ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

רפסמ ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

412 רפסמ

ב"סשת , רופיכ םוי

?ןיינמ לארשיל הגאד

זועמ רב הנוי

ך"נתל הקלחמהתחירב תדיח .הנוי רפס תא הרטפהב םיארוק ונא רופיכ םוי לש החנמב
,םיאנתה תא םג םללכבו ,רופיסה יארוק לכ תא הדירטמ ודיקפתמ הנוי
.הז רמאמב ןודנ הבש ךרדב התוא ורתפש

(םירצמ ץראב ה"ד ,א השרפ ,אחספד 'סמ ,אב) לאעמשי יברד אתליכמב
:רמאנ
חורבל הנוי םקיו' :רמאנש ,ץראל הצוחב תילגנ הניכשה ןיאש עדת
רבכ אלהו ,חרוב אוה 'ה ינפלמ יכו .(ב ,א הנוי) ''ה ינפלמ השישרת
אשא' ,'וגו 'התא םש םימש קסא םא' 'וגו 'ךחורמ ךלא הנא' :רמאנ
:ביתכו ;(י - ז ,טלק 'הת) 'וגו 'ינחנת ךדי םש םג' ,'וגו 'רחש יפנכ
םוקמ לכב' :ביתכו ;(י ,ד 'כז) 'ץראה לכב םיטטושמ המה 'ה יניע'
,'וגו 'לואשב ורתחי םא' ;(ג ,וט ילשמ) 'םיבוטו םיער תופוצ 'ה יניע
- ב ,ט סומע) 'וגו 'יבשב וכלי םא' ,'וגו 'למרכה שארב ואבחי םא'
רמא אלא .(בכ ,דל בויא) 'וגו 'תומלצ ןיאו ךשח ןיא' :רמואו ;(ד
םייוגהש ;תילגנ הניכשה ןיאש םוקמ ,ץראל הצוחב יל ךלא :הנוי
חרבש ןהכ דבעל לשמ .לארשי תא בייחל אלש ,ןה הבושת יבורק
;ירחא אבל לוכי יבר ןיאש םוקמ ,תורבקה תיבל יל ךלא :רמא ,וברמ
הצוחל יל ךלא :הנוי רמא ךכ .ךב אצויכ תוינכ יל שי :ובר ול רמא
אלש ,ןה הבושת יבורק םייוגהש ;תילגנ הניכשה ןיאש םוקמ ,ץראל
אצויכ ןיחולש יל שי :אוה ךורב שודקה ול רמא ;לארשי תא בייחל
.(ד ,א הנוי) 'םיה לא הלודג חור ליטה 'הו' :רמאנש ,ךב
לע הלעי םאה - הנושארה :השרדה לעב תא תודירטמ תויזכרמ תויעב יתש
ותבושת .החירבה םעט - היינשהו ?'ה ינפמ חורבל רשפאש איבנ תעד
ןיא ,ןבומכ ,וינפמו ,'ה דובכ האלמ ץראה לכש איה הנושארה הלאשל
תינתומ איהש םושמ ,ל-אה תולגתה ינפמ חורבל רשפא ךא ,חורבל
םתבוט תשירד איה החירבה תביסש :היינשה הלאשל ותבושת .םוקמב
.לארשי לש םמולשו

לש תיגולואיתה ותסיפת לע ןגהל השרדה לעב האר המ ינפמ ןיבהל לק
ראתל ןוצרה תא ןיבהל םג לק ;'ה ינפלמ חורבל תורשפאל רשאב ,הנוי
רפסב שרדמה לעב האר המ ןיבהל השק ךא ,ומע בהואכ לארשימ איבנ
לארשיש העשב ,לארשי לע הירוגינס לש תאז תונשרפ ול רשפא רשא ,הנוי
אצמי אל ,ופי איה ןכיה עדוי וניא ארוקה םאו ,רופיסב ללכ םירכזנ םניא
ולש תדחוימה הירוטסיהל ,לארשי םעל רשק ולגיש םירחא םיטרפ
.םיאיבנה הב ואלימש דבכנה דיקפתלו

