ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

516 רפסמ

ד"סשת ,וניזאה תשרפ

הוונעו הלודג

דנרא ןרהא קחצי 'פורפ

הינמרג ,ןלקךירצמ הז רבד םימעפלו ,ינשרד רמוא הרותב םש יוניש לכ
השמש ,ןונ ןב עשוה לש הרקמב .םידחא םיקוספ לש רבסה
םיאצומ ונא ,עשוהי וארקו ומשל ד"וי תואה תא ףיסוה ונבר
ןאכ אל .תונוש תונקסמל םהירואיבב ועיגה םישרפמהש
שוריפב קר ןייענו ,הז ןיינעב תוטישה לכ ררבל םוקמה
'מב) "'םילגרמ תצעמ ךעישוי הי' וילע ללפתנ" :י"שר
הטוס תכסמב ורוקמש) הז שוריפש עבוק לאנברבא .(זט :גי
ןכל םדוק םש וילע השקוהו ,שרד ךרד" אוה (ב"ע ,דל
.(חכ :אי 'מבו ;אי :גל 'מש לשמל) "עשוהי ומש ארקנ
בישה רבכ ל"זח תובקעב י"שר שוריפ לע השקוהש המל ןכא
וארקל דיתע היהש השמ דובכל יכ רמול לכונו" :ייחב ונבר
."רחא םשב וריכזהל הרותה התצר אל עשוהי

וניא ןיינעהש םישיגרמ י"שר שוריפב םיננובתמשכ
ותרשמ דעב קר השמ ללפתה עודמ :תושקהל שי ירהש ,טושפ
תיב ןיעמ" ורפסב ?םילגרמה וירבחו בלכ דעב אלו עשוהי
:הז ןיינעל רואיב באווש ןועמש ברה איבמ "הבאושה

ארק היתונתונע השמ אמח דכו לאיזוע ןב ןתנוי םוגרתב
הנהש הארנו .רואיב ךירצו ,עשוהי ןונ ןב עשוהל השמ
בותכה רמאש ומכ וניבר השמ לש קהבומה ודימלת היה עשוהי
ךותמ שימי אל רענ ןונ ןב עשוהי ותרשמו' (אי :גל אשת)
ןה ובר ךרדב קבדתהל קהבומ דימלת לש ועבטו ,'להאה
תדימב רטעתנ וניבר השמש ומכ ןכ לעו .תודימב ןה ,תועדב
"המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ ונע השמ שיאהו" הונעה
תויהל םלתשהו ובר ךרדב עשוהי ךלה ןכ ומכ ,(ג :בי 'מב)
ותונתונע ךותמש וניבר השמ ןיבהו .ןלבסו לפש ,וינע אוה םג
םלכ" יכ וירבח תצעב דכלהל המוצע הנכסב אוה הרתיה
לדוג תמחמו ,(ג :גי םש) "המה לארשי ינב ישאר םישנא
םיבושח םימכח הרשע יפלכ ותעד לטבל אוה לולע ותולפש
.(ג"כש דומע) םתומכ

רכזומ ,עשוהי םשל לגרתה רבכש הרותב ארוקה תעתפהל הנהו
רבדיו השמ אביו" :וניזאה תשרפב םעפ דוע עשוה םשה
"ןונ ןב עשוהו אוה םעה ינזאב תאזה הרישה ירבד לכ תא
רמול ,עשוה ןאכ והארוק המלו" :ריעמ י"שר .(דמ :בל)
ליפשה הלודג ול הנתינש יפ-לע-ףאש ,וילע ותעד החז אלש
תלימו" :ריבסמ "םימכח יתפש" לעב ."ותליחתמ רשאכ ומצע
אב י"שר שוריפ יפל ."חורה סגו בלה הובג שוריפ החז
תיעבט הייטנ .עשוהי לש ותקדצ תא ןיגפהל ןשיה םשה
תרכזה ידי-לעו ,ךכ לשב תואגתהל הלודגל הלעש ימב שי
אלו ןויסינב דמע עשוהיש הרותה ונל תזמור םדוקה ומש
.וילע ותעד החז

אקווד הוואגה תשרב לופיי אלש ךלמ הריהזמ הרותה
ותוכלמ תלעמב ובבל םוריו האגתיש יעבט ןיינע הזש ינפמ
:(כ-חי :זי 'בד)

הרותה הנשמ תא ול בתכו ותכלממ אסכ לע ותבשכ היהו
ןעמל וייח ימי לכ וב ארקו ומע התיהו ... רפס לע תאזה
הרותה ירבד לכ תא רמשל ,ויהל-א 'ה תא האריל דמלי
ויחאמ ובבל םור יתלבל .םתשעל הלאה םיקחה תאו תאזה
.לואמשו ןימי הוצמה ןמ רוס יתלבלו

לעוועש ד"ח תרודהמ) "חמקה דכ" ורפסב איבמ ייחב וניבר
תיעבט העפות איה הוואגהש היאר דוע (חק-זק םידומע
:יוצמ רבדו

