ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

151 רפסמ

ו"נשת ,וניזאה תשרפ

םירבד רפסב המוקמו הנכת :וניזאה תריש

               

י"ע יניס תירב שודיח לש ומויס איה (גמ-א ,בל 'בד) וניזאה תריש .1
רוכזל שי .זמ-דמ 'ספה ,רצק עטק דוע ותוא םילשמו ;באומ תוברעב השמ
דיל לביע רהל םיזירג רה ןיב םייקתהל דעונ תירבה לש ימשרה שודיחהש
יפל עשוהי עציב םויסה סקט תא .זכ קרפו ,בל-וכ ,אי 'בד יפל ,םכש
רובעל השרוה אל השמ ירהש ,הל-ל ,ח עשוהיב רפוסמכ ,השמ לש ויתוארוה
תרישב תוארל שי ןכל .(דועו ,חכ-וכ ,ג 'בד) ןענכ ץרא לא ןדריה תא
       .ותומ ינפל לארשי ינבל ותחכותו וירבד םויס תא וניזאה

הרישה לש םיישקה לכ הב שי .הנבהל הלק הניא איה :הרישה ןושל .2
הרישב םייק ,עודיכ .וז הרישב דחוימב דאמ םיטלוב םהו ,תיארקמה
השק רתוי אוהו ,הזורפל האוושהב רתוי קיתע ינושל דבור תיארקמה
קר םיתעל תוראבתמה ,תויאדיחי םג ןאכו ,תורידנ םילמ וב שי .הנבהל
דומעל ןתינ תוליבקמ תועלצב הרישה תא םימשור רשאכ לבא .ןרשקה ךותמ
.תועלצה לש תוידדה תומלשהל עיגהל םתועצמאבו ,םידמצהו תולבקהה לע
לשמל האר) רצקה םנונגס ללגב ידמל ךבוסמ םימעפל םיטפשמה ריבחת םג
                            .(ה 'ספ

התאוושהב יוצמ וניזאה תרישב תוינשרפה תויעבה בור ןורתפל חתפמה .3
תוירקיעה תוליבקמה יתש .ארקמב הרישבו הזורפב תוליבקמ תודיחיל
תרישו ,'ה י"ע םיב הערפ ליח תעבטה רופיס :וט-די 'מש ןה וננינעל
םתרישו ,ד 'פושב ארסיס לע קרבו הרובד לש ןוחצנה רופיס ןכו ;םיה
הנוכנה תינשרפה הטישה .ה קרפב  םש ("הרובד תריש"כ רתוי העודיה)
ןהו ,ףתושמה אשונה יפל ןה :תידדה  המלשה לש וז איה השרפה תנבהל
לש וזל דימת תמדוק הזורפב הדיחיה .תופתושמ חתפמ תולמ תועצמאב
,אל 'בד ,הל תמדוקה הדיחיה תא וניזאה תרישל ףרצל שי ךכל-יא .הרישה
,לארשי י"ע דיתעבו רבעב יניס תירב תורפה אוה ףתושמה אשונה .ל-די
                       .ןהילע 'ה תובוגתו

    :ןה ,הלאה תודיחיה יתשל תופתושמה ,תוירקיעה חתפמה תולמ .4                            ל-די ,אל

           חכ     ץראה תאו םימשה תא םב הדיעאו (1
           זט            ץראה רכנ יהלא (2
           זי          ...םהמ ינפ יתרתסהו (3
           חי         ינפ ריתסא רתסה יכנאו
           כ         שבדו בלח תבז...המדאה (4
           כ       (יתירב תא רפהו) ינוצאנו (5
           טכ            ןותחשת תחשה יכ (6
           טכ         םהידי השעמב וסיעכהל (7
           טכ     םימיה תירחאב הערה םכתא תארקו (8
     טכ ,אכ ,חי ,זי           :תוער ,הערה ,ערה (9

                                

