ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

351 רפסמ

ס"שת ,יעסמ תוטמ תשרפ

תוקפסמה םינהכ לש ןהיתומא לע

טלקמ ירעל םילוגל תוסכו היחמ

לגיפש זעב ר"ד

דומלתל הקלחמה
.טלקמה ירע ןיינעב הרותה תקסוע (הל קרפ) יעסמ תשרפב
דועב הרותב יוצמ ןהילא הלוגה חצורהו ולא םירע ןיינע
.(י-א טי םש ;גמ-אמ ד 'בד ;גי אכ 'ומש) תומוקמ השולש
ונתשרפב ,לשמל .ונתשרפב קר וראבתנש תוכלה ןנשי לבא
ירע שש תא :םיולל ונתת רשא םירעה תאו" :(ו הל) רמאנ
םיעברא ונתת םהילעו ,חצרה המש סנל ונתת רשא טלקמה
,י תוכמ) הכלהל סיסב הווהמ הז קוספו ,"ריע םיתשו
,רפסמב הנומשו םיעברא ,ןלוכ םייוולה ירע יכ ,(א"ע
םימעפ המכ תשרופמה תרחא הכלה .םיחצורל טלקמ ירע ושמיש
תכשמנ טלקמה ריעב חצורה תבישי יכ ,תעבוק ונתשרפב קר
הביחרמ ויתוכלשהו הז ןיד לע .לודגה ןהוכה תומי רשא דע
:(ו ,ב) תוכמ תכסמב הנשמה


רבעש דחאו ,םידגבב הבורמה דחאו ,החשמה ןמשב חושמ דחא
חושמ ףא :רמוא הדוהי יבר .חצורה תא ןיריזחמ ותחישממ
תוקפסמ םינהכ לש ןהיתומא ךכיפל .חצורה תא ריזחמ המחלמ
.ותומיש םהינב לע וללפתי אלש ידכ ,תוסכו היחמ ןהל


- םילודג םינהוכ יגוס המכו המכ יכ ,תדמלמ וז הנשמ
חושמ" ,דחאה :טלקמה ריעמ תאצל חצורל םירשפאמ םתתימב
היה ויונימ תרגסמב רשא לודג ןהוכ אוה - "החשמה ןמשב
הז ןמש זנגנ רשא דע רבדה גהנ ךכו ,החשמה ןמשב חשמנ
;(א"ע ,בי תוירוה) ןושאר תיב ימיב ךלמה והישאי י"ע
תרגסמב רשא לודג ןהוכ אוה - "םידגבב הבורמה" ,ינשה
ןמש זנגנש זאמ רבדה גהנ ךכו ,םידגבב הברתנ ויונימ
"ותחישממ רבעש" :ישילשהו .ינש תיב ימי ףוס דע החשמה
,לוספ וב עריא רשאכ לודגה ןהוכה תא ףילחהש ימ אוה -
,ינשה ,אוהו ,ותדובעל ןושארה בשו לוספה רבע ,התעו
,ףסונ ןהוכ שי הדוהי יבר תעדל [1] ."ותחישממ רבע"
,חצורה תא ריזחמ ותתימב אוה ףאש ,לודג ןהוכ ונניאש
.המחלמל אצויה םעה לא רבדמה ןהוכה - "המחלמ חושמ" :אוהו

תומב היולת טלקמה ריעב חצורה תבישי יכ ונדמלש רחא
הכישממ ,הז ןיד רמאנ םהבש םינהוכ המכ שיו ,ןהוכה
תוקפסמ םינהכ לש ןהיתומא ךכיפל" [2] :תרפסמו הנשמה
[3] ."ותומיש םהינב לע וללפתי אלש ידכ ,תוסכו היחמ ןהל
וגאד [4] ,(ליעל ורכזנש םתוא) םינהוכה תוהמא ,רמולכ
םתליפתב ונכסי אלש ידכ [5] ,טלקמה ירעב םילוגה תחוורל
[6] .ןהינב ייח תא

