ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

402 רפסמ

א"סשת ,יעסמ תוטמ תשרפ

םדה לאוג

יאקרב ריאי ר"ד

םילשורי
.(טי ,הל 'דמב) "ונתמי אוה וב ועגפב חצרה תא תימי אוה םדה לאוג"
ןהו דיזמב חצרל רשקב ןה ,םימעפ המכ םדה לאוג רכזנ יעסמ תשרפב
ירסומ-ינויערה ןפה תנבהל ונירבד תא דחיינ ןלהל .הגגשב חצרל רשקב
[1].םדה תלואג תווצמ לש
גשומה לש ינושלה דצה תא ראבמ ו ,טי םירבדל ושוריפב ןמפוה צ"דר
,ולש היהש המ הרזחב עובתל אוה 'לאג' שרוש שוריפ רקיע :האבה ךרדב
'םימד שרוד' הושה) םדה תעיבת ןיינעל הז ןושלב בותכה שמתשמ ןאכמו
םד םקונה החפשמ בורק וניה םדה לאוג ,ןכ-םא .םוקנל ונייהד ,(גי ,ט 'הת
.ובורק
םדא רעצל ימינפ ףחד ךותמ השינע :איה "המקנ" לש תינולימה הרדגהה
היישרפב ןכאו .(ריפס ןולימ) ער השעמ לע םקנ ,ןובלע וא קזנ םרגש לע
ןפ" :עינמה תא םיאצומ ונא ,אשונב תקסועה םיטפוש תשרפב הליבקמה
יוויצה לש ותישאר .(ו ,טי) "ובבל םחי יכ חצרה ירחא םדה לאג ףדרי
תלואגב ,רמולכ ."ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפש" (ו ,ט) תישארב רפסב
הרפכה לש התובישח .חצרנל השענש ירסומ לווע לע הרפכ שי םדה
:(י ,ד 'רב) לבה חצר רחאל הנושארבו ,ארקמב םימעפ רפסמ תשגדומ
."המדאה ןמ ילא םיקעצ ךיחא ימד לוק"
יוטיב ןאכמו ,"ךפשי ומד םדאב" :חצרנה םד תא םוקנל הווצמ םדאה
;ה-ד ,גל 'זחי ;טי ,ב 'והי :אמגודל) "ושארב ומד" :הנשנו רזוחה הרהזאה
םדה תא םוקי 'ה ,וילע לטומה תא עציב אל םדאה םא .(ט ,כ 'קיו
[2].(ו ,גל 'זחי ;ז ,ט ב"למ ;גמ ,בל ,'בד ;ה ,ט 'רב :אמגודל)
תוגייתסהב התוול איה ארקמב םדה תלואג לש התעפוה תישארמ ,םלוא
םירבדה תא ןייצמ [3]תישארב רפסל ושוריפב ,וטוסאק ד"מ .ארקמה לש
:םיאבה
תואב ןהש שודיחה רקיע תא תווהמה ,הלא תוקסיפל תדחוימ הארוה
,רוקמב השגדהה) …םדה תמקנ לע גהנמה דגנ האחמ איהו ,דמלל
.(ב"י
לאוג :טעומה לע ודימעהלו ותוא םצמצל היטנ הרותה יקוחב תרכינ
חצורה ליבשבו ,הדעה לש הניד קספ עצבמל קר טעמכ השענ םדה
.םדה תמקנ םוקמב טלקמ ריעל תולג ןיד עבקנ גגושב
,'רב) "'וגו ןיק גרוה לכ" :םילימה תא וטוסק שרפמ הלאה םירבדה חורב
:(וט ,ד
תמקנל התודגנתה תא הרותה העימשמ ןאכ .םדה תמקנ םוקנל רוסא
'ה קר .ןומדקה חרזמב הגוהנ התייהש (ב"י ,רוקמב השגדהה) םדה
וניד ץורחל םיאשר ,ומשב םינדה םדו רשב יטפושו ,ץראה לכ טפוש
[4].םבבל םחי יכ חצרנה לש ויבורק אלו ,חצורה לש
ךל יתמשו ודיל הנא םיהל-אהו הדצ אל רשאו :תומש רפסל ושוריפב ןכו
(:188 'מע) וטוסאק שיגדמ (גי ,אכ) המש סוני רשא םוקמ
דגנתהל םגו ,םדה תלואג לש םודקה גהונה תא ןקתל האב הרותה
םרוגש ימ היפלש ,229 ףיעס ,יברומ'ח יקוחב תפקתשמה הטישל
.תמוי תומ הנווכב אלש ףא והער תומל
הכירעמ הניא הרותה םא – תינורקעה הלאשה תא ררועל םוקמה ןאכ
?יוויצכ ותוא העבק עודמ ,םדה תלואג גהנמ תא תיבויח הרוצב
ותומדמ תוחונ-יאב אוה ,הנממ תורזגנה תורחא לשו וז הלאש לש הרוקמ
רבתסי םאו ,טפשמה תודסומ ידיב הרסמנ טפשמה תבוח .םדה לאוג לש
הנשי ןידה-תיבל ,דיזמב חצורב רבודמ יכ ,תואנ יטפשמ ךילה רחאל
איצוהל ךירצש הז אוה םדה לאוג ,ןכ-םא ,עודמ .גרוהל ואיצוהל תוכמסה
"ובבל םח"ש החנהה סיסב-לע קר םאה ?ןידה-תיב לש ןידה רזג תא לעופל
?םימד ךופשל ול ריתנ
תוהימתל סחייתמ ונתשרפב הל קרפב בי קוספל ושוריפב [5]ל"דש
:ונאבהש
ךלמ תחת םירדוסמ םימעה ויהי םרטב ,םינושארה תורודב הנהו
התמקנ תמקונ החפשמ לכ התיה ,םירטושו םיטפושו םירשו
;ותתימ םוקנל בייח היה גרהנה לא רתוי בורקהו ,תרחא החפשממ
םידיחיה דימ המקנה הלטנו םירטושו םיטפוש הדימעה הרותהו
ןכתיי ןודזב החיצרה התיהשכ הנהו .הדעה לכל התוא הרסמו
ורקחי םה ,םיטפושל םהל חנה :ול ורמאי יכ ,לאוגה תא טיקשהל
,הגגשב הגירהה התיהשכ לבא ;והותימי אוה תוומ ןב םאו ,רבדה
תא גרהש ימ תוארל וחירכהלו לאוגה תא טיקשהל רשפא היה אל
ויעדוי לכלו ול הארנ היה יכ ,שנוע אלב ראשנ ויחא תא וא ויבא
תא םקונ וניאש רחאמ ,ויחא תאו ויבא תא בהוא וניא וליאכ ויריכמו
תחא תבב התוא רוקעל רשפא היה אל תאזה תעדהו .םתמקנ
םדה לאוג היהי םאש ,תיקלאה המכחה התארו ,(ב"י ,ילש השגדהה)
לכ וענמיי אל ןיידע ,הגגשב גרהנה ובורק תא ומקנב התימ שנענ
וברי הז ידי-לעו ,םהיבורק תמקנ תושעמ םבור אלו םילאוגה
תוכז החינה ?הרותה התשע המ ךכיפל …תלעות אלל םיגרהנה
המש סונל טלקמ םוקמ העבק לבא ,ובורק תתימ םוקנל לאוגל
.וגרוהלו םש אובל לכוי אלו חצורה
למגיהל השק םדאלש הדבועב הריכהב ,הרותהש עמתשמ וירבדמ
תולמגיה לש לולסמ ול העיצמ ,ךשוממ ןמז ךשמב םהב קבדש םילגרהמ
תודסומ לש םמויקל לגרתהל וילע .יתגרדה ךוניח ידי-לע ,םיבלשב
תוכז ול ןיא .ןידה-רזג תא עצבל םתוכמס תאו םתורמ תא לבקל ,טפשמה
טלקמה ריעל הלגוהש ,'שפנה הכמ' םא אלא ,הגגשב 'שפנ הכמ'ב עוגפל
טלקמה ריעמ תאצל אלש הרותה תוארוה רחא אלמי אל ,שפנ גרהש םושמ
.גגושה יעשפ לע תרפכמ ותתימש ,לודגה ןהכה לש ותומ םוי דע
יבלש םה ,םדה תלואג תווצמ ביבס הדימעמ הרותהש םיגייסהש הארנ
.םדה תמקנ לש לקולקה גהנמה ילבכמ ותוררחתשהב םדאה לש וכוניח
לכויש בלשל עיגיש דע ,ינמז וניה םדה לאוגל תנתונ הרותהש רתיהה
.המקנ לש ךרוצכ גורהל ןוצרהמ למגיהל
הריתמ הרותה .םדאב םימייקש םייעבט תושגר ךותמ חמצ םודקה גהנמה
תנמ-לע ותוא הליבגמ םלוא ,לעופה לא חוכהמ ויתושגר תא איצוהל םדאל
תא אטבל ךרוצהמ ררחתשיש ול יוארו ,וז וכרדמ החונ התעד ןיאש ןיביש
.תדספנ ךרדב ויתושגר
תא ;(ךליאו י ,אכ 'בד) "ראות תפי תשא" תווצמ תא ןיבהל ןתינ וז ךרדב
כ ,בי 'בד) "הוואת רשב תליכא רתיה" ;(ךליאו א ,אכ 'מש) ירבע דבע יניד
