ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

195 רפסמ

ז"נשת ,יעסמ-תוטמ תושרפ

טלקמה ירע םעט לע

רשי ןב םחנמ

ך"נתל הקלחמה


יוביר דיעמ ,תיארקמה הבשחמב אוה ינורקע ,טלקמה ירע אשונש
רצקה רוכזאה :םהו ,הרותב םימעפ עברא :ך"נתב ויתויורקיה
תעיבק ;דל-ט ,הל רבדמב ונתשרפב ךכ רחא ;גי ,אכ תומשב
יוויצו ;גמ-אמ ,ד םירבד ,השמ ידיב ןדריה רבעבש טלקמה ירע
:ך"נב .גי - א ,טי םירבדב ,ןענכ ץראב דיתעב ןתעיבק לע
תורכזומ םייולה ירע ןויצ בגא .כ עשוהיב רפוסמ רבדה םויק
(ול ;בל ;זכ ;אכ ;גי) אכ עשוהיב ,ןהיניבש טלקמה ירע
איה ונתרדסבש טלקמה ירע תשרפ .([1] בנ ;במ) א"הדב ןכו
םיינורקע םידגיה תבורמ םג :רמול ןתינו ,ןלוכבש הכוראה
.ןלוכמ

ינפמ הגגשב גרוה לע תוניגמכ טלקמה ירע תא ןייפאל לבוקמ
ןושארה בלשה יבגל קר ןוכנ הז רבד .גורהה יבורק תמקנ
ירחא .ונקרפב בי דע ט םיקוספב טרופמה ,טלקמל הסינ לש
הרימש יווילב רזחומ אוה ,גרוהה ןוחטיב חטבוהשמ ,הז בלש
[2].דכ דע זט םיקוספב םיטרופמ ויללכש ,טפשמ םשל ,וריע לא
הגגשבש חכוי םא ;חצורה תמוי ,גרה ןודזבש וב ררבוי םא
,ךשוממה ,ינשה בלשה הז .טלקמה ריע לא גרוהה רזחומ ,גרה
[3].(חכ) "לודגה ןהכה תומ דע" טלקמה ריעב ותוהש לש

ןעמל וניא (ל"זח ןושלב) "תולג" לש הז ינש בלשש רורב
תונעט שי ןיידע םא .גרה הגגשבש חכוהשמ ,גרוהה ןוחטיב
,שפנ רפוכב הנבשוית ןהש ריבס ,גורהה תחפשמל תועיבתו
וחקת אלו" :(בל) השרפה ףוס תארקלש רוסיאה דיעמש יפכ
ץראב תבשל בושל (ידכ) וטלקמ ריע לא סונל (םוקמב) רפוכ
תבוח תא םייסמה ,לודגה ןהכה תומ :דועו ."ןהכה תומ דע
[4] ?םדה תמקנ לש התנכס תא לטבמ דציכ ,טלקמ ריעב תולגה
הגגשב גרוהה רורחישל תונוש תוביס העיצה תידוהיה תונשרפה
רבדמב ירפס י"פע) י"שר ןוגכ ;לודגה ןהכה תומב ,ותיבל
םעה תא אמטמ הז ,םהינש ןיב דוגינה ךותמ :(220 'מע ,סק
י"פע) ינשה ורואיבב ;ושגפייש רשפאל ןיא ,םרהטמ הזו ץראהו
הלקתש ,יוארכ ללפתה אל לודגה ןהכה :(א"ע אי תוכמ ילבב
:ינוקזח המודבו ,ם"בשר [5];ותוריש תפוקתב עראת אל תאזכ
םתויהב ,שדח לודג ןהכ תונמתהבו ,לודגה ןהכה תומב הנינח
החגשהה :ונרופס ;םייולה ירע ןיב ןהש טלקמה ירע לע םינוממ
[6] .םיגגושה שנוע תרמוח םע ןהכה תומ תא תמאתמ הנוילעה

