ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

402 רפסמ

א"סשת ,יעסמ תוטמ תשרפ

*הרותל סולקנוא םוגרתב תומוקמ תומש :ןובידו תורטע

זועיבא לאכימ

ך"נתל הקלחמה:ונינש (ב"ע-א"ע ,ח) תוכרב תכסמב
ויתוישרפ םדא םילשי םלועל :ימא יבר רמא הדוהי רב אנוה בר רמא
.'ןובידו תורטע' וליפאו ,םוגרת דחאו ארקמ םיינש רוביצה םע
:הז רשקהב [1]ןובידו תורטע תרכזה תא ריבסמ ארמגל ושוריפב י"שר
,בל 'דמבב םירכזנה - הלא תומוקמ תומש וליפא :ונייה ,"םוגרת וב ןיאש"
שי םתוא םג - םיטבשה יצחו םיינש ןיבו השמ ןיב ןתמו אשמה תרגסמב
חסונל רואיב וא תפסות םושמ תימראל םוגרתב ןיאש ףא לע ,םגרתל
תורטע תא אקווד ריכזה אנוה ברש ,םש םיראבמ תופסותה ילעב .ירבעה
ומגרות הלא תומוקמ תומשש םושמ ,םירחא םייטרפ תומש אלו ,ןובידו
חסונה ןמ הנושה ןפואב ('ןתנוי םוגרת' תועטב יורקה) 'ימלשורי םוגרת'ב
תומש תא אורקל שי ,הז יפ לע [2]."אתשבדמו אתללכמ" :ירבעה
.תימראב םעפ דועו תירבעב םיימעפ :םימעפ שולש וללה תומוקמה
תוארקמה לש סופדה תורודהמב ג ,בל 'דמבל סולקנוא םוגרתב ןויע
םש אצמנ ןכש ,ההימת ררועמ (ה"פר היצנו תרודהממ לחה) תולודגה
אצמנ אוהש ונעט תופסותה ילעבש םוגרתה - 'אתשבדמו אתללכמ'
לע םיססובמה ,אנוה בר ירבד תא ןיבנ ,ךכ םא ,דציכ .'ימלשורי םוגרת'ב
תורטע ןיינעב ימראה םוגרתה ןיבו ירבעה חסונה ןיב לדבה ןיאש החנהה
?ןובידו
[3]:"רג בהוא" ורפסב (וטאצול דוד לאומש) ל"דש בתוכ הז רשקהב
אלו ,יתיאר רשא תואחסונה ןיב הלאה תומשב יתאצמ הברה םיפולחו
תפסות אלא ,סולקנוא םוגרתמ םניאש יל רורבש רחאמ ןקיתעהל יתיאר
.(ח תוכרב) תופסותה תודעכ ימלשורי םוגרתמ החוקל
תורטע' םילימה ,סולקנוא לש םודקה חסונבש חינהל ריבס ,ןכ לע רשא
ןויעמ םג תכמתנ וז הנקסמ [4].ומגרות אלו ןנושלכ וקתעוה 'ןובידו
[5].הרותל סולקנוא םוגרתל רברפש רדנסכלא לש תיעדמה ותרודהמב
דיה יבתכב רמתשנ סולקנוא םוגרת לש (יסחי ןפואב) קיודמה וחסונ
לע םויה דע תרמושה לארשי תודע ןיבמ הדיחיה איה וז הדעו ,םיינמיתה
תרוסמה ,תאז תמועל .םוגרת דחאו ארקמ םיינש תאירק לש קיתעה גהנמה
אל הבש ,הפוריאב הרוקמ תולודגה תוארקמה לש םיסופדב תפקתשמה
לאיזוע ןב ןתנויל סחוימה תא אקווד אלא ,סולקנוא םוגרת תא ובישחה
[6].('ימלשורי')

