ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

440 רפסמ

ב"סשת ,ערוצמ-עירזת תושרפ

הלוחל תוסחייתההו ערוצמ תשרפ

טרפה תבוטל רוביצה תבוט ןיב ןוזיא

ןמלמיק ןונרא ד"וע

תפצ ,הקיתעה ריעה
הלוחה לבקמש הכימתהו דודיעה ,בכשמל לפנש ימ לכל עודיכ
שיחהל ףאו וחור בצמ תא קזחל םיתיעל םייושע וירקבממ
רקבמה לכ יכ ל"זח ורמא ידכב אל [1].ותמלחה ךילהת תא
[2].ורעצמ םישישמ דחא לטונ ףאו היחיש ול םרוג הלוחה תא
רוקיבה לולע ,יאופרה ובצמ לשב םהב םירקמ ונכתיי ,ךדיאמ
ןאכמו ,הדימה לע רתי וילע דיבכהלו הלוחה תא שייבל קר
םיבצמ ונכתיי ,ןכ-ומכ [3].ודספהב אצוי רקבמה לש ורכשש
תעב הב ,ותלחמ רבד תא םיברהמ ריתסהל שקבמ הלוחה םהב
תשרוד ומצע לע ןגהל רוביצה לש ותוכזו רוביצה תבוטש
ןזאל םוקמ שי ,ךכיפל .םיברב םסרופי הלחמה רבד יכ
ותוכז ןיבל ,תעדל רוביצה לש ותוכז ןיב הלאכ םירקמב
.ולש טרפה תענצ לע ןגהל הלוחה לש

ןיב ןוזיאה תא אוצמל ידכ הרבחה תטקונ םהב םיעצמאה
םיאטבמ ,תעדל רוביצה לש ותוכז ןיבל תויטרפל תוכזה
.הרבחב טרפה לש ודיקפת רבדב הפקשה לש רתויב בושח טבה
ירבעה טפשמבש ,איה תורוקמה ןמ הלועה תיללכה הנומתה
,תאזמ הרתי .אנד תמדקמ ותויטרפל הרידחמ טרפה ןגומ
ןיא ,םירחא םיבושח םיכרעב תשגנתמ וז תוכז רשאכ םג
יאדוובו ,וז תוכזב העיגפ ריתהל רהממ ירבעה טפשמה
,תעדל רוביצה תוכז לש ףרוג רתיה הווהמ רתיה ותוא ןיאש
ןלהל .יברעמה םלועב תונוש טפשמ תוכרעמב לבוקמש יפכ
תודדומתהל רזעו רוקמ םיווהמ ערוצמ תשרפמ םיקוספ דציכ הארנ
.טרפהו הרבחה תויוכז ןיב שורדה ןוזיאב תיתכלה

תערצלו ,קתנלו תערצה עגנ לכל הרותה תאז" :ונתשרפב רמאנ
אמטה םויב תרוהל ,תרהבלו תחפסלו תאשלו ,תיבלו דגבה
תועמשמ לע .(דנ ,די 'קיו) "תערצה תרות תאז ,רהטה םויבו
ףוס) ערוצמ תשרפ לע םינהכ תרותב רמאנ "תרוהל" הלימה
?'תרוהל' אב המל :רמוא יאניכח ןב אנינח" :(םיעגנ אתליכמ
,רמולכ ."ובר ונרויש דע םיעגנה תא האור וניאש דמלמ
דומלל הבוח הלח הנוהכה תכאלמ יזר תא דמולה ןהכה לע
.םיעגנה ןוחבא תכאלמל ומצע רישכהל תנמ לע ,ובר לצא
[4],רזעילא ץיצ ת"ושב עיפומ ,ליעלד דומילה לש ינרדומ םושיי
תויצאוטיס ןתוא תודוא גרבנדלוו רזעילא רבחמה ברה לאשנ םש
האופרל םיטנדוטס םיפסאנ ןכלהמב ,םילוח יתבב תוחיכשה
תומוקמב וליפאו ,ויעגנ תא םינחובו הלוחה תטימל ביבסמ
.םירתסנ

ידכ ,אסיג דחמ .הרואכל ,םירתוס םיסרטניא ינש ונינפל
,םיאפור רישכהל ונילע ,רחמ לש םילוחב תואיכ לפטל
,אסיג ךדיאמ .תישעמ הכרדה אלל םרישכהל ךרד לכ ןיאו
,ושייבל הלולע םישנא לש הצובק ינפב הלוחה תקידב םצע
םדיב ילכ קרו ךא אוהש שוחל ול םורגלו ודובכב עוגפל
תווחל רזעילא ץיצה לעב שקבתנ ךכיפל .האופרל םיחמתמ לש
רבודמש הדבועה םאהו ,הלוחל םינפ תנבלה הזב שי םאה ותעד
תא הריתמ ,האופרל םיטנדוטס תרשכה ומכ הלענ הרטמב
:ותבושת ןלהל .הלוחה לש ותויטרפל הרידחה


קמעהב ל"ז ב"יצנה ןואגה ירבדב ירבדל םיכומס האור ינאו
'יפד ,כ"ותב ד"בארה י"פע ראבמש (זנ ,די 'קיו) רבד
וינפל השעמ אבש העשב הרומ אהי ןהכהש ונייה 'תרוהל'
ויטרפו עגנה תרוצ ןיעב םהל תוארהלו וידימלתל ארוק אהיו
בתוכ 'תערצה תרות תאזו' ןושלב ארקה םייסמש הזו .'וכו
תמאבד ,תערצב אלא םוקמ לכב וניא ןידה הזש ינפמ ,ראבל
וטיביו םיבר םידימלת וצבקתיש םדאל לודג ןויזב אוה
ןיבלהלו ןכ תושעל רוסא ... הארוהב יאדו ,ועגנו ורשב לע
לע הרפכ ול עיגיש תערצה תרות תאז לבא ,לאושה ינפ
םוקמ שיד םג הזמ דמלנ כ"או ...וריבח ינפ אוה ןיבלהש
םידמלתמ םיטנדוטס הלוחה תטמל ביבסמ ףוסאל אפורל רוסאל
אפורהש אופיא יוארה ןמו ,הלוחה ינפ תנבלה רוסיא םושמ
ול שי תודגנתה עיבמ םאו .ךכל םיכסיש הלוחה תא הצרי
.ךיראהל שיו .הלוחה תטמל ביבסמ םאיבהלמ עונמל


תפוקת םירבוע ויה הנוהכה יחרפש הלוע ב"יצנה ירבדמ
תוולתה ידי לע תערצה יעגנב ישעמ ןויע הרקיעש תוחמתה
,ותעדל .םינושה םיעגנה ןוחבאב קסעש ןויסינ לעב ןהכל
ןנובתהל ידכ הלוחה תטימ ביבס םידימלת לש תודדוגתהה םצע
ןכ תושעל רתומ ךא ,הבר השוב ול תמרוג הלחמה ינמיסב
ערוצמה ;הדימ דגנכ הדימב רבודמ ןכש תערצ לש הרקמב קר
תערצב ךורכה שנועה ןכלו ,רמאש ערה ןושל ירבד לע שנענ
יכ ,גרבנדלוו ברה קיסמ ןאכמ [5].הרפכהמ קלח םג אוה
תושר תא לבקל ךרוצ שי ,תערצ הניאש הלחמב רבודמ רשאכ
םיטנדוטס ינפב ותלחמ לש םימוטפמיסה תגצה ינפל הלוחה
.האופרל

[6],בתכש רמאמב ןעוטו ליעלד ב"יצנה ירבדל שרדנ ןרפש ברה
תערצב אקווד עודמ איבמ ב"יצנהש הנושארה הביסה יכ
רבע יטרואית אלו ישעמ רבסה ןתמכ) "תרוהל" הלימה האב
תוארמש הניה ,(ןוחבאה תכאלמ תא םידמולה הנוהכה יחרפ
ךרועש ךרוצ שי ןכלו "םיעטמו םיבורמ" םניה םיעגנה
ב"יצנה ןייצמ ןכמ רחאל קר .םהיטרפ לכב יקב אהי ןוחבאה
ןיאש ירה ערה ןושל רוסיא לע רבע ערוצמהו רחאמ יכ
ירבדלש ןאכמ .ותרפכמ קלח והז ןכש ,וינפ תנבלהל ןיששוח
איה ב"יצנה איבמש הנושארה הביסה אקווד ,ןרפש ברה
םיחספ) "ןושאר ןושל סופת" לש ללכה רואל תאזו ,תערכמה
,בס) תוכרב תכסמב ארמגהמ טטצמ םג ןרפש ברה .(ב ,טנ
ץוריתה וירבדל ."ךברב ךינפ תזעה ןאכ דע" תייגוסב (א"ע
לכ לש הייחד םש שמשמ "ךירצ ינא דומללו איה הרות"
.והשימ שייבמש ןפואב םירבד דומלל ןיאש ןויער