לא ועיבצהב ,ארזע-ןבא א"ר ןווכמ השרפה טשפ לאש הארנ
םינורחאה היקוספב רמאנ ךכ אלה .לודגה ןהכה לש הרפכה דיקפת
ופינחת אלו" :ינורקעה הדצב םיקסועה ,(דל-ל) השרפה לש
ץראלו ,ץראה תא ףינחי אוה םדה יכ ,הב םתא רשא ץראה תא
.(גל) "וכפוש םדב םא יכ ,הב ךפוש רשא םדל ,רפוכי אל
םרגש האמוטלש ,דיזמב חצור יפלכ רקיעב ןווכמ הז קוספ
אלו ;חצורה תגירהב אלא הרפכו ןוקית ןיא וצראל םגו ומעל
ינבל םייוויצה ;ורבחל םדא ןיב איהש ,המקנ תוואת ךותמ
םלצב יכ" :ארובב העיגפכ םדא ייחב העיגפה תא ועבק רבכ חנ
םג שגדומ ץראה אומיט .(ו ,ט 'רב) "םדאה תא השע םיהל-א
תא םתוחה קוספה ןווכמ ויפלכ ילואש ,הגגשב גרוה ןיינעל
ינא רשא ,הב םיבשוי םתא רשא ץראה תא ואמטת אלו" :השרפה
ונאצמנ .(דל) "לארשי ינב ךותב ןכוש 'ה ינא ,הכותב ןכוש
ףינחמ םגו ,השודקה ץראה תא אמטמ ךפשנש יקנ םד :םידמל
[7].היתוריפ תתל הלוכי הניאש דע התוא םהזמ רמולכ ,התוא
,התישארב הרותה ותעבק רבכ ,תינחור היגולוקא ןיעמ לש הז ללכ
לבה תא חצרש ןיקל רמוא 'ה :תושונאב ןושארה חצרה הרקשכ
המדאה תא דבעת יכ ...המדאה ןמ ילא םיקעוצךיחא ימד לוק"
.(בי ,י ,ד 'רב) "ץראב היהת דנו ענ ,ךל החוכ תת ףסות אל
,חצרל םידקת זא היה אל רשאב ,הגגשב חצור ןיעמ היה ןיק
האירבה תליחתב רמאנש המ [8].םיגרוה דציכ עודי היה אל
דע ,גרוהה תא ללקת איה התאמוט ךותמש ,המדאה ינפ לכ לע
הדחוישמ ,לארשי ץרא תמדא לע לוחי הז לכ ,הנממ תולגל ץלאייש
דיזמב חצור :ונתשרפ הווצמ ןכל .ארובה תא דובעיש םעל
,ריע לא ותזוחאמ הלגיהגגשב גרוה .הדימ דגנכ הדימ גרהיי
[9].המדא תכרבו המדא תדובע הב ןיאש

רפכמ אוה שדוקה תדובעב .לודגה ןהכה דיקפת בלתשמ ןאכ
הדובעב .םירופיכה םוי תדובעב דחוימב ;לארשי תונווע לע
וילע ריעשה אשנו",הרבדמה לזאזעל ריעשה לש וחוליש ,תאז
תא שיחממ ,(בכ ,זט 'קיו) "הרזג ץרא לא םתונווע לכ תא
,רבדמה תממש לא תדבועמהו תבשוימה המדאה ןמ םיאטחה קוליס
םד תמשאמ ץראה םג רהוטת ,םעל רפוכו חלסנש ירחא :רומאל
.הב ךפשנ הגגשבש יקנ

,תמיוסמ הגירה תמשאמ ץראה רהוטת יתמ םיעדוי ונא ןיא
."הרפכ-דמ" ונל ןיא ;ארובה יניעב התרמוח תא םיעדוי ונא ןיא יכ
לודגה ןהכה הכז ותנוהכ םויס דעש ,איה (תימיטפוא) החנה ךא
תעב ןכל .ותוריש תעב ועריאש תואמוטו תונווע לע רפכל
ירחאו" ןכלו [10] ;ץראה הרהוטו הרפוכ רבכ יאדווב ,ותתימ
ידכ ,(חכ) "ותזוחא ץרא לא חצורה בושי לודגה ןהכה תומ
.(בל) "ץראב תבשל בושל"

