ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

235 רפסמ

ח"נשת ,רמועב ג"לו רומא תשרפ

רואה תא עומשל רמועב ג"ל

יתרפא יטומ

תותד יניינעל דרשמה"רהוזה" רפסלו ן"חה תרותל תוקקזיההו הלבקה תורפס תדימל
דחוימב ,תנבומ יד ,וז העיתר .ונתאמ םיבוטו םיבר העיתרמ
,םייח ונא םהבש הרבחהו רודה לש דחוימה ןויפאה עקר לע
,יטננימודה אוה םישוחה תשמחב ספתנה יעדמהו ילאנויצרה ביכרמהש
.הלאש ןמיסב קסועה תא דימעמ רחא דממב קוסיע לכו

,הרואכל ,םיקידצמה םיפסונ םינועיט םנשי ,וז החנהל רבעמ
,םהבש םיירקיעה תא גיצא ןלהל .הלבקה דומילמ תוענמיהה תא
,הלבקה דומיל תא קידצמה ידגנה ןועיטה תא שיגדא םלומו
.ונרודב אקווד

יתכלה בויח ללכב שי םאה ?ןיינמ הלבק :אוה ןושארה ןועיטה
?דוסה תרות תא דומלל

'מע) "ברענ רוא" ורפסב (ק"מרה) ל"צז וריבודרוק השמ יבר
ותנבהב ם"במרה ירבד דוסי לע הז בויח ססבמ (ךליאו זי
:ןלהלדכ ,"ךיהול-א 'ה יכנא" רבידב בויחהו יוויצה תא


ריכמ םדאה תויה ,איה הרותה וילע התוצש םירבדה ןמ דחא
'"וגו ךיהל-א 'ה יכנא" 'אנש ומכ ,ותגשה יפכ וארוב תא
:ורפס שארב ם"במרה שריפ וז הוצמ שוריפב הנהו .(ב כ 'מש)
,ןושאר יוצמ םש שיש עדיל תומכחה דומעו תודוסיה דוסי"
תנוכ תויה קפס ןיאו ...ל"כע "םיאצמנה לכ איצממ אוהו
...ונממ םיאצמנה רדס גישהל אוה וזה הוצמה ללכב יכ ,ברה
אוהו ,ןושאר יוצמ םש שיש עדיל :רצקה ונושלב ללכ ןכו
םג עדיל ךירצ וז הוצמ ללכב יכ הצרי .םיאצמנה לכ איצממ
.םיאצמנה תאצמה רדס ןכ

יפכ תוהל-אה תגשהו שממ העידי איה הווצמהש ,ןעוט ק"מרה
תלימ שרפנ דציכ ,ןכ אל םאש ,יביטקייבוסה ילכשה חוכה
יכנא" לש יוויצהמ עבונ בויחהו ,ם"במרה ירבדב "עדיל"
תעדל .ךכ לכ קיחרהל ךרוצ ןיאש רבתסמ ךא ."ךיהול-א 'ה
בויחה ,"םייח ץע" ורפסל ותמדקהב ,ל"צז לטיו םייח וניבר
:ןלהלדכ ,הרותה דומיל תווצמ םצעמ עבונ
,םטשפכ םתויהב היתווצמבו הינידב ,הירופיסב ,הרותה יטשפב
,הברדא .ךרבתי םארוב תא עדיל העידיו רכיה םוש םהב ןיא
תווצמ בור טעמכו ...םתלבוס תעדה ןיאש םיקוחו תווצמ שי
ןכיה ןכ םאו ,םלבוס לכשה ןיא םהיניד יטרפ טרפבו הרותה
.התלודגו היפיו הרותה רדה אוה
םייח וניבר רמוא (אי המדקה "םילוגלגה רעש") רחא םוקמבו
שיו ,םלוכ דגנכ הרות דומלת" :תשרופמו הרורב הרוצב לטיו
ךירצו ,דוס שרד ,זמר ,טשפ :ס"דרפ םנמיסש םישוריפ 'ד הב
,ותגשה יפכ םתעבראמ תחא רסח םאו ...םלכב קוסעלו חורטל
."הז לע לגלגתי

"רהוזה" לש תדחוימה הסיפתה לע םיססובמ ולא םירבדש ןכתיי
הרותב האור (בנק ךתולעהב) רהוזה .היקלח לע הרותה תא
הייארב סחייתהלו תוארל ןתינש םדאל לשמנכ ,םידבר רפסמ
הייארבו ,ופוגל רתוי הקימעמ הייארב ,דבלב וידגבל תיחטש
:הרותב לשמנהו .ותמשנל - ויתונוכתלו ויפואל - רתוי הקימעמ
דצל - "דגבל" קר איה תוסחייתהה תיחטשו תינוציח הייארב
"ףוגל" איה תוסחייתהה ,רתוי הקימעמ הייארב .ירופיסה
תוסחייתהה רתויב הקומע הייארבו .םייוויצלו תווצמל -
ילרגטניא קלח אוה "דוסה" דומילש ךכ ,דוסל - "המשנל" איה
.ובויח לדוג ףאו ובויח רוקמ םג ןאכמו ,הרותה דומיל ללכמ

!הלבק ,תוריהז :אוה ינשה ןועיטה

אלפומב'" :רתיה ןיב ורמאו הלבק דומילמ ששחה תא ושיגדה ל"זח
הגיגח) "תורתסנב קסע ךל ןיא
…(אריס ןב) 'שורדת לא ךממ
.(א"ע גי

רפסל ותמדקהב) ל"צז שאטלד קחצי יבר ןעוט ,וז הנעט דגנכ
:(ד-א 'מע "רהוזה"

רחאמ יכ .רמאמב הריתס ןיאש ,ךעידוא אישוקה תאז ריתהלו
עדונה ךרבתי ארובה תתימא תעידיב הריקחה םה הרותה תודוסש
,םלועה שודחב ודובכמ ריאהש המב ליכשהלו ויתולועפ דצמ
,הנוילעה הריפסב קסע ונל ןיאש אלא ,תוריפס רשעב ןויעה אוהו
ןיא ארקנה ,תולעה תלע אוהו ,הזמ הלעמלש המבו ןוילע רתכ
...ונממ הלגנש המב ...תוריפס ראשב ןויעה לבא ...ףוס
.הלכשההו תוננובתהה תעוצר הרתוה הזבש ...וננבלו ונל

,ויתוגהנהב לבא ,רוקחת לא - ארובה תוהמב "ךממ אלפומב" ,רומאל
(תוריפס) עפש תורוניצו םיכאלמ תועצמאב םלועל ותעפשה ירדסב
.ןיבהלו דומלל הבוח שי וליפאו ,רוסיא לכ ןיא

לע הכלהל קספנ רבכ !ףוסב קר הלבק :אוה ישילשה ןועיטה
ד"וי א"מר ;בי ןמיס ,י ללכ םדא ייח) ל"זח ירבד דוסי
וסרכ אלימ ןכ םא אלא ,הלבק דומלל םדאל ןיאש ,(ד ו"מר
...ןייו רשב וסרכ אלמש" :(םש) א"מרה ירבדכו ,םיקסופו ארמגב
,תמאה ימכח ובתכ ,ךכל ףסונ ."תווצמה ינידו רתיהו רוסיא
םיעברא ןב" רמאנש ומכ ,םיעברא ןב אהיש ינפל הלבק דומלל אל
.(אכ ה תובא) "הניבל

