ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

462 רפסמ

ג"סשת ,רופיכ םויו וניזאה תשרפ

[*]םייוגה לש ןיי רוסיא

ןיילק רדנסכלא ר"ד

הקיטמתמל הקלחמה
ןולקשא תללכמורמוא הרז הדובע דגנ החכותה תרגסמב ,וניזאה תרישב
ןיי ותשי ,ולכאי ומיחבז בלח רשא…ומיהלא יא" :בותכה
תדמול ןאכמ .(חל-זל ,בל 'בד) "םכרזעיו ומוקי םכיסנ
הדובע ילבב) האנהב רוסא םיבכוכ ידבוע לש ןייש ארמגה
[1],תווצמה ןיינמב הז רוסיא הנומ ףא ם"במרה .(ב"ע ,טכ הרז
וירבדלש אלא ,וילע םיקולש הרותה ןמ רוסיאב רבודמש עבוקו
הדובעל לעופב ךסנתהש ןיי ונייה ,ךסנ ןיי ןיב ןיחבהל שי
,ומע עגמב אב יוגש ןיי ונייה ,"ןניי םתס" ןיבל ,הרז
:תבש תכסמב אבומש המל םאתהב ,ןנברדמ אלא רוסא וניאש
"ןהיתונב םושמ ןניי לעו ,ןניי םושמ ןנמשו ןתפ לע ורזג"
,ל םש) רחא םוקמב ארמגהמ עמשמ םג ךכ .(ב"ע ,זי)
:(ב"ע

,אריתב ןב הדוהי בר םושמ ןנחוי יבר רמא יסא בר רמא
האמוט אמטמו האנהב רוסא - ךסנ ןיי :ןה תוניי השלש
תאמוט אמטמו האנהב רוסא - םניי םתס ,תיזכב הרומח
רוסא - םיבכוכ דבוע לצא וניי דיקפמה ,תיעיברב ןיקשמ
.האנהב רתומו הייתשב

[2]:ןיטולחל םינוש םירוסיא ינש ןיב ןיחבהל אופא שי

.הרז הדובעל לעופב ךסנתהש ןיי = ךסנ ןיי
הדובעל ךסנתה םא קפס םייקש םייוג לש ןיי = ןיי םתס
.יוג וב עגנש לארשי לש ןיי ןכו ,הרז

תקיספ לע םיקלוח שיש אלא ,תועדה לכל רוסא ךסנ ןיי
ם"במרה בתוכ ךכו [3].הרותה ןמ אוה רוסיאהש ם"במרה
[4]:הרות הנשמב

אוהש לכ ונממ התושהו היינהב רוסא ם"וכעל ךסנתנש ןיי
ולכאי ומיחבז בלח רשא' רמאנש (...) הרותה ןמ הקול
.'םכיסנ ןיי ותשי

םתס" לש ףקותהו הלוחתה יבגל תוקולח תועדה ,תאז תמועל
הדובעל רושק רוסיאה הדימ וזיאב איה הלאשה :"םניי
םייניבה ימי זאמ הז ןיינעל םייוגה לש םדמעמ והמו ,הרז
.ברעמה תוברתמ המלענ הרזה הדובעהש ירחא ,םויה דע
הנשמב בתוכ אוה ךכו ,ףרוג אוה רוסיאה ,ם"במרה יפל
[5]:הרות

ךסנתנ אל וא ךסנתנ םא ןיעדוי ונא ןיאש םייוגה ןיי
,ךסנתנש ןיי ומכ האנהב רוסא "םניי םתס" ארקנה אוהו
"םניי םתס"מ התושהו ,אוה םירפוס תוריזגמ הז רבדו
יוגה וב עגיש ןיי לכו .תודרמ תכמ ותוא ןיכמ ,תיעיבר
.םיבכוכ תדובעל יוגה תבשחמש ,ותוא ךסנ אמש ,רוסא הז ירה
"םניי םתס"כ וניד יוגה וב עגנש לארשי ןייש תדמל אה
.היינהב רוסא אוהש

תוכלהב ךורע ןחלושה לעב םג בתוכ ם"במרה ירבד תארשהב
ידבוע םיממע לש םניי םתס" :(גכק העד הרוי) ךסנ ןיי
."ונלש ןייב םעגמל ןידה אוהו האנהב רוסא םיבכוכ

