ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

516 רפסמ

ד"סשת ,וניזאה תשרפ

[1]"שדחתנ"ש עדונ אל גהנמ - וניזאה תאירק

לגיפש 'ש בקעי 'פורפ

דומלתל הקלחמה:ג"יה ,ז"פ םיפכ תאישנו הליפת תוכלהב ם"במרה בתכ


חבתשי ןיכרבמש רחא םוי לכב תורקל ןהב וגהנש תומוקמ שי
ןירוקש תומוקמ שיו ,עמש לע ןיכרבמ ךכ רחאו ,םיה תריש
יפל לכה תורישה יתש ןירוקש םידיחי שיו ,וניזאה תריש
.גהנמה

.וניזאה תשרפ ,ונתשרפל םירושקה ם"במרה ירבד לע קר בכעתנ
תריש תא אורקל וגהנש תומוקמ ויה יכ ,הלוע וירבדמ
תריש תא םג המע םיארוק ויהש שיו ,םוי לכב וניזאה
דיעמ ם"במרהש םוי לכב וניזאה תאירק גהנמ לע .םיה
הנשמ לע הטושפ די ושוריפב) ץיבוניבר א"נר בתכ ,וילע
םימודק תורוקמ אוצמל יתיכז אל" :(םש ם"במרל הרות
.ונאצמ אל ם"במרל םירחואמ תורוקמ םגש המוד ."הז גהנמל
םייח תוחרוא רפסב אוה התע תעל ונאצמש דיחיה רוקמה
:ה תוא ,הרשע הנומש רחא תוכלהב [2],ןהכה ןרהא 'רל


הלפת כ"ג (הרשע הנומש תליפת רחא) םירמוא תומוקמ שיו
תודמעמה לכב םירמוא םידיחי שי םגו ,(ופ 'הת) הטה דודל
תשרפמו ,ומוי יפכ ותשרפ םוי לכב ולכיו דע תישארבמ
.ותשרפ םוי לכב ך"ל ו"יזה ךרד לע וניזאה

תכסמ) דומלתבו הנשמב רכזנה ,"תודמעמ" גשומה ןאכ רכזומ
איבנ הז גשומ ריהבהל ידכו ,(יעיבר קרפ שאר תינעת
םימכסמה ,א"ה ו"פ שדקמה ילכ תוכלהב ם"במרה ירבד תא
:םש רומאה תא

לע דמוע וניא אוהו ברק םדא לש ונברק אהיש רשפא יא
רשפא יאו לארשי לכ לש ןברק ןה רוביצה תונברקו ,ויבג
ךכיפל ,ןברק תעשב הרזעב םידמוע ןלוכ לארשי לכ והיש
םירשכ םישנא לארשימ וררביש םינושארה םיאיבנ ונקת
םהו תונברקה לע דומעל לארשי יחולשל ויהיו אטח יאריו
.תודמעמ ד"כ םתוא וקלחו ,דמעמ ישנא םיארקנ

םיפלחתמ ויה דמעמה ישנא .םיטרפ דוע ם"במרה ףיסוה ךשמהב
לכ יכ ןאכמ םיניבמ ונאו ,םיוסמ רדס יפל עובש ידמ
.הנשב (םיפוצר אל) םייעובשכ שדקמה תיבב אצמנ היה דמעמ
,םילשוריל םיבורקה וא ,םילשוריב םירדה דמעמה ישנא
תברקה תעב םייוולהו םינהוכה םע שדקמל םיסנכנ ויה
תסנכה יתבל םיסנכתמ ויה םיקוחרה וליאו ,דימתה ןברק
הרותב םיארוק םגו תודחוימ תוליפת םיללפתמ ,םהירעבש
םע .םוי ותואל םיאתמה האירבה השעמ תא תישארב תשרפב
,תונברקה םוקמב האב הליפתהו ,שדקמה תדובע הלטבשמ ,ןברוחה
םייח תוחרוא ירבדמ .תודמעמ רדס םג םיוסמ בלשב ןקתוה
דבלמ ,םוי לכב םיארוק ויה תודמעמ רדסב יכ םידמל ונא
הקולחה יפל ,וניזאה תשרפמ עטק םג ,תישארב תשרפמ עטקה
םיארוק ויהש עמשמ ם"במרה יפל וליאו ,ך"ל ו"יזה לש
.תודמעמ םע רשק אללו ,וניזאה תשרפ לכ תא םוי לכב

