ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

180 רפסמ

ז"נשת ,ערוצמ תשרפ

םימכח תנשמב זמרה לש ומוקמ לע

טבש ארזע ר"ד


לארשי לכ לע ברחב ותוא יתיוצ רשא ידבע השמ תרות ורכז"
אוב ינפל איבנה הילא תא םכל חלש יכנא הנה םיטפשמו םיקח
."ארונהו לודגה 'ה םוי

הארוהל דע ,רמולכ .םיאיבנה ירפס םימייתסמ הז יוויצב
ןוצר תא שורדל דוע לכונ אל ,אובל דיתעל איבנה הילא יפמ
'זחי) "םכל שרדא םא ינא יח" 'ה עבשנ רבכו .איבנה יפמ 'ה
השירד לע קר ךמתסהל ךרטצנ ,האובנה קוליס םע ,התעמ .(ג כ
תרות ורכז" קוספה זמרמש המ הזו ,שדוקה יבתכ לש תילכש
וספתי הלאו ,םימכחה ידיל ורסמנ השירדה תוחתפמ ."השמ
לש ותומדב תמלגתמ םכחה לש ותומד .םיאיבנה לש םמוקמ תא
ודיקפתש ,(ו ז ארזע) "השמ תרותב ריהמ רפס"כ ראותמה ,ארזע
דמללו תשעלו (!ומצע 'ה תא אל רבכו) 'ה תרות תא שרדל"
אל ,וללה םישדחה 'םינשרד'ל .(י םש) "טפשמו קח לארשיב
וליפאו ,הרישי תיהולא הכרדה לבקל תלוכיהו תושרה ונתינ
םהל רוסא ,'לוק תב' תועצמאב ןוגכ ,תאזכ היחנה ולבקי
.(ב"ע טנ מ"ב) "איה םימשב אל" רבכ הכלהה יכ ,הב חיגשהל
תרותב ,בתכב םירומשה וירבד יפ לע 'ה ןוצר תא שורדל םהילע
םירושימב הרותה תנבהל םילכב םידיוצמ םה ךכ םשל .השמ
שארמ ןכוה ומצע ארקמה .דוסהו זמרה ,שרדה ,טשפה :םינוש
,םיזמרב טשוקמ אוה ךכ םשל .שרדיהל ןתינו ,הז דיקפתל
."ינשרד" תורמואה תוינושל תוגירחבו תודוסב

ונמטי ,םיאיבנל ךשמה םתויהב ,םמצע םימכחהש ענמנה ןמ אל
םישפחמה ,םיאבה תורודה ינב .השירדל רמוח םהירבד ךותב םג
אל םשקובמ תא ואצמי ,הנתשמו שדחתמ םלועב 'ה ןוצר תא
.םהימדוק ירבדב םג אלא ,ויזמרבו ארקמב קר

םישרוי םינבה" םינומדקה םילשורי ימכח ונש ,לשמל ,ךכ
םישרדנ םהירבדו ,(ג ג"י תובותכ תנשמ) "תונוזנ תונבהו
,שקיהה םהבו ,ארקמה ןהב שרדנש םילכ םתואב םיבר תורוד רחאל
הז" :טפשמה יקלח ינשב תומיוסמ תונוכת תאוושה ונייהד
םינבה' הנביב םרכב םימכח ינפל הירזע ןב רזעלא 'ר שרד שרדמ
תתימ רחאל אלא ןישרוי ןניא םינבה המ 'ונוזי תונבהו ושרי
םש) "ןהיבא תתימ רחאל אלא תונוזנ ןניא תונבה ףא באה
םימכחה ירבד תא שרופמב תושרודה ,הז גוסמ תושרד .(ו"מ ד"פ
ירבדב תורידנ ,שדוקה יבתכ תא םישרודש ךרדכ םהל ומדקש
,שדוקה יבתכל אקווד הנתינ שרדיהל תוכזה ,ללכ ךרדב .ל"זח
.(א ,ב"לק ג רהוז) "הנבל שא יבג לע הרוחש שא" םיבותכה
תורח" תניחבב ,שדוקה חור תארשהב םיבותכ םתויה תדבוע
םיפסונ םירושימל הקמעה תרשפאמה איה ,לזרב טעב "תוחולה לע
תמועל .הטושפה םתאירקל רבעמ ,טפשמהו הלימה תועמשמ לש
םתולעהל וליפא רוסאו ,הפ לעבש הרות םה םימכח ירבד תאז
אלא םניא ןכ לעו ,(ב"ע די הרומת ;ב"ע ס ןיטיג) בתכה לע
.הבותכה הלימב שיש קמועה ותוא םהב ןיאו ,ןטושפכ םילימ*הדימב םימכח ירבדל ךיישה ינשרפ רושימ רתונ תאז לכבו
וקסע םיבר .זמרה רושימ אוהו ,שדקה יבתכבש וזל הבורק
םיניחבמה תורוקמה םה םיטעמ ךא ,שרדו טשפ ןיב הנחבהב
.זמרו שרד ןיב

