ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

452 רפסמ

ב"סשת ,יעסמ תוטמ תושרפ

םכל הנייהת טלקמ ירע ,םירע םכל םתירקהו

רגנילה לאכימ ר"ד

דוסי ידומילל הקלחמהרפסמב תינשנו תרזוח ,הגגשב שפנ חצורל טלקמ ירע תשרפ
:םייארקמ תורוקמ

,טוריפ ילב ,תיללכ הרוצב ,הז אשונ רכזומ הנושארל .א
הנא םיהל-אהו הדצ אל רשאו" :םיטפשמ תשרפ תומש רפסב
.(גי ,אכ 'מש) "המש סוני רשא םוקמ ךל יתמשו ודיל
קלחכ ,(דל-ט ,הל) ויטרפל אשונה עיפומ יעסמ תשרפב .ב
הב תולחנתהה ,תחטבומה ץראל הסינכל םירושקה םיווצהמ
.לארשי יטבשל תולחנל התקולחו
אשונ ובש לודגה דמעמב בוש רכזנ טלקמה ירע ןיינע .ג
ומואנב .לארשי ינבל ףיקמהו ןורחאה ומואנ תא ונבר השמ
,ותגהנהב לארשי םע לש הירוטסיהה יקרפ תא השמ רקוס הז
תא םעל ריבעמ אוה דמעמ ותואבו ,םירצממ האיציה זאמ
תולהנתהלו הב תולחנתהל ,י"א שוביכל םירושקה 'ה יווצ
.(גי-א טי ,'בד) הב תירוביצהו תיתכלהה
לידבמה ונבר השמ לע רפוסמ (דמ-אמ ,ד) םירבד רפסב .ד
שרופמב הווטצנ אלש השעמ ,טלקמ ירעכ הנשמשתש םירע שולש
לא רבד" :השמל ה"בקה רמוא וז הווצמב ירהש ,ותושעל
הצרא ןדריה תא םירבע םתא יכ םהילא תרמאו לארשי ינב
,הל 'דמב) "הנייהת טלקמ ירע םירע םכל םתירקהו ,ןענכ
.(י-ט
,(ט-א ,כ) עשוהי רפסב אוה הז אשונב ןורחאה רוכזאה .ה
.הגגשב חצורל טלקמ ירע שידקהל הווטצמ עשוהי רשאכ
טלקמ ירע שולש םישידקמ לארשי ינבו עשוהיש רפוסמ ןכאו
לידבה רבכש טלקמ ירע שולשל ףסונב ,יברעמה ןדריה רבעב
.יחרזמה ןדריה רבעב השמ

יוביר ,אשונב םיקסועה םיברהו םינושה ארקמה יעטקב ןויע
שפנה תרימש ןיינעל תקנעומה הלודגה תובישחה לע דמלמה
תוחתפתה לע דמלמ ,(הגגשב גרוהה לש ושפנ וז םא םג)
עוציבל דעו ינושארה יוויצב לחה ,הז אשונב תניינעמ
.השעמל הכלה וצה

.טלקמ ריע תויהל יואר י"אב בושיי םוקמ לכ אל ,עודיכ
תוכמ) טלקמה ריע לש טרפמה ראותמ ילבבב תאבומה אתיירבב
[1]:(א"ע ,י

ןיכרכ אלו ,םינטק ןיריט אל ןתוא ןישוע ןיא וללה םירע
אלא ןתוא ןיבישומ ןיאו ,תוינוניב תורייע אלא םילודג
ןיבישומ ןיאו ,םימ םשל ןיאיבמ םימ םש ןיא םאו םימ םוקמב
םוקמב אלא ןתוא ןיבישומ ןיאו םיקווש םוקמב אלא ןתוא
.ןיסולכוא

ךרוצ היה טלקמ ריע שדקלו עובקל ידכש הארנ ולא םירבדמ
שרדנה תא תושעלו ותמאתה תא קודבל ,םוקמה תא תוארל
ולא םירבד פ"ע .דחוימה הדועייל ריעה תא רישכהל ידכ
אשונב םיקסועה תוארקמה יוביר תא ןיבהל ילוא רשפא
.םרדס תאו

הגגשב שפנ חצורה :תיללכה הכלהה תרכזומ םיטפשמ תשרפב
םוקמ ךל יתמשו" :ןכלו ,תולג אלא ,התימ בייח וניא
.טלקמ ריע אלו םוקמ - (גי ,אכ 'מש) "המש סוני רשא
,הז דועייל םירחבנה תומוקמה תומש רוכזא ןיא ןיידע
ןכש ,ותמאתהלו םוקמה תריחבל םירושקה םיניד יטרפ ןיא
שוביכב םייולתה ולא םיטרפב קוסעל ןמזה עיגה אל ןיידע
.הב תולחנתההו ץראה

,היתולובגל ץראב תולחנתהה אשונב הבורב תקסועה ,ונתשרפ
השרפב .טלקמה ירע ןידב טרופמ יוויצל יעבט םוקמכ תיארנ
לחנתהל השמ לש ותמכסה תא ולביק דגו ןבואר ינבש רפוסמ
םהיחא ינפל םיצולח ורבעיש יאנתב ,יחרזמה ןדריה רבעב
המכסה .ןדריה ברעמבש י"א יחטש לש הקולחהו שוביכה עסמב
ךא .י"א יחטשב תולחנתהה תולובג תא השעמל תעבוק וז
(י-א ,טי) םירבד רפסבש םיטפוש תשרפב םגו וז השרפב םג
םירעה תומש םירכזומ ןיא (ט-א ,כ) עשוהי רפסב ןכו
תודעוימה םירעה תריחב .טלקמ ירעל ךופהל תודעוימה
איה וז .ה"בקה י"ע תישענ הניא טלקמ ירעכ ןתשדקהו
תקידב רחאל עצבל םירומא וינקזו םעה יגיהנמש הלועפ
םייללכ םינוירטירק יפ לע םידעוימה תומוקמה לש המאתהה
.םימכח י"ע ושרופו הרותב ועבקנש

גועו ןוחיס תוכלממ ,תיחרזמה י"א יחטש שוביכ רחאל
םישקבמ דגו ןבואר ינבש רחאלו ,יחרזמה ןדריה רבע יכלמ
עבקה תולחנתה ירוזאכ םיחטשה םתוא תא יאנת-לע םילבקמו
שלש השמ לידבי זא" :השעמ השועו ונבר השמ םק ,םהלש
ץראב רבדמב רצב תא ...שמש החרזמ ןדריה רבעב םירע
ןשבב ןלוג תאו ידגל דעלגב תמאר תאו ינבוארל רשימה
.(גמ-אמ ,ד 'בד) "ישנמל

הלא טלקמ ירע ןיאש תורמל השעמה תא השוע ונבר השמ
םירעה תא םג ושדקיו ולידביש רחאל דע םיחצור תוטלוק
רבעבש םירע שולש ןיאש עדוי היהש" .יברעמה ןדריה רבעבש
הווצמ רמאו ןענכ ץראב שולש ורחבנ אלש דע תוטלוק ןדריה
שוביכ רחאל .(א"ע ,י תוכמ ,ילבב) "הנמייקא ידיל האבש
ירע עובקל עשוהיל הווצמו ה"בקה רזוח התקולחו ץראה
םייסמ ,השמ לש ןמאנהו רוסמה ודימלת ,עשוהיו ,טלקמ
טלקמ ירע שולש שידקמו ורומ הב לחהש הבושחה הלועפה תא
.(ז ,כ 'והי) לילגב שדקו ,םכש, ןורבח :ןענכ ץראב
.השמל ה"בקה הוויצש הווצמה םויק תא המילשמ וז הלועפ


םיחצורה תא וטלק ,טלקמ ירעכ ושדקוהש םירעה ששל ףסונב
תולחנמ םייוולל ונתינש םירעה םייתשו םיעברא דוע הגגשב
ירע שש תא םיולל ונתת רשא םירעה תאו" :םיטבשה ראש
םיעברא ונתת םהילעו חצרה המש סנל ,ונתת רשא טלקמה
.(ו ,הל 'דמב) "ריע םיתשו

טלקמה ירע שש לש הטילקה תלוכי ןיב לדבה שי ייבא תעדל
(ששה) וללה ייבא רמא" :םייוולה ירע םיתשו םיעברא ןיבל
םייתשו םיעברא) וללה ,תעדל אלש ןיב תעדל ןיב תוטלוק
,ילבב) "תוטלוק ןניא תעדל אלש ,תוטלוק תעדל (תורתונה
.(א"ע ,י תוכמ
טלקמה ריעל עיגה םא ןיב חצורה תא תוטלוק טלקמה ירע שש
עיגה םא ןיבו ,םדה לאוגמ טלקמ אוצמלו טלמיהל הנווכב
והגרהי םאו ,וגרוהל רוסא םדה לאוגל .הרקמב ןהילא
תוניגמו תוטלוק םייוולה ירע ,תאז תמועל .ושפנב בייחתי
עיגהו ,תטלוק ריע התואש עדי םא קר הגגשב חצורה לע
ףיסומ ם"במרה .םדה לאוגמ לצניהל ידכ הנווכב הילא
,הריד רכש םלשמ וניא טלקמה ירע ששמ תחאב רגה חצורש
חצור תוכלה) ד"כש םלשמ חצורה םייוולה ירע ראשב ךא
.(י ,ח"פ ,שפנה תרימשו

הרטמהשכ ,םימרוג רפסמ ןובשחב ואבוה טלקמה ירע תריחבב
לע ילמיטפוא ןפואב ןגיש טלקמ רוציל התייה תיזכרמה
םוקימב םילוקישה דחאש בל םישל יאדכ .הגגשב חצורה
םיחצור םייוצמש םוקמב :םיחצורה תוחיכש אוה טלקמה ריע
לע דומלתה ימכח תייהתל .טלקמ ירע רתוי תתל שי םיבר
ןדריה רבע ןיב טלקמה ירע לש תירפסמה היירטמיסה רסוח
"?תלת לארשי ץראב תלת ןדריה רבעב" :יברעמל יחרזמה
תלאשל הבושתבו ."םיחצור יחיכש דעלגב" :ייבא הנוע
ךירצש םיקחרמב היירטמיסה רסוחל רשאב דומלתה ימכח
,ץראה לש םינוש םירוזאב טלקמה ריעל ךרדב רובעל חצורה
תוכמ ,ילבב) "םיחצור יחיכש ימנ םכשב" :ייבא הנוע
רתוי םהל תתל שיו ,םיבר םיחצור םייוצמ םכשב .(א"ע ,י
.הנגהו תוטלמיהל תוחונ תויצפוא

ם"במרהו טלחומו יפוס וניא טלקמ ירע שש לש הז רפסמ
ירע שולש דוע ףיסוהל ךרוצ היהי אובל דיתעלש בתוכ
[2]:(ד ח"פ ,שפנה תרימשו חצור תוכלה) טלקמ

.ששה ולא לע תורחא שולש ןיפיסומ חישמה ךלמה ימיב
ןכיהו .'הלאה שלשה לע םירע שלש דוע ךל תפסיו' רמאנש
םהרבאל תרכנש ינומדקהו יזינקהו ינקה ירעב ןתוא ןיפיסומ
הרותב רמאנ ןהילעו ,ושבכנ אל ןיידעו ןהילע תירב וניבא
.ךלובג תא ךיהל-א 'ה ביחרי םאו

ןכימ" :ט ,טי קרפ ,םירבד רפסל םיאנת שרדמ םג האר [1]
תויסדרפ אלו תודירי אלו תולעמ אל ןהב ןיא טלקמ ירע 'מא
אלא ,יחו רמול דומלת ןיאש ,יחו ,'נש תויכלאמ אלו
."היחמל םיקווש תיב אלא םש היה אלש דיגמ
שלש דוע ךל תפסיו" :םש ,םש ,םיאנת שרדמ םג האר [2]
,תוכמ תכסמ ימלשורי ןכו ."רבדמ 'תכה חישמה תומיל םירע
.'א 'מע ,בל ףד