הלאשב ןודל וננוצרב ,הרואיבו הנשמה תא ונעצהש רחא התע
אקווד המ ינפמ [7] :הנורחאה התקסיפ לע תררועתמה ,תחא
תקפסה לש [9] הז לעפמל ומתרנש ןה [8] םינהוכה תוהמא
[11] ,עיצהש ימ היה המוד ןוויכב
םהינב םולשל תדחוימ תוירחא ןהילע תצבורש ,םינהכה
אמויב רפוסמ ךכ .םיונימב קלח ןהל היהש יפל ,םינהכה
,תיחמקל הל ויה םינב העבש :ןנבר ונת" :(א"ע ,זמ)
תישע המ :םימכח הל ורמא .הלודג הנוהכב ושמש ןלוכו
יעלק יתיב תורוק ואר אל ימימ :םהל הרמא - ?ךכל תיכזש
תויהל הינב וכז םאה לש התועינצ תוכזבש ירה ."ירעש
תנכס םינבה לע הפחיר רשאכ ךכ םושמ .םילודג םינהכ
ךרוצ תוהמאה ושח ,םילודג םינהכ םתויהמ העבנש הילכ
ירהש ,םתנוהכ ךשמ תא ססבלו םתלצהל גואדל רתוי זע
[12] .הז םוחתב שממ לש לקשמ ןהישעמל שיש ויה תועדוי

תוהמאה וסנרפ הליחת הנווכבש ,בשייל היה ןתינ דוע
שגר תא רתוי םלצא ררועל ידכ ,טלקמ ירעל םילוגה תא
.ותומיש םהינב לע ללפתהלמ וענמיי ךכ ךותמו ,תונמחרה
םרגייש רעצה תועצמאב םימחר ררועל ןויסינ לש המגוד
וריכה אלש העשב ףסוי לא הדוהי ינונחתב ונאצמ ,םירוהל
ןושלב .ןימינבב הערל עוגפל אוה הצורש בשחו ,ןיידע
אנ בשי התעו" :(דל-גל ,דמ 'רב) ףסויב ריצפה תאזה
ךיא יכ ,ויחא םע לעי רענהו ינדאל דבע רענה תחת ךדבע
אצמי רשא ערב הארא ןפ יתא ונניא רענהו יבא לא הלעא
םא ףא :התייה ףסויל הדוהי תנעט יכ ,אצמנ ."יבא תא
רשפא ,ןאכ ףא .ויבא לע אנ סוח ,שנעיהל ןימינבל עיגמ
ןהישעממו ,םינהכה לש ןהיתומא תנווכ התייה תאזש ,רמול
םוקמ שי ,טלקמה ריעל הלוגה תעדל םא ףא :אבה רסמה הלע
םג שינעת לאו ,הרעצב בשחתהו ומא לע סוח ,ןבב עוגפל
קפסל םילוכיה החפשמה יבורק לכמש ,המוד [13] !התוא
ררועל רתויב תלגוסמה איה ןהוכה םא ,םילוגל תוסכו היחמ
[14] .םימחר

"ךכיפל" תבית תא ףסונ ןפואב ןיבהל ןתינ :הז שוריפ י"פע
דציכו ,וז הבית לש הרשפ המ והמת םיבר .הנשמב הרומאה
ןתינ התע .(2 הרעה ,ליעל) הינפל רומאל תסחייתמ איה
ךכיפל" [15] :ךשמהל אקווד תסחייתמ וז הביתש ,עיצהל
ךכיפל ,"תוסכו היחמ ןהל תוקפסמ םינהוכ לש ןהיתומא
וללפתי אלש ידכ" ,םירחא אלו ,ןכ תושוע תוהמאה אקווד
ועצוהש םירואיבה דצל.ראבתנש ןפואבו ,"ותומיש םהינב לע
הנבל הגאדה ןיינעב םאה תופידע תא םיטילבמה ,התע דע
דצמ ,ירמגל םירחא םיטבה עיצהל ןתינ ,לודגה ןהוכה
.ןהוכה דצמ ףאו טלקמה ריעל הלוגה

