ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

513 רפסמ

ג"סשת ,אובת-יכ תשרפ

םיישעמו םיינויע םיטביה - תוכרב

בילטוג םהרבא ר"ד


תודהיב דוסי ידומילל זכרמה
"רתכה" תולודג תוארקמ לעפמוםיכלוהה תירבה ימייקמ לע תולחה ונתשרפב תוכרבה ןיב
ךורב" :הכרבה הנשי ,ויתווצמ תא םירמושו 'ה יכרדב
הבר םירבד שרדמב .(ו:חכ) "ךתאצב התא ךורבו ךאבב התא
טקפסא ךותמו ימשג טקפסא ךותמ וז הכרב תראובמ (ה ,ז)
'ךאובב התא ךורב'" :רמאנ ימשגה טביהל רשאב .ינחור
איטמקרפב 'ךתאצב התא ךורבו' .ךלש (רחסמב=) איטמקרפב
:אכק 'הת) "'ךאובו ךתאצ רמשי 'ה' :השרפמ דיודו .ךלש
[1]:ןיקרימ רידהמה ריבסמו .(ח

'ךאובו ךתאצ רומשי 'ה' :רמוא 'וכו 'השרפמ דיודו'
םידקמש המ קיידמ ילואו .הרימשל םיקוקז רחסמ יקסע
;האיבל תמדוק האיציה תובר רחסמ יניינעבש ,האיבל האיצי
.התיבה ךכ רחא רזוחו ורחסמל אצוי

,רדסה תא ךפוה ונקוספ תא ושרפב ךלמה דיוד ,רמולכ
ןמ ותאצב הליחת הרימשל קוקז ותדובעל אצויה םדאה יכ
.ותיב לא ואובל דע ךכ רחא ןכו תיבה

םשלו ,ינחורה דצה ןמ םג םירבדה תא ריבסהל רשפא
ץינ'זוקמ ר"ומדאה ריעה רבכ .שרדמה ירבדב רתוי קדקדנ ךכ
דיוד לצא רדסה הרואכלש [2],ןייטשפוה רזעלא לארשי ברה
וליאו האיציל האיבה המדק הרותבש ,הרותב רשאמ ךופה
שי שוריפ המו ,האיב ךכ רחאו האיצי םדוק בתכ דיוד
?ןאכ

[3]:ץינ'זוקמ ר"ומדאה בישמ ךכ לע

אצויש המ לע הרומ האיציה יכ ,רבדב זמר שיש רשפאו
.תווצמו הרות לועל הסינכה לע האיבהו ,םיערה וילגרהמ
"בוט השעו" ךכ רחאו "ערמ רוס" אוה רדסה ללכ ךרדבו
'ךתאצ רמשי 'ה' :דוד רמא ןכלו ,(זכ:זל ;וט:דל 'הת)
האיבה תרכזנ הרותבש המ םג לבא .'ךאובו' ךכ רחאו ,םדוק
ליחתהל רשפאש םימעפ שי יכ ,ךכל הריתס הניא ,םדוק
.םיערה וישעמ לע טרחתהלו בושל ךכ רחא קרו ,"בוט השע"ב
,אמרג ןמזהש תאפמש ,םידחוימ םינמזב רקיעב אוה הז רבדו
םישעמב דימ ליחתהלו ,תחא תבב ומצעב תולעל םדאה לוכי
האמה ,דרפס ידנוריגמ) הנוי וניבר בתכש ומכו .םיבוט
רהרהי אלש ול בטומש םינמז שיש ,הבושתה דוסיב (ג"יה
וענומל ידכ ,וז איה רציה תצעש ינפמ ,השע רשא ויאטחב
ארקיהל הדעונש ונתשרפב ןכלו .ךלמה ךרד לע תולעלמ
ליחתמש ,וז ךרדל זמר הב שי ,הנשה שאר םדוק הרותב
.בוטה תיישעב דימ

יבויח בוט עפש העיפשמ ,םדאה דצמ הדמתהב בוטה תיישע
ןיבהל שי ךכ .הלילשה ןמ תוענמיהה דצל ,םלועה לעו וילע
לש ותשרד יפ לע י"שר שרפמש יפכ ,ונקוספבש הכרבה תא
תכסמב (ינשה רודב לארשי ץרא יארומא לודג) ןנחוי 'ר
התא ךורבו ךאובב התא ךורב'" :(א"ע ,זק) אעיצמ אבב
."םלועל ךתאיבכ אטח אלב םלועה ןמ ךתאיצי אהתש 'ךתאצב


ינחורו יזיפ ץמאמ םדאה ןמ םישרוד אטח אלב םייח
הנומא ךות ,ומצע םע םגו הביבסה םע תדמתמ תודדומתה לש
.ונקוספבש הכרבה תילכת יהוזו .םייחה יבלש לכב 'הב ןוחטיבו