תדמע תא םירשפאמה הנוי רופיסב תודוסי שי ןכא יכ ,הארנ הז רמאמב
.לילכ התוא םיקידצמ םניא ילואש ףא ,ןשרדה-אנתה
טקונ אוה ותנגה םשלו ,הנוי דובכ לע סח בותכהש ,הארמ רופיסה תניחב
:תודוקנ שולשב הצמתמ םרקיעש ,םיעצמא המכ

.ןורחאה עגרל דע הנוי לע תילילש היצמרופניא ןתמ תייחד (1
.תילילשה היצמרופניאה ןתנית םרטב הנויל תיבויח תומד תריצי (2
.תוירוטסיה תפומ תויומדל הנוי לש תוזמורמ תולבקה (3

:תואמגוד רפסמ טוריפ י"ע ונירבד ריהבנ

'ה ירבד ןכות תא ןה ,ןיעל הארנה קומינ אלל ,א קרפב םילעמ בותכה
ליאומ ג קרפב רשאכ םג .תוחילשה ןכות לע הנוי תנעט תא ןהו הנויל
הונינו םוי םיעברא דוע" :הנוי תאובנ ןכות היה המ ארוקל רמול בותכה
לש םיסומכה ויתושגר יוליג תא קרפ דועל אוה החוד ,(ד 'ספ) "תכפהנ
לע יתמדא לע יתויה דע ירבד הז אולה 'ה הנא רמאיו 'ה לא ללפתיו" :הנוי
ברו םיפא ךרא ... ןונח ל-א התא יכ יתעדי יכ ,השישרת חרבל יתמדק ןכ
ארוקהש ידכ ,הז בלשב תינויח עדיה תמלעה .(ב ,ד) "הערה לע םחנו דסח
וניא ךא ,ךובנ ארוקה ,חרוב הנוי רשאכ .הנוי לע תילילש העד חתפי אל
הונינ ישנא תא ריהזהל שקבמ םיקולאש עדוי וניאש ןוויכ ,הנוי תא הנגמ
םישנאה תא ררועל תיקולאה הנווכל דגנתמ הנויו ,יופצה םלרוג לע
הנויש ארוקל המדנ ןושאר בלשב ,הברדא .םהילע סוחל ידכ ,הבושתל
איבנל הלגמ 'ה :המוד היצאוטיסב םיקולא ןוצרל דגנתמה ,םהרבאל המוד
הנדבאש ףאו ,הילא ימואל רשק איבנל ןיאש ,ריע דימשהל ויתוינכת תא
ידכ ותלוכי בטימכ םהרבא השוע [1],עמושל דואמ יוצר ריע התוא לש
ןיב הרורבה הלבקהה ןמ םג הלוע םהרבאל ןוימדה .הרזגה עור תא לטבל
הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק" – (ב ,א) הנוי רפסב :םירופיסה
התקעצכה האראו אנ הדרא" – (אכ ,חי) תישארבב ;"ינפל םתער התלע יכ
:הלבקהה הלוע רופיסה ךשמהבו ,"העדא אל םאו ,הלכ ושע ילא האבה
[2].הרומעו םודס תכפהמכ – "תכפהנ הונינו םוי םיעברא דוע"
הז בלשב הנהנ הנוי ןכ לעו ,איבנל ל-אה ןיב המכסה ןיא םירופיסה ינשב
.תומיעה ביט ררבתיש דע ,קפסה ןמ