דדוחמה ץוריתה תא םינורחאה ןמ םיבר ועיצה ,לשמל ,ךכ
,םילוגל תוסכו היחמ םיקפסמ ויה םמצע םינהכה ול [16] :אבה
,ןיינעה תא לצנל םיעצמא ירסוחמ םישנא ויה םילולע
,המרמב ,ךכו ,תולג יביוחמ םהש הנעטב טלקמ ירעל עיגהל
[17] .ותומ םוי דע ןהוכה לש ונובשח לע םיסנרפתמ ויה
היחמ תוהמאה אקווד וקפיס ,וז תימרת עונמל ידכ ,ןכל
ןהוכה םאש ,תורשפאה תא ןובשחב יאמרה חקי התעמ .תוסכו
טלקמה ריעב אולכ ראשי אוהו ,הנב ינפל תובר םינש תומת
.ןהוכה תומ דע לכ רסוחמ

,תישאר .קוחדו השק הז ץוריתש םינורחאה וריעה רבכ ,לבא
ירהו ?םאה תומב טלקמה ריעמ תאצל הלוגה ןמ ענמי ימ
קר אל ,דועו תאז .וב עגפיש םד לאוגמ שושחל ול ןיא
ומא םג אלא ,תוסכו היחמ תקפסמ לודגה ןהוכה לש ומא
."ןנישייח אל ירתד התימל"ו ,ודיקפתמ רבעש לודג ןהוכ לש

ךכ [18] .ןהוכה לש ודיצמ ,אבה רבסהה תא עיצהל ןתינ
ילכ 'לה) לודגה ןהוכה ירוגמ תודוא ם"במרה ונדמיל
ארקנה אוהו שדקמב ןכומ ול היהי תיבו" :(ז ,ה ,שדקמה
שדקמב בשוי היהיש ותראפתו ודובכו ,לודג ןהוכ תכשל
וא העש וא ,הלילב דבלב ותיבל אלא אצי אלו ,םויה לכ
[19] ."םשמ זז וניאו םילשוריב ותיב היהיו ,םויב םיתש
,םילשורימ אצוי וניא לודגה ןהוכהש רחאמ ,התעמ רומא
החפשמה יבורקש אלא ,הררבה הרתונ אל ,ומיע תאצמנ ותשאו
הצלחנש איה םאה הארנכו ,תוסכו היחמ תקפסהל ומתרי
רבעש" ןהוכ הוותשנ הז רבדבש רשפאו .הז לעפמל הנושאר
,ג) תוירוהב ונינש ךכ ירהש ,לודגה ןהוכל "ותחישממ
םירופיכה םוי רפ אלא רבעש ןהוכל שמשמ ןהוכ ןיב ןיאו" :(ד
,הנשמב ונמנש םירבדה ינש טעמל ,רמולכ ."הפיאה תירישעו
הנוהכב דוע שמשמ וניאש ףא ,לודגה ןהוכה תא ףילחהש ןהוכ
אתיירבב מ"ר ןושלכו ,רבד לכל לודג ןהוככ וניד ,הלודג
אליממ ."וילע הלודג הנוהכ תוצמ לכ" :(ב"ע ,בי אמוי)
.םילוגל הגאדש איה ומאו ,םילשורימ אצוי וניא אוה םג
ותויהב וז הגאדל םאה הסנכנש ןויכמש ,רמול רשפא דועו
.וז תוירחא המצעמ הדירוה אל בוש ,לודג ןהוכ

הנווכבש רשפא :אבה ןויערה תא םג עיצהל ןתינ םויסל
תאז וחינה אלו ,םילוגל גואדל תוהמאה ומתרנ הליחת
הרותב קוסעל יונפ ןמז רתוי היהי ןהינבלש ידכ ,ןהינבל
ןהל ןיאש תווצמה ןמ איה הרות דומלת תווצמ .הדומילבו
םיריהזה .םויו הליל ,העש לכב תגהונו ,(א ,א האפ) רועיש
ענמיהלו ,הרותל םהייחב עגר לכ לצנל םילדתשמ וז הווצמב
תובישח לע םידמלמה תורוקמה םה םיבר .ןתינש לככ הלוטיבמ
ילודג לע םיכלהמה םירופיסה םה םיברו [20] ,דומילב ףצרה
,םהיניעב ןמזה רקוי תודוא ,ונא ונימי דעו תורודה
[21] .הרותל לצוני םהייחמ עגרו עגר לכש האילפמה םתדפקהו
דומיל תוצמב תובייח ןניא םישנ ,םירבגמ הנושב ,ןכא
[22] .'הרות לוטיב' גשומה ללכ ךייש אל ןבגלו ,הרות

םימרומ ויהש ,ופילחמו לודגה ןהוכהש ,ךירעהל שי וז חורב
,הלמעבו הרותב ןתינש לככ םמצע עיקשהל ולדתשה ,םעמ
תסנרפל וגאדש ךכב ,וז המישמל ומרת ןה םג תוהמאהו
.ןהינב יפתכ לע הז לטנ וריאשה אלו ,טלקמ ירעל םילוגה
ןהילעב םע ,ןתוריעצמ וללה תוהמאה וגהנ ךכש ,חינהל שי
וצר אל וא ,רתוול ושקתנ ,וניקזהש התע ףאו ,ןהינבו
אקווד ךכ םושמ [23] .וזה תחבושמה ןתגהנה לע רתוול ללכ
[24] .םינהכה תושנ אלו ,תאז ושעש ןה

תשרפמ דומלל ןתינ הרותה דומיל ךרע לעש ,ףיסוהל שי
:(א"ע ,י תוכמ) דומלתה ימכח ונורוה ךכ .ןמצע טלקמ ירע
(במ ד 'בד) רמאנש ,ומע ובר ןילגמ ,הלגש דימלת :אנת"
ול השע=] "אתויח היל יוהתד ידימ היל דיבע - 'יחו'
'לה) וז הכלה ם"במרה חסינ ךכ .[תויח וב ול היהתש רבד
ןילגמ טלקמ ירעל הלגש דימלת" :(א ז ,שפנה תרימשו חצור
ילעב ייחו .היחיש ידכ ול השע ,יחו רמאנש ,ומע ובר
."ןיבושח התימכ דומלת אלב הישקבמו המכח

,תובישיו הרות לש םירע ויה טלקמה ירע ירהו ,לואשל שיו
טבשה ,(ונירבד חתפב אבומכ) םייולה ירע ולא ויה ירהש
לכ"ו ,(גל גי 'והי) "םתלחנ אוה לארשי יקולא 'ה" רשא
דובעל" [25] ,"אוה ךורב ל-אה תדובעב הזה טבשה קסע
םיקידצה ויטפשמו םירשיה ויכרד תורוהלו ,ותרשלו 'ה תא
,דימלתה לש ובר תא תולגהל שי ךרוצ המ ,התעמ [26] ."םיברל
תבושת ?םש םיאצמנש םינברהו הארוהה ירומב ייד אל יכו
,דומלל הכוז םדא לכה ןמ אלש" :התחיה (םש תוכמ) א"בטירה
התוויצ רשאכ יכ ,אצמנ ."(א"ע ,טי) א"ע תכסמב ןנירמאדכו
קר העבת אל ,"יחו לאה םירעה ןמ תחא לא סנו" :הרותה
ותוכיאב הרות דומיל השרד אלא ,הלוגה רובע דומילה םצע תא
[27] .ולצא ובר תיילגה ידכ דע ,תיברמה

[28] ,הרות תרמוא טלקמ ירע לש ןתוהמ לכ ,רבד לש וללכ
תניחבב ,הרות תוברהל איה ןהילא תולגה לש התומצע לכו
רבתסמ אל [29] .(די ,ד תובא) "הרות םוקמל הלוג יוה"
השעי ,טלקמה ירעל םיעגונה םיניינעב אקוודש ,אופא
טבש ישאר י"ע דועו ,הרות לוטיב וב שיש ,יולגב השעמ
,רעשל שי !םתחת ונמתנש םינהכהו םילודגה םינהוכה - יול
הדומילו הרותה ךרע תריוואבו ,יול טבש לש ודיקפת חורב יכ
תוסכו היחמ וקפיסש ןה תוהמאה אקווד ,טלקמה ירע לש
,ןמזה רקוי לע ודמיל הז השעמבו ,ולא םירעל םילוגל
םייח ןיא" יכ ,הרותל עגרו עגר לכ לצנל בושח המכ דעו
[30] !"הרות אלא


