ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

491 רפסמ

ג"סשת ,ערוצמ תשרפ

ערוצמהו ןהוכה ןיב שגפמה תדוקנ

ןהכ ריפוא ברה

םורד רפכ


החגשהה תא םילגמ רשא םיקוחהמ אוה ללכב תערצה לש הניינע
ירזוכה רפס) ל"היר ירבדכו רישי ןפואב ה"בקה לש תיטרפה
:(בס ,ינש רמאמ

לארשיב התיה יכ ,הניכשה תוחכ יקחמ הז יכ ,ךל יתרמא רבכ
תיהל-אה תויחה םתוא הליעומ ,םדאה ףוגב חורה תלעמב
,םהינכשמבו םתונוכתבו םתופוגב רדהו ויז םהל הנתונו
הנתשיו םהיפוג ורעכתיו םתצע תלכתסמ ,םהמ תקחרתמש תעבו
שיאו שיא לכ לע הארנ םידיחימ תקחרתמ איהשכו ,םיפוי
.ונממ הניכשה רוא קחרתה ןמיס

היטרפמ םיירסומ םיכרע דומלל תוסנל קר לכונ כ"עו
.וז האלפומ היישרפ לש

ערצמה תרות היהת תאז" :(ג-ב ,די 'קיו) רמוא בותכה
הנחמל ץוחמ לא ןהכה אציו .ןהכה לא אבוהו ותרהט םויב
תועמשמ המ ."עורצה ןמ תערצה עגנ אפרנ הנהו ןהכה הארו
אציו" תא ךכ םא ןיבנ דציכו ,"ןהכה לא אבוהו" וצה
?תועמשמ ךכל שי םאהו ,ימ לצא ךלוה ימ ?"ןהכה

:ןהוכה י"ע קר תעבקנ הרהטהש ריבסמ רתא לע ן"במרה


םויב ערוצמה תרות תאז היהתש רמאי 'ןהכה לא אבוהו'
םלועל הרהט ול ןיא יכ ,ןהכה לא אבויש רהטיהל הצריש
ובשומ םוקמ לא אצי ןהכה יכ שריפ כ"חאו ויפ לע אלא
.אפרתנש פ"עא וילא אבי אל אוהו הנחמל ץוחמ

ןהוכה לעופב לבא ,ןהוכל קוקזה אוה ערוצמה ,ונייהד
.הנחמל ץוחמ ובשומש ינפמ וילא אצוי

'ןהכה לא אבוהו' יוטיבה תא שרפמ ותמועל [1]ינוקזחה
ואיבהל ונילע ךכב ץפח וניא םא םג ,"וחרוכ לעב וליפא" -
רתיב ראבתמ [2](ב ,גי 'קיו) םינקז תעד שוריפב .ןהוכל
אוהו היב ירק - ןהכה לא אבוהו" :ערוצמה לש ובצמ תאש
רמאנש ונממ ןיקחרתמו םילדב לכהש ונאיבי ימ ול ןיאש אב
שרפתמ "אבוהו" יוטיבהו ."ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב
.רובידו האירק י"ע ןיפיקעב

הליטה ןהוכה לע אקווד המל רואיבל םיכירצ ונא ןיידעו
ל"היר ירבד תא ךישמהל ןתינ ,ערוצמה תרהט תא הרותה
[3]:קסניוודמ ריאמ החמש 'ר ירבדכו תיקולא הקוח וזש ליעלד


רשא הרותה ירתסמ אוה ןהכה ןרהאל ורסמנש םיעגנה ןינע
םיעגנה הנהד ,רמול שי םנמא ...ןהכב יולת הרהטהו האמוטה
'ספ הבר ארקיו) ר"דמב ורמאש דע תקבדתמה הלחמ איה
ןכלו ,היאובמל ילייע אלד (זע) תובותכ ןידומלתבו (זט
ךירצו ןכוסמ ןינע אוה וב תוקסעתההו ,ארקי אמט אמט
היהיו הזמ לצוני קסועה רשא תיטרפ האלפנ החגשה הזל
ינבב הז הרותה הרחב ןכל ,עגנה קבדת אל וילא רשא לדבנ
תויטרפב םיחגשומו לארשי ראשמ םילדבנ המה רשא ןרהא
ושידקהל ןרהא לדביו (גי ,גכ א"הד) ביתכד ומכו רתוי
.םישדק שדק

לוכיש ימ לש ימינפ ןויגה שי תיקולאה הקוחה ךותב
ילכב םירבדה םיראבתמ ךכו ,לדבומה ןהוכה ,וב קוסעל
[4]:רקי

לכ יכ ןעי ןהכ י"ע א"כ ותרהט ןיא .ןהכה לא אבוהו
םייכפה תובוט תודמ 'ג וב ואצמנ ןרהא ערזמ אוה רשא ימ
םיחא ןיבו עגנ לכו ביר לכ םרוג ןושלה אטח יכ ולאל
יכ הזל אפריו םולשה תדמב זחאש ןרהא אבי כ"ע .דירפי
חורה תוסג אטח ןכו ,םולש ףדורו םולש בהוא היה אוה
ל"זראכ רתויב וינע היה אוה יכ ודי לע ןקותיש יואר
וליאד םהרבאב ש"ממ ןרהאו השמב ש"מ לודג (טפ ןילוח)
השמבו 'רפאו רפע יכנאו' (זכ ,חי 'רב) ביתכ םהרבאב
תדמח אטח ןכו ,'המ ונחנו' (ח ,זט 'מש) ביתכ ןרהאו
םהל היה אל םינהכה יכ ןעי ןרהאב כ"ג היה אל ןוממה
ןחלשמ וכזש הממ רתוי םהל היה אלו ץראב הלחנו קלח
ללכב ויה אלו תוקפתסהה תדמב םימלש ויה כ"ע .הובג
ןמ כ"ע ,סונכלו ףוסאל םהינפ תמגמ לכ רשא ןיעה ירצ
ידי לע םא יכ ורהטי אל ולא תערצ ינימ 'ג לכש יוארה
.ןהכ

