............
,םהל הכירצ הניאש ץראה לע םדירומו ,הראמה תא םהב
...............
.תורבדמלו םימיל
...............

לע לארשי ץרא לש התלעמ תא האור 'ירפס'ה אי-י םיקוספב
ךרפה תדובעמ לארשי ינבל בטיה תרכומה םירצמ התוא ,םירצמ
הבש ץרא ןיב םילדבהה רואיתב שרדמה ביחרמ ךכ םושמו ,הב
,ץרא ןיבל ,ץראה ןמ םחל איצוהל ידכ ,בר למעל םיכירצ
התלעמ םלוא .םימש ידיב ךסחנ הזה למעה ןמ רכינ קלח הבש
לכ הב תופתוש אלא ,הל תידוחיי הניא לארשי ץרא לש וז
האור בי קוספב םלוא .םימשג םידרוי ןהבש תוצראה ןתוא
הרתיו ,לבת תוצרא לכ לע הלועכ לארשי ץרא תא 'ירפס'ה
!לארשי ץרא תוכזב םייקתמ ולוכ םלועה לכ ,וזמ

,תיעמשמ-דח ושרפמ 'ירפס'ה - "הב ךיהלא 'ה יניע" יוטיבל רשא
קוספב ורכזנש םימשגה ןיינעל רקיעב ,'ה דסח תא דימת אטבמכ
החגשהה חוכב שי ,םימשג רסוח לש תונערופ תרזגנ רשאכ :אי
תוגהנתה בטות םא ,הלוטיבל איבהל לארשי ץרא לע תדחוימה
,היבשותו ץראה לרוגב הערל הבוטמ יוניש לכ ,הז תמועל ;םעה
חוכמ אלא ,"הב ךיהלא 'ה יניע" לש 'הטבה'ה חוכמ אב וניא
ורוקממ עמתשמה יפכ ,ולוכ םלועל תסחייתמה ,תרחא 'הטבה'
תא תיריש הרוצב ראתמ םיליהתב דק קרפ) טטוצמה קוספה לש
.(םלועה תאירב

ךיהלא 'ה יניע" יוטיבה שרופ (ב זי הנשה שאר) ילבב דומלתב
:םויא םגו הכרבל החטבה םג ללוכ אוהו ,יעמשמ-ודכ "הב

םיתע .הערל םיתע ,הבוטל םיתע - "הב ךיהלא 'ה יניע"
..................
שארב ןירומג םיעשר לארשי ויהש ירה ?דציכ הבוטל
..................
.ןהב ורזח ףוסל ,םיטעומ םימשג םהל וקספו ,הנשה
..................
אלא .הרזג הרזגנ רבכש ,רשפא יא - ןהילע ףיסוהל
..................
,ןהל הכירצה ץראה לע ןנמזב ןדירומ אוה ךורב שודקה
..................
לארשי ויהש ירה ?דציכ הערל םיתע .ץראה יפל לכה
..................
.ןיבורמ םימשג ןהילע וקספו ,הנשה שארב ןירומג םיקידצ
..................
הרזגנ רבכש ,רשפא יא - ןהמ תוחפל ,ןהב ורזח ףוסל
..................
לע ןנמזב אלש ןדירומ אוה ךורב שודקה אלא .הרזג
..................
.ןהל הכירצ הניאש ץראה
..................

:שוריפה תוטיש יתש תא בליש ,רתא לע הרותל ושוריפב ,י"שר
לארשי ץראל רומג חבש האור אוה םינושארה םיקוספה ינשב
םכוס םש ,א ביק תובותכב רמאנה תפסותב ,'ירפס'ה י"פע
לע הלוע איהש ןוויכ ,תוצראה לכמ תחבושמ לארשי ץרא יכ
תויורשפא יתש ארוק אוה ןורחאה קוספב ךא ,ןלוכבש הבוטה םירצמ
:ב זי הנשה שארב ומכ

...הנמיה הבוט אלא - "אוה םירצמ ץראכ אל" (אי-י)
............
ץראכ 'ה ןגכ" :רמאנש ,תוצראה לכמ תחבושמ םירצמו
............
[5].(י גי 'רב) "םירצמ
............

[ןשוג ץראו] ססמער ץרא וליפא - "םשמ םתאצי רשא"
............
בטימב" רמאנש ,םירצמ ץרא בטימב איהו ,הב םתבשי רשא
............
.לארשי ץראכ הניא איה ףא ,(אי ,זמ תישארב) 'וגו "ץראה
............
םימ איבהל הכירצ התיה םירצמ ץרא - "ךלגרב תיקשהו"
............
,לומעלו ךתנשמ דדנל התא ךירצו ,התוקשהלו ךלגרב סולינמ
............
ךומנה ןמ םימה הלעמ התאו ,הובגה אלו התוש ךומנהו
............
לע ןשי התא - םימ התשת םימשה רטמל וז לבא ,הובגל
............
וניאשו יולג ,הובגו ךומנ הקשמ אוה ךורב שודקהו ,ךתטמ
............
ןיקשמו ,םימשגב ול יד ןיאש - "קריה ןגכ" .תחאכ ,יולג
............
.ףתכבו לגרב ותוא
............