                            גמ-א ,בל

                      /הרבדאו םימשה וניזאה

            א           יפ ירמא ץראה עמשתו
           בי                 רכנ לא
            כ             םהמ ינפ הריתסא
         די ,גי          ןאצ בלחו...עלסמ שבד
           טי             ץאניו 'ה אריו
            ה          םמומ וינב אל ול תחש
              ...ויתנבו וינב סעכמ...והסיעכי תבעותב
       אכ ,טי ,זט             םהילבהב ינוסעכ
          טכ ,כ     םתירחאל וניבי...םתירחא המ הארא
           גכ            תוער ומילע הפסא
                :ליעלש הלבטה ילושב תופסונ תורעה .5

קרפב "וניזאה" תריש תרכזנ ,ל"נה תופתושמה חתפמה תולימ לע ףסונ .א
,(ל ,בכ ,אכ ,טי םיקוספ האר) םימעפ שמח ,"תאזה הרישה" יוניכב ,אל
                   .(דמ קוספ) בל קרפב םעפ דועו

.תוינינעו תובורמ ןה הזורפה ןיבו הרישה ןיב תוינושלה תוליבקמה .ב
םיאיבנב אל םגו םינושאר םיאיבנב אל ,ארקמב תרחא הדיחי םושב ןיא הלאכ
                        .םיבותכבו םינורחא

חיכומ ,םיביואה תומש ןוגכ ,םייפיצפס םיירוטסיה םינותנ רדעה .ג
תסחייתמ האובנה .בורקה דיתעל השעמלו ,דיתעל האובנ תניחבב איה הרישהש
תויה .תיתד הניחבמ ןענכ ץראל לארשי ינב תסינכ םע שחרתהל יושעש המל
האר) לארשי ינבל התוא דמלל השמ לעו ,ומצע 'הל סחוימ הרישה רוביחו
לכל החיכומו הריהזמ האובנ הב תוארל שי ,(ל ,חכ ,בכ ,טי ,א"ל קרפ
                               .רבד

י"ע םעה דצמ לארשיל 'ה ןיב תירבה תרפה אוה הרישה לש יזכרמה אשונה .ד
.םירבד רפס לכב ינשה טוחכ רבועה םיאשונה דחא הז .םירחא םיהלא תדובע
םרדעה תא בטיה ריבסמ הז ירוטסיה בצמ .םיינענכה םילאל איה הנווכה ןכל
ינפל לארשי ינב לש םבצמל םיאתמ הז .םיביואה תומש ןוגכ םינותנ לש
לש תוברתהו תדה ןיבל םהיניב  ילרוגה שגפמה ינפל ,ןענכ ץראל םתסינכ
                            .ןענכ ימע

.ענמנ יתלב עוריאכ וניזאה תרישבו א"ל קרפב תספתנ תירבה תרפה .6
(ט 'בד ;בל 'מש) לגעה אטח .א .םינותנ השולש לע תססובמ התיה וז תיזחת
םויק .ב ;קהבומ ינענכ יפוא לעב ויהש (ד 'בד ;הכ 'מב) רועפ לעב אטחו
תוצרפתה תא ןיבהל ןיא וידעלבש םעה ךותב קזח ינענכ (substratum) עצמ
התלכיו ,יתדה ינענכה ןחלופל הקזח הכישמ .ג ;הלאה םירומחה םיאטחה ינש
ןוגכ ,הנוש יתוברת אצוממ םימע וליפא הכותל עימטהל תינענכה תוברתה לש
באומ םודא ןוגכ ,םיימש םימע ןכש לכ ;תיפוריא-ודוה תוברת ילעב ,םיתחה
                              .ןומעו

םהילע איבי אוה .לארשימ ותנגה תא קלסי 'הש ךכל םורגת תירבה תרפה
תוללק ןהש ,תוחכותה יתשב טרופמכ ,תירבה יאנת יפל םירומח םיעגפ
דיתעב יכ םא ,המייקתנ ןכא וז תיזחת .חכ םירבדו וכ ארקיוב ,תירבה
םיהלא תדובע ללגב רקיעב םצראמ ולג הדוהי כ"חאו לארשי :רתוי קוחרה
     .(זי-וט ,בכ ;גכ-ז ,זי ב"למ :האר ;הנממ עמתשמה לכ לע םירחא