שדוק ירתא םישמשמ ןהיתדבו םלועה תומואב :םידמל ונאצמנ
םהימודו תויסנכ ,םישדקמש החנהב ,םיעשופל טלקמ םוקמכ
לש ,תינוליחה הנידמה לש תורמל ץוחמש ילארקס םוחת םניה
תומש) לספנ ךא ,הז גשומ רדח לארשיל םג .ישונאה טפשמה
לכב תררוש ארובה תורמ אלה ;(דל-חכ ,ב א םיכלמ ;די ,אכ
אוה טלקמה ,הרותה קוחב .אוה םיהל-אל טפשמה םגו ,םוקמ
תרהט ןיינעש ,ינוריע םוקמ ,תיסחי ןילוח לש םוקמב אקווד
המדאב לחש יפכ ,וב לח וניא התפנחהו התאמוט תמועל ץראה
.תיאלקח

םיחצורה טופיש תא :ישיאה רושימבו .ימואלה רושימב ךכ
ללכמ ותוא האיצוהב ,תימואלה תושרה ידיל הרותה תנתונ
םהידיב הריאשמ איה .םדה ילאוג ידיבש תיתורירשה המקנה
חצור יבגל (טי) לעופל האצוההו (הכ-דכ) העיבתה ידיקפת תא
גרוה יבגל המקנה תוכז םדה לאוג ידיב תראשנ ןכו .דיזמב
םושמ והשמ ךכב שי .טלקמה ריעל ץוחמ יוצמ הלהשכ ,הגגשב
,תעדה חסיהבש תונלשר ךותמ גרה גרוהה :הדימ דגנכ הדימ
אולמב וניאו (ו ,טי 'בד) "ובבל םחי יכ" םקונה םג ךכ
.ויתושגר לע הטילשה


