ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

506 רפסמ

ג"סשת ,יעסמ-תוטמ תשרפ


ל"זחבו ןארמוק תורפסב השיא ירדנ תרפה קוח

ילזרב יבג ר"ד


ך"נתל הקלחמה


באל תרשפאמה הווצמה םג ,הרותב תרחא הווצמ לכ ומכ
'מב) ועמש םויב (ותב וא) ותשא ירדנ תא רפהל לעבל וא
הרותה תרגסמב תורודה ךרואל החתפתהו התנתשה (זי-ד ,'ל
םיידוהי תורוקמב דוע יוצמ וז תוחתפתהמ קלח .הפ לעבש
םיל ברעמ ןופצמש תורעמב ולגתנ רשא ינשה תיבה ימימ
.ןארמוק תבר'ח תברקב ,חלמה

אקווד יוצמה וז הווצמ רוכזאב דקמתהל ינוצרב
.יטקדיד-יתמכח יפוא לעב אלא ,ותוהמב יתכלה ונניאש טסקטב
היוצמ ,'ןיבמל רסומ' יורקהו ןארמוקב הלגתנש הז רוביחב
ותוכז תרכזנ הבו ,ותשאו שיא יסחיב תקסועה הכורא הקספ
:ותשא ירדנ תא רפהל לעבה לש

הכרבחתהב היהנ זרמ [...ה]ידלומ חק הכשירב התחקל השא
תא [שיא בזעי ןכ לע ... ]הכרשב רזע םע ךלהתה דחי
הכתוא .[דחא רשבל ויהו ותשאב ק]ב°דו ומא תא[ו] ויבא
לישמה אל [היבא ... ?ו הכלוקב ]ה[עמ]שתו הב לישמה
.דחא רשבל ךל [היהתו התקושת] הכילאו הדירפה המאמ הב
תשא םע דחיל התאו [?םהישנל] הכינבו דירפי רחאל הכתב
הכתלוז הב לושמי רשאו ,[הכתו]רע ראש איה יכ הכקיח
הכנוצרב ךלהתהל ךלישמה [החור]ב .והייח לובג גיסה
תעובש לכו הכנוצרל הכחור בשה .[ה]בדנו רדנ ףיסוה אלו
ה]אינה הכנוצרבו ,הכיפ אצומ לע רפה [ר]דנ רדנל הרסא
]ברת לא הכנעמל[ ]הל חלס .הכיתפש [אצומ תושע י]ל[במ
[1].(,11vi-,20iii ,2 4Q416) הכתלחנב הכדובכ [?לקי ןפ ,םירדנוב ןיבהל ןתינ אלו ,תומוקמ רפסמב עוטק טסקטהש ףא
קזחה רשקב קסוע הקספה לש ןושארה הקלחש רורב ,טפשמ לכ
תינשרפ הזרפרפ הווהמו ,(6-1) ותשא ןיבל שיא ןיבש
קבדו ומא תאו ויבא תא שיא בזעי ןכ לע" :קוספה לע
דוגינבש אלא .(דכ ,'ב 'רב) "דחא רשבל ויהו ותשאב
הליגמה רבחמ ,הרותב בותכהמ תבשונה תינויוושה חורל
,וז הסיפת .ותשאב לעבה לש ותטילש תא בושו בוש שיגדמ
,ונימיב השיאה דמעמ תסיפת םע דחא הנקב הלוע הניאש ףא
.ינשה תיבה ימימ רוביחב םיקסוע ונאשכ ללכ העיתפמ הניא


לעבה לש ותוכמסב ןודל רבחמה רבוע הקספה ףוסב
הז קוח איבמ אוהש הארנו ,(9-7) ותשא ירדנ תא רפהל
רבחמהשכ ךא .ותשאב לעבה לש הטילשל תיארקמ המגודכ
.ארקמה טשפמ תודוקנ רפסמב גרוח אוה ,קוחה תא גיצמ
םויב ותשא לש הירדנ תא רפהל לעבה לש ותוכז ,לשמל ,ךכ
הארוהל 'ןיבמל רסומ'ב תכפוה ,(ט-ד ,'ל 'דמב) ועמש
"רפה [ר]דנ רדנל הרסא תעובש לכו" :תסרוגה ,תירוגטק
'הו" יארקמה יוטיבה ."[ה]בדנו רדנ ףיסוהל אל" ידכב
הארוהל 'ןיבמל רסומ'ב ךפוה ,(ט ,'ל םש) "הל חלסי
םייוניש ."[םירדנ ]ברת לא הכנעמל[ ] הל חלס" :לעבל
הייטנו השיאה ירדנ יפלכ רבחמה לש ילילש סחי םיפקשמ ולא
היוצמ השיג התוא .ןיטולחל ולא םירדנ לטבל תיתכלה
,ד"ב) קשמד תירב תליגמב ,ןארמוקב הלגתנש ףסונ רוביחב
:(12-10 ,16

התעובש תא אינהל השיא[ל ר]מא רשא השאה תעובש ל[ע]
םאו איה םיקהל םא הנעד[י] אל רשא העובש שיא איני לא
טפשמה ןכו הנמיקי לאו האיני אוה תירב רובעל םא אינהל
.היבאל

לע ,ילוא תוארל שי םישנ ירדנ םויק תללושה השיגה תא
.ינשהו ןושארה תיבה ימיב השיא ירדנ לש םתוהמ עקר
םישנ ושמימ הבש תירקיעה ךרדה היה רדנהש ןועטל ןתינ
לש תילאמרופה ךרדהש ןוויכ ,ןהלש םיקולאה תדובע תא
יובירש רשפא [2].ןהינפב המוסח התייה שדקמב ל-אה תדובע
םהילעש ,ןהילעב ןיבל ןניב תוחיתמל םרג םישנה ירדנ
תשרודה תיתכלה המגמ החתפתה ךכו ,םירדנה םולשת לפנ
וירבדמ תבשונ המוד חור .םישנה ירדנ תא ןיטולחל לטבל
ףוסב יחש ידוהי ןשרפו ףוסוליפ ,ינורדנסכלאה ןוליפ לש
התוכז תא הרותה הללש ןידבש סרוג ןוליפ .ינשה תיבה ימי
םישנה תורדונ תובר םימעפ ןכש ,הירדנב טולשל השיאה לש
לע) ןרדנ לש תועמשמה אולמ תא וניביש אלבו שאר תולקב
[3].(25-24 'ג ,םהיטרפל םיקוחה

םיאצומ ונא ,ל"זח לצא וז הכלה ןוחבל ונאובב
ישרדמ .'ןיבמל רסומ'ה לעב לש ותשיגמ יתועמשמ יוניש הב
תוכז לעבל ןיאש םלוכ םיסרוג םידומלתהו הנשמה ,הכלהה
תדחוימ הביס ול שי ןכ םא אלא ,ותשא לש הירדנ תא רפהל
וניא" :ולא תורוקמב תובר םימעפ רזוחה יוטיבה [4].ךכל
דובכב השיאה ירדנל וסחייתה ל"זחש דמלמ ,"רפהל לוכי
תוביס קר .די רחאלכ ולטבל ןתינש והשמ םהב ואר אלו ,בר
תרפה וקידצה הלעב יפלכ השיאה לש היתובוחל תועגונה
יוניע ירדנ' קר ותשאל רפהל לעבה לוכי ןכלו ,הירדנ
:'הניבל וניבש םירדנ' וא 'שפנ

יפל ?רמאנ המל "שפנ תונעל רסיא תעובש לכו רדנ לכ
ןיב ינא עמוש .'הילע רשא הרדנ תא רפהו' רמוא אוהש
יוניע םהב ןיאש םירדנ ןיב שפנ יוניע ןהב שיש םירדנ
השיא שפנ תונעל רסיא תעובש לכו רדנ לכ' ל"ת .שפנ
םהב שיש םירדנ אלא יתרמא אל ,'ונריפי השיאו ונמיקי
הלא' ל"ת ?ןינמ הניבל וניב םהש םירדנ ... .שפנ יוניע
בא ןיב ותשאל שיא ןיב השמ תא 'ה הויצ רשא םיקוחה
ןיאש ןיבו שפנ יוניע ןהב שיש ןיב ינא עמוש .'ותבל
תונעל רסיא תעובש לכו רדנ לכ' ל"ת ,שפנ יוניע ןהב
.([206 'מע ,ץיבורוה תרודהמ] הנק ,רבדמב ירפס) 'שפנ


,םירחא תורוקמ .ל"זח תורפסב הדיחיה השיגה וז ןיא ךא
,ןארמוק תוליגמבש תיתכלהה תרוסמל רתוי םימוד םיארנה
ירדנ ןהו םישנ ירדנ ןה ,םירדנ יוביר תינורקע םיללוש
:םירבג

