הכונח

PDF*
-------
ךרוא
-----
ףד
---
הנש
----
רבחמ
----
אשונ
----
77.8 1148 תשע"ו ארי לנדא הפטרת שבת חנוכה: "ראיתי והנה מנורת זהב כלה"
77.8 1099 תשע"ה איתמר ורהפטיג נרות חנוכה שהדליקן למטה מעשרים אמה
53.2 1099 תשע"ה יואל פרידמן שימוש בשמן שביעית לנרות חנוכה
53.7 996 תשע"ג חגי בן-ארצי הסיפור הלא מוכר של מרד החשמונאים
56.8 995 תשע"ג אדריאן זיידרמן על יוסף והבור ונר החנוכה
45.5 896 תשע"א ד"ר מאיר רפלד משהו על גרסת השאילתות בנושא נס חנוכה
77.3 891 תשע"א פרופ' נתן אביעזר להדליק נר של חנוכה
44.4 840 תש"ע ד"ר מאיר סיידלר בימים ההם ... בזמן הזה
10.3 423 ב"סשת ץ"כ ןרהא ברה "דבלב םתוארל" - הכונח תורנ
7.3 423 ב"סשת ילאיבצ ןימינב ברה ?הכונח תליגמ ונידיב תאצמנ םאה
12.2k 266 ט"נשת ןהכ 'ח לאירבג 'רד תורודל הכונח
10.1k 215 ח"נשת ירובת ףסוי 'פורפ הכונחב רנה תכרב

Adobe Acrobat Reader תנכות תועצמאב הספדה וא/ו הגוצת ךרוצל PDF יצבוק *


סופמקה בר תכשל תודהיה יעדמל  הטלוקפה

יעובש ףד

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב תודהיב דוסי  ידומילל הדיחיה

ןליא-רב תטיסרבינואב עדימו בושקתל זכרמה תווצ ידי-לע טנרטניאב רואל אצוי

ןליא-רב תטיסרבינואל תורומש תויוכזה לכ ©