:ףיסומ א"מרהש אלא

חיכש וניאש הזה ןמזבו .םילילאל ךסנתנש ןיי תרזג םושמ
דבוע עגמד םירמוא שי ,םיבכוכ תדובעל םיכסנמ תומואהש
ןכו .הייתשב קר ,האנהב רסוא וניא ונלש ןייב םיבכוכ
תובגל רתומ ןכלו ,ונממ תונהיל רוסא וניא םהלש ןיי םתס
...םדימ ליצמכ יוהד ינפמ םניי םתס םיבכוכ דבועמ ובוחב
שיו ,וב רכתשהל ידכ ורכמלו ותונקל רוסא הליחתכל לבא
.רימחהל בוטו ,הזב םג ןיליקמ

םושמו ,הייתשב והורסא םהיתונב םושמ" :ראבמ ז"טהו
רתיה שי הז םעט יפלו ,האנהב ףא והורסא ךסנ ןיי תריזג
."וישכע

:ך"שה םג בתוכ וז חורב

תדובע ידבוע ואל ץראל ץוחבש םיבכוכ ידבועד ןל אמייק
םיכסנמש המ ןכ םא .ןהידיב ןהיתובא גהנמ אלא ,םה םיבכוכ
והב ןנירקד ןויכ ,ךוסינ יורק ןיא םיבכוכ תדובעל ןיי
.םיבכוכ תדובע ביטב םיעדוי ןיאש

ךורע ןחלושהו ם"במרה ןיב תידוסי תקולחמ אופא הנשי
,םיבר םיקסופ יכ ררבתמ .ויתובקעב םיכלוההו א"מרה ןיבל
תקפה לש הז אשונב לקהל וטנ [6],תופסותה ילעב םשארבו
רפסמ לע תססובמ הליקמה םתעד .םייוג לש ןיימ האנה
:ןלהלדכ ,תונורקע

רוסיא .ההז וניא םמעטש ,םירוסיא ינש השעמל םנשי -
ליבגהל ידכ ונייה ,"םהיתונב םושמ" אוה ןיי תייתש
ףקת הז רוסיאו ,םייוגל םידוהי ןיבש יתרבחה עגמה תא
,תאז תמועל .ונא ונימי דעו תופסותה ילעב ימימ םג
ףקת וניא הז םעטו ,הרז הדובעל הקיז שי האנה רוסיאל
.ןלהל ראובמכ ,םייניבה ימי זאמ תיברעמה הרבחב רתוי

תיברעמה הרבחה יחרזאב תוארל ןיא ,םינוש םימעטמ -
:תוביס המכ ללגב תאזו .הרז הדובע ידבוע - תירצונה -

ןיא ,תילילא תד תורצנב םיאור םא ףאש םירבוס ל"זח .1
:תוניצרב םתד לש תוינגפה תולועפל םיסחייתמ םירצונה
[7]."םיבכוכ תדובעב ךכ לכ ןיקודא םיבכוכ ידבועה ןיא"
,ןה םיבכוכ תדובע ידבוע ואל ץראל הצוחבש םירכנ" ןכו
[8]."ןהידיב ןהיתובא גהנמ אלא
:תירצונה תדב ןיי ךסנל םיגהונ ןיא ,תרחא העד יפל .2
[9]."םיבכוכ תדובעל ךסנל ןיליגר ןיא וישכע לש םיבכוכ ידבוע"
תירצונה תדה תא םיאיצומו רתוי קוחר םיכלוהש הלאכ שי .3
ותונוילעב םיריכמ םירצונה ירה .הרז הדובע לש רדגמ
חור"ו "ןב"ה :תויושי יתש ול ופריצש אלא ,ה"בקה לש
תוארל ןיאש וקספש שי ןכל ."שודקה שוליש"ה - "שדוקה
לע םירהזומ חנ ינב ןיא"ש ללגב ,שממ הרז הדובע הזב
[10]."ףותישה

טשפתה רבכ הרקמ לכבש עמשמ תופסותה ירבדמ ,ךכל ףסונ
.רתומכ ספתנ רבכש המ תא רוסאל לק היהי אלשו ,רתיהה
והיש לארשיל חנהו" :עדונה ןורקיעה לע םיכמתסמ םה ןכל
."ןידיזמ והי לאו םיגגוש