אוהש פ"עא ,רדונה לכ :ארפס ברד הוחא ימיד בר ינתד
לדחת יכו' ?ארק יאמ :דיבז בר רמא ,אטוח ארקנ ומייקמ
תלדח אל אה ,(גכ ,ג"כ 'בד) 'אטח ךב היהי אל רודנל
.(ב"ע ,זע םירדנ ילבב) אטח אכיא -

תובייחתהש ןוויכ ,ילילש אוה רדנה םצע ולא תורוקמ יפ לע
םא עדוי ונניא םלועל םדאהו תטלחומ איה אימש יפלכ
רומח ןוכיסמ ענמיהל ידכב .אל וא ורדנ תא םייקל לכוי
וז העד .םירדנמ ןיטולחל ענמיהל ףידע ,רדנ לוטיב לש
ילבב) תרחא העד םג הגצוה םיתעלש ףא ל"זח יבתכב תלבוקמ
:(א"ע ,ב ןילוח

:ביתכו ,'אטח ךב היהי אל רודנל לדחת יכו' :ביתכ אהו
,(ד ,'ה תלהק) 'םלשת אלו רודתשמ רודת אל רשא בוט'
יבר ירבד ,רקיע לכ רדונ וניאש הזמו הזמ בוט :אינתו
.םלשמו רדונ הזמו הזמ בוט :רמוא הדוהי 'ר ,ריאמ

ירבדב םירדנ לש תטלחומה הלילשהמ גייתסמ הדוהי 'ר
ילילש השעמ ונניא רדנהש שיגדהל שקבמ אוה .ריאמ 'ר
.םירדנ םייקלו דיפקהל רתויב בושחש אלא ,ומצעלשכ

החנמ ןורקיע שי ל"זח תורפסב ונאצמש תושיגה יתשל
.העובשלו רדנל םימכח וסחייש הברה תובישחה אוהו ,דחא
לכ בושח רדנה םא ,דחא דצמ :םינפ ינש שי הז עבטמל
,ינש דצמו ;ללכ רודנל אל ףידע - ךכ לכ יתייעבו ךכ
תוביסנב אלא ותוא רפהל ןיא ,רדנ ורדנ השיא וא שיא םא
.תוקמונמו תודחוימ דאמ

ל"זח תושרד תצקמ ןיב ונאצמש ילמרופה ןוימדה
ונניא ןארמוק תוליגמב תפקתשמש המודקה הכלהה ןיבל
םינורחאה .תיתכלה וא תינויער תויכשמה לע ,ןכ םא ,דיעמ
וליאו ,םישנל דובכ רסוח ךותמ אקווד םישנ ירדנ וללש
.רדנל המוצע תובישח סוחיי ךותמ ללכב םירדנ וללש ל"זח
ןוטגנירה לאינדו לנגרטס ןו'ג ידי לע םסרופ טסקטה [1]
Discoveries in The Judean Desert :הרדסה לש 34 ךרכב
iv-20 iii ,2 4Q416 :םיקתוע ינשב יוצמ אוה .(DJD)
Strugnell, J. & :ואר .10-3 ,a b10 4Q418 -ו ,11
Harrington, D. J. Qumran Cave 4 XXIV: Sapiential
Texts Part 2: 4QInstruction: 4Q415 ff. (DJD XXXIV),
Oxford 1999, pp. 110-124, 236.
K.Van Der Toorn, "Female Prostitution in Payment [2]
of Vows in Ancient Israel", JBL .108 (1989), pp.
,ןומדקה חרזמהמ תוחוקל ןרוט רד ןאו לש תויארה193-205
תורוקמה .ארקמהמו ,וננמז ינב םייגולופורתנא םירקחממ
,'א א"ומש ;ח ,ח"ל 'מש :םה ותעדב םיכמותה םייארקמה
.ב ,א"ל ילשמ ;בכ ,'ב ;אי-י
,(תכרוע) ףטנ לאינד 'ס ,רוש הוח לש המוגרת ואר [3]
'מע ,ס"שת םילשורי ,ג ךרכ ,ינורדנסכלאה ןוליפ יבתכ
.27
,םירדנ ילבב ;ב-א ,אי םירדנ ;הנק ,רבדמב ירפס [4]
.א ,אי םירדנ ימלשורי ;ב"ע ,גפ ;ב"ע ,טע