.ארוקה דצמ הנויל הדהא תריציל ודי לע לצונמ רפסמה חיוורהש ןמזה
וניאו םירחא ייחל שידא וניא ךא ,וייחמ שאוימ ,באוכ םדא ראותמ א קרפב
לש תצרמנה תוליעפה רחאל .תואיצמה לש הנוכנה הייארה תא דבאמ
םדא לש תוגהנתה הנוי לש ותוגהנתה ןיא ,היינאה תריכשו ופיל החירבה
עגמ לכמו תוליעפ לכמ שרופ אוה אלא ,הילע גנעתמו ותחלצהב חמשה
ול דבא יכ [3],ארונה רעסה תורמל םדרנו הניפסה יתכריב רתתסמ ,ישונא
אל הקימעמה ותייאר םלוא .תוומ תמדרתל תברקתמ ותמדרתו ,םייחה ןוצר
ינואש םהילא רמאיו" :(בי ,א) הרוק המ הנוכנ ןיבמה אוה ,הממעתנ
לודגה רעסה ילשב יכ ינא עדוי יכ םכילעמ םיה קתשיו םיה לא ינליטהו
הז קרפב דוע ,ךכמ הרתי !וירבדכ רועסלמ קסופ ןכא םיהו - "םכילע הזה
הז אוה ןכש ,'ה ינפלמ חורבל ותלוכיבש בשח אל הנוי יכ ,ארוקל רבתסמ
תימואלה ותוהזל לאשנ אוה רשאכ ,'ה תא אריכ ומצע תא רידגמש
תאזה הערה ימל רשאב ונל אנ הדיגה וילא ורמאיו" :(ט-ח ,א) וקוסיעלו
םהילא רמאיו .התא םע הזמ יאו ךצרא המ אובת ןיאמו ךתכאלמ המ ונל
"השביה תאו םיה תא השע רשא ארי ינא םימשה יהל-א 'ה תאו יכנא ירבע
,השביה תאו םיה תא השעש אוה 'הש ,ךכ לע לאשנש ילבו ,ריהצמש ימ -
לא הדיריו השביה תשיטנ י"ע 'המ טלמיהל ןתינש הנומאב דושח ונניא
.הנוי לש ותחירבל רחא עינמ שפחל ךירצ אוה ארוקה לש וחרוכ לע !םיה

עוגפל אל ידכ ,רישי רוביד שקבתמש םוקמב ףיקע רובידב שומיש
תאז המ וילא ורמאיו הלודג הארי םישנאה וארייו" :(י ,א) הנויל הדהאב
רחאל קר – "םהל דיגה יכ חרב אוה 'ה ינפלמ יכ םישנאה ועדי יכ תישע
דגיהב ,בותכה ונל רמוא ,'הב ותנומא לדוג לע הנוי לש האגה הרהצהה
תאז הדבוע לש המשורש רורבו ,'ה ינפמ חרוב אוה יכ רפיס הנויש ,ףיקע
תאזו ,ל-אה ןוצרל ותודגנתה לע תורישי ריהצמ הנוי ןיא יכ ,םעמעתמ
.ותנומא לדוג אולמב םישנאה ינפל הנוי גצוהש רחאל

קרזנ הנוי רשאכ :ןיינעה דקומ תטסה י"ע הנוי לרוגל הגאדו חתמ תריצי
תא ואשיו" :םישנאה רתי ישעמ לא רזוחו הנוי תא רפסמה בזוע ,םיה לא
'ה תא הלודג הארי םישנאה וארייו .ופעזמ םיה דמעיו םיה לא והלטיו הנוי
:(א ,ב) ונל עדונ ןכמ רחאל קרו ,(זט-וט ,א) "םירדנ ורדיו 'הל חבז וחבזיו
ונייהו הנוי לש ורופיס ךשמנ היה וליא – "הנוי תא עלבל לודג גד 'ה ןמיו"
ליטהל עיצהש הנוי לע םירמכנ ונימחר ויה אל ,ובזע אל םיקולא יכ םיעדוי
דצמ .וילע םיהותו ושואיי לדוג תא הנוכנ םיכירעמ ונייה אלו ,ומצע תא
הכורבה ותעפשהמ םעפתהל תוהש ונל הנתינ יחכונה םיעוריאה רדסב ,ינש
.היינאה ישנא לע הנוי לש