רבכ תישאר .תוריבס תובושת שי ולא םינועיטל םג ,ןכבו
ץעל" ותמדקהב) שודקה י"ראה םשב לטיו םייח וניבר בתכ
הארנכו - ן"במרה תפוקת רחאל ובתכנש הלבקה ירפסש ,("םייח
םיעברא ליג ינפל הלבקב קוסיעה רוסיאל רוקמה יוצמ םהב
,םייח ץע :םירפסל טרפ) םהילע ךומסלו םהמ דומלל ןיא -
ימכח לודג ,ל"זיראה הברדאו ,(םירעש הנומש ,םירעש אובמ
;הלבקב קוסיעל הבצקו ןמז ןתנ אלו וז הלבגה בתכ אל ,תמאה
"םיקסופו ס"שב וסרכ אלמל" שיש ןועיטל סחייתהב ,תינש
א"ירהמ לש ותבושת ןלהל תאבומ ,הלבקה םלועל סנכיהל כ"חאו
היעשי 'רל "ארק רמוא לוק" סרטנוקב רכזומ) ל"צז בושטידיזמ
:(ל"צז תילגרמ גילז

:ויתונש םדא שלשי םלועל :(א"ע ל ןישודיק) ל"זח ורמא אלה
ארמגב םש השקהו ."דומלתב שילש ,הנשמב שילש ,ארקמב שילש
,ימויל שרפל ול הארנ ןכלו ..."?ייח המכ שיניא עדי יכו"
,הלבקה דומילב םיגהונ ונחנא ןכו .שלשי ומצע םויו םוי לכבש
כ"חאו ,םיקסופו ס"שב ונסרכ םיאלממ ונא םויו םוי לכבש
ס"שב וסרכ םדא אלמיש דע ןיתמהל יכ .הלבקב םיקסוע ונא
םוי לכב - הנווכהד ךחרכ לעו ?ייח המכ עדוי ימ ,םיקסופו
.(ט ןיטיג) תופסותה שוריפכ תוטרפב

יסחי ןפואב ,םוי ותואב "םיקסופו ס"שב וסרכ אלמי" ,רמולכ
תרדגהש ןוויכ ,תעדה לע לבקתמ ד"נעל רבדהו .טלחומ אלו
איהש ירה ,ןכ םא םגו ;תומיכל תנתינ יתלב "וסרכ אלמי"
,הרותהמ דבכנ הכ קלחש ןכתיי אל .הלוגס ידיחי לש םתלחנ
טי י"בשרד אתליכמ) "לוטיו אובי הצורה לכ" רמאנ הילעש
.םעה לכל אלו םידדובל קר היהי ,(ב

םיניינעב תקסוע הלבקה !םינואגל קר הלבק :יעיברה ןועיטה
קוסעל ןויסינ לכו ,עצוממה םדאה לש ולכשו ותעדל רבעמ
.תועיטנב ץוציקו תויועטל קר איבהל לוכי הב

ףשחנש ימ לכ ןכש ,תורובמ עבונ הזה ןועיטה לש ןושארה וקלח
תנמ תמרו תילאוטקלטניא הניחבמש ,עדוי הלבקה תרותל טעמ
,ךפהל .תונואגב ךרוצ לכ ןיא םירבדה תנבהל תשרדנה לכשמה
ךירצמו ,רתוי הברה השק ,לופלפה ךרדב דחוימבו ,ארמגה דומיל
.םיהובג חותינו זוכיר תלוכי

עבצאב הרומ) א"דיחה בתכ רבכ תיעטומ הנבה לש ןוכיסה יבגלו
םגשב ,דומיל לכ לע םמורמ רהוזה רפס דומיל" :(דמ ןמיס
וירבד הארנכו ."ותאירקב העטיש ףאו ,רמאק יאמ עדי אל
םוגרתב) ןלהל םימגרותמה (הפ ג) רהוזה ירבד לע םיססובמ
,והדמליש ימ אצמ אלו ,הרות דומלל ונוצרש ימ" :(ישפח
םגמגמ לבא ,הרותה תבהא ךותמ הרותה תא דמול תאז לכבו
התואב חמש ה"בקהו ,הלוע הלימו הלימ לכ .העידי רסוחמ הב
ק"מרל "ברענ רואב" הארו) "לחנ יברע םיארקנ םהו ...הלימ
.(םירבדל בחרנ רואיב די 'מע

