ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

513 רפסמ

ג"סשת ,אובת-יכ תשרפ

[1]החכותה תושרפב הרותה תאירק

יבלט םייח ר"ד ברה


דומלתל הקלחמהרסומ ךרדב ונבר השמ רמאש תוללקה ןה החכותה תושרפ
הרותב םיימעפ ונשנ הלא תוללק .לארשי ינבל הרהזאו
"אובת יכ" תשרפבו (ומ-די:וכ 'קיו) "יתקחב" תשרפב -
ןיקיספמ ןיא" :רמאנ (ו ,ג הליגמ) הנשמב .(טס-וט:חכ 'בד)
םיקלחמ ןיא רמולכ ,"ןלוכ תא ארוק דחא אלא תוללקב
לכ תא ארוק הלועה אלא םיאורק ינשל החכותה יקוספ תא
:(ב"ע ,אל הליגמ) ילבבב ובתכנ ךכל םימעט ינש .השרפה
ילשמ) ארק רמאד :יסא יבר רמא אדמג רב אייח בר רמא"
יפל :רמא שיקל שיר .'סאמת לא ינב 'ה רסומ' (אי:ג
."תונערופה לע הכרב םירמוא ןיאש

וליאכ רבדה הארנ החכותה עצמאב קיספמ םא :ןושאר םעט
.התורקל ול השק ןכלו ,החכותב סאומ

האירקה ינפל ךרבמ אוהש אצמנ ,החכותב קיספי םא :ינש םעט
.תונערופ לע הכרב םירמוא ןיאו ,תונערופ לע הירחאלו
ינפל םיקוספ רפסמ ותאירק תא ליחתיו הלעי דחא םדא ןכל
.הירחאל םיקוספ רפסמ התוא םייסיו החכותה

,תונערופ לע םיכרבמ אל עודמ קמנמ ילבבה ןיא
:רמאנ (ב"ע דע ,ז"ה ג"פ הליגמ) ימלשוריה דומלתב ךא
םיללקתמ ינב והיש ןידב וניא ה"בקה רמא :יול יבר רמא"
."הרצב יכנא ומע" :(וט:אצ 'הת) רמאנ ירהש ,"ךרבתמ ינאו
תוחכותב רבודמ הז לכ ,(םש ילבבב) ייבא תעדל ,םנמא
,לארשי לכל תונווכמו םיבר ןושלב תורומאש ארקיו רפסבש
.רתוי תושקו תורומח ןה ןכלו ,ןרמא הרובגה יפמ השמו
השמו דיחי ןושלב תורומאש ,םירבד רפסבש וללה ,לבא
רחאו ,ןתאירקב קיספהל ארוקה לוכי ,ןרמא ומצע יפמ
.האירקב ךישמי הרותל הלעש

ינש [2],קי'צייבולוס יולה בוד ףסוי יבר תעדל
תוחכותה ןיבל םינהכ תרותב תוחכותה ןיב ולא םיקוליח
.תוללקב ןיקיספמ ןיאש םימעטה ינש דגנכ םה ,הרות הנשמב
:ייבא רמוא ,"סאמת לא ינב 'ה רסומ" ,ןושארה םעטה דגנכ
ללכב םניאו ,םרמא ומצע יפמ השמ ירה הרות הנשמ לכד
הכרב םירמוא ןיאש ,ינשה םעטה דגנכ ."ה רסומ" קוספה
ורמאנ הרות הנשמ לש תוחכותהש ייבא רמוא ,תונערופה לע
.ךכ לכ תורומח ןניא ךכיפלו ,דיחי ןושלב

תשרפבש תוחכותה תא האורה ,וז הסיפת יכ הארנ
,"יתקחב" תשרפבש תוחכותה ןמ רתוי תולקכ "אובת יכ"
ןיב קליח אל ימלשוריה .ימלשוריה לע תלבוקמ התייה אל
ילוא ,םינהכ תרותבש תוללקה ןיבל הרות הנשמבש תוללקה
הז"ש ,אוה תוללקב ןיקיספמ ןיאש םעטה ותעדלש םושמ
םתוחו בוט רבדב חתופ אהיש ךירצ הרותב תורקל דמוע אוהש
.בוט רבד ןניא םלועל תוללקו ,"בוט רבדב

הכלהה הקספנ ימלשוריל ילבבה ןיבש וז תקולחמב
ןלוכ תא םיארוקו ,קיספהל ןיא םינהכ תרותבש תוללקבש
תוללקב וליאו ,ןהירחאו ןהינפל "בוט רבד" תפסוהב דחאכ
בתכ רבכש אלא ,ילבבה תעדכ ,קיספהל רתומ הרות הנשמבש
ארוק דחא אלא ,ןהב קוספל אלש םעה וגהנ רבכו" :ם"במרה
.ימלשוריה ירבדב ודוסיש גהנמ [3],"ןתוא

היפל ,הנוש השיג וניצמ םינושארה לצא םלואו
ורמאנש םושמ אקווד רתוי תורומח הרות הנשמבש תוללקה
ןילעמש ימ לע לוכיבכ "םויא" םושמ ןהב שיו ,דיחי ןושלב
םינצינ םיאצומ ונא וז הפוקתב .וז השרפב הרותל ותוא
,תוללקה תשרפב הרותה תאירקל היילע ינפמ ששח לש םינושאר
.ויתפשב הרמוא ארוקהש הערה הרותל הלועב קבדת ו"ח ןפ
- 1365 זנכשא ימכח לודג) ל"ירהמה לש ותוסחייתה לע
:ןלהלד רואיתהמ םידמל ונא ,החכותה תוישרפל (1427
[4]

.'הצריש ימ דומעי' צ"ש ארק יתוקוחב רדסבד תוחכותב
,תוישרפה ראש לככ דחוימ דחא ארקל ל"גס י"רהמ וב רעגו
והניאד םושמ הצריש ימ ןירוק הרות הנשמבד ,תוחכותל אקוד
םינתמ ויהש אצנגמב גהנמ היהו . ...דיחי ןושלב ורמאנ
אצמי אל םאש ותוא ןירכוששכ (תסנכה תיב=) ה"ב שמש םע
רחאמד ,ןהב ארקי אוה זאש תוחכותה לא ארקל דמוע םוש
.כ"כ דיפקהל ןיא ךכל רכשומ אוהש

הלועל אורקל שי םינהכ תרותבש החכותב ,ל"ירהמה תעדל
הרות הנשמבש החכותב וליאו ,תוישרפה ראשל םיארוקש םשכ
וארקיש ימ תולעל ברסי אמש ,"הצריש ימ דומעי" :רמאי
הנשמב החכותהש וירבדמ אצוי .הלקת ידיל אוביו ,ומשב
םושמ ילוא ,םינהכ תרותב החכותהמ רתוי הרומח הרות
תולעלמ םיענמנה שי ךכיפלו ,דיחי ןושלב תרמאנ איהש
רוביצה חילש ןווכי אמש ששחמ החכותה תיישרפב הרותל
עבקנ ןכל .ללוקמ הרותל הלועה אצמנו ,הלועל ותאירקב
היהי אל םא תוחכותה תא ארקיש הז היהי תסנכה תיב שמשש
דיפקהל םוקמ ןיא הזכ ןפואבו ,וז האירקל הלעיש ימ
.ךכ לכ

"בדנתה"ש יממ החונ התייה אל ל"ירהמה לש ותעד
יתיארו" :(םש) רפוסמ וילע .החכותה יקוספל הרותל תולעל
הנשמבד תוחכות ןתואב ארקל דחא ןויבאו ינע הלעד תחא םעפ
ה"ועב רבכ אלה ,ךרעצלו ךל המ ל"גס י"רהמ ל"או ,הרות
."הלעש וילע סעכו ,תוחכותה ךב ועגנ (םיברה ךיתונוועב=)


קחצי 'ר לש וימיב רבכ תלבוקמ התייה וז תרוסמ
:ונושל הזו ,"עורז רוא"ה לעב ,הניומ

רמא ל"צז דיסחה הדוהי וניבר ברה ירומ לודגה דיסחהו
ןירוקשכ כ"לאש רובצל בוהא תויהל רובצ חילש ךירצש יל
םדא םאש יל רמאו ,ובהוא וניאש ימל איה הנכס החכות
רהזי החכותב ותוא ארקי םאש ,ובהוא וניא ןזחהש עדוי
[5].דומעי םא לשכי יכ דומעי לא

תולעלמ ענמנ רוביצה יכ םיאצומ ונא םינורחאה תפוקתב םג
השקכ ונתשרפבש החכותה תא הארו ,החכותה תוישרפב הרותל
.'יתקחב' תשרפבש החכותה תיישרפמ רתוי הרומחו

ברקב שרשומ הכו לודג הכ היה וז היילעמ ששחה
תועש םיניתממ ויהש םימעפל הרקש דע ,תומיוסמ תוליהק
.הזבתמו חותפ הרותה רפס אצמנו ,הרותל הלעיש ימ אצמנש דע
ילודגמ ,לאלצב יברב םייח 'ר ,גארפמ ל"רהמה לש ויחא
םימיוסמ םימכח יכ רפסמ ,הרשע ששה האמב זנכשא ינבר
העפות לע [6].הזה רבדב תומיוסמ תוליהק לש ןנברוח ולת
:בתוכ אוה וז

...החכותה תשרפב הרות רפסה ינפל תולעל ענמל םלועה ןיגהונו
ןושלב הרמאנש יפל ,ענמל רתוי שי הרות הנשמ תחכותו
יפלכ םולשו סח םיעיגמ םירבדה ולאכ ,חכונ ןושלבו דיחי
םינהכ תרות תחכותב ןכ ןיאש המ ,הרותל הלעש דיחיה
.םיבר ןושלב הרמאנש

םיכרד יתש דוע ונאצמ ,הרותל תולעלמ תוענמיהה דבלמ
:החכותב אורקל אל ידכ ןהב וגהנש

תאירק רחאל דע תסנכה תיבמ תאצל ףידעהש ימ היה .א
,גארפ ק"קד ןשרד ,אריפש הילא 'ר רפסמ ךכ .החכותה
[7]ןואגה ינקזמ תחא םעפ יתיארו" :הרשע עבשה האמב
[8]."החכותה וארקש רחא דע תסנכה תיבל ץוח ךלהש הכרבל ונורכז

הרותב ללכ וארק אלש תומוקמ ויה הרשע עשתה האמב .ב
:ןידארמ ןהכה ריאמ לארשי 'ר ךכ לע דיעמו ,החכותה תותבשב
תומוקמ שיש ןומהה ןיב הז ןינעב הירורעש יתיאר הנהו"
ןיא "אובת יכ"ו "יתקחב" רדסל םעיגהבש םיבושיה ןמ
[9]."ןישוע תוער המכו ,וז תבשב הרותב ןיארוק

הלועה ךא ,הרותב ןהב וארק םנמאש תוליהק ויה
[10].הירחאל אלו הינפל אל ,האירקה לע ךריב אל תוחכותל
ודגנתה [11],םידחא תומוקמב םויה דע םייקש ,הז גהנמל
ןיא" [12],"תועט" :םינוש םייוטיבב ודגנ ושמתשהו םיבר
.דועו [13],"ללכ דוסי ול

תוחכותה ושפתנ [14]םידיסח תורצח המכב ,םנמאו
הסיפת יכ הארנ .תולודג תוכרב ןבוחב תונמוטה תוללקכ
,תוכרב ןה תוחכותה לכ יכ רובסה [15]רהוזהמ הדמלנ וז
והילאש םש רמאנ .תוללקכ תוארנ ןיע תיארמלש ףא לע
:(םוגרתב) ןועמש יברל רמא

.ךדובכב הצור ה"בקהש ךקלח ירשא !ךתנשמ ררועתה !םוק
.תוללקה ולאב םיבותכ לארשי לש תומחנהו תוחטבהה לכ
והכיהו ולליקש יפ -לע -ףא ונב תא בהאש ךלמ ,הארו אצ
וירבד ,לליקש יפ-לע-ףא ה"בקה ךכ .וילע ויעמ תבהא -
תולודג תובוט ןה ךא ,תוללק תוארנ ןה יולגב .הבהאב םה
.הבהאב ורמאנ תוללקה ולאש םושמ


יגהנמ תולשלתשה' :ירמאמב הז ןיינעב הבחרה האר [1]
'מע ,(ג"סשת) 2 אתשינכ ,'החכותה תושרפב הרותה תאירק
.הס-אל
שורד ,ח"כשת םילשורי ,ןושאר קלח ,יולה תיב ת"וש [2]
.ב"ע ,ח ףד ,ז
,ביעוש ןבא י"ר תושרד ;ז ,גי הלפת תוכלה ,ם"במר [3]
תוחרא ;אפת 'מע ,ב"נשת םילשורי ,רגצמ 'ז תרודהמ ,ב
ףיעס בנ ףד ,ת"ס תאירק 'לה ,ז"טשת םילשורי ,םייח
.ו ,חכת ע"ושו רוט ;י
םילשורי ,רציפש תרודהמ ,םיגהנמ - ל"ירהמ רפס [4]
.הנת-דנת 'מע ,ו רובד ,ט"משת
לע .דיק 'יס ת"וש ,ב"כרת רימאטיז ,א ,עורז רוא [5]
ץ"של אנוש אוהש ימו" :(טי ,גנ ח"וא) א"מרה קספ הז יפ
תסנכה ובתכ רבכ ךא ."החכותה ארוקשכ ת"סל הלעי אל
'מע גנ 'יס י"ב תהגה ,ו"כשת םילשורי ,ח"וא) הלודגה
'דהמ) םירפא ירעשו (גל ,ק"ס ,םש ח"וא) א"רגה ,(ל
רתויד (ב 'יעס ג רעש ,ן"שת םילשורי ,ןייטשדלוג-רנייטש
םגו הרותה דובכ תא הזבמ הז ידי לע יכ ,הלעיש בוט
.(ח :ה 'הק) "ער רבד עדי אל הוצמ רמוש" םושמ
.הס 'מע ,ו"נשת םילשורי ,םייחה רפס [6]
.גארפ ד"בא ,אריפש ןועמש 'ר [7]
.ולקת 'מע חכת ח"וא ,ט"נשת םילשורי ,הבר הילא [8]

.'םהינפלש םיקוספב' ה"ד חכת ח"וא ע"ושל הכלה רואיב [9]

,ח"כשת םילשורי ,המלש ךל ףלאה ת"וש ,רגולק ש"רהמ [10]
.גס 'יס ח"וא ,ב"צרת-א"צרת ,יירוגליב צ"ד
.דועו ץינ'זיו תודיסח ומכ [11]
'יס ,ב ח"וא ,ד"כשת קרוי וינ ,השמ תורגא ת"וש [12]
.הל
'יס ח"וא ,ג"נשת םילשורי ,ז ,רמוא עיבי ת"וש [13]
.טי
,ז"ישת םילשורי ,לאומשמ םש ,באשטכאסמ לאומש יבר [14]
ביבא- לת זונגה רוא ,רבוב 'מ ;זסש-וסש 'מע ארקיו
.71 'מע ,ז"שת
'מע אבת יכ 'פ ,ה"נשת םילשורי ,טי ,שדח רהז [15]
.י ,ט ק"ס ג