ךא ,ל-אב קבדה םדא לש איה ,ארוקה לצא תלבקתמה תיפוסה הנומתה
םג) תומוהת לא ונממ קחרה ופחוד ויקולא םע והשלכ ינויער תומיע
לבס אוה רשאכ ,גדה יעמב הנוי לש ותוגהנתה םג .שואייה (וטושפכ
המיעפמ ,הרזחה ךילהתב לחהו ענכנ םרטב תוליל השולשו םימי השולש
ןיבל ןימאמה ןיב ךוסכסה רשפ המ ,תעדל ותונרקס תא הרגמו ארוקה תא
ןיא ,הגדה יעממ ללפתמ הנוישכ ףא יכ הארי ,אוה ןובנ ארוק םאו .ויקולא
ןכומ היה אלש רבד ,ויקולאל עוושמ אוהש ול ייד .וירממ וב רזוח אוה
[4]!היינאה יעמב ותויהב תושעל ללכ

ץלאנ ,המישרמ הכ תומד תריציב רפסמה עיקשהש םיצמאמה לכ ירחא
חוכיו רשאמ רתוי הקימעמ תועמשמ ד קרפב הנוי ירבדל קינעהל ארוקה
[5].ומלוע תא גיהנהל םיקולאל יואר הבש ךרדה לע םיקולא םע יטרואית
תולדג םע דחי ,ותומ תשקב ידכ דע ,הנוי לש הלודגה תישגרה תוברועמה
ירבדב רתוי הקימעמ הנבהל םיארוק ,התוא שיגדהל חרט רפסמהש ושפנ
לש וירוסיי תא ךרוכ אוה :אתליכמב ןשרדה השוע תאזו ,וישעמבו הנוי
המדמ אוה ותחירב ןויסינ תאו ,םמע רעצב םיאיבנה רתי ירוסיי םע הנוי
אל יכו .לארשי לע םעז תואובנ אורקלמ ענמיהל םירחא םיאיבנ ןויסינל
יתרבשה ימע תב רבש לע" :ארוקה והימריל הנוי לש ולבס תמצע המוד
םמוי הכבאו העמד רוקמ יניעו םימ ישאר ןתי ימ ...ינתקזחה המש יתרדק
ותאובנ אלכב אולכ והימרי ןיא יכו ?(גכ-אכ ,ח) "ימע תב יללח תא הלילו
שאכ יבלב היהו ומשב דוע רבדא אלו ונרכזא אל יתרמאו" :ותימע הנויכ
?(ט ,כ 'רי) "לכוא אלו לכלכ יתיאלנו יתמצעב רצע תרעב

תושרופמ ורכזנ אל םירבדהש ףאו ,הריבס יתלב הנניא ןשרדה תנקסמ
.וללכב יאובנה םלועה עקר לע םניבהל ונל אוה ארוק ,הנוי רפסב

,יתימא ןב הנויכ איבנה לש שרופמה ויוהיז םג יכ ,ףיסונ ליעל רומאה לכל
תנבהל םרות [6],הניפסה ישנאו הונינ ךלמ תוהז תא ףפואה לפרעל דוגינב
,די ב"למב .לארשי םע תבוט לע קבאמכ םיקולא םע הנוי לש תומיעה
:רמאנ וכ-גכ
םעברי ךלמ הדוהי ךלמ שאוי ןב והיצמאל הנש הרשע שמח תנשב
יניעב ערה שעיו .הנש תחאו םיעברא ןורמשב לארשי ךלמ שאוי ןב
בישה אוה .לארשי תא איטחה רשא ... םעברי תואטח לכמ רס אל 'ה
לארשי יהל-א 'ה רבדכ הברעה םי דע תמח אובלמ לארשי לובג תא
האר יכ .רפחה תגמ רשא איבנה יתמא ןב הנוי ודבע דיב רבד רשא
רזע ןיאו בוזע ספאו רוצע ספאו דאמ הרמ לארשי ינע תא 'ה
.לארשיל
לארשי יאטח תורמל ,לארשיל תובחרתהו הלודג תואובנ אבינ רשא איבנה
'ה רבד תא רסומה ןמאנ חילשכ' ומצע חיכוהשו ,הפוקת התואב םילודגה
ןושארהו ,םירחא םימוחתב םג לארשי םע תבוטל לעפ יאדו [7],'ותימאל
יפכ ,אטוחה םעל הער הנואת לבל ,יקולאה םעזה דגנ ץרפב דומעל - םהבש
[8],ג קרפב רבכ רפסב היוצמ השמל הלבקהה .השמ םיאיבנה יבא השעש
איה ףא תאז המידקמ הלבקהו ,הנוי לש החירבה יקומינל ונעדוותנ םרטב
.לארשי תבהא רואב הנוי יעינמ תא שרפל הליע ןשרדל תתל ידכ הב שי
דסחה תודימב שומישל דגנתמ הנויש זמור רבחמה יכ ,ןועטל ןתינ
עוגפל ידכ ןהב שיש ךרדב ,לארשיל הנושארבו שארב וחטבוהש ,םימחרהו
.לארשיב

