ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

351 רפסמ

ס"שת ,יעסמ תוטמ תשרפ

השנמ יצחו ןבואר ,דג

בישילא השנמ

תודהיל הירפסה
רפוסמ [1] ,יעסמ תשרפל ללכ ךרדב תרבוחמה ,תוטמ תשרפב
הנענ השמ .ןדריה רבעב בשייתהל ושקיב דגו ןבואר יטבשש
[3] .תובשייתהל השנמ טבשמ קלח ףריצו [2] ,םיאנת תגצה ךות םהל
:תולאש שולש תולוע רפוסמהמ

ךא ,"דג ינבו ןבואר ינב" רמאנ (א קוספ) החיתפב .א
ךכו ,"ןבואר ינבו דג ינב" אוה רדסה (ב קוספמ) ךשמהב
'ודיק) ןבואר ינבו דג ינב יאנת :ל"זח ןושלב יאנתה ארקנ
?הז יוניש לש וביט המ .(ד ,ג

?ןדריה רבעב בשייתהל ועבת ולא םיטבש ינש אקווד המל .ב
,(גל קוספ) תובשייתהל השנמ טבש ףרטצה המלו ךיא .ג
?טבשהמ קלח קר עודמו

ןבואר ינבו דג ינב תעיבת התייה ,םיבותכה רדס יפ לע
תנשב ,ןיידמ תמחלמו לארשי ינב לש ינשה ןיינמה ירחא
הבורקה הסינכה תארקלו ,רבדמב לארשי ינב תבשל םיעבראה
.ןדריה רבעב ראשיהל םיטבשה ינש ושקיב לארשי ץראל
רופיסהו ,הרותב רחואמו םדקומ ןיאש ,רבוס לאנברבא י"ר
רשאכ ,(הל-אכ אכ 'מב) גועו ןוחיס תמחלמ ירחא שחרתה
לאנברבא .בר הנקמ הלא םיטבש ושכר ,תומחלמהמ הזיבל ףסונ
[4] הרוכבה תוכז תא דביא ןבואר :ףסונ שוריפ ןייצמ
תבשל ול איה הפרח ןכלו ,(ד-ג טמ 'רב) תוכלמה תאו
,לשומה אוה הדוהיש ןמזב ,םיריעצה ויחא םע ןענכ ץראב
וילא ףריצ ןכל .ץראה תשוריב םיקלח ינש שי ףסוי ינבלו
םה ונפ דחיו ,דג טבש ,והנחמל ופתוש תא ןבואר טבש
,ויפלו ישילש שוריפ ןייצמ לאנברבא .םתשקבב השמ לא
םיטבשה ינשש תוארהל ידכ ,רדסה תא ןווכתמב בותכה הניש
.ןיינעב םיווש ויה

,הרוכבה טפשמ ול יכ ,םדוק ןבואר א קוספבש ,שרפמ ן"במרה
םגו הצעה תא ונתנש םה יכ ,םימדוק דג ינב ךשמהב לבא
ףא עורז ףרטו" :השמ םתוא ךריב ךכ ןכש ,םירוביג ויה
היה ןבואר הנחמל ישילשה ףתושה .(כ גל 'בד) "דקדק
אובל ולכוי אלש ,רורב היה ןועמש טבשל ךא ,ןועמש טבש
,יולל דוגינבו ,ויתוכרבב ןועמשב ףזנ בקעי .תועיבתב
הנוהכל וכזו םכרד תא וביטה ויאצאצש ,הפיזנל ופתוש
הכז אלו (הכ 'מב) רועפ לעבב ןועמש טבש אטח ,הייוללו
.(ז גל 'בד י"פע) השממ תשרופמ הכרבל

?השנמ טבש יצח םנמואה

'בדב םג ךכ) השנמ ינב [5] ריאיו ריכמ ולחנ ןדריה רבעב
תלחנ תא קליח עשוהיש ,רפוסמ עשוהי רפסב .(וט-די ג
םיקלח השיש .םיקלח הרשע ,השנמ ינינל השנמ טבש ראש
,קלח ,רזעיבא :השנמ ןב ריכמ ןב דעלג ינב םינינה תששל
תונבל םיקלח העברא דועו ,עדימשו רפח ,םכש ,לאירשא
טבש לש יעבטה ויוביר .(ג ,ח ארתב אבב האר) דחפלצ
ךרענש ןושארה ןיינמב .םיטבשה לכמ רתוי לודג היה ,השנמ
,ינשה ןיינמב וליאו ,םילייח 32,200 ויה ,היינשה הנשב
לש לודיג - םילייח 52,700 ויה ,םיעבראה הנשב היהש
םהמ %90 יכ ,לארשי ץראב המלש הלחנב הכז טבשה .%63
התייה גועו ןוחיס ץרא ,לאנברבא תעדל .ןדריה תא ורבע
םהילע ףריצ ןכלו ,ןבואר ינבלו דג ינבל ידמ הלודג
ריכמ תוחפשמ קר - ן"במר תעדלו ,השנמ טבש יצח תא השמ
.ןדריה רבעב ראשיהלו םעהו טבשה ראשמ דרפיהל וצר ריאיו

םרג השנמ .שנועכ האב טבשה תלחנ תקולחש ,אבומ שרדמב
ל"זחו ,(גי דמ 'רב י"פע) םהידגב תא עורקל םיטבשל
הערקנ ןכל ,(גכ במ םש) ףסוי לש ןמגרותמכ השנמ תא והיז
תעדל .(בקעי ערקיו ה"ד דפ השרפ ,הבר תישארב) ותלחנ
םתופרטצהל םימרוגהו םיעינמה ורסמנ אל ,שריה ר"שר
.ןדריה רבעב תולחנתהל

,עבקנ הכלהל .םירוכב העבראו םישנ עברא ויה בקעיל
תורוכב) ןוידפל רוכב םא לכל שי ךא ,הלחנל דחא רוכב שיש
ויה רבדמבו ,םירוכב ויה ןדו דג ,ףסוי ,ןבואר .(א ,ח
:תונחמ העבראןד
רשא
ילתפנ
הפלזו ההלב
םירפא
השנמ
ןימינב
ןימינב
הדוהי
רכששי
ןולובז
האל
ןבואר
ןועמש
דג
האל
:הנחמה שאר
:ונמנ וילע

:אמאה

תוכלמל דעוימה הדוהי .הנחמ שאר היה האל רוכב ןבואר
היה םירפא .ומא ינב םיריעצה ויחא לע הנחמ שאר היה
קלחנו הרוכבה תא לביק ףסויש רחאל ,לחר ינב הנחמ שאר
ריעצה םירפא ךא ,(א ה א"יהד ;ה חמ 'רב) םיטבש ינשל
רוכב ןד םג .(כ-טי ,די חמ םש) רוכבה השנמל םדקוה
,הנחמ היה אל הפלז רוכב דגל .הנחמ שאר היה ,ההלב
.ןד הנחמ ןיבל ןבואר הנחמ ןיב וקלחתה הפלז ינבו

לשב .תהק ינב םייוולה הנחמב ונכש ןבואר הנחמל דומצב
ןתד ופרטצה וילאו ,יתהק היהש ,חרק דרמ ץרפ וז תונכש
ןאכ ושיגרה םיטבש ינש .(א זט 'מב) ןבואר ינב םריבאו
שארב דמע אלש דגו ,הרוכבה תא דביאש ןבואר :םיחפוקמ
ןכל .הנחמ ותואב ילתפנ ויחא םע ןכש אל םגו ,הנחמ
התייהש ,ןדריה רבעב לחנתהל השמל העיבתב ולא םיטבש ואב
בויחב הנענ השמ .חופיקה לע יוציפ ןיעמכ ,הבחר ץרא
אוה ףא היהש השנמ טבשמ קלח םהילא ףריצ ךא ,םתעיבתל
דביא אל השנמ טבש .רבד ךכ לע עבת אל ךא ,רוכבכ חפוקמ
הלחנל ףסונו ,םלש קלח הב שריו ,לארשי ץראב ותלחנמ
.ןדריה רבעב קלח לביק וז

ןדריל רבעמ םירוכיב תאבה ןידב םיאנתה וקלחנ הנשמב
:(ח א םירוכיב)

ינבו דג ינב ץרא ןיב תקלחמה אתיירב תאבומ ימלשוריב
:רמאנ םירוכיב תשרפב .השנמ טבש יצח ץרא ןיבל ןבואר
איצוהל ,ושרדו ,(י וכ 'בד) "'ה יל התתנ רשא המדאה"
םירוכיב איבהל שי ,וז הטישל .ימצעל יתלטנש ץראה תא
ולביק םהש ינפמ [6] ,השנמ טבש יצח ץראמ הרות ןידמ
תא ושקיב דגו ןבואר וליאו ,הושקיבש ילבמ הלחנה תא
.םצראמ םירוכיב םיאיבמ ןיא ןכלו םתלחנ

םתלחנל ףסונו ,הרוכב ןיעמ ןד ינב םג ולביק רתוי רחואמ
ןופצבש םשל תא םג ולחנ םה ,(חמ-מ טי 'והי) ץראה זכרמב
.(חי 'פוש) ץראה

,ונווכתה ןוממל אל ןבואר ינבו דג ינב ,אופא אצוי
העיגפה ןוקית תא ועבת אלא ,וששח ץראה שוביכ ינפמ אלו
[7] .םדובכב

,תרבועמ הנשב קרו ,כ"דב תורבוחמ יעסמו תוטמ תוישרפ [1]
בוט םוי םג איה גח ורסא תבשו ,ישיש םויב לח תועובשש
םע תוותשהל ידכ תוישרפה תא םידירפמ ,תויולג לש ינש
רידנ) ןושאר םויב לח חספש תרבועמ הנשב .הלוגה ינב
ולא תוישרפ לש תרחא הקולחל .םידירפמ ל"וחב ,(דואמ
,יעובש ףד ,?"וז תבשב הרותב האירקה יהמ" ,ארבג 'מ האר
.139 רפסמ
'ע האר ןבואר ינבו דג ינב לש ןונגסהו ןושלה לע [2]
,"הינוזיאו תרוקיב - ןבואר ינבו דג ינב תשקב" ,שירפ
.246 רפסמ ,יעובש ףד
תולובג" ,ןהוכה 'מ האר ,לארשי ץרא תולובג לע [3]
.296 רפסמ יעובש ףד ,"תחטבומה ץראה
,כ א 'דמב) ןושאר תונמהל רוכב ארקנ ןיידע ךא [4]
.(א ה א"יהד ,ה וכ
,םיטבלתמ םישרפמה ?השנמ לש ונב היה ריאי םאה [5]
.די ז א"יהדמ הרורב הניא השנמל ותוסחייתה יכ
."םירוכיב" ךרע תידומלת .צנא האר תוטישה םוכיסל [6]
,"ימלשוריהו ילבבה לע ךורעה" רבחמ ,שילזימ 'מ ברל יתדות [7]
.וז הדוקנ הלעהש