ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

180 רפסמ

ז"נשת ,ערוצמ תשרפ

ערוצמה תרות

רוגא ףסוי

דומלתל הקלחמההבשחנ תערצה .ףוגה תולחמ ראשמ הנושה עגנ תערצב ואר ל"זח
ונינש ךכו .וישעמ לע שנועכ םדאה לע אבה עגנכ ל"זח יניעב
לע :ןיאב םיעגנ םירבד העבש לע :ןתנוי 'ר רמא" :ארמגב
יוליג לעו ;אווש תעובש לעו ;םימד תוכיפש לעו ;ערה ןושל
ןיכרע) "ןיעה תורצ לעו ;לזגה לעו ;חורה תוסג לעו ;תוירע
ילשמב קוספה לע ססבתמה ,(א זט הבר 'קיו) שרדמה .(א"ע זט
תעבש תא הנומ ,"ושפנ תובעות עבשי 'ה אנש הנה שש" (זי ו)
;רקש ןושל ;תומר םיניע" :םהו ,וירחאלש םיקוספבש םיאטחה
תורהממ םילגר ;ןווא תובשחמ שרוח בל ;יקנ םד תוכפוש םידיו
"םיחא ןיב םינדמ חלשמו ;רקש דע םיבזכ חיפי ;הערל ץורל
הרהזאו הארתה ןיעמ אופא אוה תערצה עגנ .(טי-חי ו ילשמ)
רוזחו ךישעמ קודבו ךיכרד ןוחב - תעגונ הז עגנב םא - םדאל
ףידענ םא ןיבו דומלתה חסונ תא ףידענ םא ןיב .הבושתב
ןיבש םיאטחב רבודמ - םהל ףתושמ דחא רבד ,שרדמה חסונ תא
.ורבחל םדא

הטמל הערב ןיאו גנעמ הלעמל הבוטב ןיא" הריצי רפס יפ לע
םישנועב רומחה אוה עגנה שנועש ירה .(ד"מ ב"פ) "עגנמ
תוריבעהש ,איה םירבדה ףוריצמ הלועה הנקסמהו ,םימש ידיבש
עודיה השעמב ,םנמאו .רתויב תורומחה ןה ורבחל םדא ןיבש
,ןקזה ללהו ןקזה יאמש לצא רייגתהל אבש ירכנ ותוא לע
,תחא לגר לע הלוכ הרותה תא דמול אוהשכ רייגתהל שקיבו
לכ איה וז - דיבעת אל ךרבחל ינס ךלעד" :ללה ול הנוע
,אל תבש) "רומג ליז ,אוה השוריפ - ךדיאו הלוכ הרותה
אוהש "ךומכ ךערל תבהאו" לע אביקע 'ר ירבדב םגו .(א"ע
ללכ" וא ,ב םישודק ארפסב חסונה יפל) "הרותב לודג ללכ"
תחא הנקסמה - (דכ הבר תישארבב חסונה פ"ע "ונממ לודג
.ורבחל םדא ןיבש תווצמה תובישח - איה

םדא ןיבש תווצמ ןיבו םוקמל םדא ןיבש תווצמ ןיב הנחבהב
קרפבש א הנשמ לע ,האפ תכסמל ושוריפב ם"במרה דמע וריבחל
תמייק ןרקהו הזה םלועב ןהיתוריפ לכוא םדאש םירבד ולא") א
ןרקהו ןהיתוריפ לכוא רמאש המ ןינעו" :("אבה םלועל ול
הליחתב ןיקלחנ ןלוכ תווצמה יכ ,ךל רמואש המ ,ול תמייק
ושפנב םדאל תודחוימה תווצמב - דחאה קלחה :םיקלח ינש לע
תבשו ןיליפתו תיציצ :ןוגכ ,ה"בקה ןיבו וניב שיש המב
םדא ינב תלעותב תויולתה תווצמב - ינשה קלחהו .ם"וכעו
הביאהו האנואהו הבינגה לע הרהזא :ןוגכ ,םתצק םע םתצק
תיסי אלשו ,וריבח תא שיא תבהאב יוויצה ןוגכו ,הריטנהו
תובא דובכו ,והער םד לע דומעי לאו ,ורבחל קיזהל םדא
תודחוימה תווצמה םדאה השעישכ - לכהו ,תובא םהש םימכחהו
והלמגיו ,הקדצל ול בשחת וארוב ןיבו וניב שיש המ ,ושפנל
תויולתה תווצמה םדאה השעישכו...אבה םלועל הילע ה"בקה
םלועל הקדצל ול בשחת ןכ ומכ - הז םע הז םדא ינב תלעותב
גהנש רובעב ,הזה םלועב הבוט אצמיו ,תווצמה השעש יפל אבה
םירחא וגהני הזה גהנמ גהנישכ יכ .םדא ינב ןיב בוטה גהנמ
,ריבסמו הז ןיינע לע דמע ל"צז ןרוג ש"רגה ."...וגהנמכ
ינידל רשקהב "הרות" יוטיבה הרותב םימעפ שמח בתכנ עודמ
.(זנ די ;בל די ;ד די ;ב די ;טנ גי 'קיו) תערצהו ערוצמה
:תוצובק 5 -ל וריבחל םדא ןיבש תווצמה תא קלחל שי ,ותעדל