ץראב הדגאה ימכח ילודגמ) היכרב 'ר ירבד ןכו
:(םש) הבר םירבד שרדמב (םיארומאל יעיברה רודב לארשי

תעש ןיעדוי ונא ןיא יכו "תומל תעו תדלל תע" ביתכ
תעש םדא ירשא אלא ?תמ םדאש איה תעו דלונ םדאש איה
ותתימ תעשב ףא ,יקנ ותדל תעשב המ .ותדל תעכ ותתימ
."ךתאצב התא ךורבו ךאבב התא ךורב" :יוה .יקנ

אוה ותדיל תעשב םדאש םשכש ,םידמל ונא ולא םירבדמ
םה ךכ .אטח אלל ויהי וייחש לדתשהל וילע ,אטחמ יקנ
ירחסמ-ימשגה רואיבכ םדאה לש ודי חלשמ ןיינעל םג םירבדה
םדאה לע הרשת הכרבהש אופא בושח .הבר םירבד שרדמבש
הכרבה םלוא .ותיבל בושל םהמ ותאצבו ויקסעל ואובב
דומיל - וייחב םדאה לש וקוסיע רקיע לע םג לוחל הרומא
םוגרת לש ןיינעמה ינשרדה ומוגרת ןבומ ךכיפל .הרותה
[4]:ונקוספל (לאיזוע ןב ןתנויל סחוימה) ימלשורי

םתא םיכורב =) ןוכשרדמ יתבל ןוכלעמב ןותא ןיכורב
ןוכיטקמרפל ןוכקפימב ןותא ןיכורבו םכיתושרדמ יתבל םכתסינכב
.(םכרחסמל םכתאצב םתא םיכורבו =)

רצוי םישרדמ ינשמו ,שרדה יפ לע קוספה תא שרפמ םגרתמה
השרדב שומיש השוע אוה אשירב :ונקוספל דחא שרדמ אוה
ךורב" :(ד אשרו תרודהמ) ונתשרפל אמוחנת שרדמב תאבומה
.תושרדמ יתבלו תויסנכ יתבל ךאובב יאנת לע ,ךאובב התא
אפיסב ."תושרדמ יתבמו תויסנכ יתבמ ךתאצב התא ךורבו
םירבד שרדממ ונרכזה רבכש השרדב שומיש םגרתמה השוע
.איטמקרפה ןיינעל הבר

תובלתשמ תוינחורהו תוימשגה יכ ,םידמל ונאצמנ
,השעמה ייחב אטח אלל םיינרות םייח בוליש .וזב וז בטיה
,שקבתמכ תלוזה תבהא םג הז ללכבו ,ךכמ עמתשמה לכ לע
תילכתב יוצמ ,םינושה םיקוסיעב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ
לע םייחל ךרדה תכרב איה וזה הכרבה .ונקוספבש הכרבה
"םיבצינ" ,האבה השרפב ונבר השמ הוותמש תרגסמה יפ
:(כ-טי:ל 'בד)

יתתנ תומהו םייחה ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתדיעה
.ךערזו התא היחת ןעמל םייחב תרחבו הללקהו הכרבה ךינפל
ךייח אוה יכ וב הקבדלו ולקב עמשל ךיהל-א 'ה תא הבהאל
םהרבאל ךיתבאל 'ה עבשנ רשא המדאה לע תבשל ךימי ךראו
.םהל תתל בקעילו קחציל

דיחי לכלו לארשי ללכל ךרד תייוותה הלא םירבדב שי
.תוחילסהו םימחרה ,הבושתה שדוח ,לולא שדוחב ,וכותב
תיישע רבכ ירה "ערמ רוס"ל "בוט השע" םימידקמ רשאכ
התא ךורב" הכרבה תמייקתמ ךכו ,ערל םוסחמ הווהמ בוטה
."ךתאצב התא ךורבו ךאובב


,אי ךרכ ,ןיקרימ הירא השמ ידיב שרופמ הבר שרדמ [1]
.114 'מע ,ח"משת ביבא-לת ,תיעיבר הרודהמ
שי .גכש 'מע ,ו"לשת ביבא-לת רזעלא תדובע ורפסב [2]
תועצמאב הרותב םיקוספה תנבהב תנייפואמ ותונשרפש ןייצל
ךוניח יכרד וניינעש לכשה רסומ דומיל ךות ,שרדהו טשפה
.הרותה יפ לע הגהנהו
.דכש-גכש 'מע ,םש [3]
,רבדמב ,ארקיו ,הרותה לע לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת [4]
,ה"משת םילשורי ,רימז יכדרמו רדיר דוד תרודהמ ,םירבד
.145 'מע תירבעל םוגרתבו ,293 'מע