םניא רומאכש) םהיביוא ידיל ומע תא רוסמי 'ה יכ האבנמ הרישה .7
לש תורעושמה םהיתונעט ללגב קר ודימשהלמ ענמיי לבא ,(םהיתומשב םיארקנ
לע ןוחצנב וכזי םה .םהידימ ומע תא עישוהל 'ה לש וחוכב ןיאש םיביואה
םהיהלא תונוילעל ןבומכ וסחיי םה התואש ,תיאבצה םתונוילע ללגב לארשי
                          .לארשי יהלא לע

געלמ יתששח ילול :שרפל שי (זכ 'ספ) "רוגא ביוא סעכ ילול" :הרעה]
   .[זל ,גל ,ג 'מחנ ;ז-ו ,א א"מש האר ס"עכ לש וז תועמשמל .ביואה

פ"עא ,ומע תא עישוהל אלא 'הל הרירב לוכיבכ ןיא וז היצאוטיסב ןכל .8
ץלאנ אוהו ,'ה לא הבושתב ורזח אל םה ירה .וז העושיל םייואר םניאש
ללוחי אלש ,יהלאה ודמעמ לע רמולכ ,ומש לע רומשל ידכ קר ךכ לועפל
,םתרצ תעב ונפ םהילאש ,םישדחה םהיהלאש לארשי ינב וחכווי זא .םימעב
הרכהל ועיגי אל הז לכ םע .ללכ םיהלא םניא םצעבש ,םעישוהל ולכוי אל
א"ז ,"םחנתי" לבא ,ןידה תדמב 'ה םתוא טופשי ןכל .'ה לש ותוהלאב שדחמ
םה "וידבע" ;("'ה םחניו" די ,בל 'מש האר) םהל חלסיו הערה לע טרחתי
תא שדחמ 'ה חיכוי יזא .ותירבלו ול םינמאנ וראשיש לארשיב םיטעמה
יפכ ,ןידה רמוח לכב םיביואה-םייוגה תא שינעיו לארשי לע ותוהלא
םקנ בישא" ,(הל 'ספ) "םלשו םקנ יל" :לארשימ םיאטוחה תא שינעהש
זא קר .םהמ ומע תמקנ תא םוקני ךכבו ,(אמ 'ספ) "םלשא יאנשמלו  ירצל
שי] .(גמ 'ספ) לארשי יהלא 'הב הז םע דחיו ,ומעב שדחמ םייוגה וריכי
'ונינרה' ליעפהה תרוצ ;"'וגו ומע (-ל) םייוג (וננר=) ונינרה" שרפל
                 .['וננר' לש ביסנטניא תועמשמב האב

      "ומע ותמדא רפכו" וניזאה תריש לש םייסמה טפשמל תורעה .9

לכלו םימוגרתה לכל תיניצר תינשרפ הייעב וויה הלאה םילימה שולש
רשקהב "רפכו" הלימה עמשמ לע דומעל שי הנושארב .םהיתופוקתל םינשרפה
המו ...(אכ ,בל 'רב) "וינפ הרפכא" ומכ סויפו יוציר ןושל" :י"שר .הז
ךישמה הזה ןויערה תא ."תמחנתמ וצרא םימחנתמ ומעשכ .ומע ?ותמדא איה
ושוריפ וא..." :ע"באר ."רפוכמ םעהש  ןויכ תרפוכמ המדאה" :רוש רוכב
ותוא  תאטחו"  :כ ,גמ  'חי)  והתרפכו  ומכו  רהטו  ומכ
                            .("והתרפכו

,זט 'קיו יפל ,'אטחה תא ריסי ,רהטי' ןכא אוה "רפכו" עמשמש הארנ ונל
'חי ןכו ,"םתאטח לכל םהיעשפמו לארשי ינב תאמטמ שדקה לע רפכו" :זט
          ."ותא ורהטו חבזמה תא ורפכי םימי תעבש" :וכ ,גמ

     :הלא םיירקיע תונורתפ העברא ועצוה "ומע ותמדא רפכו" טפשמל

,לאנברבא ,ונרופס ,י"שר ,סולקנוא םוגרת :ומעו ותמדא רפכי 'ה .א
                             .ינוקזח

