ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

151 רפסמ

ו"נשת ,וניזאה תשרפ

"וניזאה" תריש לש התילכתו התועמשמ לע



םינשרפ לש םיבר תורוד וקלחנ "וניזאה" תריש לש התילכתו התועמשמ לע
רבודמ םיעוריא וליא לע רורב אלש הדבועה ןמ תעבונ תקולחמה .םירקוחו
יקוספ ושרדנ ונתשרפל ל"זח ישרדמב .ירוטסיהה העקר והמו וז הרישב
םהימיב תירוטסיהה תואיצמה ןמ ,רבעה ןמ םימיוסמ תוערואמ לע הרישה
הקספ) "וניזאה" תשרפל םירבד ירפס שרדמב .תועדו תונומאל סיסבכ ןכו
שיו ,רבעשל הב שיו ,ושכעמ הב שיש הריש הלודג" :וניתובר ורמא (גלש
בלח רשא" קוספה שרדנ לשמל ךכ ."אבה םלועל הב שיו ,הזה םלועל הב
םישדוקה שדוק תא לליח רשא סוטיט לע (חל בל 'בד) "ולכאי ומיחבז
לע שרדנ (אמ בל) "ירצל םקנ בישא" קוספהו ,(חכש ירפס) ינש תיב ימיב
םילשורי תומוח תיינב תכאלמל עירפהל ושקיב רשא ןימינבו הדוהי ירצ
                     .(אלש ירפס) ארזע ימיב

תונומאל תואתכמסא אוצמל ל"זח ושקיב "וניזאה" תשרפב םיבותכ רפסמב
תייחת רבדב הסיפתה תא ארקמה יקוספב ןגעל זעה ןוצרה לע .תועדו
תייחת הב ןיאש השרפ ךל ןיא" :ימיס 'ר ירבדמ םידמל ונא םיתמה
הסיפתל ךמס ואצמ ל"זח .(וש ירפס) "שורדל חכ ונב ןיאש אלא ,םיתמה
            :ונתשרפב םג אובל דיתעל םיתמה תייחת רבדב

זמר םהל ןתינש תומוקמה ןמ דחא הז - (טל בל 'בד) 'היחאו תימא ינא'
יחי' ,'םירשי תומ ישפנ תומת' ,'היחאו תימא ינא' :םיתמה תייחתל
          .(טכש ירפס) 'םימוימ ונייחי' ,'תומי לאו ןבואר

ןיבל לארשי ימכח ןיב םיחוכיווה אוה הז שרדמל עקרה יכ רבתסמ
(א"ע חס) םיחספ תכסמב .םיתמה תייחתב הנומאב ורפכ רשא ,םינימה
              :הז קוספמ דומילה ךרד תא ל"זח וריבסה

?גהונ םלועהש ךרדכ דחאב םייחו דחאב התימ לוכי - 'היחאו תימא ינא'
ןאכמ .דחאב התימ ףא ,דחאב האופרו הכמ המ - 'אפרא ינאו יתצחמ' ל"ת
            .הרותה ןמ םיתמה תייחת ןיא םירמואל הבושת

יכנא יח יתרמאו" קוספה שרדמכ (לש הקספ) ירפסב רכזנ אבה םלועה
                       :(מ בל 'בד) "םלועל

ןמ ערפנ ,םייחה ןמ ערפנ םא :ןכ וניא םלועה היהו רמאש ימ לבא...
         .אבה םלועב ערפנ ,הזה םלועב ערפנ וניא םא ,םיתמה

ינא" קוספל ימלשורי םוגרתל רוקמה תא ,הארנכ ,וויה הלא ל"זח ירבד
אמלעל איתמ ייחמו ןידה אמלעב ןייח תיממד אוה אנא" - "היחאו תימא
                             ."יתאד

יתש רבדב הסיפתה תייחדב רושק (טכש הקספ) ירפסב יוצמה ףסונ סומלופ
                            :תויושר

ןיא םירמואל הבושת תאז - (טל ,בל 'בד) 'אוה ינא ינא יכ התע ואר'
:ול םירמואו ותוא ןיבישמ םימשב תויושר יתש רמואה .םימשב תושר
                      .'ידמע םיהולא ןיאו'

שרדמ יפל ,אוה טל 'ספ .זל 'ספב הלאשה םע טל 'ספ תא רשקמ שרדמה לעב
ומצע 'ה ."ומיהלא יא" זל 'ספב העיפומה רפוכה תלאשל הבושת ,הז
                     .טל 'ספב וישיחכמל הנוע