,שרדנה רמוחב אלא ,הקמעהה תטישב ץוענ וניא לדבההש ןכתיי
לש 'הרזומ'ה הרוצה ,שרדה ךרדב ."ינשרד רמוא" אוה המב
,רזומ ןושל וא הרתי הלימ :"ינשרד" תרמואה איה בותכה
,"זמר"ב ןכ ןיאש המ .המודכו ןויגיהב וא המכסהב הלקת
תמיוסמ הלימב שומישהש אלא ,ומות יפל חיסמ ארקמה ובש
שוריפ רשפאמו רחא ארקמ ןשרדל ריכזמ םיוסמ יוטיבב וא
ןתנש םיקידצ העברא" :ל"זח ןושלכ ,ארקמה לש יכ"נת-ללכ
ינזאב םישו' ?ןיינמ השמ...ושח אל םינשו ושח םינש זמר םהל
.(ב קלמע אתליכמ) "ץראה תא לארשי ליחנמ עשוהי :רמא .'עשוהי

ףיסוהל ילבמ (שוחה לעבל תנבומ םגו) תרמאנ הזומרה תועמשמה
.תחא הגירח הלימ

,שודקה "םייחה רוא" ,רטע ןב םייח 'ר םיגדה םיכרדה יתש תא
הרות" קוספה לש תושרד יתש תרזעב ,ז דכ 'דמבל ושוריפב
"השרומ"ב ואר שרדה ךרד לע .(ד גל 'בד) "השרומ השמ ונל הוצ
ירפס) "השרואמ אלא השרומ ירקת לא" ושרד ןכלו ,רידנ יוטיב
וניבה זמרה ךרד לע .(דועו א"ע זנ תוכרב ילבב ;םש םירבדל
תרחאה התעפוהל ,תזמרמ וא ,הנפמכ המצע "השרומ" הלימה תא
"השרומ םכל התא יתתנו...ץרא לא םכתא יתאבהו" :הרותב
דחא לכל הלחנכ הנתינ הרותהש זמר ןאכמ ודמלו ,(ח ו 'מש)
,הווש הרזג וז ןיא .(ב"ע אצ ןירדהנס פ"ע) לארשיב דחאו
הייאר תרזעב הקמעה אלא ,םוקמל םוקממ תונוכת הקיתעמה
,תונושה היתועפוה לכב יטפוניס טבמו ארקמב הלימה לש תללוכ
לכב תומדה וא יוטיבה ,הלימה םינמסמ המ שורדל םירשפאמה
ח"פ ב"ב ימלשורי) איעשוא 'ר רקח ,ונאבהש המגודב .םוקמ
.'וכו "השרומ רמאנש םוקמ לכ" :(ב"הס

וליאו .הבותכה הלימה לש תונוש תואירקב אקווד יולת "שרד"ה
ואלו) תויומד לש תיטאמת הנבהל תורשפאב ודוסי "זמר"ה
ירבדל םג ךייש אוה ןכלו ,הליגר החישבש (םילימ לש אקווד
.ל"זח

(םהיתודגא תא קר אלו) םהיתוכלה תא ורסמ דומלתהו שרדמה ימכח
הלאה תויומדל .תוינועבצ תויומד ןהבו ,תומגודב תוריוצמ
םלעתהל םיליגר ונא ןכלו ,ישעמ-יתכלה ךרע ללכ ךרדב ןיא
המושיי לע לקהל ידכ ,תטשפומה התרוצל הכלהה תא םגרתלו ןהמ
.הלאה תויומדבש זמרה דבורמ םימלעתמ ונא ךכב םלוא .יתכלהה
:אראו תשרפל אמוחנת שרדממ המגוד הנה

וליפא' הלפתב דמועה (א"פר תוכרב הנשמ) וניתובר ונש"
..................
לע ךורכ שחנ וליפא ,ונבישי אל ומולשב לאוש ךלמה
..................
שחנ תכירכ שיקהל םימכח ואר המו...'קיספי אל ובקע
..................
הלוק' ביתכד יזפ ןב עשוהי 'ר רמא ?םירצמ תוכלמל
..................
תוכלמ ףא גרוהו שחלמ שחנ המ (בכ ומ 'מרי) 'ךלי שחנכ
..................
."תגרוהו תשחלמ םירצמ
..................