ןמש היהש הפוקתל םיאתמ "ותחישממ רבעש" חנומה [1]
ךליאו והישאי ימימ ,לבא .ךלמה והישאי דע איהו ,החשמה
האר .םידגבב הבורמ ותויהמ רבעש ןהוככ הז ןהוכ רדגוי
,ג"לרת ,איולסערב ,לקנרפ פ"שרל ,הנשמה יטוקיל :םג
.םש תוכמ
.הנשמבש "ךכיפל" הלימה תא ראבמה דחא ןפוא והז [2]
ריאמ 'רל ,םינשוש יטוקיל :לשמל האר ,םירחא םינפואל
י"רל ,רנל ךורע ;יעסמ תשרפ ,פ"ת ,אוקלוז ,יול ר"ב
מ"ירל ,םייח םימ ;םש תוכמ ,ו"טרת ,אנוטלא ,רגנילטע
יטוקיל ;םש תוכמ ,א"ע ,בכ ףד ,ה"לרת ,אשרוו ,אירול
.םש תוכמ ,ד"נרת ,שקאפ ,ןיילק ש"רל ,המלש
וללפתיש ידכ ינתמד אכיאו" :א"ע ,אי תוכמב הארו [3]
."ותומי אלש םהינב לע
ןוה :האר ,ותחישממ רבעש ןהוכ ןהו לודג ןהוכ ןה [4]
,א"צת ,םדרטשמא ,יקיר יח לאונמע 'רל ,[הנשמה לע] רישע
.םש תוכמ
ריעמ ןהילגר ותתיכ ןמצע תוהמאהש ,הארנ תוטשפב [5]
,לבא .םילוגה תא וסנרפ ישיא ןפואבו ,תרחאל וז טלקמ
,והדדועו תילכלכ וב וכמת ,הז לעפמ ומזי ןהש ראבל ןתינ
תומסרופמה ןמו .ןהילא הלועפה הסחוי הנשמה ןושלבו
לעופה סחייתמ רשאכ םג ,ל"זח ןושלבו ארקמה ןושלבש ,אוה
םירחאש רשפא אלא ,ןכ השע ומצע אוהש חרכה ןיא ,ינולפ לא
תבש :לשמל האר .ותווצמב וא ויחולשכ ,ורובע תאז ושע
."הלוכ הדשה לכ תא יבר רמיעו"ל סחיב ,א"ע ,זכק
תוכמ) דומלתה בישה ,ןתליפת ליעות דציכ ,הלאשה לע [6]
,"ושקב אלו ןרוד לע םימחר שקבל ןהל היהש" :(א"ע ,אי
.ש"ע
ןהינידו טלקמ ירעש ,םירקוחה לצא לבוקמ יכ ,ןייצל שי [7]
,ושיגדהש ויה ,מ"מו .םיאנתה תפוקתב תוישעמ תוכלה ויה אל
םינושה םירואיתהו ,תיאנתה תורפסב ורמתשנש תוכלהה יכ
ימיב םהל המדקש היח תואיצמ םיפקשמ טלקמה ירע תודוא
'ש :האר ,ל"נה לכ לע .םיאנומשחה תפוקתב ,ינש תיב
הרבחה ץבוק ,'טלקמ ירעו םייולהו םינהכה ירע' ,ןיילק
'מע ,ה"צרת ,םילשורי ,היתוקיתעו י"א תריקחל תירבעה
םינהוכה תוהמא תודוא רואיתה ,ןיילק ירבדל .107-81
הלאשהו ,ינש תיב ימיב י"אב היח תואיצמ ףקשמה רואית אוה
.ויהש תודבועב אופא תקסוע םינפב תינודינה
רבכ ויה אל בורלש חינהל שי ,םינהכה תובאל רשאב [8]
תורבוע ויה תוררשה ראשו הלודגה הנוהכה ןכש .םייחב
'לה ,ם"במר] ךכל יואר ןבה היה םא ,ןבל באמ השוריב
,לארשי תראפת ,ץישפל י"ר :האר .[כ"ה ד"פ ,שדקמה ילכ
.מ תוא ןיכי ,םש תוכמ
וקפסי תוהמאהש ,םימכח תנקתב רבודמש ,ורבסש ויה [9]
המישמכ אלא ,הנקתכ תאז תוארל חרכה ןיא לבא .תוסכו היחמ
ןלהל ,ףסוי יזנג ךכ לע האר .ןמצע לע תוהמאה ולטנש
.16 הרעהב
ןהוכה אהיש חרכה ןיא ינורקע ןפואב יכ ,ריעהל שי ,שדקמה ילכ 'לה ,ז"בדר ;ב"ה א"פ ,פ"כהוי תדובע 'לה
.םיאושנ םבור ויה םתסה ןמ מ"מו .י"ה ה"פ
ןיעכ םג ץריתש ש"עו .םש תוכמ ,רישע ןוה :האר
[11]
.הליחתב ןאכ רומאה
:[תיחמקל] הל ורמא" :אתיירבה תמייסמ אמויב םש םנמאו [12]
תועינצב ייד דימת ןיא ,רמולכ ."וליעוה אלו ,ןכ ושע הברה
תוהמאה וכז רשאכ מ"מו .לודג ןהוכ ןבב תוכזל ידכ השאה
תאז ולתש חינהל שי ,םילודג םינהכל ונמתי םהינבש ךכל
.ןהישעמב
רמאנ ךכ .ףסונ ידומלת רוקמ ראבל ןתינ ,וז חורב ףיסומ אלדו ,ףיסוי - ףיסומד ,ךליאו ןאכמ" :(ס"שה
י"שרבו ."הימיא הירבקת :ףסוי בר ינת ?ףיסי יאמ .ףיסי -
,רמולכ ."ותע אלב תומי ,רמולכ - הימיא הירבקת" :םש
ול ופיסוי ,הרות דומילב ףיסויש ימ ךליאו באב ו"טמ
שיו .תע םרטו ,וימע לא ףסאי ףיסוי אלש ימו ,וימי לע
ורמא אלו ,ומא ונרבקתש ךכב שנועה ולת המ ינפמ ,לואשל
ימויא :ךכ ראבל ןתינ םינפב רומאל - ?'ותיע אלב תומיש'
וזרזלו םדאה תא איבהל םתמגמ םייופצ תונוסא לע ל"זח
תומיש תיזחתב וקפתסה אל ,ךכ םושמ .םייוצרה םישעמל
."הימיא הירבקת" םילימב הופירחה אלא ,ותע אלב םדאה
,םרגייש קזנה ןמ ועזעזלו רתוי םדאה תא ררועל ושקב ךכב
אלא עגפי ומצע אוה קר אלש ,ודומיל לע ףיסוי אל םא
לע לבא ,ךייח לע תרתיו אלימ ,ול ורמא ומכ .ומא םג
ל"זח וויק הז ןונגסב .ךנדבאב ךמא תא שינעת המלו המ
.ץרמנ רתוי ןפואב דומילה תרבגה לש הרטמה תא וגישיש