:תורעה
,היתונכשו םכש יבגלו היתונכשו ןורבח יבגל ,םש "טלקמה ירע" תוברה ןושל (1
ילבב) טלקמ ירעכ שמשל ולכיש םייולה ירע לכ תודוא תוכלהל זומרל היושע
ב תוכמ 'פסות) תויפולח טלקמ ירע לש תורשפא תודואו ,(א"ע י ,תוכמ
ןדיעבש רשפא .(ד"ע דל ,ו ,ב תוכמ 'שורי ;'מרקוצ 'דהמב 440 'מע ,2 - 4
תואיצמה ךותמ וגהנ ךכ ,םימיה ירבד רוביח ןמז ,לבבמ ןויצ תביש רחאש
,טררא 'נ לש ורמאמב ,416-415 'מעבש תופמב האר) התנתשנש תיבושייה
'מע ,(ג"לשת) חי ,ארקמ תיב ,"ןויצ תביש תפוקתב דוד תיבו קודצ תיב"
. (417-387
הגגש ירקמ ןהו ,(אכ-זט) ןודזב הגירה ירקמ ןה םימגדומ ונתשרפב (2
,(ה-ד ,טי) הגגש ןה המיגדמ םירבד רפסבש טלקמה ירע תשרפ ןכו ,(גכ-בכ)
.(אי ,םש) דיזמ ןהו
:ו ,כ עשוהיב ,הלוגה תבישל םיכיראתה לפכ תא ריבסמ םיבלשה לפכ (3
רשא לודגה ןהכה תומ דע ,טפשמל הדעה ינפל ודמוע דע איהה ריעב בשיו"
בלשכ טלקמ ריעל חצור לכ תסינב .'וגו "חצורה בושי זא םהה םימיב היהי
תהימת תא ,ילבבל א"שרהמו (די ,הל) רבדמבל ינוקזח םיצרתמ ,ןושאר
ב"ע ט תוכמ ילבבב ייבא תעיבק לע ("דעלגב" ה"ד 'סות האר) םינשרפ
ירע רפסמ ןכלו ,(ח ,ו עשוה י"פע) םיחצורה םיבורמ דעלגבש ,א"ע י -
תיברעמה לארשי ץראב םרפסמכ אוה ,ןיסולכואה-לד ןדריה רבעב טלקמה
.ןיסולכואה תבורמ
םיכובנ הרומ) ם"במרה תרבס לע ךומסל לכוי הגגשב גרוהה םא קפס (4
לאוגמ חיכשמ לודגה ןהכה תומב ימואלה לבאהש ,ונקרפל לאנברבאו ,(מ ,ג
.יטרפה ורעצ תא םדה
,לודגה ןהכה אלא ,שנעיהל ךירצ גרוהה אל ירהש ,הרואכל הומת רבסה (5
ןוידב ,תילבבה ארמגב אב ,ןאכ י"שר רבסה ,תמאבו .ותליפת ןויפר לע
םילוגה תסנרפל וגאד םילודגה םינהכה תוהמאש ,ו ,ב תוכמ הנשמב רמאנה לע
םתליפת אלה :ארמגה השקמו .ןהינב תומל וללפתי אל הלאש ידכ ,טלקמב
ןהכה תליפת ,אברדא :תצרתמו ;תעמשנ הניאש הקזחו ,איה אווש תליפת וז
אוה יוארו ,ורוד לע ללפתה יוארכ אלש ,התיה אווש תליפת רופיכה םויב
םלואו .טלקמה ריעבש םילוגה תא ןהכה לש ומא הסייפ ןכ לעו ,שנעיהל
,הרהמ לודגה ןהכה תמ םנמאש קיסמ הכ ,הל 'מבל ןתנוי הנוכמה םוגרתה
ךא ,תורידת םילודגה םינהכה ופלחוה ינש תיב ףוסב ןכאו ;הנש התואב
.תאז הביסמ אל
םהמ הזיא יפל ,טלקמה ירעב םיהוש םיבר םילוגש תואיצמב ,םלואו (6
?לודגה ןהכה תומ ןווכי
.גל ,הל רבדמבל ן"במר האר (7
;קבלא - רודואית 'דהמב 218 'מע ,אי ,בכ ר"רבב הימחנ 'ר ירבד (8
.ב"ע זל 'נס ילבב
,ד 'רב) "ץראב היהת דנו ענ" הרזגה תצקמ ול הלחמנשמ ,ןיק ןכל (9
יהיו" ,(זט ,םש) "דונ ץרא" תילמס היורקה ץראב תבשל ול ןתינו ,(די
.(םש) "ריע הנוב
ןהכה תתימ םצעש,ב"ע אי תוכמ ילבבב תאבומה העדה םע ההז הז ןיא (10
ר"קיו ;א"ע חכ ק"מ ילבב) תרפכמ םיקידצ תתימש ללכה י"פע תרפכמ לודגה
400-399 'מע ,א ,וכ כ"רדספ ;תוילגרמ 'דהמב בעת - אעת 'מע ,בי ,כ
;(ז ,ירחא 'חנת ;ב"ע ג"ל ,י ירחא ,רבוב 'דהמ אמוחנת ;'בלדנמ 'דהמב
רצונ (383-382 'מע ,תועדו תונומא ,ל"זח) ךברוא א"א תעדלש ביטומ
תתימש ביטומה ,פ"כעו .תונברקב הרפכה הלטבשמ ,ינש תיב ןברוח ירחא
יואר .ל"זח תבשחמב תיזכרמ הניא ,םירחא לע רפכל החוכב שי םיקידצ
תא םהב םיללוכ םניא ,םיקוספ יזמר לע הז ביטומ םכמסב ,ל"זחש ןייצל
.םתנומאב יזכרמ אוהש ,הז ביטומ תורצנה הדסי וילעש ,גנ 'שי

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה