ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

491 רפסמ

ג"סשת ,ערוצמ תשרפ

לארשי ץראו תערצ

ןלוג ןועמש ברה

תונבל השרדמהםהיניבו ,םינושמו םינוש םיעגנ המכל ללוכ םש איה תערצ
ואבת יכ" :(דל ,די) ונתשרפב עיפומש יפכ ,םיתב יעגנ
תערצ עגנ יתתנו הזחאל םכל ןתנ ינא רשא ןענכ ץרא לא
."םכתזחא ץרא תיבב

ץראב גהונ הז" :ארזע ןבא עבוק ,קוספל חיתפה יפ לע
דובכהו ,םכותב שדקמה יכ ץראה תלעמ לדוג רובעב הדבל
תובוחב םיללכנ םניא םיתב יעגנש תורמל ."שדקמה ךותב
רבדה תביסו ,לארשי ץראב אלא גהונ םניינע ןיא ,עקרקה
תערצה עגנ ןיב רשקה תא ראבנ ןלהל .ץראה תלעמ לדוג איה
.ץראה תלעמל

ץראל םיתב יעגנ ןיב רשקה תנבהל תרחא ךרד עיצמ י"שר
:לארשי

םיירומא ונימטהש יפל ,םהילע םיאב םיעגנהש םהל איה הרושב
ויהש הנש םיעברא לכ םהיתב תוריקב בהז לש תוינומטמ
.ןאצומו תיבה ץתונ עגנה ידי לעו ,רבדמב לארשי

,ץראל םיסנכנה לארשי ינבש ,ךכ םירבדה תא בבסמ ה"בקה
תנתונ תעדה .רשעתהלו בהז לש תוינומטמ אוצמל וכזי
םתסינכל תונושארה םינשב םיתב יעגנל םיאתמ הז קומינש
םג ויהי ירה ,תכלוהו תינבנ ץראהש החנהב םלוא ,ץראל
םיעגנה לע היהי המו ,לארשי ידיב ונבייש םישדח םיתב
?זא

הנושארה הפוקתה לע רבודמ יכ שגדומ רהוזה רפסב םג ,ןכאו
הנוש קומינ אבומ םש ךא ,ץראל לארשי ינב תסינכ לש
תירמוחה תלעותה תא שיגדמ י"שרש דועב ;םיתבה תציתנל
וזו ,ינחורה ןפב דקמתמ רהוזה רפס ,םיתבה תציתנ לש
:("םלוס"ה םוגרתב) ונושל

שדקלו םנעמל רהטל ה"בקה הצר ץראל לארשי ואבש ןוויכ
הרשת אלש ידכ ,הניכשל םוקמ תונפלו ,ץראה תא םנעמל
ויה - אוהה תערצה עגנב ןכ לעו .אמט םוקמב הניכשה
אוב .האמוטב ושענש םינבאו םיצע לש םיניינבה םיסרוה
אוצמל היה םיעגונמה םינבאה תציתנ לש הז השעמ םא :הארו
םמוקמל םינבאה ריזחהל ךכ רחא םיכירצ ויה ,דבלב תורצוא
:בותכו ,םינבאה תא וצלחו :בותכ ארקמה לבא ..ויהש ומכ
הנופתו ,האמוטה חור תא ריבעהל ידכ אוהש ,חקי רחא רפעו
השודקב לארשי ינב ואצמיו ,םדוקמכ ץראה התע שדקתתו
.הניכש םהב הרשתש ,שודק רוידבו

,רבעה תלחנ קר ראשיי אל היתבו ץראה שודיק ןויערש ידכ
ויפב ריכזהל ךירצ ןינב הנובש ימ ןכ לעו" :םכסמ אוה
לע הרוש םימש תרזע זאו …ה"בקה תדובעל ותוא הנובש
."ותיב

תיבה תערצ ןיב רשקה תרבסהל תפסונ העצה עיצהל ינוצרב
ם"במרה לש ינויערה ורבסה לע ךמתסהב תאזו ,לארשי ץראל
:(י ,זט תערצ תאמוט תוכלה) תערצל

ןיאש הברה םיניינע ללוכ תופתושב רומאה םש אוה תערצה
תליפנו ,תערצ יורק םדאה רוע ןבול ירהש ,הזל הז ןימוד
םידגבה ןיע יונישו ,תערצ יורק ןקזה וא שארה רעיש תצק
םיתבבו םידגבב רומאה יונישה הזו .תערצ יורק םיתבה וא
םלוע לש וגהנממ וניא םשה תופתושב תערצ הרות ותארקש
,ערה ןושלמ ןריהזהל ידכ לארשיב היה אלפו תוא אלא
רהטי וב רזח םא ,ותיב תוריק תונתשמ ערה ןושלב רפסמהש
רועה ילכ ןינתשמ תיבה ץתוהש דע ועשרב דמע םא .תיבה
,ורהטי וב רזח םא ,ןהילע בכושו בשוי אוהש ותיבבש
םא ,וילעש םידגבה ןינתשמ ופרשיש דע ועשרב דמע םאו
ורוע הנתשמ ופרשיש דע ועשרב דמע םאו .ורהטי וב רזח
תחישב קסעתי אלש דע ודבל םסרופמו לדבומ היהיו ערטציו
ריהזמ הז ןיינע לעו ,ערה ןושלו תונצילה אוהש םיעשרה
השע רשא תא רוכז ,תערצה עגנב רמשה' :רמואו הרותב
המ וננובתה רמוא אוה ירה .'ךרדב םירמל ךיהל-א 'ה
ונממ הלודג התיהש היחאב הרבידש האיבנה םירמל עריא
םיה ןמ וליצהל המצעב הנכסו היכרב לע ותלדיגו םינשב
,םיאיבנ ראשל ותוושהש התעט אלא ותונגב הרבד אל איהו
השמ שיאהו רמאנש ולאה םירבדה לכ לע דיפקה אל אוהו
ינבל רמוחו לק ;תערצב השנענ דימ ןכ פ"עאו ,דאמ ונע
.תואלפנו תולודג רבדל םיברמש םישפטה םיעשרה םדא

איה (תיבה תערצ איה םהל הנושארו) תערצה ,וירבדל
.םישעמה ןוקיתל האירקו (ערה ןושל) אטח לע ימימש תותיא

ושוריפב) ן"במרה רבסה תא ףיסוהל שי ם"במרה ירבדל
ץראו ה"בקה ןיבש דחוימה רשקה תוהמ לע (הכ ,חי 'קיול
:לארשי

םעו םע לכ לע ןתנו... ,לכה ארב דבכנה 'ה יכ ןינעהו
'בד) רמאנש והזו ... עודי לזמו בכוכ םהייוגל םתוצראב
קלח יכ - 'םימעה לכל םתא ךיהלא 'ה קלח רשא' :(טי ,ד
םנתנ ןוילע יכאלמ םהילע םיהובגו ,םימשב תולזמ םלוכל
םיהל-אה יהל-א אוה דבכנה 'ה הנהו ..םהילע םירש םתויהל
איה... לארשי ץרא לבא ,םלועה לכל םינודאה ינודאו
ןיצק םיכאלמה ןמ הילע ןתנ אל ,ומשל תדחוימ 'ה תלחנ
.ויבהוא ערז ומש דחימה ומעל התוא וליחנהב לשומו רטוש

פ"עא ,ץראל הצוחב הנהו" :ףיסומ אוה הז דוסי יפ לע
םיתרשמה רובעב ,המילש הב הרהט ןיא ,דבכנה םשל לכהש
."םתוא םג דובעל םהירש ירחא םיעות םימעהו הילע םילשומה

תא עיצהל לכונ ,ונאבהש תורוקמהמ הלועה תא ףרצנ םא
תותיאה .יקולא תותיא רומאכ איה תערצה :אבה ןויערה
.תיבב עגנה אוה ,ותמצעב רתויב שלחה הארנכו ,ינושארה
םיבוט הטילק יאנתב ךרוצ שי "שלח" תותיא טולקל ידכ
ץוחמ ןכש ,הל הצוחמ אלו ,לארשי ץראב קר םימייקש דואמ
הז יומיד .ן"במר ןושלכ המלש הרהטה ןיא לארשי ץראל
תערצה עגנ תא תוארל שיש ןויערה לש השנאה ןבומכ אוה
טביהב אלו ,לארשי ץראל דחוימ דמעמ שי ובש ינחור טביהב
.אוה דח אעראד אנדס ויבגלש יתאורבת

לש ורופיסל תשדוחמ תוסחייתה עיצא וז הנחבה יפ לע
הרבעש תבשה תרטפהב ונארק וילעש) םרא אבצ רש ,ןמענ
שיאהו ... וינדא ינפל לודג שיא היה"ש ([וט-א ,ה ב"למ]
הרענ העיצה יארקמה רופיסה יפל ."ערצמ ליח רובג היה
ינפל" :ןמענ תא חולשל ותיבב החפשכ היובש התייהש הירבע
עשילא ."ותערצמ ותא ףסאי אוהו ,ןורמשב רשא איבנה
ךרשב בשיו ןדריב םימעפ עבש תצחרו ךולה" :ןמענל עיצמ
ןמענ ףצקיו" :וז הצע לבקל השקתמ ןמענ םלוא ,"רהטו ךל
ירבד רחאל ,רבד לש ופוסב םלוא ."המחב ךליו ןפיו ...
רבדכ םימעפ עבש ןדריב לבטיו דריו" וידבע דצמ עונכש
."רהטיו ןטק רענ רשבכ ורשב בשיו םיהל-אה שיא

