ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

256 רפסמ

ט"נשת ,תוכוסה גחו וניזאה תשרפ

םכיתובא םורעש אל

ירורד ףסוי ר"ד

לארשי-ץרא ידומילל הקלחמה

(סוז) ןיטרמ ש"עוהשע הולא תא סיעכמ אוה יכ לע ,לארשי םע םשאומ וניזאה תרישב
,הלאככ םינייפואמה ,"הולא אל םידש"ל חבוז אוה יכ ןכו ,תובעותב
.(זי בל 'בד) "םכיתובא םורעש אל" רשא
.ארקמב יאדיחי אוה ,לק ןיינבב ,תילאמש ן"ישב ר"עש לעופה

םימוגרתב רבכ רכזנה ,דחאה :םידחא םישוריפ ועצוה ונתרישבש הביתל
טטוצמה ,'ירפס'ה .המיא ,הארי ןושלמ "רעש" ,ירפס שרדמבו תימראל
םתרעש הדמע אל ,םהמ וארי אל "םורעש אל" תא ראבמ ,י"שר שוריפב
שוריפ רישעהל םישקבמ ,םישדחו םינושאר ,םירחא םינשרפ .םהינפב
.תוינושל תואמגודב הז

,הרעס ןושלמ "םורעש" תבית תא םירזוגה שי ,הז שוריפל הברקב
,םירחא םינשרפ םישקבמ הלא םישוריפ דצב .תצרמנ הדונת ,תושגרתה
רמאנ וליאכ ,הלימה תא רוזגל ,'ריעש' הלימל םורעש ןוימד לשב
אל ,םיריעש לאכ םידשל וא םילילאל םהילא וסחייתה אל :םש
ךכ לע .םהל וחבזיש םייוארה ,םיעיתרמו םימייאמ םידש םהב ואר
ומכ םיריעש ושע :םש רמאנ וליאכ ,'םימכח יתפש' לעב ףיסומ
.(!ךכ) םימולא ושע ,םימלאמ

,ם"בשר תמגוד םינשרפ לע ובבחתנ רשא ,ליעל תורכזנה תוארוהה ןמ
םימגרתמה ףא .הנושארה העצהה רתוי הצופנ ,ן"במרו ארזע ןבא
,'וארייתה' ,'םהינפמ וששח'כ "םורעש" תארוה תא ולביק תיזעולל
,טכראפעג' טינ ייז ראפ ךיז ןבאה :םגרתמ שאוהי .'םהמ המיא ואלמנ'
ץנוצו ,nicht erschauert וא nicht gescheut והומגרת תינמרגבו
,not dreaded -כ "םורעש אל" םגרות תילגנאל .nicht gegrauet ומגרת
.not feared וא

ןוקית עיצמו תויתרוסמה תועצהה תא לבקל השקתמ יניס רוט ,ה"נ
:(קיתע ןוקית ץמאל השעמל) ולשמ

רשאו ,ארקמב רחא םוקמב והומכ ןיאש 'םורעש' לעפה אופא היה אל
.הרישה לש ירוקמה חסונב םייק ,םינורחאו םינומדק וב ושקתה
תשרד םג יתעדל הרומ ,הזכ לעופ ל"זח ףא ועדי אלש הדבועה לע
'םורעש אל' ירקת לא" :ונמוקמל ט"יש םירבד ירפסב וז ירקת לא
'העש אל ותחנמ לאו ןיק לאו' רמוא אוה ןכו ,"'םועש אל' אלא
,ןתנוי םוגרתו סולקנוא םוגרת םג הזכ שורד רחא וכלהו .(ה ד 'רב)
.(226 'מע א ךרכ 'ארקמ לש וטושפ') 'ןוהב וקסעתא אלו' םימגרתמה