תיבויח תונשרפ תרשפאתמש ,הארנ ונילעהש תודוקנה לכמ :םוכיסל
הלא תודוקנ לע תנעשנ אתליכמהש רשפא ןכאו ,הנוי תוגהנתהל תדהואו
בוט שרוד היהש םושמ ,ודיקפתמ חרב הנויש הנקסמל עיגהל ידכ תורחאו
.ומעללש הרמ תביואכ הונינ לש התוהז העודיש רחאל בתכנ הנוי רפסש רורב [1]
ץרא תייסולכואמ קלח דימשמ - םיקולא םא ,םהרבאל רשאב ;לארשי
.תחטבומה ץראה תא וערז תשורי תורשפא תא ברקמ רבדה ,ןענכ

ורפסב םירופיסה ינש לש תובר ןוימד תודוקנ םכיס ץיבוקז ריאי [2]
:ורמאמב 9 'סמ הרעהב ןכו ,1995 ביבא לת ,"תוארמה ץראב תוארקמ"
Did Jonah Proclaim What God Told Him? InY.Hoffman and
F.H.Polak (eds), A Light for Jacob, Studies in the Bible and the
Dead Sea Scrolls in Memory of Jacob Shalom Licht, Jerusalem
,ץיבוקז תדמע תא תלבקמ ינניא and Tel-Aviv 1997,pp. 55*-60*.
הונינו םוי םיעברא דוע' :םילימב האורה ,1 הרעהב רכזנה ורמאמב
הצר םיקולאש העשב ,ריעה סרהב הצורה איבנה לש חוסינה תא 'תכפהנ
בוציעה תרגסמבש ,ינתרובס .הבושתב הרזחל איביש הרהזא לש רסמב
הנוי תאובנ ,(ובש יטסאטנפה םוחתה ןמ הנושב) רופיסה לש ילאירה
םלועב םירכומה םיגשומהו םיכרעה םלועל םאתהב תגצומ הונינל
;םיטסיאיתונומ םייאובנ םינויפיאב תגצומ תויהל הלוכי הניאו ,ילילאה
.טרפל םוקמה הז אלו

רעסה תצירפ רחאל קר הניפסה יתכריל הנוי תדירי תראותמ הרקמב אל [3]
רואיתל שמתשמ וניא בתוכה) ןכל םדוק דוע דרי השעמלש ףא ,ארונה
רבכו :רמואכ - "דרי" םלשומה רבעב אלא ,"דריו" ירופיסה רבעב ותדירי
םניא ,הז בלשב ותומדריהו ותדירי רואיתב בוכיעה .(דרי ןכל םדוק
ונא אלא ,רעסה ןמ ררועתמ וניאש אוה הרקמ קרש חינהל ונל םירשפאמ
.תישפנ תושישתלו קומע שואייל יוטיב איה ותנשש םימשרתמ

