ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

296 רפסמ

ט"נשת ,יעסמ-תוטמ תשרפ

םדאב וב ןיפתוש השלש

יקסנגרוב םייח ר"ד

דומלתל הקלחמהםיטפשמ תשרפב ;טלקמה ירעב הרותה תקסוע תומוקמ השלשב
,(גי-א טי) םירבד רפסב םיטפוש תשרפב ,(גי אכ) תומש רפסב
תוישרפה תומשמ רבכ .(דל-ט הל) רבדמבבש יעסמ תשרפבו
היתויחאכ אלש ירהש ,ונתשרפ לש התוגירח תרכינ ונייצש
קוספמ לחה) רקיעב אלא ,טפשמב תקסוע איה ןיא ,תויונמה
רשקה טלקמ ירע תשרפ תלבקמ ךכו ,ץראה תלחנב (גל קרפב נ
.הנושו שדח

ימ ררבל ונילע ,טלקמה ירע לש ןדיקפת תא ןיבהל תנמ לע
ושינעהל םיעבותו ,חצורה לומ םידמועה "ןיינעה ילעב" םה
לאוג בצייתמ שארב יכ דמלמ םיבותכב ןויע .השעש המ לע
השרפה תרזוח ךכ .ובורק לש ומד תא עבותה בורקה ,םדה
:םדה לאוג ידי לע תמוי חצורהש ךכ לע םימעפ רפסמ ונלש
'דמב) ."ונתימי אוה וב ועגפב חצרה תא תימי אוה םדה לאג"
.(אכ םש הז ןיעכו ,טי הל

בראו והערל אנש שיא היהי יכו" :בי-אי טי םירבדב ךכו
וחלשו .לאה םירעה תחא לא סנו תמו שפנ והכהו וילע םקו ול
."תמו םדה לאג דיב ותא ונתנו םשמ ותא וחקלו וריע ינקז

לבקל "עיגמ" םדה לאוגלש אוה ןאכ עבומה ןויערה יכ הארנ
רתוי ילואו ,חצרנה לש ותחפשמ גיצנכ ,חצורה לש ומד תא
לאוג" אוה ןכל ילוא [1].ומצע חצרנה לש וגיצנכ - ךכמ
ומד ךפש ידי לע ותחונמל חצרנה לש ומד תא בישמה - "םדה
םג יהוזש המוד [2]."הדימ דגנכ הדימ" ןיעכ ,חצורה לש
ומד םדאב םדאה םד ךפש" :חנל ה"בקה לש ויוויצ תועמשמ
(ו ח 'רב) "ךפשי

הגגשב חצורה לע ןגהל טלקמה ריע לש הדיקפת ,וז הניחבמ
םהב תומוקמה תשלשב היוצמ וז תילכת ,ןכאו .םדה לאוגמ
הדצ אל רשאו" :םש ,תומשב ךכ ;טלקמה ירעב הרותה הנד
ךכ ."המש סוני רשא םוקמ ךל יתמשו ודיל הנא םיקלאהו
חצרה תומי אלו לאגמ טלקמל םירעה םכל ויהו" :ונתשרפב
,םש םירבדב םג ךכו ,(בי) "טפשמל הדעה ינפל ודמע דע
וגישהו ובבל םחי יכ חצרה ירחא םדה לאג ףדרי ןפ" :ז-ו
אנש אל יכ תומ טפשמ ןיא ולו שפנ והכהו ךרדה הברי יכ
." םושלש לומתמ ול אוה

חצורה תא גורהל םדה לאוג לע תרסוא הרותה ןיא ,קודו
דיזמב חצרנ םא ןיב שרדהל יואר חצרנה לש ומד ןכש ,גגושב
חצורל הנגה אלא העיצמ הרותה ןיא .גגושב חצרנ םא ןיבו
[3].םדה תלואג תכרעמב יטפשמה ךילהה לש ובוריע ךותמ ,גגושב
ןיירבעה ןיא גגושבש השעמ לע ,הרותבש טפשמה יפ לע ירהש
לטבת וטלקמ ריעמ חצורה לש ותאיצי ךא ,תוומ שנועל יואר
חצורה תא םדה לאג חצרו" - זאו הל יאכז אוהש הנגהה תא
.(זכ םש 'דמב) "םד ול ןיא

;תורוקמה לכל ףתושמה ,םדה תלואג ביטומב ונקסע התע דע
"רבד לעב"כ ץראה לש המוקמ וניה ונתשרפב שודיחהש המוד
יכ הב םתא רשא ץראה תא ופינחת אלו" :חצורה לש ונידב
הב ךפש רשא םדל רפכי אל ץראלו ץראה תא ףינחי אוה םדה
(גל) ".וכפש םדב םא יכ