וניתובא תובאו וניתובא !?ונרודב הלבק :ישימחה ןועיטה
רקיעב ססובמה ימשג רודב ונא ימו ,הלבקה דומיל אלל ויח
!?הרותה לש קומעהו ינחורה דממל סנכינש ,תירמוח תויגשיה לע

תורפסבו "רהוז"ב םיבר םירמאמ .תנתונה איה אקוודש רבתסמ
רתוי קקזיהל שי אחישמד אתבקעב אקווד יכ ,םישיגדמ הלבקה
עודיה .לארשי תלואג תא זרזי הז" דומיל קרו ,הלבקה דומילל
,"רהוזה ינוקת"ב אבומ) י"בשרל איבנה והילא ירבד אוה םהבש
יאהמ ןוסנרפתי אתתל אשנ ינב המכו" :ומויסב ישיש ןוקית
,אימוי ףוסב הארתב ארדב אתתל ילגתי דכ ,ךליד ארוביח
רבסהבו םוגרתבו ."(י הכ 'קיו) 'ץראב רורד םתארקו' היניגבו
רשאכ ,רהוזה רפס ,ךרוביחמ וסנרפתי םדא ינב המכ :ישפוח
רורד םתארקו" ותוכזבו ,םימיה ףוסב ןורחאה רודב הלגתי
.ץראב ותוכזב םייקתי ,הלואגה אוהש ,"רורדה" ."ץראב

רבעשל ישארה הבר ירבדב תוארל ןתינ וז השיגל בחרנ רבסה
תוחתפמ" ורפסל ותמדקהב) ל"צז יולה דוד םייח ברה ,א"ת לש
:("ויתונויערו רהוזה

...םחומ תא קיסעהל וא םסנרפל ןורחא רודל וקיפסי אל שרדהו טשפה תובשחמש הארנכ
םיקחש ףאו ,רתויב תוהובג תוגספל תיעדמה ותלכשה תמרב הלעי רשא ,הז ןורחא רוד
...ינחורה ולקשמ יוויש תא דבאלו ררחתסהל יושע הז רוד אקוד ,ותמכח ברב עיקרי
.ויתובשחמ תא וסנרפיו הרות יזר ואובי ,םיקיפסמ םניא היתווצמו הרות יטשפש רודב
"הצילח" וא "םובי" תוצמ סופתל לוכי וניא ,לוכיבכ "לודגה" ולכשש אוה בשוח םא
םיקוחר תומלוע םג ,םיירותסמ תומלוע וינפב חתפתו דוסה תרות אובת ,םטושפכ
ךותב םייובחה םיימינפ תומלוע םגו ...םספתל םלועמ לכוי אל יח םדאש ,םימותסו
זאו ,םיתמה תא םג םייחה תא םג םברקב םיללוכה םימוצע שפנ תוחכ ,ולש ושפנ
.הלא םינינע ןיבי

ה"יארה ,ונברו ונרומ ירבד םירהבתמ ולא םירבד דוסי לע
:רמואה (אמק 'מע ,א קלח ,שדוקה תורוא) ל"צז קוק
תא קיסעהלו תובבלה תא רהטל ןורחאה רודב םיזרה יוליג
ןורחאה רודב השענ הרות יזרב ןרוקמש תולצאנ תובשחמב תוחומה
תא האיבהש המצעב ,תאז הדירי .תודהיה םויקל רומג חרכה
.הילעה איה איה ,הז בגשנ יעצמאב תושמתשהה חרכה
תורודמ תופסונ הנש ידימ יכ המוד .רמועב ג"ל ןיינעל רוזחנ
םיבר .תורודמה לא םיכשמנה תשקה ינוג לכמ םיגגוח םיפסונו
תלואגל תודע ,רואה לא ךשמנה לגעמל הנש ידימ םיפרטצמ םעב
.וניניעל הווהתמה לארשי