ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

452 רפסמ

ב"סשת ,יעסמ תוטמ תושרפ

"ומש לע" :ןיבל ,"ומשב" :ןיב המ - ומשב חבנ הל ארקיו

לגיפש בקעי 'פורפ

דומלתל הקלחמה
םייניבה ימיב םיעדונה זנכשא ינברמ ,דיסח הדוהי 'ר
םירוביח בתכ ,([1217] ז"עקתת[1150] י"קתת ,םיפלא 'ד)
רוביחב .דיסח הדוהי 'ר תאווצ :םשב עודי םהמ דחאו ,םיבר
ירבדב תואצמנ ןניא הרואכלש ,תוגהנה וא ,תוארוה שי הז
.דומלתב רומאה תא תודגונכ תוארנה הלאכ ןהמו ,ל"זח
םוקמה ןאכ ןיאו ,וז האווצב תובר וקסע תורודה ימכח
וסינ דציכו ,האווצה ךותמ דחא טרפ קר םיגדנ .ךיראהל
.הרותב ורוקמ תא אוצמל תורודה ימכח

ומש וא ומא םשכ המשש השא אשי אל" [1]:האווצב רמאנ
."הוקת שי ילוא דחאה םש הנשי האשנ םאו ,וימח םשכ


,תומחה לש המשכ אוה הלכה םש רשאכש אוה לבוקמה רבסהה
תווצמ םויק יאל םורגי רבדה יזא ,וימח םשכ לעבה םש וא
ותלכל ארקי ןתחה רשאכ ?דציכ .התכלהכ םאו בא דוביכ
ירהו ,ומאל ארק אוה יכ רמולו תועטל םוקמ היהי ,המשב
שי [2].יטרפה המשב ומאל אורקל םדאל רוסא הכלהה יפל
,ותלכל ארקי אמש ,תועינצ לש ןיינע םג ךכב שי יכ םירמוא
.הילא ןווכתמש בושחת ומאו

הלח הניא דיסח י"ר לש ותארוהש ומיכסה םינורחאה ימכח
שי ילוא" וירבדו ,ןיאושינה ינפל םשה תא םינשמ רשאכ
ןאכמ .ןיאושינה רחא םש יונישל קר םיסחייתמ "הווקת
,המגודל .םשה יונישכ תבשחנ םש תפסות םא הלאשה הלוע
האווצה יפל .לחר אוה ןתחה םא םשו הלכה םש יכ חיננ
:הלכל ארקנ וישכעמש חיננ .ןתחתהל גוזה ינבל רוסא
םהו המש תא ךכב וניניש םאה ,לחר האל :וא ,האל לחר
.ופקותב דמוע רוסיאהו ,ונלעוה אל ילוא וא ,ןתחתהל םיאשר

ןב ריאיו" :רמאנ הפוסב .ךכל הבושת אצמנ תוטמ תשרפב
חבנו .ריאי תוח ןהתא ארקיו םהיתוח תא דכליו ךלה השנמ
'דמב) "ומשב חבנ הל ארקיו היתנב תאו תנק תא דכליו ךלה
.(במאמ ,בל

הרותה לבא .םמשב ושבכש תומוקמל וארק חבנ ןהו ריאי ןה
וליאו ,"ומשב חבנ הל ארקיו" חבנל סחיב קר תאז השיגדמ
לדבה דוסי לע ."ומשב" תנייצמ הרותה ןיא ריאיל סחיב
תוח" םוקמהש ונתוא תדמלמ הרותהש םינורחאה םיקיסמ ,הז
תפסותש הנקסמה ןאכמ .ריאי לש ומשב יורק וניא "ריאי
תרצוי ,"תוח" הלימה ונלש הרקמב ,םדא לש ומשל איהש לכ
הלאשל רוזחנ םא [3].םדאה לש ירוקמה ומש וניאש ,שדח םש
םש הלביק ,האל לחר התעמ תארקנה הלכהש ירה ,ליעלד
,בגא .לחר ,םדוקה םשה םע רשק לכ ול ןיאש ,ירמגל שדח
.ויתומש ינשב םדאל אורקל םידיפקמה תא ןיבהל לכונ הזב
ול אורקל ודיפקי ,ןועמש ןבואר :אוה ומש םא ,ןוגכ
ןיא יכ ,ןועמש :וא ,ןבואר :אלו ,ןועמש ןבואר :דימת
אצמנ .ןיטולחל הנוש םש והז אלא ,ומש לש רוציק הז
ןועמש :םע ההז וניא ,ןועמש ןבואר :םשה םג יכ הז יפל
[4].םינוש תומש ינש םה אלא ,ןבואר

ןייטשפא ב"ר :וז היאר ואיבה םימכח השולשש ןיינעמ
הל הרעהב תוילגרמ ר"ר ;הרותה לע הכרב תפסות ורפסב
אלש ,היהש השעמ תובקעב ,רבליס א"ר ;דיסח י"ר תאווצל
קיזייא 'ר לש ןושארה ונב דלונשכ [5].ןיאושינל רשקב
ול אורקל הצר אוה ,דנלבילקזלט תבישי שאר ,דנאבזוא
.זלט לש הבר ,ד"יה ךולב קחצי םהרבא 'ר ונתוח םש לע
,קיזייא קחצי ארקנ ומצע אוהו ליאוה רבדב קפתסנ אוה לבא
ותואב ונבלו באל אורקל ןיא ,םיזנכשאה יגהנמ יפלו
םהרבא ונבל אורקל לוכי אוהש ובישה רבליס א"ר .םש
קחצי) ולש ומשמ ןיטולחל הנוש בשחנ הז םשש םושמ ,קחצי
.ליעלד היארה תא איבהו ,(קיזייא

:(די ,ג) םירבדב רומאל ונפה רבליס א"רו ןייטשפא ב"ר
ירושגה לובג דע בגרא לבח לכ תא חקל השנמ ןב ריאי"
םויה דע ריאי תוח ןשבה תא ומש לע םתא ארקיו יתכעמהו
,"ומשב" אלו "ומש לע" רמאו קייד בותכה ,ונייה ."הזה
ומש וניא הז םש יכ ,"ומש לע" םה ריאי תוחש ךדמלל
הנחבהה תא ,ןושל ירפסב וא םינולימב יתאצמ אל ,בגא .שממ
.וזה תינושלה

ויחב ול בציו חקל םלשבאו" :בותכה תא םהירבד לע ףיסונ
ריכזה רובעב ןב יל ןיא רמא יכ ךלמה קמעב רשא תבצמ תא
םויה דע םולשבא די הל ארקיו ומש לע תבצמל ארקיו ימש
די" ארקנ םוקמהו ליאוה ונייה .(חי ,חי ב"ומש) "הזה
ןכלו ,םולשבא לש ומשל תפסות ןאכ שיש ירה ,"םולשבא
."ומש לע" רמואו בותכה קיידמ

ןאכ םגו ,דבלב תויתוא תפסותב אטבתמ םש יונישו שי
ןורמש רהה תא ןקיו" :ןוגכ ."םש לע" רמואו קיידמ בותכה
ריעה םש תא ארקיו רהה תא ןביו ףסכ םירככב רמש תאמ
.(דכ ,זט א"למ) "ןורמש רהה ינדא רמש םש לע הנב רשא
רתסא) "רופה םש לע םירופ הלאה םימיל וארק ןכ לע" :ןכו
.(וכ ,ט

לוכשאה תודא לע לוכשא לחנ ארק אוהה םוקמל" :בותכב םנמא
שמתשהל ןתינ אל ,(דכ ,גי 'מב) "לארשי ינב םשמ ותרכ רשא
שי לבא ,ימצע םש לוכשאל ןיא ירהש ,"םש לע" חנומב
.ליעל רומאל ןוימד ןאכ

תצבשמ תבסמ םהשה ינבא תא ושעיו" :קוספב ןייעל שי ,םרב
,טל 'מש) "לארשי ינב תומש לע םתוח יחותפ תחתפמ בהז
םיתש הנה לארשי ינב תמש לע םינבאהו" :וכשמהבו ,(ו
"טבש רשע םינשל ומש לע שיא םתח יחותפ םתמש לע הרשע
לע םיטבשה תומש תביתכב ןאכ רבודמ ירה .(די ,םש םש)
?"םש לע" ןאכ רמאנ עודמו ,יוניש אלל םינבאה

םגו ,םיטבשה םשב תוארקנ ןניא םינבאה .הרורב הבושתה
תוחתפמ :רמאנ וליאכ איה בותכה תנווכ .םיטבשה םש לע אל
ינשה קוספב וא ,לארשי ינב תומש םהילעו םתוח יחותיפ
החכוה .'וכו לארשי ינב תומש םינבאה לע :אורקל שי
:םהב רמאנ ךכו ,וז הלועפ לע םיווצמה םיקוספה םה ךכל
.לארשי ינב תומש םהילע תחתפו םהש ינבא יתש תא תחקלו"
לע םירתונה הששה תומש תאו תחאה ןבאה לע םתמשמ השש
תביתכ ,ונייה .(יט ,חכ 'מש) "םתדלותכ תינשה ןבאה
.םינבאה לע תומשה

יטבש תומש לע ריעה ירעשו" :קוספב רומאה םג בשיינ ךכ
הדוהי רעש דחא ןבואר רעש הנופצ השולש םירעש לארשי
איה הנווכה ןאכ םג .(אל ,חמ 'זחי) "דחא יול רעש דחא
אוה קוספה הנבמו ,ריעה ירעש לע םיבותכ םיטבשה תומשש
.ליעל וניארש הנבמכ שממ
היהו" :םובייה אשונב רבדמה ,אבה קוספב ןודל רתונ
ומש החמי אלו תמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא רוכבה
לש וטושפ ,התע דע רומאה יפל .(ו ,הכ 'בד) "לארשימ
ןבה תא אורקל ןיא יכ ,הזמר הרותהש רשפאש אוה ארקמ
תוכיישו רשק ול שיש םשב אלא ,שממ ויחא םשב דלונה
.רטפנה םש םע

תומבי) םהירבד ולאו ,תרחא קוספה שרפתמ ל"זח תעדל
:(א"ע ,דכ

,הלחנל :רמוא התא ,הלחנל - ויחא םש לע םוקי …ר"ת
,ןנחוי ;ףסוי ותוא ןירוק ,ףסוי .םשל אלא וניא וא
,ויחא םש לע םוקי ןאכ רמאנ [6].ןנחוי ותוא ןירוק
רומאה םש המ ,םתלחנב וארקי םהיחא םש לע ןלהל רמאנו
.הלחנל ןאכ רומאה םש ףא ,הלחנ ןלהל

םשכ דלונל אורקל הווצמ שי יכ רמול םוקמ היה ,רומאל
תאירק לע ןאכ רבודמ ןיאש םיקיסמ ל"זח לבא ,רטפנה
[7].רטפנה לש ותלחנב דלונה תדמעה לע אלא ,רקיע לכ םש
.ןאכ םיאתמ "םש לע" חנומה כ"א

ותשא תא ןיק עדיו" :אבה קוספב רכזנה חנומב םייסנ
םשכ ריעה םש ארקיו ריע הנב יהיו ךונח תא דלתו רהתו
ןיבל "םשכ" ןיב לדבהה המ .(זי ,ד 'רב) "ךונח ונב
םשלל וארקיו" :אבה קוספב ונאצמ ךכל הבושת ?"םשב"
אצמנ ןיינע ותוא .(זמ ,טי 'והי) "םהיבא ןד םשכ ןד
ןד ריעה םש וארקיו" :םש רמאנ ךכו ,םיטפוש רפסב םג
לדבה ןיא יכ ונל ירה .(טכ ,חי 'פוש) "םהיבא ןד םשב
תאירק וללה םיקוספה ינשב ןכאו ."םשב" ןיבל "םשכ" ןיב
.טלחהב םיאתמ אוה "םשב" חנומה ןכלו ,יוניש אלל איה םשה