ערה ןושל :ןוגכ) עגפנה תוחכונב אלש תושענה תוריבע .א
.(תוליכרו

םש הנכמו םינפ תנבלה :ןוגכ) ותוחכונב םדאב העיגפ .ב
[1].(ורבח

אל" :ןוגכ) הניקת תישונא הרבח םויקל דוסי יניינע .ג
ךיחא תא אנשת אל" ;"רוטת אלו םוקת אל ;"ךער םד לע דמעת
"ותימעב שיא ורקשת אלו ושחכת אלו ובנגת אל" ;"ךבבלב
,ורבחל םדא ןיבש םיניקתה םיסחיה לש דוסיה יניינע ראשו
.(םישודק תשרפב םייונמה

:ןוגכ) דסחו הקדצ תיישע ןתרטמש השעת אלו השע תווצמ .ד
ץמאת אל" ;םיתמ תרובק ;םילוח רוקיב ;"ךומכ ךערל תבהאו"
חתפת חותפ יכ ,ןויבאה ךיחאמ ךדי תא ץופקת אלו ךבבל תא
אלו לד ינפ אשת אל ,טפשמב לוע ושעת אל" ;"ול ךדי תא
.('דכו ךתימע טפשת קדצב לודג ינפ רדהת

תוהבג ;תומר םיניע :ןוגכ) תוער תודיממ םיעבונה םישעמ .ה
[2].('דכו עצב תואת ;בל

הובגה "ןמוקימ"ו וריבחל םדא ןיבש תווצמה לש ןתובישח
,םיפסונ םיבר תומוקמב יוטיב ידיל םיאב תווצמה תכרעמב
ץפחה שיאה ימ" םיליהתב םיקוספה תשולש תא קר ןאכ איבנו
ךיתפשו ערמ ךנושל רוצנ - בוט תוארל םימי בהוא ,םייח
'הת) "והפדרו םולש שקב ,בוט השעו ערמ רוס ,המרמ רבדמ
השעמב הלא םיקוספ לע וכמתסה הבר ארקיוב ל"זח .(וט-גי דל
:ןיינעמ

תוכומס ויהש תורייעב ריזחמ היהש דחא לכורב השעמ"
.................
?םייח םס ןבזמל יעב ןאמ:רמואו זירכמ היהו ירופיצל
.................
.(םייחה םס תא תונקל וילע םיקחדנ ויה=) הילע ןיקדוא
.................
בשוי היה=) הינילקרותב טשפו ביתי היה יאני 'ר
.................
,םייח םס יעב ןאמ זירכמד היעמש ,(ונילקרטב דמולו
.................
רוכמ ןאכל הלע אב=) יל יבז אכהל קס את היל רמא
.................
אל=) ךתווכד אלו היל ךירצ תנא ואל ול רמא .(יל
.................
הילע חרטא .(ךתומכש אלו [םייחה םסל] ול ךירצ התא
.................
הארה םיליהת רפס ול איצוה היבגל קלס (וב ריצפה=)
.................
רוצנ" ?הירתב ביתכ המ "םייח ץפחה שיאה ימ" קוספ ול
.................
לכ יאני 'ר רמא "בוט השעו ערמ רוס ... ערמ ךנושל
.................
אוה ןכיה עדוי תייה אלו הזה קוספה ארוק יתייה ימי
.................
.(ב זט הבר ארקיו) "ועידוהו הז לכור אבש דע טושפ
.................

,"ערמ ךנושל רוצנ" קוספה תא דחוימב שיגדמ הזה שרדמה
דחוימב ונתוא ריהזמו וריבחל םדא ןיבש תווצממ תחא איהש
חוכ ול הנקמ םדא לש ונושל .ער ירבדמ וננושל תרימש לע
לעו .רמאש רבדב הטילש דוע ול ןיא ,רבד םדא רמאשמ .בר
םייזכרמה דחא אוה ער רבדמ ןושלה תרימש לש דוסיה ,ןכ
לוכי ,םיתעל ,ןכש .ורבחל םדא ןיבש תווצמ לש הז םוחתב
רמאי םא לבא - רחא םדאל הרושקש הווצמ ,הרואכל ,אלמל םדא
םדא ןיבש תווצמב .התיה אלכ הווצמה לכ - תרתוימ הלימ
המויק אלא ,הבושחה איה תילמרופ-תינכטה הלועפה אל - ורבחל
בייח ערוצמהש אוה הרקמ אל .יתימאו ןכ ןוצרו הבשחמ ךות
תעינמל ינייגיה יעצמא - הרואכל .הנחמל ץוחמ לא תאצל
,קומינה היה הז םא ,ירה לבא .הלחמב םירחא לש םתקבדה
ץוחמ לא האיצי המל !תורחא דודיב יכרד אוצמל היה ןתינ
הבר ארקיו) "ער םש איצומ" אוהש ,ערוצמהש םושמ ?הנחמל
הקחרה - אוה ושנוע ןכ לעו - ערה ןושלב הרבחב עגופ ,(ב זט
."הדימ דגנכ הדימ" תניחב ,הרבחה ןמ

ןיינעב ל"צז שריה ר"שרה לש וירבד ,הז רשקהב ,םיניינעמ
יפואה" :ותערצמ רהטנש ערוצמה איבהל בייחש "םירופיצה ןברק"
תלבקמ הניאש ,רורדה רופיצ י"ע למוסמה ילאיצוס יתלבה
ונוצרבש ימ לש ילאיצוסה יפואל דוגינב ןאכ טלבתמ ,תורמ
תודוסי לע תתתשומה תישונאה הרבחל דמציהלו סנכיהל ,בושל
ןמ םדא' ןיבל 'הדשה תמהב' ןיב דוגינה והז ;םיילאיצוס
יוויצה םויקב תינתומ תילאיצוסה הרבחל וז הסינכ .'בושייה
לכב דבעשל םדאה לעש ,רבד לש ושוריפ ,"רופיצה תא טחשו"
ףיקתה ישונאה ןוצרה תלבקל תנסורמ יתלבה ותוימהב תא ודואמ
."ותוריסמב

,תישונא הרבחמ קלח ונתויה תא חוכשל ונתאמ שיאל רוסא
ינב רשאכ ,םייקתהל הלוכי הניא שממ לש תישונא הרבחשו
םיישפוח ונא ןיא .הדשה תומהבכ םילעופו ןסר לכ םיריתמ םדא
,םיוסמ עגרב ונחור לע הלועה לככ תושעל "רורד רופיצ" התואכ
לע הלועש לכ רמולו וננושלל רורד תתל םיבייח ונא ןיאו
,יתרבחה רדסה תרימש ,ןושלה תרימש .םיוסמ עגרב ונתפש
היתודוסי םה הלא לכ - ורבחל םדא ןיב םינוגהה םיסחיה תרימש
ונילע האיבמ - הלא דוסי יכרעב העיגפ .האירב הרבח לש
תיתוברת-תיתרבחה וז םא ןיבו תיאופר-תיזיפה וז םא ןיב ,"תערצ"ה תא
.רתוי הרומח ןהמ וזיא ,עדוי ימו ,

:תורעה

"תודלות" ןה הלא (א"ימ ג"פ) תובאל הנוי ונבר לש ושוריפ יפל .1
זט ר"מב) שרדמהו ,"רובעי לאו גרהי" לש ןהילע שיש ,םימד תוכיפש לש
הקל ךכ לעש ,"יקנ םד תוכפש םידיו" (זי ו) ילשמב קוספה לע רמוא (א
.תערצב היורצ-ןב באוי
.225 - 223 'מע ,ארקמה תרות ,ןרוג 'ש ברה :הבחרהב ןייעו .2