תוצראה לכ ףא אלהו - "התוא שרוד ךיהלא 'ה רשא" (בי)
............
חל בויא) "שיא אל ץרא לע ריטמהל" רמאנש ,שרוד אוה
............
ידי לעו ,התוא אלא שרוד וניא ,לוכיבכ אלא !?(וכ
............
דימת" .המע תוצראה לכ תא שרוד ,השרודש השירד התוא
............
הל שדחלו הכירצ איה המ תוארל - "הב ךיהלא 'ה יניע
............
(אבומכ=) אתיאדכ ,'וכו הערל םיתע הבוטל םיתע ,תורזג
............
ןודינ הנשה שארמ - "הנשה תישרמ" .(ב זי) 'הנשה שאר'ב
............
.הפוסב אהי המ
............

,ובס שוריפ תא לבקמ וניא ,י"שר דכנ ,ריאמ ןב לאומש 'ר
הכרב ןה םיללוכה ,םייעמשמ-ודכ םיבותכה לכ תא שרפמ אלא
,םיקוספה ןמ עמתשמל קר אל אוה סחייתמ ושוריפב .םויא ןהו
:ורמאנ ובש רשקהל םג אלא

ץראכ אל התשרל המש אב התא רשא ץראה יכ" (בי-י)
...............
רומשל םתא םיכירצ :וללה תוישרפה תטיש ןכ - "םירצמ
...............
הבוט תאזה ץראה יכ ,(ח אי האר) םכיהלא 'ה תווצמ תא
...............
אלל תוצראה לכמ הערו ,תווצמ ירמושל םירצמ ץראמ
...............
,םירצמ ץראכ הניא המש אב התא רשא ץראה יכ [6],םירמוש
...............
חרוטב םיאטח ןיבו םיבוט ןיבו ,רטמל םיכירצ ןיאש
...............
םתא םא ,לארשי ץרא לבא ,םחל םהל שי םהיתודש תאקשה
...............
,םימשה רטמב התוקשהל הב ךיהלא 'ה יניע ,תווצמ םירמוש
...............
,ךרוצה תעב רטמ תתל ,הנשה תירחא דעו הנשה תישרמ
...............
,(די-גי אי) "רטמ יתתנו ...[ו]עמשת עמש םא היהו"
...............
םימשה תא רצעו" ,ואל םאו ,חרוט אלב עבושל ולכאתו
...............
.(זי אי) "רטמ היהי אלו
...............

המכ דע םעל תוארהל ,םירצמל הלבקהה האב ,ם"בשר יפל
...............
ןיא ךא ,םירצמב וב ולגרוהש המל האוושהב םקלח רפש
...............
,לארשי ץראכ תובוט תוצרא שיש ,תורשפא ללכמ איצומ הז
...............
,הכלהכ גהונ םעה ןיא רשאכ םלוא ,הנממ תובוט ףא וא
...............
ןכ לע .לבת תוצראב העורגה תויהל הלולע לארשי ץרא
...............
תא ודבאי לבל ,לאה יקוחב קובדל םעה תא השמ זרזמ
...............
םירבד) "םכל ןתונ 'ה רשא הבוטה ץראה" לע תוכזה
...............
.(זי אי
...............:תורעה

תשוחתמ תעבונ איה ,"םירה ץרא" יוניכה לע 'ירפס'ב הלאשנ הלאשהש ףא .1
אקסיפב םש הלאשנש תפסונ הלאש יבגל רבדה אוה ןכו ,םלוכ םיבותכה תומימע
?םירצמ ץרא חבשב וא רבדמ בותכה לארשי ץרא חבשב :זל
,'תאצויה הפיאה תאז' רמאיו ?'איה המ' רמאו":םיאבה םיקוספה םג הוושה .2
ויניע ,םלוע ותרובגב לשמ" ;(ו ה הירכז) "ץראה לכב םניע תאז' רמאיו
וס םילהת) "הלס ומל (ומורי :ירק) ומירי לא םיררוסה ,הניפצת םיוגב
.(ז
."ושרדי אל ךתוא ,ךוחכש ךיבהאמ לכ" :די ל הימרי האר .3
."םירצמ ץראכ" :םיעטקה ינשל ףתושמה יוטיבל בל םישל שי .4
דומלתהו 'ירפס'ה ירבד תא אוה ונונגסב איבמ י"שר ושוריפ ךשמהב .5
.קוספל
,ויתוצמ ירמושל תוצראה לכמ הבוט' םנמא אוה חסונה רחא די בתכב .6
הוושות עודמ ,רורב אל הז חסונ יפל ךא ,'םרמוש אלל תוצרא לכמ הערו
.םירצמל לארשי ץראעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה