ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

רפסמ ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

412 רפסמ

ב"סשת ,וניזאה תשרפ

ןברוחה רחא להקה תוצמל רכז

ןדלוז הדוהי ברה

תונבל השרדמה
השמ רבדיו" :בתכנש יפכ ,להקה לכ דמעמב תרמאנ וניזאה תריש
.(ל ,אל) "םמת דע תאזה הרישה ירבד תא לארשי להק לכ ינזאב
,באומ תוברעב תשדוחמ הרות תלבק לש ךילה םויס איה וז תריש
הרותה תא לארשי ולביקש רחאל הנש םיעברא ,ץראל הסינכה ברע
תשרפ ןיבל ,'םיבצנ' – 'אבת יכ' תושרפבש החכותה ןיב .יניסב
- הרות תלבק לש דמעמ םייקל 'ךליו' תשרפב וניווטצנ ,'וניזאה'
,אל) תוכוסה גחב הטימשה יאצומב ,םינש עבש ידמ ,להקה דמעמ
,(זט ,חי ;ד ,י ;י ,ט 'בד) 'להקה םוי' ארקנ יניס רהב הרות ןתמ .(גי-י
,יניס רה דמעמ תא רזחשל דעונו םינש עבש ידמ ךרענש דמעמהו
האריו המיאב עומשל םנזא בישקהלו םבל ןיכהל" :'להקה' ארקנ
.(ו ,ג הגיגח 'לה ם"במר) "יניסב וב הנתינש םויכ הדערב הליגו

שי .הטימש יאצומב תוכוסב להקה דמעמ םויק ראותמ אל ארקמב
שי .דעוימה ךיראתב ומייקתה אל םה ךא ,םייפואב םימוד תודמעמ
םיקוספ וארק םהינפבש ,ףטו םישנ םישנא - םעה סוניכ לע םירואית
.להקה תווצמל תוכלה ולא תודמעממ ודמל ףא ל"זחו ,הרותהמ
א"למ) המלש ,(דכ -גכ ;הל ,ח 'והי) עשוהי י"ע וכרענ הלאכ םיסוניכ
ארזע ןכו ,(בל -טכ ,דל ב"הד ;ג-א ,גכ ב"למ) והישאי ,(ז-ו ב"הד ;ח
.(ג ,ח 'מחנ ;א ,י 'זע) הימחנו

ימיב ,ןושאר תיב תפוקתב להקה דמעמ םויקל ל"זחב תוסחייתה שי
;ה ,א ז"ע ימלשורי) םעבחר

שארב דמע ךלמה ספירגאשכ ינש תיב יהלשבו ,(ב"ע ,אק ןירדהנס
ןופרט 'ר חכנ ובש ףסונ דמעמ לש רואית שי ןכו ,(ח ,ז הטוס) דמעמה
.(ב ,ג תוירוה ימלשורי ;י ,א הליגמ ימלשורי)

היה אלשכ .דוע םיוק אל להקה דמעמש ךכל םרג שדקמה ןברוח
דמעמ תא םייקל םוקמ היה אל ,ץראב תימואל תרגסמ לארשי-םעל
רכז" ועבק אל ףא ל"זח .תולגה תונש לכ ךרואל היה ןכא ךכו ,להקה
לע ףא ."שדקמל רכז" תווצמ םירחא םימוחתב ועבקש ומכ ,"להקהל
ןיעמ אוהש דמעמ םייקתה ,ול ךומסבו ןברוחה רחאלש ,ןכתי ןכ יפ
."להקהל רכז"