,לודגה ןהכה :םהש םיאטוחה רדסב ארקיו תשרפב אצמת ןכ לע
:תומדוקה תוישרפה יתשב ריכזהש ,ךלמהו ,ןירדהנסהו
אוהו ,קפס ןושל אוהש "םא" ןושל ,ןירדהנסו ,לודג ןהכב
לכ םאו' ,(ג :ד 'קיו) 'אטחי חישמה ןהכה םא' :רמאש
אישנה אוהש ךלמב לבא ,(גי קוספ םש) 'וגשי לארשי תדע
(בכ םש) 'אטחי אישנ רשא' :אלא "םא" ןושל ריכזה אל
,וב סג ובל יכ יאדו ןושלב אטחה ריכזה ךלמב . ...
.וברקב היוצמו ובלב העוטנ אטחה תביס איהש הואגה תדימו


האב אל ,וניזאה תשרפב 'עשוה' םשה תרכזהבש ןיבהל שי
ונל זומרל םג אלא ,חבשל עשוהי תא ןייצל קר הרותה
לכ גהנתהל בייח ךכש עשוהי לש וכרדמ דומלל ונילעש
!וב דומעל שיש ןויסינ וינפב ירה .הלודגל הלועש םדא
הלודג דחאל רשפאש םיכלמ תוכלהב שיגדמ ןכא ם"במרה
:(ו"ה ,ג"פ) גוהנל ךלמה ךירצ ךכו ,הוונעו

,ודובכב לכה בייחו ,לודגה דובכה בותכה ול קלחש ךרדכ
יבלו' :רמאנש ,ללחו לפש וברקב ובל תויהל והוצ ךכ
לארשיב בל תוסג גהני אלו .(בכ :טק 'הת) 'יברקב ללח
:זי 'בד) 'ויחאמ ובבל םור יתלבל' :רמאנש ,יאדמ רתי
השממ לודג ונל ןיא .הרתי הונעב גהנתי םלועל ... (כ
'מש) 'םכיתנלת ונילע אל המ' ונחנו :רמוא אוהו וניבר
.(ח :זט

,שיורט םחנמ ברה ,ורבחמ תעדל רשא "םירשמ חרוא" רפסב
:(גי ,ז) בותכ ,תודמו תועד תוכלה לע ךורע ןחלושכ אוה
."רתויב הונעב ומצע גהני ןכ ,רתויב ותלודגש המ יפכ"
,תוכרב תכסמ לע יריאמה םחנמ ונברל "הריחבה תיב" רפסב
החשש ןוויכ ךלמש ארמגב אבומה ןידל ןיינעמ רבסה אצמנ
ותלעמש לכש" :(123 דומע) ותלפת םייסיש דע ףקוז וניא
תשפשפמו ודגנכ החותמ ןידה תדמ םדא ינב ראשמ הלודג
ינב ראשמ רתוי ומצע ליפשהל ךירצ ךכיפל ,רתוי וישעמב
םלועהמ לודג קלחב ונימיב תחוור וז הפקשהל דוגינב ."םדא
הברה לע רובעל ול רתומ הלודגל הלעש ימש העדה יברעמה
.ךכ לשב ןידל ודימעהל ןיאו םיקוח

ירבד רמול םיגהונה שי תבש יאצומל תיברע תליפתב
התאש םוקמ לכ ,ןנחוי יבר רמא" :(א"ע ,אל הליגמ) הדגא
רבד .ותונתוונע אצומ התא םש ה"בקה לש ותלודג אצומ
ורודיסב ."םיבותכב שלושמו םיאיבנב יונשו הרותב בותכ הז
הלאשב בוד ףסוי הירא ןב קחצי 'ר ןד "לארשי תדובע"
איבמ אוהו ,עובשה ימי תליחתב וז הדגא םירמוא עודמ
:(309 דומע) םימעט ינש ךכל

ונינפ םירנ ךיא רמאנ אלש ,'הב ונתלחות תא הב קזחל ידכ
תלפתב אוה ץפח יכ ,אשינהו םרה ונממ וניתושקב שקבל
ררועתהל ידכ דועו ,םתולאשמ אלמיו אכדנ בלו חור לפש
ךרדמ הטנ אלו השעמה ימיב ןתמבו אשמב ןוכנ לע גהנתנש
טפשמ השוע תונמלא ןיידו םימותי יבא ה"בקה יכ רשויה
.םיקושעה

םירזוח ונאש העשב ,תבש יאצומב :םעט דוע ףיסוהל ןתינ
הוונעה תדימש ומצעל ריכזמ ללפתמה ,לוחה ימי תוליעפל
,ם"במר) ויכרדב תכלל הווצמש עודיו ,ה"בקה יכרדמ איה
:ב) הינפצ איבנה שרדש יפכ .(ח השע תוצמ ,תווצמה רפס
(רסומה תרגיאב ן"במרה ןושלכ) איהש הוונע שקבל ונילע (ג
.תובוטה תודימה לכמ הבוטה