תלעבכ ןאכ העיפומה ,ץראב םישגופ ונא הז עיתפמ קוספב
ךפששו ,הילע תעצבתמה םימד תוכיפשמ (תפנחנ) תעגפנה ,תושי
ךפוש לש ומד תא התשתש דע עגרהל הל רשפאמ וניא הילע םדה
יהירה ,דיזמב חצור לש ומדל האמצ ץראה דועב ,הנהו .םדה
ךותמ ןאכ םג ילוא ,גגושב חצר לש הרקמב "רשפתהל" הנכומ
ץראה ןמ חצורה לש ושוריגב קפתסהלו ,הרותה טפשמ םע הרשפ
סקא" ןיעמ הניה וז הניחבמ טלקמה ריע .טלקמה ריע לא
תואצמההו ,ץראב בשוי וניא הב בשויה חצורהש ,"הירוטירט
ןמ הלוע ךכ .ץראב ותעיגפ לע חצורה לש ושנוע איה הב
רזגנש חצורה ןמ רפוכ תחיקל לע הריהזמ הרותהש הדבועה
תחקלמ הריהזמ איה ןושל התואבו רשקה ותואבו ,תומל וניד
"ץראב תבשל בושל" שקבמו טלקמ ריעב תויהל רומאש יממ רפוכ
:ץראה תשרוד םיירשפא םישנוע ינש ,ןכ םא .(בל-אל ,םש)
לעמ חצורה לש ושוריג - גגושבו ,חצורה לש ומד - דיזמב
.ץראה

ןושארה חצרב רבכו ,דואמ םימודק הרותב וז השיג לש הישרוש
:חצורה ןיק דגנ דצכ המדאה העיפומ

ימד תא תחקל היפ תא התצפ רשא המדאה ןמ התא רורא התעו"
דנו ענ ךל החכ תת ףסת אל המדאה תא דבעת יכ .ךדימ ךיחא
(בי-אי ד 'רב) ."ץראב היהת

תעלובו היפ תא הצופה היח תושיכ המדאה העיפומ ןאכ רבכ
חצורה - המוד האצותה םגו ,ונתשרפב יוצמל המודב ,םדה תא
דנו ענ היהי ןכ לעו ,דימתמ שורג המדאה ינפ לעמ שרוגמ
ה"בקה ול קינעה אלו ,ןיק לש ולרוג רפש אל [4].ץראב
.טלקמ ריעב "דקפנ חכונ" תויהל תורשפאה תא

הווהמ ןכ לעו ,ץראב עגופ חצורהש ,הזה ןויערה ,רומאכ
תשרפל דחוימ ,ץראב העיגפה לע שנוע טלקמה ריעל תולגה
,ררבתמ התע .תורחאה תוישרפה יתשב יוצמ וניאו ,יעסמ
ץראה תלחנ תוישרפ ןיבל טלקמה ירע תשרפ ןיב רשקה יכ
תולחנ תעיבקל הרושק טלקמה ירע תלדבהש ךכמ קר עבונ וניא
המצע ץראה ויפ לע ,רתוי קומע רשקב ןאכ רבודמ .םיטבשה
לאוג ,הלא ינש .טלקמה ירע לש ןמויק תא תשרודה וז איה
הדגאב םג ונתוא םיוולמ ,ךופשה םדה תא םיעבותה ץראהו םדה
:שדקמב ןדארזובנ ישעמ לע העודיה

יל חס :החרק ןב עשוהי יבר רמא ןיבא רב אייח יבר רמא
םיחבט בר ןדארזובנ גרה וז העקבב ,םילשורי ישנאמ דחא ןקז
אובר עבראו םיעשת גרה םילשוריבו ,אובר הרשע תחאו םיתאמ
םייקל ,הירכז לש ומדב עגנו ןמד ךלהש דע ,תחא ןבא לע
הוהד הירכזד הימדל היחכשא .ועגנ םימדב םימדו :רמאנשהמ
.ךופתשאד םיחבז םד :היל ורמא ?יאה יאמ :רמא ,קילסו חתרמ אק
,בטומ - יל ותירמא יא :והל רמא ,ומדיא אלו ימד יתייא
:היל ירמא .ילזרפד יקרסמב וכיירשבל אנקירסמ - ואל יאו
,אימשד ילימב ןל חכומ אק הוהד ןב הוה אייבנ ,ךל אמינ יאמ
חיינ אק אלד ןינש המכ אהו ,היל ןנילטקו היוליע ןנימק
הלודג ירדהנס יתייא .היל אנסייפמ אנא :והל רמא .הימד
לטק תולותבו םירוחב ,חנ אלו היוליע לטק הנטק ירדהנסו
היוליע לטק ןבר תיב לש תוקונית יתייא ,חנ אלו היוליע
אחינ ,םיתדביא ןהבש םיבוט ,הירכז ,הירכז :ל"א ,חנ אלו
:ביתכד ונייה ...חנ יכה היל רמאדכ ?והלוכל והנידבאד ךל
.תוסכה יתלבל עלס חיחצ לע המד תא יתתנ

(בי ד עשוה) ועגנ םימדב םימדו :רמאנש המ םייקל …]
:רמא .הלועו עבעבמ היהש הירכז לש ומד תא ןדרזובנ אצמ
תומהב לש םד איבה .ךפשנש םיחבז םד ול ורמא ? הז והמ
,בטומ יל םתא םירמוא םא :םהל רמא .הז םדל המוד היה אלו
:ול ורמא .לזרב לש תוקרסמב םכרשב תא ינא קרסמ אל םאו
יניינעב ונתוא חיכומ היהש ונב היה איבנ ?ךל רמאנ המ
חנ אלש םינש המכ הזו ,ותוא ונגרהו וילע ונמק ,םימש
הלודג ןירדהנס איבה .ותוא סייפא ינא :םהל רמא .ומד
תולותבו םירוחב איבה ,חנ אלו וילע גרה הנטק ןירדהנסו
וילע גרה ןבר תיב לש תוקונית איבה ,חנ אלו וילע גרה
,םיתדביא םהבש םיבוט ,הירכז , הירכז :ול רמא ,חנ אלו
והז .םדה חנ ,ךכ ול רמא רשאכ ?םלוכ תא דבאאש ךל חנ
'חי) 'תוסכה יתלבל עלס חיחצ לע המד תא יתתנ' :בותכש
[.(ח דכ

(ב"ע ,זנ ןיטיג)

.הלעמל ונרייצש המל אילפהל המוד ןאכ תרייוצמה הנומתה
עבעבל ךישממ ,הנש םייתאמכ רבכ ךופשה ,הירכז לש ומד
ןדארזובנ .םיחצורה לש םמדל הארנה יפכ הפצמ ,עגרנ וניאו
םיטובה וירבד קרו ,החלצה אלל ךא ,םדה תא "לואגל" הסנמ
תאובנ לע תכמסנ וז השק הדגא .הירכז לש ומד תא םיחינמ
:ונלש םיביטומה םייוצמ הב ףאש , ח-ו דכ 'זחי) לאקזחי

והתמש עלס חיחצ לע היה הכותב המד יכ ...םימדה ריע יוא
םקנל המח תולעהל .רפע וילע תוסכל ץראה לע והתכפש אל
.תוסכה יתלבל עלס חיחצ לע המד תא יתתנ םקנ

וסכיש ךכל חצרנה הכוז אל םש ,םימדה ריע תא ראתמ איבנה
,ףושח ומד רתונ ךכו .היחה לש המדב גוהנכ אלש ,ומד תא
קעוזה םדה לש ,הזה בצמה .רפעב הסכתנ אלו ץראב גפסנ אל
,לאקזחי יניעב תינחצרה תותחשומה למס וניה ,תוסכיה יתלבל
תעוושמה ץראה לע ,ונלש השרפה ירבדל יאדווב רושק אוהו
.חצרנה םד לע רפכל תנמ לע חצורה םדל

לש ותובחב קלח ה"בקל םג ירהש ,הנומתה המלשנ אל ךכב
יוויצה ןמ רבכ ,"ןיינע לעב"כ עיפומ אוה ףאו ,חצורה
ונשרדא היח לכ דימ ,שרדא םכיתשפנל םכמד תא ךאו" [5]:חנל
םדאה םד ךפש .םדאה שפנ תא שרדא ויחא שיא דימ םדאה דימו
ט 'רב) ."םדאה תא השע םיקלא םלצב יכ ךפשי ומד םדאב
דימו היחה ןמ םדאה לש ומד תא שרוד אוה ה"בקה .(ו-ה
ץוענ "ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש"ש קומינהו ,ויחא שיא
,שפנה תא שרוד ה"בקה ."םדאה תא השע םיקלא םלצב"ש ךכב
חפנש םייחה תמשנ ;שפנ התוא לש הרצוי אוה ה"בקה ירהש
."היח שפנ" ותוא התשעש איה םדאה לש ויפאב ה"בקה

דצכ שוריפב עיפומ ה"בקה ןיא םיטפוש תשרפבו ונתשרפב
םידיקפתה ילעב םיאלממ ותוחילש תאש ןכתי םלוא [6].ןיינועמ
םדיקפתש ,(םיטפושב) ריעה ינקזו (ונתשרפב) הדעה :םיירוביצה
טפשמה תונורקע יפ לע עירכהלו ,חצורה לש וטפשמ תא להנל
עקר לע [7].הלגי וא םדה לאוג דיב רסמי םא ,הרותה לש
"ררחשמ" ותומש ,השרפב לודגה ןהכה לש ומוקמ ,ילוא ,ןבומ הז
יפלכ חצורה לש ותובח תא לבקנ םא .ותולג תבוחמ חצורה תא
ירשק תא גציימכ ןאכ שמשמ ןהכהש ,ילוא ,ןיבנ ,ה"בקה
לש רושימב הפוקת לש המויס הווהמ ותומו ,ה"בקהו םעה
.חצורה לש ושנוע תפוקת תמייתסמ ךכמ האצותכו ,הלאה םירשקה

עגפ היפ לע ,תללוכ הסיפת ונאצמ ירה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
תחפשמ - םדאה לש םייסיסבה םויקה תודוסי תשולשב חצורה
םייגולויבה וירוה - רחא חסונבו [8].המדאהו ה"בקה ,חצרנה
םידמוע וז העיגפ ךותמ .ןאכמ םייאמקה "וירוה" ינשו ,ןאכמ
יפ לע דחא לכ ,חצורה לש ושנוע תא םיעבותו הלא תשולש
הנתנש המדא :םדאב וב םיפתוש השולש - התעמ רומא .ותדימ
וירוהו ,םייח תמשנ ויפאב חפנש ה"בקה ,ןושארה ופוג תא ול
ואובי ,המדאל ומד ריגמ חצורשכו .לעופב ותוא ודילוהש -
.והשעמ תואצות תא ונממ ועבתיו םתשולש:תורעה

םא ידו ,ך"נתב םימעפ רפסמ היוצמ וז ןיעכ םד תלואג .1
האר ,לאהשע יחא באוי ידיב רנבא לש ותגירה תא ריכזנ
לאהשע םדב תמיו" :םש ג קרפב זכ 'ספ הארו .ג-ב ב"ומש
."ויחא
םות דע הצוממ חצורה ןיבל חצרנה ןיב תוידדהה ןויער .2
המב"ש תורשפא הלעמה ,גי אכ תומשל י"בשרד אתליכמה תשרדב
ותימה ,ןיכסב ונתימי ןיכסב ותימה" ןכלו ,"חצרי הז חצרש
ןירדהנס ימלשורי םג הארו ."הנק לש תומירקב ונתימי הנקב
.ג"ה ז"פ ,ב"ע ,דכ
םידע יפל שפנ הכמ לכ" :שוריפב ונלצא ל קוספ רמוא ךכ .3
הגיזמה ."תומל שפנב הנעי אל דחא דעו ,חצורה תא חצרי
תבכרומ ןיקתה טפשמה ילהנ ןיבל םדה לאוג לש ותמקנ ןיב
רמתיא :האר ,םדה לאוגל סחיב הכלהה ןיינעב .ל"מכאו ,דואמ
.360-326 'מע ,נ"שת ,אי ןימוחת ,םדה לאוג ,גיטפהרו
"...ינגרהי יאצומ לכ היהו" ןיק לש וששח ,הז יפל .4
.המדאה לש השנועמ אלו ,םד תלואגמ וששחמ עבונ (די םש 'רב)
ורטפ םדה תלואג ששחמו ,וניעב רתונ שורגה שנוע ,ןכאו
.ותוא תוכה יתלבל תוא ול םשש ךכב ה"בקה
ומד םגו" :ףסוי תריכמ תשרפב ויחאל ןבואר ירבד הארו .5
םדה תשירדב יאדווב רבודמ םשו ,(בכ במ 'רב) "שרדנ הנה
'הת) "...רכז םתוא םימד שרד יכ" םג הארו .ה"בקה י"ע
.םדה תא שרודה ה"בקב רבודמ וב ףאש ,(גי ט
םיבשוי םתא רשא ץראה תא אמטת אלו" - ןורחאה קוספה דבל .6
"לארשי ינב ךותב ןכש 'ה ינא יכ ,הכותב ןכש ינא רשא הב
.אקווד ץראל רושק תויהל לוכי הז קוספש אלא ,(דל םש 'דמב)
לש םהישעמ ירחא הב ,הפורע הלגע תשרפמ םג הלוע ךכ .7
:םישקבמו ה"בקל יול ינב םינהכה םינופ םיטפושהו םינקזה
ךמע ברקב יקנ םד ןתת לאו 'ה תידפ רשא לארשי ךמעל רפכ"
.(ח אכ 'בד) "לארשי
בישי םקנו םוקי וידבע םד יכ ומע םייוג ונינרה" 'שה .8
.(גמ בל 'בד) "ומע ותמדא רפכו וירצל
םישרדמ תובקעב ךלוהה ,די ,ינש רמאמ ,ירזוכב האר םלוא .9
ץראל ןיק לש ואטחו םדאה תאירב םוקמ תא רשוקו ,םינוש
ןיבל ןיק לש ושוריג ןיב שממ לש ןוימד שי ןכ םאו ,לארשי
.חצורה לש ושוריג