תלגוסמ ,הנמלא םג רשפאו תרגובמ איהש ,ןהוכה םא
[14]
רתוי ,הנב תומב הל םרגיש רעצה לע שונא ימחר ררועל
םינטקה וינב םג ,םנמאו .םילודגה וינבו ותשא רשאמ
ירה ,הלאכ ול שי םא ףא ,לבא .םימחר ררועל םילוכי
.תוסכו היחמ קפסל םה םילוכי אל
.הנשמה ןושלב 'ךכיפל' תביתב הזכש שומיש ונאצמו [15]
.ה ,ד ןירדהנס ;ג ,ו ןיטיג :לשמל האר
יטוקל :לשמל האר ,םיבר םירפסב אבומ הז ץורית [16]
;יעסמ תשרפ ,ט"כקת ,אדרויפ ,םייח ר"ב יבצ 'רל ,ילתפנ
,םש תוכמ ,ץישפל י"רל ,(תוינשמה לע) לארשי תראפת
רוביחה ןמ ,ד קלח אוה) העושיה ןיעמ סרטנוק ;מ תוא ןיכי
,ז"רת ,גרובסרפ ,טטשנטכיל ש"רל ,(הנשמה לע ,תכרעמה שש
,הירא לוק ;םש תוכמ ,רגנילטע י"רל ,רנל ךורע ;םש תוכמ
,ג"משת ,םילשורי (י"תכמ הנושארל) ,ץרווש ןהכה י"ארל
ןב ;םש תוכמ ,ןיילק ש"רל ,המלש יטוקל ;יעסמ תשרפ
;(זנכשא ינבר םשב) םש תוכמ ,דדגבמ ח"ירל ,עדיוהי
,ט"פרת ,בוקרטעיפ ,ןמיינ ב"שרל ,שדחה םירקי םינינפ
,אוועד ,ץרווש ןהוכה ףסוי 'רל ,ףסוי יזנג ;יעסמ תשרפ
.חצ 'יס ,ץ"רת
םימד יכפושש ,העיבקה תא םינושארה לצא ונאצמ [17]
'דמב ,ן"במר :האר) .םיגגושכ םמצע םיארמ ויה דיזמב
.(םש א"בטיר ;דעלגב ה"ד ,ב"ע ט תוכמ ,ל"נה ;די ,הל
םמצע וארה ,ללכ םד וכפש אלש םישנאש רשפא ,המוד ןפואב
.גגושב םימד יכפושכ
האריש ,לודגה ןהוכה לש ודובכ הז ןיאש וצרית םיבר [18]
תראפת :האר .טלקמה ריעל הלוגה תלפתמ ששוחש לוכ ןיעל
,גרבמל ,םיובנזור ל"מרל ,'ה תורמא ;םש תוכמ ,לארשי
תוכמ ,עדיוהי ןב ;א"ע גצ-בע בצ ףד ,יעסמ 'פ ,ט"לרת
םאש ,רמאש היה המוד ןפואבו .חצ 'יס ,ףסוי יזנג ;םש
םילוגל םורגל אקווד רבדה לולע ,וקפסי םמצע םינהוכה
תלגוסמ םתליפתש ךכמ וקיסיש יפל ,ותומיש םהילע ללפתהל
,ןיגאג ח"משרל ,בל חמשי ת"וש :האר ,םינהוכב עוגפל
.הל 'יס ,מ"וח ,ח"מרת ,םילשורי ,ב"ח
האר .ורוקמו הז ןידב ונדש םינורחאה םה םיבר [19]
י"ר ;ז תוא ,ולק הוצמ ,ךוניח תחנמ ,ד"באב י"ר :לשמל
ךשמ ,ןהוכה ש"מר ;א"ע ה ש"הר ,ס"שה ינוילג ,לגנא
'פורפ ר"ומא רמא ,ןלהל ירבד רואל .גל ,ח ארקיו ,המכח
,םינהוכה תוהמא תודוא ,וז תוכמ תנשמש רשפא יכ ,לגיפש ש"י
.ם"במרה ירבדל ףסונ ךמס איה
,דואווקיל ,ןיקראב מ"ארל ,םינינפמ הרקי :הנורחאל האר [20]
,ןמדלפ א"פרל ,םב תרבדו ;ק-הצ 'מע ,ד רעש ,ח"נשת
.ונ-ג 'מע ,דומילה תופיצר ,ט"נשת ,םילשורי ,א קלח
,ב"משת ,ב"ב ,ךרד ינויצ ,ןיבור ש"ר :לשמל האר [21]
,ןאיטוט ח"מר ;(א"רגה לע) זש-טצר 'מע ,וננחבת םיעגרל
תוגהנהו תודבוע טקל אוהו ,ט"משת ,םילשורי ,ב"ח ,םהב יחו
לע םידוותמ לארשי ילודג' ,לשרפ 'ט ;ןמזה תרימש לע
,(10.10.97) ח"נשת ,ירשת 'ט ,הפוצה ,'הרות לוטיב ןווע
,ב"ח ,םב תרבדו ,ןמדלפ א"פר ;(ח"חהו א"רגה לע) 8 'מע
.כת-גפש 'מע ,ןמזה לוצינ
,הרות דומלת 'לה ,ם"במר ;ב"ע ,טכ ןישודיק :האר [22]
.ג"יה ,םש ;א"ה א"פ
:אייח יברל בר היל רמא" :רמאנ ,א"ע ,זי תוכרבב [23]
ייונתאבו ,אתשינכ יבל והיינב ייורקאב ?ןייכז יאמב םישנ
."ןנבר יבמ ותאד דע והיירבגל ןירטנו ,ןנבר יב והיירבג
תועייסמש המב אוה הרות דומילב םישנה לש ןקלח יכ ,אצמנ
וגהנש םינהכה תוהמא יכ ,הארנ .דומלל ןהינבלו ןהילעבל
רשאכ םג וז הלודג תוכז לע רתוול וצר אל ,ןתוריעצמ ןכ
.םדומיל דיב ועייס תולוכי ויהש תמיא לכו ,ןהינב ולדג