,19 'מע ,1992 ביבא לת ,(לארשיל ארקמ) הנוי רפס :ורפסב ןומיס 'א [4]
לש ותעינכ ןיב הלבקה האורו הנוי רפס לש ירטמיסה הנבמה תא ראתמ
הנבמהש ףא .הונינל םדקמ הנוי לש המלשהה ןיבל גדה יעמב הנוי
םושמ ןה ,תאזה תמיוסמה הלבקהל םיכסהל השק ,רוריבב רכינ וללכב
רסח ךכבו ,שוריפב הבותכ הניאו ותקיתשמ 'תשרדנ' הנוי לש ותמלשהש
המלשה הירטמיסה חוכמ תעמתשמש םושמ ןהו ,הטישה תניחבמ רקיעה
ינשב ךא ,תמייק ןכא הירטמיסה .אוה ןכ אלו ,גדה יעממ הנוי תליפתב םג
ידיל אב רבדהו ,םינוא רסוחמ רתוומ אלא ,םילשמ איבנה ןיא היקלח
הנוי תליפת תא לבקנ םא ןיב .םידמעמה ינשב הקיתשב רורב יוטיב
ירה ,תאז הליפת רמא הנוי םא :איה תחא הנקסמה ,אל םא ןיבו תירוקמכ
,תאז הליפת רמא אל הנוי םאו ,וילע הטרחו אטחב הרכה :הב רסח רקיעה
'ה לא הנוי ללפתיו" : םילמב ללכנ המ םיהות בתוכה ונריאשה ירה
ןכא שי ךכב .הטרחו אטחב האדוה וניאר אל בושו ,"הגדה יעממ ויהל-א
ןיא ,ול דוגינבו ,בויא רפסל ןוימדה תורמל ובש ,רופיסה ףוסל המאתה
אלא ,ותגשה רצוקו ותוספא תרכהב םיקולא םע תומיעה תא םייסמ הנוי
שרדמה ירבד ובוט המכו .תמעור תשקיע הממדב וריאשמ רפסה בתוכ
- (א ,ג הנוי) רמאל תינש הנוי לא 'ה רבד יהיו' :ליעל הרכזנש אתליכמב
תיפוס ומצע ףפוכמ וניאש איבנה ,ןכא .'תישילש אל ,ומע רבדנ תינש
.ודיקפתב ךישמהל לוכי וניא ל-אה ןוצרל

לדוג ךא ,9-7 'מע ,רכזנה ורפסב ןומיס 'א ףידעמ ותואש שוריפה הז [5]
תמצעל סחייתמ ןומיס םנמא .ודגנכ םירבדמ הנוי לש ולוכסתו ושואיי
תולשלתשה תמדקה" :בתוכו ,הנוי לש הרומגה ותוניצרו ותודגנתה
ףקותו ימויק קמוע הז רוריבל הנקמ ,ינויעה רוריבל תילרוגה ,םישעמה
היהש שיאה לש ויפמ תעמשומ דסחה תרות לש תצרחנה הלילשה :ינויע
וייחב םלשלו ותמדא תא בוזעל ןוכנ היהשו ,תימי אלש דבלבו תומל ןכומ
הראשנ הדיחה םלוא – (18 'מע םש) "דסחה יהל-א תא תרשל אלש דבלבו
,ירסומ םדא איבהל לוכי המ :ןומיס י"ע החונעפ ןויסינ רחאל םג הניעב
?םייח ןוחל יקולאה ןוצרל תאזכ המצעב דגנתהל ,םירחא ייחל דרחה
רודח םדאכ ,רהה תא ןידה בוקי :ןעוטה ,ערו השק םדא ראותי עודמו
,ול תסחוימה השיגה דגנכ ןועטל ןתינ ןכ ומכ ?תלוזה לבסל שיגרו הנומא
םג היוצר הנניאו ,קדצה תדימ םע ההז חרכהב הנניא תאז השקונ השיג יכ
.יקולאה ןידב קר אלו ,ישונאה רושימב

הדבועה לע רוריבב ןומיס עיבצה הנוי רפסל ושוריפ לש 13 'מעב [6]
,תיפרגוירוטסיה הביתכ לש םיקהבומה רכיהה ינמיס רפסב םירדענש
ילב ,תירוטסיה תומד םע הנוי רוביגה יוהיז לע דמוע אוה 28 'מעב ךא
.ורוביח לש יללכה יפואהמ תאז הגירחב רבחמה תרטמ המ עירכהש

.28 'מע ,ןומיס לש ורפסמ טוטיצה [7]

לע הבחרהב ןודל דוע שיש ףא ,29 'מע ,ורפסב ןומיס לצא האר [8]
.השמל הנוי ןיב הלבקהה