:"םורעש" :תפסונ העצה תאבומ 'תופסותה ילעבמ םינקז תעד' לצא
ינשרפ ןוויכ .ימראה 'רעסמ'ל ירבעה 'דקופ' םוגרת יפ לע ,םודקפ
.'וניחבה' 'בל ומש' 'ושיגרה' תארוהב 'םורעש' תא ראבמ ףסונ
םיבוטה םהילא בל ומש אל" :"םורעש אל" םגרתמ ןואג הידעס 'ר
ברה ןייצמ ג"סר לש ומוגרתל 'םולש הונ' שוריפבו ,"םכיתובאבש
."םכיתובאבש םיבוטה םהב ושח אלו ,םהילא ונפ אל" :חרוק םרמע
"םורעש אל" :'םישרשה רפס' לעב חנא'ג ןב הנוי 'ר םג םגרת והומכ
לע לבקתה הז שוריפ ."םתובשחמב ולע אלו ,םהילע וחיגשה אל"
אלש אלא ,םתוא ושע אלש יד אל" :ףיסומה 'והילא תרדא' לעב תעד
יכ ,תאז רמול ול היה רשפאש המודו ,"וזכ הבשחמ םתעד לע הלע
רכומה ,תינמי 'שב 'רעש'ל תילאמש 'שב 'רעש' ןיב ןוימד סרג
.תינרדומה תירבעב גהונהו

ןושלב עייתסהל עצומ ,בותכה תנווכ תרהבהל רשפאו ,הערכה םשל
.םינומדקה ודמע רבכ ארקמה ןושלמ תוישוק ןורתפל התמורת לעש ,תיברעה

ןהל תמייקו תינמי 'שב תירבעב תובתכנה םילימ יכ ,רמאנו םידקנ
תובתכנה תוירבעה םילימה ,ךפהלו 'ןיס'ב הב ובתכיי תיברעב הליבקמ
הליבקמ תמייק רשאכ תיברעב ובתכיי ('ס'כ תוגהנו) תילאמש 'שב
.'שב -

ריש'ב ןייענ תויחונה ןעמל .תומשו םילעפ עפשב תאז םיגדהל לכונ
,['ספנ' תיברעב] 'ישפנ' תא ונלטנ ונממו ,לוכל רכומה 'דובכה
תיברעב] 'ךשאר' ,['אוס' תיברעב] 'ךוושיו' ,['םסא' תיברעב] 'ךמש'
תיברעב] 'ושדק םש' ,['ןאסנא' תיברעב] 'תומחלמ שיאכ' ,['סאר'
:תירבעב תילאמש 'שב םתמועלו ;['סאבל' תיברעב] 'ושובלל' ,['סדק'
,['ביש' תיברעב] 'תורחשו הבישב' ,['רעש' תיברעב] 'ךשאר רעשו'
.[ףילזהל ,תוזהל תארוהב 'שר' תיברעב] 'הליל יסיסר'

תיברעב הליבקמ שקבל שי תילאמש 'שב דקונמה "םורעש"ל ונתשרפב ףא
,'עדי' ונבומ 'רעש' יברעה לעפה .תמייק םנמא וז .תינמי ן"ישב
תיל' יאכראה ףוריצהו ,םוסרפ ,תיבמופ העדוה ותארוה 'רעשא' םשה
םג .עדוי יתייהו יאוולה ותארוה תיסאלקה תיברעה ןמ 'ירעש
תא הפ לע עדויו ריכמה הז םצעב אוה "ררושמ"כ רכומה 'רעאש'
.ותוואגו טבשה תלחנ םהש ,רישה יתבו םיטסקטה

,(ט"יה האמה תישארמ) סוינזג לש ונולימב רבכ המושר וז הליבקמ
.ארקמה תולימ תא ןתרזעב שרפל הברהו תוימש תופש ריכהש

ירבודל ןבומו רכומ ןושל עבטמ ,הארנכ ,רמשמ ונתשרפבש "םורעש"
תוכורכה תויונשרפ ןימזהו ינושלה םשומישמ קחדנש םינומדקה תירבעה
.םידקרמ םיריעשבו תורמוס תורעשב

יכ ,התייה אל לארשי ינב דגנכ הרישה לעב תנעט יכ ,קפס ןיא
,םוריכהש םגה קיזהל םחוכמ ומלעתהו םידשהמ ודחפ אל םהיתובא
םיארי ויה אל ,םהל םיחבזמש יפ לע ףא" :'ירפס'ה ירבד חורב
םינושאר תורוד .םירכומ יתלבו םישדח םה םידשה יכ אלא ;"םהמ
,לותלתפו שקיע ,יחכונה רודה קרו ,(םורעש אל) םועדי אל ללכ
ןחלופו תובעות ול ץמאמ ,הנממ עפשומו הרז תוברת םע עגמב אבה
.וללוחמ ,לאה תא חכושו ,רז
<