"ןיי םתס"מ תונהיל רתיההש ,וירפסב ריהבמ ץכ בקעי
םיילכלכה םיאנתהמ עפשוה ,ליעל ורמאנש םימעטה יפ לע
הפוריא ברעמב תוידוהיה תוליהקב םייניבה ימיב וררשש
[11]:בתוכ אוה ךכו .החרזמבו

תירוקמה הכלהה יפלו ,הייתשב ידוהיל רוסא יוג לש ןיי
רוסיאב וקיזחה ןיידע םייניבה ימיב .האנהב ףא רוסא
לש ןיי רוכמל רתיה ואצמ ישוקבו ,םניי םתסב רחסמה
םתס' םהמ תחקלו ,יוג לש ועגמב הייתשל רסאנש ידוהי
טשופו ךלוה וז הפוקתב וליאו .בוחל ןועריפ תרותב 'םניי
לובגל תוכומסה ןילופ ירעב ןוגכ תומוקמב רקיעב רתיהה
רוקמ םש היה ןייה רחסמש ,היבארומ תוליהקבו ירגנוהה
,םינברה ןיבש םירימחמה ךכל ודגנתה הליחתמ .קהבומ הסנרפ
,רבגומה ילכלכה ץחלה ינפמ םהירבד תא דימעהל ולכי אל לבא
היה ןייב רחסמהו ,הז רוסיא םג זנגנו ךלה ןמזה ךשמבו
תיחרזמה הפוריאב םיבר תוזוחמב תקהבומ תידוחיי תוקסעתהל
.תיברעמהו

הביתכה תילכלכה תואיצמה וליאכ ץכ ירבד תא ןיבהל ןיא
תויתרבחה תוביסנהש קפס ןיאש אלא [12],תיתכלהה הקיספה תא
ךכ - ןנברד רוסיאב רבודמ רשאב - הקיספה לע ועיפשה
ידכ לכה השעת תיתכלהה תוכמסה ,רתיה אוצמל ןתינ םאש
תופסותה ילעבש ליעל וניאר ירה .ויפל תורוהלו ותוא תולגל
תא ואיבה םה רבד לש ופוסבש ךכ ידכ דע תכל וקיחרה
[13]."ןידיזמ והי לאו םיגגוש והיש לארשיל חנהו" :קומינה

העפשוהש תיתכלה הקיספ לש תניינעמ המגוד כ"א ונינפל
.תילכלכה תואיצמה ידי לע טלוב ןפואב


םיברה םייתכלהה םיטביהה תא ןאכ גיצהל יתנווכב ןיא[*]
רתוי איהש תחא תמיוסמ הדוקנל סחייתהל אלא ,וז הלאשבש
טרופמ ןויד האר .שממ הכלה רשאמ "הכלהה-הטמ" רדגב
ןכו "ךסנ ןיי" םיכרעב תידומלת הידפולקיצנאב אשונב
.(זצת-גפר 'מע דכ ךרכ) "םייוג לש ןיי"
.דצק השעת-אל [1]
וניי דיקפמה" :תישילשה הירוגטקל ןאכ סחייתנ אל [2]
.הזה ןמזב תישעמ תובישח הל ןיאש ,"םיבכוכ דבוע לצא
.דצק השעת-אל ,תווצמה רפס לע ן"במר [3]
.א ,אי תורוסא תולכאמ תוכלה [4]
. ד-ג ,אי תורוסא תולכאמ תוכלה [5]
יקופאל ה"ד ב"ע ,זנ הרז הדובע ילבב רקיעב האר [6]
.ברדמ
.הלוגב ה"ד ,ב"ע ז הרז הדובע תכסמ לע י"שר [7]
.ב"ע ,גי ןילוח ילבב [8]
.םש תופסות [9]
.רוסא ה"ד ב"ע ,גס ןירדהנס לע תופסות [10]
,30-31 'מע ,ו"משת םילשורי ,רבשמו תרוסמ ,ץכ בקעי [11]
םידוהי ןיב ורפס תא םג האר .וירבדל תורוקמ םש הארו
.א"כשת םילשורי ,םייוגל
.תווצמ רמושו ןימאמ ידוהי היה ץכ בקעי ןוירוטסהה [12]
.ב"ע ,חמק תבש ילבב [13]