,םידיסח רפסב הספדנש דיסח י"ר תאווצב יתשמתשה [1]
תוטישה לע .זי 'מע ,ז"ישת םילשורי ,תוילגרמ ר"ר 'דהמ
.האווצב רכזומה לכב תוילגרמ ר"ר תורעהב האר תונושה
לעו ,םיסופדו די יבתכ יפ לע האווצה לש םיחסונה לע
הדוהי יבר תאווצ" ,טבש י"אר :האר ,םיפסונ םיניינע
י ,לארשי תורוא תללכמ ןותנש ,תורוא יללט ,"דיסחה
.תורפס םג המשרנ רמאמה ףוסב .82152 'מע ,(ב"סשת)
םניא םש חסונה ייונישו ,ונלש הארוהה תאצמנ 127 'מעב
.םייתועמשמ
םאה :ןוגכ ,םיפסונ םייתכלה םיטרפל סנכנ יניא [2]
,יוניכ םש רבדב המ ,ומא ינפב אקווד אוה הזה רוסיאה
.דועו
:עשוהי תללק .םוקמ םש יבגל םג הנוכנ וז הנקסמ [3]
תא תאזה ריעה תא הנבו םוקי רשא 'ה ינפל שיאה רורא"
,גיק ןירדהנסב השרפתה ,'וגו (וכ ,ו 'והי) "וחירי
ונרודב .וחירי םשב תרחא ריע תיינב לש רוסיאכ םג א"ע
רוסיא םאה תיללכה הלאשב ןודל ילבמ ."וחירי דרו" התנבנ
רואלש ירה ,ומצע ינפב אשונ הזש ,םויכ םייק עשוהי
תראפת ,ץרווש י"ר םג בתכ ךכ .רוסיא ךכב ןיא רומאה
.וירבדל ןיכומיס אלב ,72 'מע ,ד"נשת םילשורי ,וחירי

,םיקוספהמ תויאר םע רשק אללו ןכ וקספש םימכחה לע [4]
.םש תוילגרמ ר"ר תורעהב האר
םילשורי ,הובג ןחלשמ םינינפ ורפסב ךאילא ד"ר בתכ ךכ [5]
יפמ תאז עמש יכ ןייצמ אוהו ,תוטמ 'רפ ףוס ,ה"נשת
רוקמל יננפה י"נ זעב ר"ד ינב) השעמה לעב דנאבזוא א"ר
,קישטיו צ"שרגה יפמ עמש יכ ףיסומ ךאילא ד"ר .(הז
.רבו'צגורה ןואגה םשב תאזכ עמש רבכש ,רומיטלבב בר
.שיא ןוזחה םשב םג םסרופמ ןכש ךאילא ד"ר ףיסומ דוע
,רודה ראפ רפסב ,ךכל המוד ןיינעב הארוה יתאצמ ןכאו
קרב ינב ,ןהכ ש"ר תכירעב ,שיא ןוזחה לש ויתודלות
.ש"ע ,בותכהמ היארה אלל ,ר 'מע ,ד"ח ,ג"לשת
,"ומשב" אלא "ומש לע" לש תומגוד ןניא ולא תומגוד [6]
הניא אליממ הנקסמה יכ ,ןאכ וקייד אל ל"זחש רשפא לבא
.הז ןוויכב
דוסי לע הז שוריפ לש ותונוכנ תא חיכומ םש ן"במרה [7]
יל יתינק ןולחמ תשא היבאמה תור תא םגו" :זעב ירבד
םעמ תמה םש תרכי אלו ותלחנ לע תמה םש םיקהל השאל
,ןולחמ ארקנ אל דלונה ןבה לבא ,(י ,ד תור) "ויחא
.דבוע ארקנ אוה אלא