תשרפ לש תימינפ הקולח ןייצמכ ך"ל ו"יזה ןמיסה
,(א"ע ,אל הנשה שאר) ילבבה דומלתב רבכ רכזנ וניזאה
לש ושוריפב םינושאר ראשו תופסותו י"שר םש וקלחנו
,םש דומלתב רומאה יפלש תעדל שי ונניינעל [3].ןמיסה
תשרפמ עטק ףסומב תבשב םירמוא שדקמה תיבבש םייוולה ויה
רומאה דוסי לע .םיה תריש תא החנמב תבשבו ,וניזאה
ט"ה ,ו"פ ןיפסומו ןידימת תוכלהב ם"במרה קספ דומלתב
:ךכ

םירמוא ויה ןושארה םויב :ןירמוא םיולה ויהש רישה
יפסומב ,תבשה םויל ריש רומזמ ןירמוא ויה תבשב ...
םיקרפ הששל התוא ןיקלוחו וניזאה תריש םירמוא תבש
ןירמואו ,תסנכה תיבב השש התוא ןיארוקש ךרדכ ך"ל ו"יזה
,שארל ןירזוח - תותבש הששב הרישה ורמג .תבש לכב קרפ
.'וגו הכומכ ימו השמ רישי זא רמוא תבש לש החנמב

ןידמע יבצ ר"ב בקעי 'ר בתכש תא ןאכל ךימסהל יוארה ןמ
'דהמ) תודמעמ רדסל המדקהב םימש ירעש ורודיסב (ץ"בעיר)
:(טמקת 'מע ,ד"נשת םילשורי ,דלפניו ה"יש י"ע השדח


(תודמעמ) רדסמה ותוא תעד ףוסל דריל יתלוכי אל בקעי רמא
תריש איה יכ הגגשכ אוה וניזאה תשרפ דימעהש המ ...
ןמקל ונבתכש ומכו א"ע ,אל ה"רל ותנווכ) תבש יפסומ
מ"רהל יתאצמש ףאו) לוחה תומיל ןינע ול ןיאו (םינפב
לכב תורקל םיגהונ תומוקמ שי בתכש הלפת 'להמ ז"פ ל"ז
ךירצ גהנמ ותוא יפל ,םיה תריש םע וניזאה תריש םוי
ולא םיירגוסב רומאה) (םיה תרישד אימוד הלוכ התורקל
.(רוקמב םיאצמנ םמצע םיירגוסה םגו ,ץ"בעיר ירבד םה


.תודמעמ רדסמ וניזאה תאירק תא ורודיסב ץ"בעיר ריסה ןכל
הנושארל ספדנש םייח תוחרוא רפס תא ץ"בעיר האר וליא לבא
היה אלו ,ןכ השוע היה אלש הארנ ,י"קת תנש יצנריפב
,ויתובקעב וכלה אלש םירודיס שי םוקמ לכמ .בתכש המ בתוכ
תריש תא םג םהב ספדנש תודמעמ רדסב םיאצומ ונא ןיידעו
.וניזאה

.וניזאה תאירק הרמתשנ תודמעמ רדסב קר אל לבא
שיש תובישחה לע םירבדמה םירחואמ תורוקמ דוע ונאצמ
אקרפד ארגא ורפסב בתכ בונידמ א"צר .וז השרפ תרימאב
:וטק 'יס

הלוגס אוהו וניזאה תריש םוי לכב דומלל הלוגסב יל הארנ
ונרפסב ש"מ ןייע .תובזוכ תועדמו תוסרוקיפאמ לצנהל
הנהו .הרותה יקוספמ הז ונחכוה ךליו 'פב הלכד ארגא
תודמעמ רדסמ לעב לע המת ולש רודיסב ץ"בעי ה"ומ ברה
ןידה יכ ונרפסב ש"יעו ,תודמעמב וניזאה תשרפ רדיס המל
.הרותה י"פע הלוגסב אוה יכ (תודמעמ לעב םע) ומע

עודיכ ירהש ,הלכד ארגא ורפסב רסח הז ןיינע ונרעצל
ןוסרואינש י"יר ר"ומדאה .םלש אוהשכ ונידיל עיגה אל הז רפס
[4]:תונורכזה רפסב בתכ

הלפתה ינפל םוי לכ רמול איה ל"רהמ יפמ תורוסמה תחא
חומה תרהטל הלוגסכ התוא האור ל"רהמש ,וניזאה תריש תא
רמול הכאלמ ילעבו םירחוס לע םג ל"רהמ תעדל .בלהו
הלוגס הוהמ רבדהש םושמ ,םויב םימעפ רפסמ וניזאה תשרפ
ןכ .הפ לעב וניזאה תעדל דחא לכ שרדנ ךכיפל ,החלצהל
הלוגס ,םויב םימעפ רפסמ ,וניזאה תרימאב ל"רהמ האר
.םימי תוכיראל

אוה לבא ,בונידמ א"צרל רחואמ ןוסרואינש י"יר םנמא
לעב תרוסמ וזש הארנ .ל"רהמה תא - המודק תרוסמ איבמ
ריעא .ךכל תוסחייתה ונאצמ אל ויבתכבו ליאוה [5],הפ
,ד"בח תודיסח ברקב תוכלהמ ל"רהמ יפמ תורוסמ יכ ןאכ
[6].תמיוסמ הגהנהל דיחיה רוקמה איה וזכ תרוסמ םיתעלו
.ךכל םירוכזא דוע ונאצמ 'ץיבאבויל תודיסחב םוקמ לכמ
ןוסרואינש מ"מר יברה י"ע רבחתנש ,ש"רהמ תודלות רפסב
שטירזעממ דיגמה יכ אצמנ ,(74 'מעב ,ז"שת ןילקורב)
[7].הפ לע וניזאה תריש תא ודמליש (וישנאל) הוויצ
.(ט"משת ןילקורב) ו"צרת תוחישה רפס אוה ףסונ רוקמ
םידיסחה דחאש קדצ חמצה ר"ומדא לע רפוסמ םש 149 'מעב
,הדובעו הלכשה יניינעב ותוא לאש "תודיחי"ב ולצא בשיש
"וניזאה" תריש תא עדוי אוה םאה ,הלאשב ול בישה ר"ומדאהו
.םימעטה םע ,הפ-לע התוא תעדל םיכירצש ול רמאו ,הפ-לע

ררבתנ אלל םגו ,ל"רהמה לש ורוקמ ררבתנ אל ןכא
[8]ויתוחישמ תחאב ןוסרואינש מ"מר .וז תרוסמ לש המעט
תשרפב ,לאנברבא י"ר ירבדב וז תרוסמל זמר שי יכ ריעה
:ךליו

תאזה הרישהמ (עשוהיו השמ) ובתכיש םיקלא הויצ לבא
הנעדי השאו שיא לכש ידכ םדא לכל התוא תתל םיבר םיספוט
תאזה הרישב הביסה ןתנו ... הדותב רמזיו ויפב הנרגשיו
,לארשי ינבב דעל תאזה הרישה יל היהת ןעמל ורמואב
רפס שקבל וכרטצי אלו לארשי ינב יפב אצמיש רמול הצור
דעל היהת איהו תאזה הרישה אצמת םהיפב לבא ,הרותה
.לארשי ינבב

[9]:ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר בתכש תא ךכ לע ףיסונ

תדחוימ השע תוצמ תווצמה ינומ לצא הנמנ ובתכ רמאמ הנהו
אוה 'וגו הדמלו בותכש המ לבא ,הרות רפס תביתכ לע
יפכו .םעט ול יתעדי אל םלצא הנמנ אל דחוימ יוויצ
הריש דומיל לע תדחוימ הוצמ הז תונמל יואר היה הארנה
רשפא ןמז ול עבקנ אלש יפל אלא ,לארשימ דחא לכל וז
תאירקב יד םינפ לכ לעו ,וייח לכ דחא םעפב יד היהיש
םינפ לכ לע לבא .םימכח ןוקיתכ הנשב דחא םעפ השרפה
.אתיירואד השע תוצמ וז השרפ תאירקב היהי

השע תוצמ וניזאה תאירקב שי קודצ 'ר יפלש ךל ירה
םירבד .הוצמה לש הנמזל סחיב קפוסמ אוהש אלא ,אתיירואד
.תצקמב הנוש ןפואב יכ םא ,הנה דע רומאל םיפרטצמ ולא


,וניזאה תשרפ לש התובישח המב התע ןודל יוארה ןמ היה
ךיראהל תורשפא ונל ןיאו ,ומצעל אשונ אוה הז ןיינעש אלא
[10].רתוי ןאכ

אוהש ,הליפתב וניזאה תאירק גהנמ יכ אופא וניאר
ףאו) תודמעמ תרימאב וקלחב רמתשנש עודי-יתלב גהנמ
הרוצב םינורחאה תורודב "שדוח" ,(ולטבל וילע ודמע הפ
.תצקמב הנוש

שדחה ףסוי סדרפ רפסמ ובורב חוקל הז אשונב רומאה [1]
בקעי תרות רפסמו ,ח"נשת קרב ינב ,םיובלדנמ ד"ארל
.ב"סשת םילשורי ,רפוס ח"ירל
.ם"במרה רחאל הנש םיעבשו האמכ לעפ ,סנבורפ ימכחמ [2]
.הקרוימל עיגה סנבורפמ םידוהיה שוריג רחאל
ךרע תידומלת הידפולקיצנאב תונושה תוטישה לע האר [3]
.ך"ל ו"יזה
ד"בח רפכ ,תונורכזה רפס ,ןוסרואינש קחצי ףסוי 'ר [4]
.125 'מע ,ט"כפ ,ג"משת
,ד"בחמ ןקזה ר"ומדאה יבא ,ךורב 'רש ןייצל שי [5]
תורוסמ המכו המכ שי ןכ לע .ל"רהמל יעיבש רוד אוה
.ל"רהמל תוסחוימה ד"בחב
ןושלב) תוחישה רפסב בותכ רשא תא ןייצנ המגודכ [6]
:ח 'מע ,ג"נשת ד"בח רפכ ,ןוסרואינש י"ירל (שדוקה
םיגהנמה לע דוחיבו םיגהנמה לע דואמ ורמש 'ץיבאבוילב"
םיגהנמה דחא .גארפמ ל"רהמ קידצה ןואגהמ םילבוקמ ויהש
ריעהו .'וכו "הבושת תבש ברעב הבושת לש רנ םישועש
."ורוקמ יתאצמ אל התע תעל" :3 הרעהב ,ןוסרואינש מ"מר םש
קלח תוחיש יטוקילב ןוסרואינש מ"מר בתכ הז רוקמ [7]
ירעש רפסב םג םסרפתנו ,ב"משת וניזאה ,237 'מע דכ
הרעה ,גכק 'מע ,ה"נשת םילשורי ,םירופכה םוי ,םידעומה
יתדותו ןיישדנומ י"רמ יל עדונ ףסונה רוקמה לע .13
.ול
.תמדוק הרעה האר [8]
,הכרב רה ןוכמ 'דהמ ,טכ 'יס ,ג תוא ,תונורכזה רפס [9]
.ךכ לע ינדימעה (יסא) ףסא ברה ינב .308 'מע ,ג"סשת
הרעה ליעל) בקעי תרותבו שדחה ףסוי סדרפב האר [10]
.הז ןיינעב דוע ובתכש המ (1