תומוקמ תומש םוגרתב סולקנוא לש וכרד

רתויב לודגה זוכירה יוצמ הבש ,"יעסמ" תשרפל סולקנוא םוגרתב ןויעמ
סולקנואש ,הרואכל הלוע ,הרותב תופסונ תוישרפלו ,תומוקמ תומש לש
,ירבעה חסונב םיעיפומ םהש יפכ םאיבמו ,תומוקמה תומש תא הנשמ וניא
,דרע ,יניס רבדמ ,ןיצ רבדמ ,ןראפ רבדמ [7],ובנ ,םבש ,רזעי :ןוגכ
.םיתירק ,תורצח
םיבר םירקמבש םושמ ,הז ןיינעב תוגירחו תויטס ןנשיש ררבתמ םלוא
תפסותב וא ילולימ ןפואב וא תומוקמה תומש תא םגרתמ סולקנוא םירחא
ןתנ 'ר .תוירוגטק המכל הלא תוגירחל תוביסה תא גווסל ןתינ .הרהבה
:תומוקמ יוהיז – הנושאר הירוגטק לע עיבצמ [8]"רגל הניתנ" לעב ,רלדא
דע הרותה תניתנ ןמזמ ונתשנש תורהנהו םימיה תומוקמהו תומואה תומש"
."וימיב ןהיתומשב וארקנ רשאכ םגרת ,סולקנוא ימי
אוה (די ,ב 'רב) "לקדח" :תואבה תואמגודה תא לולכל שי הז ללכ ךותב
קמע" ;(ןאטסידרוכ =) "ודרק ירוט" איה (ד ,ח 'רב) "טררא" ;"תלגיד"
"ןעוצ" ;"אכלמד אסיר תיב אוה אנפמ רשימ" םגרותמ (זי ,די 'רב) "הושה
םי" םגרותמ (אי ,דל 'מב) "תרנכ םי" ;"סינט" םגרותמ (בכ ,גי 'מב)
"בוגרא לבח" ןכו ,"ןנתמ"ל םגרותמ (גל ,אכ 'דמב לשמל) "ןשב" ;"רסינג
."אנוכרט ךלפ" םגרותמ (ד ,ג 'בד)
תימראה ירבוד לע לקהל סולקנוא לש ונוצר אוה הלא תואמגודל ףתושמה
תיב ימיב םיעודי םיבושיי לש תומש םע םייארקמה תומוקמה תא תוהזל
םירקוח לע םג םילבוקמ םקלחו ,ארקמב רבכ םייוצמ םייוהיזהמ המכ .ינש
[9].וננמז ינב
:תוגירח לש תופסונ תוירוגטק לע עיבצהל ןתינ

בותכה תובקעב תכלל ידכ ,תימראל םגרתמ סולקנואש תומוקמ תומש
:םוקמה םשל רבסה ומצעב ןתונה

תא ריהבהל תנמ לע ,"אתקילד"ל םגרותמ (ג ,אי 'דמב) "הרעבת"
ירא") םוקמה ארקנ ומש לעש ערואמה ןיבל םוקמה םש ןיב הקיזה
.("'ה םדק ןמ אתשא ןוהב תקילד
.1
לעב ."ילאשמד ירבק"ל םגרותמ (דל ,אי 'דמב) "הואתה תורבק"
םגרת םוקמ לכבש ןייצמ [10]('ץיבוקרב הדוהי צ"ב) "הלמשו םחל"
יאש ןוויכמ ,הז הרקמב ךא ,תילילש הרוצב הוואת ןושל סולקנוא
םתלאש לע" םגרת ןכל ,תיתבשחמ הלועפ לע שינעהל רשפא
."הואת תואלמל
.2
,כ 'דמב ;ז ,זי 'מש) "אתוצמ"ל "הבירמ"ו "אתיסנ"כ םגרות "הסמ"
[11].(דכ ,גי
.3