.יתייעב וניה תוכרבב ארמגהמ דומילה יכ ,ונל הארנ םלואו
היושע וז םיסחי תרגסמו ,דימלתו בר יסחייב םש רבודמ
דבלמ ,ךדיאמ .תויטרפה בחרמ תא רועיש ןיאל שימגהל
היאר לכ ןיא ,תודחוימה ויתוביסנ לע ערוצמה לש אמגודה
הלוח לש ותויטרפל תוכזה תא בירקהל שיש ךכל תורוקמהמ
תאז .האופרל םיטנדוטסל הלוחה ןיבש םיסחיה תרגסמב םג
רבודמ רשאכ יכ [7],הנעטל סיסב שיש ונל הארנ אל ,דועו
הלוחהש החנה תדוקנמ תאצל שי ,יאטיסרבינוא םילוח תיבב
תא לבקל ץפח אוה ילואו ,םיטנדוטס םוקמב שיש עדוי
ישודיחב םירועמה םיסונמ םירוספורפמ אקווד לופיטה
םיתעל םילוחה תיבל עיגמ הלוחהש דבלב וז אל .עדמה
םא םגש אלא ,שממ לש הריחב ילבמ וחרוכ לעב תובורק
ןיא ,אקווד יאטיסרבינוא םילוחה תיבל תונפל רחב אוה
.ותויטרפ תא דימת ריקפמ הלוחהש ךכ לע עיבצמ רבדה

ומע ילוח לכל המלש האופר שיחי רשב לכ אפורש ללפתנ
.לארשי תיב


תונקת רפסמ תואבומ (ב"ע ,זכ) ןטק דעומ תכסמב [1]
םבצמש םישנא לש םדובכ לע רומשל ידכ ל"זח וניקתהש
םיברב םוסרפש וא ,המרונהמ גרוח יגולויזיפ-יאופרה
תוכלה הקזחה דיב האר ,ןכ-ומכ .םשייבל לולע םבצמ לש
םיגהונה םיללכה תצקמ תא ם"במרה הנומ םש ,א ,די לבא
םנמוא םילוח רוקיב תווצמ ,וירבדל .םילוח רוקיב תווצמב
תבהאו' ללכב" איה ךא ,הרותב שרופמ חרואב תנייוצמ הניא
ושעיש הצור התאש םירבדה לכ (חי ,טי 'קיו) 'ךומכ ךערל
."תווצמבו הרותב ךיחאל ןתוא השע ,םירחא ךל םתוא
.ב"ע ,טל םירדנ האר [2]
תיאופר היעבל ןותנ הלוחה םהב םיבצמ םנשי ןבומכ [3]
תכסמב ארמגה .ובצמב ותוא וארי אלש ףידעי אוה הייטעבש
ובצמ חכונל םהב םינוש םיבצמ הנומ (א"ע ,אמ) םירדנ
אטרפ ןב יסוי יבר" :ורקבלמ ענמיהל ףידע הלוחה לש
אלו םייעמ ילוח אל ןירקבמ ןיא :רזעילא 'ר םושמ רמוא
םושמ םייעמ ילוח . . . שארה ישוחמ אלו ןיעה ילוח
.הלש ,ד"וי ע"ושב הכלהל ואבוה םירבדה ."אפוסיכ
.טנק 'מע ,הפ ןמיס ג"י קלח [4]
.המ ,גי ארקיול י"שר האר [5]
.129 'מע ,ט"משת ,ב ,הכלה קמע ,ןרפש .י ברה [6]
.133 'מע ,6 הרעה םש [7]