ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

506 רפסמ

ג"סשת ,יעסמ-תוטמ תשרפ


טלקמה ירע תשרפ תמיתח

שירפ סומע 'פורפ


ך"נתל הקלחמה


:וא] ל ,ה"ל 'דמב) טלקמה ירע תשרפ תא םייסמה עטקה
רבכ .חצורה ןמ רפוכ תחיקל רוסיאב ןד (דל - [1][טכ
לכל תויוצמה תויוליפכב ןייעמה ןיחבי הנושאר האירקב
:עטקה לש וכרוא

,אל 'ספ תא תחתופ "-ל רפכ וחקת אלו" ןושלה (א
!אבה קוספה תחיתפב בוש העיפומ איהו
םתא רשא ץראה תא אמטת אלו" :דל 'ספ תחיתפ (ב
תחיתפ לע ,תצקמב הנוש חוסינב םנמא ,תרזוחכ תיארנ ,"הב
םיבשי םתא רשא ץראה תא ופינחת אלו" :םדוקה קוספה
!"הב
'ספב עבומ חצורה תשנעהב תשרדנה הדפקהל םעטה (ג
ןושל ךא ."-ךותב ןכש ('ה) ינא" ןושלה תועצמאב דל
םימעט ינש הרואכל הגיצמ איהו ,בותכב םיימעפ העיפומ וז
("הכותב ןכש ינא רשא ...ץראה") ץראה תלעמ - םינוש
!("לארשי ינב ךותב ןכש 'ה ינא יכ") םעה תלעמ תמועל


תקולחמ לע עיבצהל רשפא .הנורחאה הלאשב אקווד חתפנ
אלו" :תושרופמ עבוק ע"באר .וז היגוסב םישרפמ ןיב
:רמא ןכ לע ,לארשי ינב דובכל [אלא =] קר ,ץראה דובכל
ינפמ" :ןייצמ ן"במר וליאו ."'לארשי ינב ךותב ןכוש'
לכב םכיתורודל טפשמ תקוחל םכל הלא ויהו' הליחת רמאש
הצוחב םג םיגהונ םיטפשמה ולאש ,(טכ 'ספ) 'םכיתובשומ
הניכשה דובכל ,רתוי ץראה יבשויב רימחהו רזח ,ץראל
םיפנומ דחי םג םילגדה ינש ,רבד לש ותימאל ."םש רשא
,םעה תלעמ לש לגדה ןהו ץראה תלעמ לש לגדה ןה ,בותכב
.וללה תולעמה יתשמ תחא שיגדה םישרפמה ינשמ דחא לכו
הז םימילשמ םה אלא ,םירתוס םילגד הלא ןיאש רבתסמ
,םעה לש יעבטה ובצמ לא תונווכמ הרותה תורהזא .הז תא
בשויה 'ה םע - ןבולישב תורכינ תולעמה יתש ובש בצמ
ליטמ ץראב הריחבהו םעב הריחבה לש ףוריצה .'ה ץראב
םאו .םתמדא לע םיבשויה לארשי ינב לע תוירחא הנשמ
,ץראל ץוחב םייורש לארשי ינב רשאכ יכו :לאושה לאשי
ומכ הדימ התואב םיחצור שינעהל הבוח םהילע ןיא םאה
ונילעש המוד ?ץראל תלבגומה הרבע אוה חצר יכו ?ץראב
לש לדחמה תרמוח ןיבל הרבעה השעמ תרמוח ןיב ןיחבהל
לכב ,ןבומכ ,ףקת חצר לע טלחומה רוסיאה .השנעהה-יא
אקווד אוה עטקה לש וניינע ךא .הדימ התואב םוקיב םוקמ
וזכרמבש הז אלא ,ןיירבעה וזכרמבש הז אל ,ינשה בלשב
השענ רבדהשכ רתוי הרומח השנעהה יא .תויושרה תובצינ
.'ה ץראב

,תוליפכב הרושק הניאש הלאש ,תרחא הלאשל עגרל רובענ
.תמלוה אל הרואכל תיארנה הלימ לש התעפוה םצעב אלא
תא חצרי םידע יפל שפנ הכמ לכ" :ל 'ספב םיארוק ונא
תיטופיש הלועפב רבודמ אולהו !?חצרי :םיהמת ונאו ,"חצרה
הדוחיימ ומלעתה םיבר ?עשפ לש ןושל טוקנל המלו ,תיתוכמס
וליאכ ומגרתש ,םימוגרתב רבדה טלוב טרפבו ,וז ןושל לש
לש םמוגרת בוטל רוכזו) 'גורהי' וא 'תימי' בותכ היה
שקבמ ינא .(abmorden ןושל טקונה ,גייווצנזורו רבוב
.קוספב הטוקנה תידוחייה ןושלה רבדב הרעשה תולעהל
[2]"חצרי" תויהל ךירצ ושנוע ,"חצר"ב רבודמש ןוויכ
הדימ שנוע [3].רתויב קהבומה ןפואב הדימ דגנכ הדימ -
אלא יניינעה רושימב קר אל ,חצרה תרבעב הדימ דגנכ
רפסבש תינומדקה הרהזאה לא רזוח ,ינושלה רושימב םג
םיהל-א םלצב יכ ,ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפש" :תישארב
תרכינ הז קוספל תינושל הקיז .(ו ,'ט) "םדאה תא השע
הב ךפש רשא םדל רפכי אל ץראלו" :גל 'ספב ונלש עטקב
."וכפש םדב םא יכ

ינויערה עצמה ונל שרופמ תישארבמ קוספה לש אפיסב
תויה - חצר יפלכ דחוימב רומחה סחילו םדאה ייח תשודקל
,ומלצב ארבנ םדא לכש ןוויכו .ה"בקה לש ומלצב ארבנ םדאה
אלא ,'ה לש ויפכ ריציב קר אל עגופ םדא גרוהה ירה
רידגהש ריאמ 'ר ירבד ואלפנ המו .ךלמ לש וליפכב םג
םואתה ויחאכ (הלתנה ןיירבעה תא ףאו) םדאה תא תוזעונב
ומצע ךלמהש בושחל םישנאל תמרוג ותיילת רשא ,ךלמה לש
[4].יולת לוכיבכ

ונקסע הכ דעו ,עטקב תויוליפכ שולש ונגצה ונירבד חתפב
תוליפכל רשאב .(םעב /ץראב 'ה תניכש) תישילשה תוליפכב קר
םיקסוע רפוכב םינדה םיפוצרה םיבותכה ינש - הנושארה
ירתו" :ב"ע ,זל תובותכ וושהו) םיחצור יגוס ינשב הארנכ
אלו" ,אל 'ספ :("דיזמב דחו גגושב דח ?יל המל יארק
לילעב קסוע ,"תומל עשר אוה רשא חצר שפנל רפכ וחקת
אפיסב םעטומש יפכ ,תומל וניד תחא רשא ,דיזמב חצורב
תא רימיש יפסכ רפוכ תלבקל םוקמ לכ ןיא .קוספה לש
רשא ,ארקמה לש תקהבומ הדמע וז .ול יוארה תוומה שנוע
ריכזהל יואר הז ןיינעב .התימל ןוממ ןיב לזרב תציחמ םש
:גרבנירג השמ ירבד תא

הנקסמ הל שי םדא ייח לש םתונוילעו םדוחי לע תאז הפקשה
תכרעמל רבעמ איה שונא ייח לש םתויכרע היפל .תפסונ
ייח דומאל רשפא ויפל ןויערה לספנ .םירחאה םיכרעה
.לטובמו לטב והשלכ יוציפ לש ןויערה ...ףסכ-הוושב םדא
ןיא חצרנש םדא ךרע יכ ,רועיש ול ןיא חצורה לש ואטח
ןיאו ,םיהול-אל אטח ,טלחומ עשפ עצוב ...רועיש ול
[5].רבדב תתלו תאשל תוכמס שיאל

ןיבש רושימל לבגומ וניא חצרהש איה יארקמה קוחה תסיפת
.חצרנה תחפשמ ינב לש הליחמ רשפאמה רבד ,ורבחל םדא
ונושלכ ,"טלחומ עשפ" אוה חצרה יארקמה קוחה יניעב
.ל-אה השעמב העיגפ לש דממ וב שיו ,גרבנירג לש

וטלקמ ריע לא סונל רפכ וחקת אלו" ,בל 'ספ ותמועל
,ותנבהבש ישוקה לכ םע ,"ןהכה תומ דע ץראב תבשל בושל
ריעב םייתניב אצמנה ,הגגשב חצור לע הארנה לככ בסומ
ייחל רוזחל :ונייהד ,"ץראב תבשל בושל" וצפחו ,טלקמה
םדא תמ אל וליאכ ,םיליגרה םיחרזאה דחאכ וריעב הרגש
,קוחה תארוה תא רפוכב רימהל ןיא הז הרקמב ףא .ויטעב
ורואיבב הבחרהב וארו) טלקמה ריעב תוהשל הגגשב חצורה לעש
[6].(ן"במר לש

םיקוספה ינשב תוליפכה תודוא לע ,ונילעהש תרחאה הלאשל
תורזח לש ןותנה תא דוע ףרצל יאדכ ,עטקה לש םינורחאה
שולש "ץראה" תרכזנ גל 'ספב - םיבותכ םתואב םילימ
קוספה .םימעפ שולש וב העיפומ "םד" הלימה םגו ,םימעפ
ץראלו" :תוצרחנ וב עבקנו ,חצורה תגירה תבוחב דקמתמ
תאז תמועל ."וכפש םדב םא יכ הב ךפש רשא םדל רפכי אל
םלוא ,וזכ תצרחנ העיבק ןיא ,דל 'ספ ,ליבקמה קוספב
לכש ,םילימ עברא - הנהכו הנהכ וב שי תורזוח םילימ
.ךותב ,ןכש ,ינא ,רשא :םיימעפ העיפומ ןהמ תחא

םיירשפא םירקמ ינש ונינפב וגצוה בל-אל םיקוספב ןכא םא
המאתהב דל-גל םיקוספב תוארל ילוא לכונ ,רפוכ ןתמ לש
[7]:תוליפכ םתס אלו ,רפוכה תלבק רוסיאל תוקמנה יתש
,רתוי רומחה הרקמה לע בסומ (גל 'ספ) ןושארה רוסיאה
תינקספ העיבק התוא וב היוצמ ןכלו ,דיזמב חצור לש
"םד"ו "ץראה" תורזוחה םילימה .גרוהל ותאצוה תבוח רבדב
תוכיפשב - הז רומח הרקמב שנועה יוצימ תבוח תא תומיעטמ
[8].חצורה לש גרוהל ותאצוה תא המדאה םג תעבות דיזמב םימד
ודוסיש ,םדאה דבאמ ותימע תא וגרהבש ןיבהל ילוא ןתינ
לע םייקתהל ותוכז תא ,(ז ,'ב 'רב) "המדאה ןמ רפע"מ
[9].המדאה ינפ

הרזחכ ךא ותוארל הצרנ אל םא ,(דל 'ספ) ינשה קוספה
גרוהה יפלכ ןווכמכ וניבהל לכונ ,השגדה םשל ומדוק לע
תוסחייתה וב ןיא עודמ ןבוי וז הסיפת חוכמ .הגגשב
ץראה תשודק רבדב תיללכ הרימא ךא אלא ,גרוהל האצוהל
הז הרקמב .ץראה תא אמטל ןיאש היחנה םע דחי ,םעהו
תרשפתמ-יתלבה התעיבת תמייק אל ,ןודזב אלש הגירה לש
תניכשב העיגפ שי ךא ,חצורה לש ומד תכיפשל המדאה לש
רבכו .םדאה לככ ץראב בשוי גרוהה דוע לכ ותלחנב 'ה
קרו ,"בשי וטלקמ ריעב" יכ ,טלקמה ירע תשרפב רמאנ
"ותזחא ץרא לא חצרה בושי" - לודגה ןהוכה תומ ירחא
יאשר אוה ןיאו המדאב עגפש ימכ בשחנ אוה םג .(חכ 'ספ)
הנממ הנהנו ותמדא תא דבעמה ,המדאה שיאכ גוהנל ךישמהל
ומוקמב אלש הילע תבשל וילע אלא ,("ץראב תבשל בושל")
ינש ןיב וז הנחבה חוכמ [10].("וטלקמ ריעב") יעבטה
הרקמב םג רוביצה לע תלטומה תוירחאה תראומ םיקוספה
.הגגשב םדא תגירה לש

,הלא םיקוספ ינש ןיב תיפולח הנחבה (ץמאל אלב) ריכזנ
ברה ידי-לע םג ויתובקעבו) שריה ר"שר ידי-לע הגצוהש
ינש ןיב לדבהה ,םרבסה יפל .("םיקויד" ושוריפב ףלוו
'ספ - הרבעה גוסב אלו עוריאה םוקמב ץוענ םיקוספה
איה וב תשלשנה "ץראה" תביתו ,תוצראה לכל סחייתמ גל
,לארשי ץראל סחייתמ דל 'ספ וליאו .המדא לש עמשמב
.הניכשה תארשה לע רבודמ םגו הבישי ןושל וב העיפומ ןכלו
,"ץראה תא אמטת אלו" ,דיחיה ןושל תעפוה םג תרבסומ הזב
.םידיחי לא אלו המואה לא איה היינפה רשאב

יבגל תובושח תועיבק שריה ר"שר עבוק הז רבסה ידכ ךות
םיפיה ,הלא וירבדבו ,תינידמה הרבחה לש ירסומה הייפוא
:וננויע תא םותחנ ,רודו רוד לכל

ללכה לע תלטומה הנושארה המישמה אוה הלאה תוכלהה םויק
ןורחא לש םייחה תשודק לע תורומ ןה ...ץראה שוביכ תעשב
סכנה תא היחרזא ייחב הארת ת א ז הנידמ ...ץראה יחרזא
לש עגר לכל יארחא ללכהו ,היסכנ לכבש שודקהו ןוילעה
הלאה םימרוגה ינש ...תע אלב חפיק וינבמ דחאש םייח
תא ווהי - ם ד א ב ש ם י ה ל - א ה ם ל צ ו 'ה -
לכ לש טרפהו הרבחה ייח לשו תאזה הנידמה לש דוסיה
[11].הינבאוה םאה ,טכ 'ספ יבגל תקולחמ שי םישרפמה ןיב [1]
,ךכו) ומדוק תא םתוח וא (טכיל תעד) שדחה עטקה תא חתופ
.(םהישוריפב ןיולו םורגלימ ,לשמל
אוהש םיניבמ םישרפמ המכ ?"חצרי" לש אשונה ימ [2]
ליעל הרותה הריכזהש המל םאתהבו ,םדה לאוג לע בסומ
דועו ,"וב ועגפב חצרה תא תימי םדה לאג" :אכ 'ספב
לובגל ץוחמ םדה לאג ותא אצמו" :זכ 'ספב הזמ רתוי
לבא ."םד ול ןיא חצרה תא םדה לאג חצרו ,וטלקמ ריע
לע ןווכמכ דגיהה ןבומ םהבש ,ל"זח תורפסב תורוקמ שי
.חצורה תא חצרי םידע יפל שפנ הכמ לכ" :ןוגכ ,ןידה-תיב
וילע ואבשכ אלא ףייסב חצורה תא ןיתיממ ןיד תיב ןיא
לודגה שרדמ) "'םידע יפל' :רמאנש ,הארתה רחא םידע ינש
יפ-לע .(אעש 'מע ,שיפ ש"ר 'דהמ ,ל ,ה"ל ,רבדמב רפס -
."חצרי" לעופה תטיקנבש הגירחה רתוי דוע הפירח ,וז הנבה
לש הטלבה הז גירח חוסינב תוארל ,רומאכ ,איה יתעצה
םאו .הדימ דגנכ הדימ לש ךרד לע אטחל שנועה תמאתה
עומשל חמשא ,רתוי םיבוט ,םירחא םירבסה שי םיארוקל
.םתוא
,שמש לעי :ואר יארקמה קוחב הדימ דגנכ הדימ לע [3]
חרזמה יקוחל האוושהב ,יארקמה קוחב הדימ דגנכ הדימ"
'מע ,(ס"שת) המ ,ארקמ תיב ,"םיוודבה יקוחלו םודקה
.146167
,א"כ 'בדל י"שר :וושהו ;ז ,ט ןירדהנס אתפסות [4]
.גכ
,"ארקמב ילילפה קוחה לש דוסי תוחנה" ,גרבנירג 'מ [5]
,ד"משת ביבא-לת ,תשרדנ הרות ,(ךרוע) אריפש 'א :ךותב
,תיארקמ הידפולקיצנא ,"חצר" ,רלכייא ד"א :וושהו ;25 'מע
.431 רוט ,ו"לשת םילשורי ,ז
היפלש ,תרחא הסיפת לש המויקל הרצקב זומרנ ךאו [6]
ומוגרתב המגודל ואר ;דיזמב חצורב רבדמ בל 'ספ םג
יבגל) רלדא ןתנ 'ר לש "רגל הניתנ"ב וושהו ג"סר לש
.(בל 'ספ לש אשירה
,"המכח ךשמ"ב ןהכה החמש ריאמ 'ר ירבד תובקעב [7]
.ופינחת אלו ה"ד
הלא םיפד לעמ יקסנגרוב םייח ר"ד ברה הלעה הפיו [8]
םייסיסבה םויקה תודוסי תשולש"ב עגפ חצורהש ,הסיפתה תא
,יקסנגרוב 'ח) "המדאהו ה"בקה ,חצרנה תחפשמ - םדאה לש
יעסמ-תוטמ 'פ] 296 רפסמ ,יעובש ףד ,"םדאב וב ןיפתוש השלש"
.(6 'מע ,[ט"נשת
ךיחא ימד לוק" קוספה לע שריה ר"שר ירבד וושה [9]
םדאל הסורא ץראה" :(י ,'ד 'רב) "המדאה ןמ ילא םיקעצ
.'המדא' היורק איה ךכ םש לעו ,םישודק םייח הב היחי ןעמל
תויוכז לע רומשי ןכ םא אלא ,םדאל 'המדא' ץראה ןיא ךא
'המדא' תרותב תעבות ץראה ,חצורל 'המדא' ןיא .והער
,תישארב רפס ,שריה לאפר ןב ןושמש 'ר) "חצורב ןיד תושעל
.(דס 'מע ,ז"כשת םילשורי ,ראיורב 'מ ברה םגרת
'ח :ךותב ,"המדאו םדא ,םד" ,רשי-ןב 'מ :וארו [10]
רפס ,(םיכרוע) אירול צ"בו והירבג י"מח ,אמורד-רב
.114115 'מע ,ח"ישת םילשורי ,םיד לאומש
ברה םגרת ,רבדמב רפס ,שריה לאפר ןב ןושמש 'ר [11]
.פש 'מע ,ן"שת םילשורי ,(ראיורב 'מ ךרע) ראיורב 'מ