קרפ ,ג רמאמ ,םיכובנ-הרומ) תונברקה ףא - ם"במרה תעדלו [6];(ךליאו
.(בל
:( 128 'מע) םירבד רפסל הינויעב ץיבוביל המחנ םירבדה תא תחסנמ ךכ
ןניא הרותה תווצמש ,ארוקה יניעב רזומ רבדה האריי ילוא םנמוא
אהת אל הרותה תאז"ש ונתנומא ירקיעמ דחא והז אולהו ,תוטלחומ
ןימה תשלוחב הבשחתהב הרותה הנתנש הלא םירתיהו …"תפלחומ
ןה ןה – "יתוא ועדי םלוכ" דוע לכ ,(ב"י רוקמב השגדהה) ישונאה
.התלודג
קרפ ,"תורוא יללט" ורפסב ל"צז קוק ה"יארה ירבד תא תטצצמ איה ןאכו
:ח
,יקולאה הרוקמל תרבוחמ איהשכ תוירסומה לש התלעמ איה תאז
הנייעמ תא תשבוכ איה םימעפלו "ץפח לכל תע" איה תעדויש
לש החור-רצוק לכוי אלש המ ,תואבה תופוקתל חוכ ץבקל ליבשב
.לובסלו תאשל הרוקממ תקתונמה תוירסומה
[7]:ברה ירבד תא איה הריבסמ ךכו
תוריהזבו תויטיאב הכירדמ הניא תימונוטואה תוירסומה ,ברה תעדל
וצ קר תעדוי איה ,רתוול תוכמס הל ןיאו םירותיוב םימעפלו
.הגרדה תעדוי הרותה תכרדה וליאו ,ירוגיטק
ךכב ,םיילמינימ םידממל םדה תלואג גהנמ תא המצמצ הרותה ,רמוא הווה
ןכו דיזמ לש הרקמב ןידה-רזג תא עצבל לאוגה לש וחוכ תא התפייש
חצורל העתרה ילכ שמשיש ידכ ,טלקמה ריע תא בזוע גגושהש הרקמב
ומצמצ ל"זח .ןיד-תיב ידי-לע וילא חלשנש םוקמה תא בוזעי לבל הגגשב
סונל ךרוצה תא הריכזמ הניא (א ,ב תוכמ) הנשמהו ,יארקמה חוסינה תא
."ןילוגה ןה ולא"– תולג שנועב הסונמה תא הפילחמ אלא ,טלקמה ריעל
(:186 'מע ,םש) הנקסמל ץיבוביל המחנ העיגמ ןאכמ
ינפמ ,ףדורה ינפב הנגהכ טלקמ ירעב ךרוצ היה אל בושש עמשמ
ןיד תיישע לש הז רצי ןוונתנ רבכו ,ףדור םדה לאוג היה אל רבכש
.ומצעל
ירבע דבע ןוגכ ,ליעל ונרכזהש תווצמה ראשב ונא םיאצומ המוד [8]העפות
,כ) ןישודיקב ארמגה תא ואיבה ,דבעה לעב לע וליטהש תוברה תולבגההש
םוצמצה תעפות ."ומצעל ןודא הנוקכ דבע הנוקה לכ" :הנקסמל (א"ע
ןב תשרפו (טי-גי ,גי 'בד) תחדינה ריע :תורחא תוישרפ יתשב םג תטלוב
ןב" :(א"ע ,אע 'הנס) דומלתב רמאנ וילעש ,(בכ-חי אכ ,םש) הרומו ררוס
."תויהל דיתע אלו היה אל הרומו ררוס
היבשב תיארו :םירבדב קוספה לע י"שר שוריפ תא איבנ םוכיס ירבדכ
לע וכמתסהב .(אי ,אכ) השאל ךל תחקלו הב תקשחו ,ראת תפי השא
ריבסמ ,"אצת יכ" תשרפל אמוחנת ירבד לעו (ב"ע ,אכ) ןישודיקב ארמגה
קשחש השיא תאשל המחלמל אצויל הריתמ הרותהש הביסה תא י"שר
:הב
הנאשי הריתמ ה"בקה ןיא םאש ,ערה רצי דגנכ אלא הרות הרבד אל
הנייהת יכ" :וירחא רמאנש האנוש ופוס האשנ םא לבא .רוסיאב
.הרומו ררוס ןב הנממ דילוהל ופוסו ,(וט 'ספ) 'וגו שיאל
םהיתוערגמ לע םדאה-ינבל הנתינ ,"םייח תרות" התויהב הרותה
,םהירצי םע דדומתהל םתלוכי יא וא םתלוכי לע ךמתסהבו ,םהיתושלוחו
םיגייסו תולבגה תנתונ ךא ,אסיג-דחמ םהירציל יקלח ןפואב תינענ איה
תירסומה תומלשה תארקל םיבלשב םכנחל ידכ תאז לכ [9].אסיג-ךדיאמ
.היוצרה