"ץרא  ותיח"  הושה ,הז קוספב "ותמדא"ל) :ומע תמדא תא רפכי 'ה .ב
          .םישדחה ןמ המכו ,הטגלווה ,םיעבשה :(דכ ,א 'רבב

          .ע"בארה לש ןושארה שוריפה :ותמדא לע רפכי ומע .ג

                 (ןלהל האר) .ומע םד תא רפכי 'ה .ד

                   :הלאה תונורתפה תעבראל תורעה

ותמדא' ףוריצה םג ;הז שוריפ לע דאמ השקמ ו"אוה רדעה :'א ןורתפל הרעה
    .'ומעו וצרא' בותכ היהיש םיפצמ ונייה .לבוקמ הארנ וניא 'ומעו

יפל ףא .הלובי תא האיצומה תדבענה ץראה איה 'המדא' :ב ןורתפל הרעה
               .'ומע (ו)צרא'ל םיפצמ ונייה הז שוריפ

םייסמה עטקה לכב אשונהש ינפמ דאמ קפוסמ הז שוריפ :ג ןורתפל הרעה
                       .'ה אוה (גמ-טל 'ספ)

'ספ) םימעפ שולש םויסה יקוספ ינשב העיפוה 'םד' הלימה :ד ןורתפל הרעה
תידכאבו ,םד לש עמשמב תילילג תימראב היוצמ אמדא הלימה .(גמ-במ
וניאש רתויב טושפה ןורתפה והז .(רוחש וא) םודא םד :ועמשמ adamatu
 .וירצמ ותמקנ י"ע ומע םד תא ,רהטי א"ז ,רפכי 'ה :םייוניש םוש ךירצמ

םא יכ הב ךפש רשא םדל רפכי אל ץראלו" גל ,הל 'מב יפל תיחרכה הרפכה
רפכ...הזה םדה תא וכפש אל ונידי..." :ח ,אכ 'בד יפל ןכו ,"וכפש םדב
'תוקנל' הרפכ תלועפב חרכהה ןאכמ ."םדה  םהל רפכנו...לארשי ךמעל
הממשל םירצמ" :אכ-טי ,ד לאוי הושה .םדה ךפוש תאמ ךופשה םדה תמשא תא
איקנ םד וכפש רשא /הדוהי ינב  סמחמ /היהת הממש רבדמל םודאו /היהת
לש םמד תרפכב רמולכ ,"ןויצב ןכש 'הו /יתיקנ אל םמד יתיקנו ...םצראב
 .הדוהי ינב לש לאה בוש ותויהב יהלאה ודמעמ תא ומצעל 'ה ריזחי לארשי

                            םוכיס .10

וניזאה תריש ןיב םיקהבומה םיינינעהו םיינושלה םירשקה תא וניארה .א
ןיב םג השעמל םימייק הלא םירשק .(ל-די ,אל) הל תמדוקה הדיחיה ןיבל
ירחא לארשי לש םירחא םיהלא תדובעב םיקסועה םירבד רפסב םיקרפ םתוא
 .שארמ השמו 'ה י"ע תיזחנה 'ה םע ותירבב םעה תדיגבו ,ןענכ ץרא שוביכ

הז אשונב םירבד רפסב םיקרפה ראש ןיבל וניזאה תריש ןיב לדבהה .ב
.םעה תבושתב הדיגבה תמייתסמ םירחאה םיקרפבש ,אוה (ל-ו ד םיקרפ ןוגכ)
וסחי :'ה לש וטבהמ רקיעב הדיגבה תנודינ ,תאז תמועל וניזאה תרישב
ריזחי אוה הז ובצמב םג .וילא םעה תבושת אלל םג ויתובוגתו ,לארשיל
דמועה אוה לאה .םימעבו לארשיב  ותוהלא תא ,יהלאה ודמעמ תא ומצעל
                  .הפוס דעו התליחתמ ,הרישה זכרמב

תוילגרמ םלושמ ר"ד