:אבה רואיתה ונשי – ט ,ז (ןמרביל) הטוס אתפסותב
דולל הנבימ ואבש אמסח רזעל 'רו הקורב ןב ןנחוי 'רב השעמ
שודיח המ :עשוהי 'ר םהל 'מא .ןיעיקפב 'שוהי 'ר ינפ וליבקהו
ונא ךימימו ונא ךידימלת :ול ורמא ?םויה שרדמה תיבב היה
.שרדמה תיבב שודיח אהי אלש רשפא יא :םהל 'מא .ןיתוש
'מא .התיה הירזע ןב רזעל 'ר לש :ול ורמא ?התיה ימ לש תבש
'בד) ףטהו םישנהו םישנאה תא להקה ?הדגה התיה ןכיה :םהל
םא .הב שרד ךכ 'ר :ול 'מא ?הב שרד המ :םהל 'מא .(אל
?ןיאב ןה המל ןיליפט ,עומשל ואב םישנ ,דומלל ואב םישנא
.ןהיאיבמל רכש ןתיל ידכ
םויב" הרמאנ הל המוד וא וז השרדש רמאנ (ח ,ח"י) םירפוס תכסמב
םיבצנ םתא ,רמאו חתפ ,הבישיב הירזע ןב רזעלא 'ר תא ובישוהש
לבקל ידכ םישנ ,עומשל םיאב םישנא .םכישנ םכפט ,םכלוכ םויה
לע השרד יהוז ."ןהיאיבמל רכש ןתיל ידכ ,אב המל ףט ,תועיספ רכש
[1].ויונימ םויב הרמאנ איהו ,םיבצנ תשרפ

ןבר ןיב הקלחנ תואישנהש תעב אוה וללה תואבומל ירוטסיהה עקרה
רשאב םהיניב הקולח םג התייהו ,הירזע ןב רזעלא 'רו לאילמג
ןב רזעלא יברו ,יתבש אתלת לאילמג ןבר שורדל" השרדה תרימאל
יבר לש - התיה ימ לש תבש :רמ רמאד ונייהו .אתבש אדח הירזע
.(א"ע ,חכ תוכרב) "התיה הירזע ןב רזעלא

:הלאשה ךשמהמו ?"םויה התיה ימ לש תבש" :הלאשה חסונמ
חסונה יפל איה "םויה" תפסותה) ?"םויה הדגה התיה המבו"
שרדמה תיבב היה שודיח המ" :רחא חסונב וא ,(ד ,די הבר רבדמבב
רבודמ םא .תבשב הז היהש םג עמשמ (א"ע ,ג הגיגח י"פע) ?"םויה
ןיב קחרמה ירה ?תבשב הלאכ םיקחרמ םידימלתה ורבע דציכ ,תבשב
תרגסמב תכלל רתומה לעמ אוה [2],ןיעיקפל ףא וא ,הנביל דול
תבש םוחת םירבוע ןיא ,ובר ינפ ליבקהל ליבשב םג ?תבש םוחת
.(ב"ע ,ול ןיבוריע)

המכמ תבכרומ איהש הארנ ,הירזע ןב רזעלא 'ר תשרדל רשאב םג
תשרפב שרד הירזע ןב רזעלא 'רש עשוהי 'רל םירפסמ םה .םיאשונ
'אובת יכ' תשרפב םיקוספב שרד ןכו ,(ךליו תשרפב םיקוספ) להקה
תא שרדש הז אוה עשוהי 'ר ,תואסרגהמ קלחל) תלהק רפסבו
.(א"ע ,ג הגיגח יפ לע ךכ - תלהקב םיקוספה

רזעלא 'רו ,תוכוס דעומה לוחב שחרתמ עוריאהש ,עיצהל םוקמ שי
- להקה תשרפ איה תרתוכה [3].להקה דמעמ ןיעמ השוע הירזע ןב
.ךלמה י"ע םיארקנ םניא םה ךא ,הווצמה לע םידמלמה םיקוספה
תוישרפה ךותמ םיקוספב הירזע ןב רזעילא 'ר שרד ןכמ רחאל
תויה םניינעש ,החכותה ינפל 'אובת יכ' תשרפב ארוק היה ךלמהש
.ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו - ימואל יפוא תלעב הווצמה
ורמאנש םיקוספ - איה ןכ המשכש ,תלהקב הנורחאה השרדה
,להקהב ןירמאנ וירבד ויהש ?תלהק ומש ארקנ המל תלהק" :להקהב
.(א ,א השרפ הבר תלהק) "המלש להקי זא (ח א"למ) רמאש םש לע
,תלהק תליגמ לש הדמעמ תא םג ךכב קזחמ הירזע ןב רזעלא 'ר
הב שיש ונייהד ,םיידיה תא תאמטמ איהש היתודוא הערכההש
ןכות .ויונימ םויב ,לודג חוכיו רחאל התשענ ,(ה ,ג םידי) השודק
ןובילו דומילל הרות ידמול לש הפיסא - אוה תלהק תליגמב השרדה
לכב אורקל תוליהקהמ קלחב גהנוהו עבקנ ףא םימיל .הרותה ירבד
תא םייסמ ףא הירזע ןב רזעלא 'ר [4].תוכוסב תלהק תליגמ הנש
ל"ת" :םירבד רפס תא חתופה קוספהמ דומילב תלהק רפסב ותשרד
לא .דחא העורמ ונתנ םירבדה לכ ,םירבדה הלא ,םירבדה ,םירבד
"ורמא אוה ךורב םישעמה לכ ןובר ,ןנתנ דחא סנרפ ,ןארב דחא
תאירק תא חתופה אוה 'םירבדה הלא' קוספה [5].(א"ע ,ג הגיגח)
.םש הסרגה תויהל הכירצ ךכש הארנו ,להקהב ךלמה לש הרותה

'ר תלאש .דמעמה שארב דמעש אוהו ,אישנ היה הירזע ןב רזעלא 'ר
,הז ןבומב שרפתהל תבייח אל "?םויה התיה ימ לש תבש" :עשוהי
"?תבש ימ" :הלאשה ,ןכש .יעיבשה םויה - תבש היה םוי ותואש
הקולחהש ,םג שרפל ןתינ .שארב דמע ימ ,םש היה ימ התועמשמ
:לש ןבומב איה ,"ימ לש תבש" :הלאשהו ,תיעובש התייה םהיניב
ןב רזעלא 'ר ובש עובש ותואבש ןכתי [6]?הז היה ימ לש עובש
דמע אוה ןכלו ,תוכוס דעומה לוח היה ,שורדל ךירצ היה הירזע
ףוסב עשוהי 'ר ירבדש ןכתי .להקהל רכז אוהש דמעמה שארב
רוד ןיא" :אמסח רזעלא 'רו אקורב ןב ןנחוי 'ר ןיבו וניבש החישה
לע קר םניא ,(אי ,ז הטוס 'סות) "וכותב יורש רזעילא 'רש ,םותי
דמעמל קוזיח היה הזכ דמעמב .דמעמה םצע לע אלא ,הרותה ישודיח
לכ םע ,ולוכ םעל אליממו ,לאילמג ןבר םע רבשמה רחאל ,תואישנה
םינווכמ םג ילואו ,ןברוחה רחאלש םיימשגהו םיינחורה םיישקה
רחאל םינש רפסמ ,שדקמלו להקה תווצמל רכז םויק םצע לע וירבד
[7].תוגיהנמ שיש ךכל יוטיב אוה "םותי רוד ןיא" .ןברוחה

תושרד שרד הירזע ןב רזעלא 'רש הלוע ןהמש ,תורחאה תוליבקמהמ
'רש ,ןיבהל ןתינ ,תרחא תבשב וא ויונימ םויב םירחא םינמזב תומוד
תא דדועו ,לוכל שרדמה תיב ירעש תא חותפל שרד הירזע ןב רזעלא
תורוצב הרותה ידמולל רובחל ,ףטהו םישנה םישנאה - רוביצה
"להקהל רכז" ןיעמ אוהש דמעמב וללה םירבדה תרימא .תונוש
הרותה דומיל תא קזחל ידכ הב היה ,וינפ תא ליבקהל םיאבש העשב
[8].ןברוחה רחאל ,ןומהב

אוהש דמעמ םייקל ,תורודה ךלהמב םיפסונ תונויסינ לע ונל עודי אל
והילא ברה – ת"רדאה עיצה הנש האממ הלעמל ינפל .להקהל רכז
לש הבר ךכ רחאו אטילבש 'זבינופ לש הבר ,םימואת 'ץיבוניבר דוד
רכז" :סרטנוק םש םוליעב בתכ ת"רדאה .הזכ דמעמ םייקל ,םילשורי
השענ אל לעופב .להקהל רכז דמעמ םייקל האירק ובו [9],"שדקמל
לש הבר היהש תעב ד"סרת הטימשה יאצומב םג ,רבד ודי לע
אשונה תא ררוע ויבתכבו ויתושרדבש ןושארה אוה ךא ,םילשורי
.הזה