רפסמב רבודמש הנממ עמתשהל לולעו ,םיבר ןושלב הבותכ "ומיהלא" הלימה
רבודמש רמול ידכ ,"ינא" הלימה לע הלופכה הרזחה האב ךכ םושמו ,םילא
,ירפסב שרופמב תאבומ הניא םיחכוותמה לש םתוהז .ותלב ןיאש ,דחא לאב
וא תויטסילאודה תוסיפתה ילעב יפלכ םינווכמ הלא םירבדש םירובסה שיו
תואמב םימורה-םינאגפה ברקב וחוורש תוסיפת ,תוהולאה לש תויטסונגה
                       * .הריפסל תונושארה

ושוריפב לבקמ לאנברבא י"ר .תוקולח תועד אצמנ םייניבה ימי תונשרפב
ןמ קיסמ אוהו ,םיתמה תייחתל ונתנש אתכמסאל רשאב ל"זח ירבד תא
םיתמה תייחתש (ול בל) "םחנתי וידבע לעו ומע 'ה ןידי יכ" קוספה
                 .תויולג ץוביקל ןמזב הבורק היהת

תוסיפתה תרגסמב ונתשרפ תא ושריפ אל ן"במרו ע"באר ,י"שר ותמועל
םעל השמ לש החכות ירבדכ םא יכ ,םיתמה תייחתבו אבה םלועב תורושקה
:(הל בל)"ומל תודתע שחו" ה"דב י"שר ירבד הלאו .ןידה קודיצכו לארשי


דעל םהילע תאזה הרישה תויהל ,החכות ירבד השמ םהילע דיעה ןאכ דע
דיעה ךליאו ןאכמ .שארמ םיתעדוה ינאש ועדי ,תונערופה םהילע אובתשכ
                     ...ןימוחנת ירבד םהילע

תשרפל ושוריפ ףוסב הרישה לש התילכת תא המוד ךרדב חסנמ ן"במר
                           :"וניזאה"

תוחכותב ונב השעי ךרבתי אוהשו ,לכונו תוערה השענש תודע רטש איה קר
...השקה וברחב םיביואה ןמ ערפיו בושיו ,ונרכז תיבשי אל לבא ,המיח
         .הדיתעה הלואגב תראובמ החטבה תאזה הרישה ,ןכ םא

תינתומ הניא איהו ,וז הרישב תחטבומ תידיתעה הלואגה ,ן"במר תעדל
ןפואב דגנתמ חל 'ספ בל קרפל ושוריפב ע"באר .לארשי לש ןתבושתב
          :אבה םלועה לע תבסומכ הרישה תונשרפל יעמשמ-דח

אל אבה םלועה רבדו ,ודבל דחאל אל ,לכל הנתנ הרותהש יתעד יפלו
                 .אוה קומע יכ ףלא ינמ דחא וניבי

הנומאל רשקהב ונקוספ תא שרפמה ישרדמה שוריפה תא החוד ןטשפכ ע"באר
םדא לכל הנתינ הרותהש החנהה תובקעב ,אבה םלועבו םיתמה תייחתב
ןויערש ,ותעדל ,ןכתיי אל ,ךכיפל .תנבומ תויהל איה התרטמו ,לארשימ
                  .הרותב בלושי אבה םלועב םייחה

תטיש - תחאה ."וניזאה" תרישל תונשרפ תוטיש יתש וניאר :רבד לש וללכ
לש הטושפל וסחייתה אל ל"זח ,ליעל ונאבהש םישרדמב .םהישרדמב ל"זח
םירושקה תוסיפתו תונויערל ךמס היקוספב אוצמל ושקיב אלא ,וז הריש
וחוורש תוסיפת םע ודדומתה םה  ךכב .אבה םלועבו םיתמה תייחתב
                            .םהימיב

םעל החכות הרישה יקוספב האור ,טשפה ילעב תטיש - היינשה הטישה
אב ךכ לע .'ה לש ובוטו וידסח יפלכ הבוט תויפכב גהנ רשא ,לארשי
תאטבתמה תמיוסמ המחנ םע דחי ,דיתעב םהילע אובתש תונערופב םויא
                    .לארשי יביוא לש םתשינעב

                       :הבחרהב ךכ לע האר*
J. van der Rutten, "Deuteronomy 32: 39 in Rabbinic
Literature", Studies in Deuteronomy (SVT LIII), 1994,
pp. 235-241

זועיבא לאכימ

ך"נתל הקלחמה