ןהינבו ןהילעב םע וראשנ םינהכה תושנש ,םג המו [24]
ירעב םילוגל גואדל ידכ תיבה ןמ וקחרתנ אלו ,ןהלש
.טלקמה
.דקת הוצמ ,ךוניחה רפס ןושל [25]
.ב"יה ג"יפ ,לבויו הטימש 'לה ,ם"במרה ןושל [26]
,ל"זח לצא 'םייח' חנומה תועמשמ לעו הז ןיינע לע [27]
,ב"ב ,דלוג ד"דרל ,ךתרותב ונליגרתש :הנורחאל האר
.טל-ל 'מע ,ס"שת
,טלקמה ריעבש הרותה אוה 'טלקמה' דוסי יכ רבתסמ [28]
ורמא ךכמ רתויו .(םש תוכמ) ןיטלוק הרות ירבד םג ירהש
,לארשי ורמא" :(63 'מע ןמרביל 'דהמ ,הבר םירבד) שרדמב
רמא ,ןיחרוב ונא ןכיהל טלקמ ירע ולטב םא ,השמ ונבר
!"הרותל םהל
תוחיש טקל ,רש א"יר הז ןיינעב ביחרה המ האר [29]
.הנש-דנש 'מע ,יעסמ תשרפ ,ן"שת ,ב"ב ,רסומ
קצוקמ 'רה .רתוי דוע תכל קיחרהל ןתינ רומאה חורב [30]
,ואטחי אלש ,איה םהמ ותייפיצ יכ ,וידיסחל םעפ רמא
םהל היהי אל יכ רקיעב אלא ,אוטחל רוסיאה לשב קר אל
.דימת ותרותבו ארובב םיקובד ויהיש יפל ,ךכל יאנפו ןמז
,(קצוקמ 'רה ןינ) ןרטשנגרומ מ"מרל ,השמ יכרדמ :האר]
תוהמאה השעמש ,עיצהל רשפא .[תוטמ 'פל ,א"צרת ,אשרוו
תודיפקמ ונא ךאיה ואר ,םילוגל זמרה תא ריבעה ומכ
םינהוכה ונינבל תתל תופידעמו ,םייח לש עגר לכ לע
,טלקמה ירעל םתעגהש ,םתא ףא .הרותל הזכש עגר לכ לצנל
וזבזבת לאו ,ולא םירעבש הרותל םכנמזמ עגר לכ ולצנ
.םינהוכה תומ לע תוער תוליפתב ןמזה תא