הלחמה תעיבק לש יתכלה ינכט ךילה קר ןאכ ןיא ,רמולכ
םינהוכה יפתכ לע .ינחור ןיינע ןאכ שי אלא ,התאופרו
השרוש תא ואפריש הלאכ תונוכתו תודימ תונקהל לטומ
ודיקפת תא ןיבהל טעמב ונלכשהש ירחא .תערצה לש ינחורה
תונושה תוארוהה ןיב הריתסה ראבתת ילוא ןהוכה לש ינחורה
אציו" ינשה דצהמו "ןהכה לא אבוהו" דחא דצמ - בותכב
ןהוכה לא וישכע אבומ ערוצמהש ריבסמ רקי ילכה ."ןהכה
:ויפמ הרות שקבל ונוצרמ ךלה אל ןכל םדוקש תאז תובקעב

,עמשמ וחרוכ לעב אבוהו יכ ןהכה לא אבוהו רמאש והמו
הנחמל ץוחמ לא ןהכה אציו רמאו הז רתוס כ"חאש דועו
רואיבו.... .וילא ךלוה ןהכה אלא ןהכה לא אבוי אל אוהש עמשמ
הכמה םשו םיעודי תונוע לע האב תערצהש....אוה רבדה
איצומש ער איצומ ערוצמ ןושל יכ ,ערוצמ הכומה םשו תערצ
םשו להקב ותער תולגל ץוחה לא וברקב תרתסנה ותער לכ
ל"זראכ ,הרצכ איהש הער ל"ר הער הרצ ןושל אוה תערצ
וז תורצכ םהש תורצו תובר תוער והואצמו (ה הגיגח)
ךרדב הפורת ןיא וז הכמל יכ ,אברקעו ארוביז ומכ וזל
יכ ועידוהל עבטה ךרדב הפורת ןיא הז תערצל ךכ עבטה
םיאפורה ימכח ואלנש חיכוי ןמענ תערצו ,תאז התשע 'ה די
רוסל אטוחה ובל לא בישי חרכהב כ"או הפורת ול שקבלמ
לוכיבכ םימש דובכב עגונ אוהש ןועה םש עגנו ,הערה וכרדמ
ותבוטב אלש וחרכ לעבש וחירכמ תערצהו .תוירבה דובכב וא
יכ ,לכשה רסומ תעדל האופר ונממ שקבל ןהכה לא אבוי
תויהלו ןהכ יתפשמ הרות שקבל ונוצרמ הליחתמ ךלה וליא
חלשל אלשו םולש ףדורו םולש בהוא ןרהא לש וידימלתמ
תערצ ידיל אב היה אל זא ,ונושל טושב םיחא ןיב םינדמ
'הת) םלוא אירב ותויהב ונוצרמ הז השע אלש רחאמו ,הז
ונממ שקבל וחרכ לעב ןהכה לא אבוהו וישכע הנה ,(ד ,גע
.הבושתה ךרד

ינויערה שודיחל סיסבה אוהש יתכלה שודיח שדחמ [5]ונרופס
בורק םוקמל עיגהל ךירצ ערוצמה ונרופסה תעדל .ןמקלד
ץוח בורק םוקמ לא" :חרטי אל וילא אצויה ןהוכהש ידכ
."םשל תכלל חרוט בר ילבו דובכב ןהכה לכויש הנחמל
םיעגנהש ןוויכ ,הדוקנה הדדוח [6]"טפשמל םינזוא" רפסב
םושמ ךכב היהי וילא אצי ןהוכה םא .חורה תוסג לע םיאב
םוקמל אובל ךירצש הז אוה ערוצמה כ"ע ,ותוואגל קוזיח
.ויתודימ תא רובשל ידכ ןהוכה לא בורק

ןכלו ערוצמה לש ותרהט לע הווצמ םנמא הרותה :םוכיסל
ליבקמב לבא .ויתודימ ןקתלו ןהוכה לא אובל ךירצש הז אוה
ידיחי קסופכ ,םעמ םרומו לדבנכ ,ןהוכהש רחא ששח ונשי
ןכלו ,תואגתהל הלילח אובי ,ולא םינידב הרותה םעטמ
שוגפלו ערוצמה לא "תאצל" ןהוכה תא םג הרותה התויצ
רהטל ידכש ,תירויצ הרוצב רמול לכונ .ךרדה עצמאב וב
ורדגמ תאצל ךירצ דחא לכ ;םוקמב ראשיהל רוסא רהטיהלו
.הרהט ףיסוהל תנמ לע ומוקממו

.ב ,די אריו םייח חרואה שוריפב ןייעו [1]
.ב ,די 'קיו , תופסותה ילעבמ םינקז תעד [2]
.ב ,ג"י 'קיו לע המכח ךשמ [3]
.םש 'קיו רקי ילכ [4]
.ב ,די 'קיו [5]
.קצולמ ןואגל ,םש [6]