,יאופרה רושימב ןורתפל הפיצ ןמענש ,שרפל יל הארנ
הנבא בוט" אקווד ןדריב לובטל ךרוצ לכ ןיא וז הניחבמו
,(בי ,ה םש) "לארשי ימימ לכמ קשמד תורהנ רפרפו הנמא
רושימב ויעגנ םע דדומתהל שיש אוה ןמענל רסמה םלוא
דוחייבו ,לארשי ץרא תורהנל שי וז הניחבמו ,ינחורה
אבב תכסממב תאבומה אתיירבה תא .בושח דיקפת ,ןדריל
,הזל ןתנו הזמ לטנש ןדרי :תעבוקהו (א"ע ,אכ) אעיצמ
וישודיחב ן"במרה שרפמ ,"ןתנ ןתנש המו ,לטנ לטנש המ
:ימלשוריה יפ לע

י"אמ לטונ אצמנו לארשי ץרא דצל ןדריה ךשמנש םימעפש
אצמנו םימעה ץרא דצל ךשמנ אוהש םימעפו ל"וחל ןתונו
לטנש המ ,לארשי ץראל ןתונו םימעה ץראמ לטונ אוהש
יולת לובגהש ,לובגו ןדריה ביתכד ןתנ ןתנש המו לטנ
ימנ ינת ןתנ ןתנש המו לטנ לטנש המ ינתד בגאו ,ןדריב
.ןדרי

החנהה .לארשי ץרא תא גציימ ,רחא רהנ לכמ רתוי ,ןדריה
ונתוא האיבמ ,ינחורה רושימב איה ןמענ תערצב לופיטהש
.ינחורה רושימב שפחל שי תערצל הביסה תא םגש חינהל
רבדמבב .םינושה םישרדמב תויוסחייתה יתש יתאצמ הז רשקהב
:רמאנ (ה ,ז) הבר

תוירע יוליג לעו םשה תללק לע ;האב תערצה םירבד א"י לע
וב וניאש רבד וריבח לע רמואה לעו םימד תוכיפש לעו
ןושל לעו ולש וניאש םוחתב סנכנה לעו חורה תוסג לעו
םימש םש ללחמה לעו רקש תעובש לעו תובינגה לעו רקש
:רמאנש ,ןמענ הז חורה תוסג לעו ..םיבכוכ תדובע לעו
התיהש ?לודג והמ .לודג שיא היה םרא ךלמ אבצ רש ןמענו
.ערטצנ ךכ ידי לעו ליח רובג היהש ינפמ הסג וחור

:הנוש רבסה עיצמ (אי עירזת) אמוחנת שרדמ וליאו

:רמאנש ,לארשיב ןירגתמש ידי לע ..םיעגנ המ ידי לע
המתת לאו ,לארשי לע ואבש המ ידי לע הפגמה היהת תאזו
הברה לארשי לש םהיאנושמ ה"בקה ערפ הזה םלועב ירהש
ןמענו :רמאנש ,ןמענ ?הז היה ימו ,תערצב םתוא הכהו
שיאהו 'וגו וינדא ינפל לודג שיא היה םרא ךלמ אבצ רש
ץראמ הבשש ליבשב ?ערטצנ המ ליבשב .ערוצמ ליח רובג
.הנטק הרענ לארשי

ולאו ולא תניחבב) םיקומינה ינש ןיב רבחל ןתינש המוד
,הבר שרדמב תרכזומה חורה תוסג :(םייח םיקולא ירבד
לעופבשכ ,לארשי לע טלתשהל ןוצרב םג יוטיב ידיל האב
ןוקית .הנטק הרענ לארשי ץראמ הבשש ךכב רבדה םשוי
;לארשי ץראו לארשי םע תלעמב הרכה ידי לע אוה תוועמה
תובקעב תאזו) איבנה עשילא ינפב בצייתהל בייח ןמענ ןכל
דחאב אלו ןדריב אקווד לובטלו ,(התבשנש הרענה תצלמה
.קשמד תורהנמ

רג ןמענ" :(ב"ע ,זנ ןיטיג) ל"זח תשרד ןאכל המיאתמ
תווצמ עבש וילע לביק אוה רבד לש ופוסב "היה בשות
אוה :תורחא םילימב .לארשי ץראב רוגל רחבו ,חנ ינב
!חקלה תא דמל טלחהב