תאירק תובקעב ,להקהל רכז תניחבב היהש ןושארה דמעמה
תנידמ םוק ינפלש הנורחאה הטימשה יאצומב םייקתה ,ת"רדאה
דמוע ןכאש השוחת ךותמ השענ אוהש ןכתי .ו"שת תוכוסב ,לארשי
,וז המזי ירוחאמ .ץראב ימואלה ודמעמ תא שדחמ םמוקל לארשי םע
לאומש 'ר דמע ,הנידמה םוק רחאל להקהל רכז יסוניכ ירוחאמ םגו
תנידמב תותדה דרשמ ל"כנמ היה םימילש ,ך"זש = אנהכ ליונז
,הטימש יאצומ לכב 'להקהל רכז' ידמעמ םימייקתמ זאמ .לארשי
.בר םוסרפבו םע בורב םקלחו ,םימצמוצמו םיעונצ םקלח
אב לאעמשי יברד אתליכמב וניצמ הטוסב אתפסותל המוד הנבמ [1]
לע איה השרדה םש םג ;אוה יל ה"ד ,זט השרפ אחספד 'סמ -
.תורחא תופסונ תושרדו ,םיבצנ תשרפ

,הדוהיבש ןיעיקפב וא לילגבש ןיעיקפב רבודמ םאה הלאשב ןויד [2]
.679 'מע (ןמרביל) הטוס אתפסות ןייע

יבצ םייח ברה ירבדב האר .רבעב רבכ התלעוה וזכ תורשפא [3]
הרותה ןוכמ :םורד רפכ ,םירמאמ תפוסא - להקה רפס ,שביוט
ןמלק לאומש 'פורפ ברה ירבדב םשו ;312 'מע ,א"סשת ,ץראהו
,לארשי לכ אבב ,אנהכ ליוונז לאומש ר"ד ;647 'מע ,יקסרימ
,האנ המלש 'פורפ ;וכ - הכ 'מע ה"נשת ,רנילא תירפס :םילשורי
,זס ךרכ ,ץיברת ,"שדוחמ ןויע :לארשי ץראב הרותה תאירק ירדס"
הנפהש דנרא ןרהא ר"דל יתדות .184-186 'מע ,(ח"נשת) ,ב תרבוח
.הז רמאמל יתוא

תלהק רפס תאירק גהנמ לע בתכ גיהנמה ורפסב יחריה םהרבא 'ר [4]
ה"ע ךלמה המלש יכ ,הפי םעט יתאצמ ינאו" :תוכוסה גחב
ןכתי ןכ לע ,[א 'פ הבר-תלהקב שרופמכ] גחב להקהב ורמא
."גחב ורמואל

לש ורמאמב ןייע .א ,כ תומש לע אלו א ,א םירבד לע איה השרדה [5]
.79 הרעה (,3 'עה ,ליעל) האנ המלש 'פורפ

,םיאנתה תורפסל תואובמ ,ןיטשפא נ"י 'פורפ ירבדב האר [6]
.427 'מע ,ז"ישת ,סנגאמ :םילשורי

:ותתימ תעשב הירזע ןב רזעילא 'ר לע אביקע 'ר רמא המוד יוטיב [7]
לכ תחנהש ירמ ךילע יללא ךילע יבר יללא :רמואו הכובו קעוצ היה"
.הכ קרפ א אחסונ ןתנ יברד תובא ,"םותי רודה

'בד ,המכח ךשמ ,קסניודמ ןהכה החמש ריאמ ברה ךכ לע ביחרה[8]
.(ןמרפוק י"רה תרודהמ זצר 'מע) ט ,אל

.495-546 'מע ( 3 'עה ליעל) להקה רפסב תשדוחמ הכירעב ל"וי [9]