הנווכ ךותמ ,ל"זח ישרדמל הקיזב ומגרותש תומוקמ תומש
[12]:תינומאו תיטקדיד-תיכוניח

אלא ,תומוקמ תומשכ ומגרות אל (א 'בד) 'בהז יד'ו 'לפת' תומוקמה
תנולת :'ה יפלכ לארשי ואטח םהבש םיעוריאל השמ לש תוזימרכ
לע) בהזה לגע אטחו (אנמ לע ולפתא) ןמה לע רבדמב לארשי ינב
[13].(בהדד לגיע ודבעד
.1
."ןוהל תביהיתא ארבדממו" :םגרות (חי ,אכ 'דמב) "הנתמ רבדממו"
לארשי ינבל הנתינש ראבל איה הנווכה[14],שולמוק תעדל
לארשי ינב תא ראבה התוויל ויפל שרדמל םאתהב ,הנתמל
ונל תיארנ ,םרב .(אכ תקוח אמוחנתו א"ע ,ט תינעת) םהיתועסמב
ךלה סולקנואשו ,הרותה אוה "תביהיתא" לעופה אשונש העדה
םישמ םדא םא" :א"ע ,דנ ןיבוריע ןוגכ ,םירחא םישרדמ תובקעב
[15]."הנתמב ול הנתינ הרות – וב ןישד לכהש הז רבדמכ ומצע
.2
;ז ,הנ הבר תישארב ;ב"ע ,בס תוכרב) ל"זח תובקעב ךלה סולקנוא
,"אנחלופ ערא"כ (ב ,בכ 'רב) "הירמה ץרא" תא םגרת רשאכ (י ,ונ
תיב רתא תעיבק הסחוי וז ךרדב .םילשוריב תיבה רהל ןווכמה
תיב תא הנב ךלמה המלשש ינפל םינשב תואמ ,םהרבא ימיל שדקמה
'רבב תרכזנה םלש תא סולקנוא ההיז ,הז וקל םאתהב [16].שדקמה
יפכו ,(ו ,גמ ר"ב) שרדמב השענ רבדהש יפכ ,םילשורי םע חי ,די
.וננמז ינב םירקוח ברקב םג לבוקמש
.3

עודמ ?תומוקמ תומש ימוגרתב סולקנוא םוגרתב תוביקע תמייק םאה
תומשל רשאב המו ?םגרותמ וניא ,לשמל (ה ,די 'רב) "םינרק תורתשע"
אוה יתמו םנושלכ תומוקמה תומש תא איבמ אוה קוידב יתמ ?תוירבדמה
גרוחה ,ףיקמ רקחמ בייחמ הלא תולאשל הנעמה ?תימראל םמגרתמ
...רומג ליז – ךדיאו ,הז רמאמ תרגסמ ימוחתמ


"השרומ" נ"כהיב יללפתממ ,רכיילג יזח רמל הנותנ יתדות *
.וז היגוסב רוקחלו שורדל יבל יתתנ ותוכזבש ,הווקת-חתפבש

ןוביד .ןובידל תיברעמ תינופצ מ"ק 17.5 -כ ,סורטע םע ההוזמ תורטע [1]
םורדמ מ"ק 64 ,ןונראל תינופצ מ"ק השימחכ היוצמה ,ןאביד םע ההוזמ
םורגלימ 'י :ואר .ןדריה רבע לש תישארה ךרואה ךרדל בורק ,ןומע תברל
'ש ;187 'מע ,1993 ביבא-לת ,(ך"נתה םלוע) רבדמב רפס ,(ךרוע)
.215 'מע ,ו"נשת םילשורי ,(לארשיל ארקמ) עשוהי ,בוטיחא

ימלשורי לשמל ואר .(לילכ :וושה) תרטע ,רתכ השוריפ אתללכמ [2]
'מע ,בורטסי ןולימ ;1061 'מע ,ןשוש ןבא ןולימ ואר) ב ,הנ ינש רשעמ
ןולימ ואר .שבדה ריע איה (אתשבלמ :םירחא םיחסונבו) אתשבדמ (.783
לש ןבוט תאו ןרשוע תא םינייצמ וללה םייוניכה ינש .279 'מע ,בורטסי
.ןהב ררוגתהל וצפח םיטבשה יצחו םיינש רשא םירעה

םחל ,'ץיבוקרב הדוהי צ"ב םג ךכו .71-72 'מע ,ה"נרת אקארק [3]
'רגה שפנ' לעב ,ןייטשניול 'מ .38 'מע ,ו"טרת-י"רת אנליו ,הלמשו
לככש ןייצמ (,48-49 'מע ,[ב"לשת םילשורי :צ"ד] ע"רת אירוגליב)
.'ןובידו תורטע' םילימה ומגרות אל י"שר ינפל דמעש חסונב ,הארנה
– סופדה תורודהמב םייקה הז היה 'רגה שפנ' לעב ינפל דמעש םוגרתה
.'אתשבדמו אתללכמ'

.217 'מע ,ג"לשת ביבא-לת ,םוגרתה רואב ארקמה ,שולמוק 'י :ואר [4]

.279 'מע ,1959 ןדייל ,א ךרכ ,תימראב שדקה יבתכ ,רברפש 'א [5]

'מע ,ה"משת ביבא-לת ,הרותה שוריפכ סולקנוא םוגרת ,לפר 'ד :ואר [6]
לש השדח דוסי תרודהמ :'רתכה' תרודהמל אובמ" ,ןהכ 'מ ;20-21
ירפס ,רתכה :תולודג תוארקמ :ךותב ,"'תולודג תוארקמ'
.30 - 28 'מע ,ב"נשת ןג-תמר-םילשורי ,םיטפוש-עשוהי

."השמד אתרובק תיב" :םיסופדב [7]

.ד"לרת ,אנליו שמוח ךותב ספדנ [8]

תואמגוד םשו 222-221 'מע (,4 הרעה ,ליעל) שולמוק :ואר [9]
.תופסונ

'מע ,םש 'רגה שפנ' לעב םג שריפ ךכ .11 'מע ,םש ,3 הרעה ,ליעל [10]
ןולימ ואר .השקב וא היעב ושוריפ תימראב 'אתלאש' םצעה םש .12
איה "ילאשמד" הלימה תועמשמש ,רובס דלפסורג .1508 'מע ,בורטסי
B. Grossfeld, The Targum Onkelos to Numbers, :ואר .'היעבל ומרג' :ךכיפל
Delaware 1988, p. 99, n. 5

ךרדכ ,'איללאמ חרוא'ל םגרותמ (א ,אכ 'דמב) 'םירתאה ךרד' [11]
שריפש ,לשמל ג"סרל דוגינבתאז .ו ,די 'דמבב המגרות 'םירת' הלימהש
םגרת המ ,די 'דמבב ,תאז תמועל .םוקמ םשכ 'םירתא' הלימה תא
ראותכ הושריפ םירחא וליאו ,םוקמ םשכ "המרח" הלימה תא סולקנוא
.םומירחהש דע – לעופה

םייפרגואיג תומש" ,לפר 'ד םג עיבצה הלא תוירוגטק שולש לע [12]
.84-67 'מע ,(ד"משת) טכ ,ארקמ תיב ,"סולקנוא םוגרתב םימע תומשו

.רתא לע י"שר שוריפ וושה [13]

.227 'מע ,4 הרעה ליעל [14]

תויטסב יללכ ןוידל .127 'מע (,10 הרעה ,ליעל) דלפסורג :ואר [15]
םוגרתב תימוגרתה תוביקעה ,ןזופ ב"ר ואר סולקנוא םוגרתב תוגירחבו
.102-94 'מע ,ז"נשת ןג-תמר ,(רוטקוד תדובע) הרותל סולקנוא

המלש שדקמ רתאו הירומה רה ,הירומה ץרא" ,ימילק 'י דוע ואר [16]
אי ,םודקה חרזמה רקחלו ארקמל ןותנש ,"תיארקמה היפרגוירוטסיהב
.180-194 'מע ,(ז"נשת)