ורמאמ ;תידומלת הידפולקיצנא ,'םד לאוג' ךרע :ןייע יתכלהה דצה לע [1]
ימ" ורמאמבו ,1996 ,13 םיינחמ ,"טלקמה ירע לע" שמש ןרהא לש
םחנמ ; 505 'מע ,ןליא-רב תטיסרבינוא ןליאה תורפ ,"טלקמ ירעל הלוג
'מע ,ןליא-רב תטיסרבינוא ןליאה תורפ ,"טלקמ ירע םעט לע" ,רשי ןב
ךליאו 326 'מע ן"שת ,אי ןימוחת ,גיטפהרו רמתיא לש ורקחמב ;506
ו "עידומה" ,סייר השמ האר ןכו ;ו"משת ירשתב די "הפצה"ב ורמאמבו
.ב"נשת באב

:ןוגכ ל"זח תורפסב םירופיס רפסמ וחתפתה וז הווצמ סיסב לע [2]
רופיסה לע .ב"ע ,וצ 'הנס ,ילבב ,הירכז איבנה לש ומד לע רופיסה
םילשורי ,ןהיתודלותו תודגא ,ןמינייה ףסוי לש ורפסב ןייע ,ויתוליבקמו
:ורמא" :איבמ אוהש הכ ,ב ,ר"בדמ רופיסב ןכו ,ךליאו 31 'מע ,1974
סוכ הלטנ ?ןמא התשע המ .ורבח תא ןהמ דחא גרהש םיחא ינשב השעמ
םויו םוי לכ תסנכנ התייהו ,לדגמב ותוא החינהו ומדמ ותאלימו דחא
.קתשש ותאצמו ותוא הטיבהו הסנכנ תחא םעפ .ססות םדה ותוא האצמו
."רחאה הנב גרהנש העדי העש התוא

.123 'מע ,חנ דע םדאמ [3]

.152 'מע ,חנ דע םדאמ [4]

,ארקמ ןשרפ .הבודאפ – 1865 – הטסירט 1800 ,וטאצול דוד לאומש [5]
.'לארשי– תמכח' תובאמ ,ררושמו ךנחמ ,תורפס רקוח ,תועד הגוהו ןוירוטסיה

קרפ ,"תורוא יללט" ורפסב קוק ה"יארה לש םימסרופמה וירבדב ןייע [6]
.ח

,ךליאו 182 'מעב טלקמה ירע לע הירבדב ןייעו .130 'מעב םש [7]
.הז רמאמל ינויער סיסב םיווהמש

םיירסומ םיטביה" :ירמאמב ןייע ,תוירסומה היתוכלשהו העפותה לע [8]
,ץישפיל תללכמ ןותנש ,וילדמ םימ ,"הרותב תויתכלה תוישרפב
.רמאמה ףוגב תויפרגוילביבה יתוינפהבו ,ךליאו 7 'מע ,ס"שת םילשורי

רביד" :ל"זח תרמא לע םכמתסהב העפותה תא םיריבסמה םנשי [9]
םושמ תחאה :תוביס יתשמ םדיב תועטש ד"נעל הארנו "הווהב בותכה
בותכה" :ךכ ורידגמ "שרדמ יכרע"ב רכאבש יתכלה חנומב רבודמהש
רבדה רדגב סנכנש ימ לכל איה הנווכה לבא ,ליגר דחא רבד לע רביד
.וז הדגהל תומיאתמ הז רמאמב ונודנש תויגוסהש הארנ אל ."אוהה
תצובקב ,ונודנש תויגוסה תא גווסל ןוצרה ךותמ תעבונ היינשה הביסהו
הנוצר תועיבש-יא ךותמ הווצמה תא תגייסמ הרותה םהבש םירקמ
.התוא תמלוה ל"נה ל"זח תרמא ןיאו ,העפותהמ