םינשרדה ןאכ םג וליג ,ארקמה יזמרל ושחש םישרדמב ומכ
לעבל ןמיס הב םיאור םה .הנשמה ןושלב תימתס תומדל תושיגר
.תומדה לש תונייפאמה היתונוכתב ןנובתהל שוחה

שוחל הברה ,טויפה אוה אולה ,שרדמה לש ירוטסיהה שרויה
וברה ךכ .ארקמה ירבדב השעש ומכ ,ל"זח ירבדב םיזמרה תא
תפש" ןוגכ םירפסב ,תיסלקה תודיסחה תורפסה ילעב םג תושעל
תלימ .ןילבולמ קודצ 'ר ירוביחבו ן"רהומ יטוקילו "תמא
,ךא ."תניחבב" איה ,םיזמר םישרוד םה רשאכ ,םהיפב חתפמה
ןיגב הזה "שוח"ה ןמ הברה ודביא םידמולה בור ,ליעל רומאכ
.דומילה ילגרה

םיוסמ ןבומב ?ל"זח ירבדבו ארקמבש םיזמרה תא "םישח" דציכ
ינרדומ ךילהתל ,םיזמרה תשירד לש ךילהתה תא תוושהל ןתינ
םילימ 'חותפל' םיליגר הלא .ונרודב בשחמה ישמתשמל רכומה
םילימה לש הז ןומיס .בשחמה 'רבכע' תועצמאב טסקטב תונמוסמ
תא 'שורדל' ותלוכיבו ,'טסקטרפיה' וינפל יכ ארוקל הרומ
,ךכל המודב .השגדהב ,הז רמאמב ומכ ,תונמוסמה ,ויתולימ
האור ,ל"זח ירמאמ תא וא ך"נתה תא 'זמר'ה ךרדב שרודה
הנופו ,'תנמוסמ'כ שרדנה טסקטבש תומדה תא וא הלימה תא
ולוכ ארקמב ונייה ,טסקטרפיהב תורחאה היתועפוה לא דימ
תטלחומ תואיקבל ןשרדה קוקז ךכ םשל .ל"זח ירמאמ ללכב וא
ויתושרדב וא הרוסמה תורעהב תפקתשמה וז תמגודכ) רמוחב תללוכו
םיינרדומה עדימה יעצמאל הליבקמ וז תואיקב .(םירוטה לעב לש
.םישרדמהו םידומלתה ,ך"נתה לש םירוטילקתה ןוגכ ,ונרוד לש
תושיגרה תא שוכרל םג ןשרדה לע .המצעלשכ תואיקבב יד אל םלוא
,'םינמוסמ' םה יוטיב הזיא וא הלימ וזיא ריכהל ידכ תשרדנה
תושיגר (
signiferous) תזמורמ תועמשמ ילעבו םיירופ אליממו
תימיטניאו הבורק השיג ךותמ תחתפתמה היציאוטניא לע היונב וז
הרוסא התאפמש הברקל תאזה הברקה תא לישמהל ןתינ .רמוחה לא
ויתוצירקב הריכמש" ןוויכ ,רבעשל הלעב תונכשב רוגל השורג
.(ב"ע חק תומבי ילבב פ"ע ,ב"ע זכ תובותכ י"שר) "ויתוזימרו*תשרפ ,עובשה תשרפמ הכלה שרדמב תאזה זמרה תטיש תא םיגדנ
:"ערוצמ"

די 'קיו) '[הדשה ינפ-לע] היחה רופצה-תא חלשו'"
...............
תיביגב דמעי אלש םיל הנחלשיו ופיב דמעי אלש (ז
...............
יפלכ הנחלשיו ריעל ץוחמ דמעי אלש רבדמל הנחלשיו
...............
.(ב"ע זנ ןישודיק ,אמור י"כ ארפס) "ריעה
...............

קיסת דבלב יתכלהה דלשה תא ןאכ רמאנה ןמ הטישפמה האירק
ביבסמ םלוא ."ריעו רבדמ ,םי טעמל - הדש" :תאזה השרדה ןמ
,תועמשמ-תוירופ תויהל תויושעה תובר םילימ שי הזה דלשל
.םינוש תונויערו תויומד לע זמרלו

ן"במרה שוריפב רזעיהל לכונ היינשה הרושבש זמרה יוהיזל
,חלתשמה ריעשה דוסכ םעטה..." :רכזנה שרדמה לע ריעמה ,ןאכ
האוושהה ."הדשב תחרופל ןאכו ,הרבדמה לזאזעל חלתשי םשו
תדובעבש חלתשמה ריעש ןיבל ערוצמה ירופיצ תדובע ןיב איה
,ילולימ סיסב לע קר אל תינבנ האוושההש הארנ .םירופיכה םוי
גוז :(ךכ לע דמע רבכ םש ארפסהו) יטאמת סיסב לע םג אלא
ושפנו טחשנ דחאה תאז תורמלו ,ירמגל םיהזה םייח ילעב
'ררחושמ'" ינשהו ,םייח םימל תפרוצמ וא 'הל תשדקומ (ומד)
,ןמוסמ יוטיב ומצע אוה ןורחאה יוטיבה ."הדשה ינפ לע
החגשההו תועדומה ןיעמ קוחרה ,רקפה םוקמ ןמסל ודיקפתו
ט הימרי) "ףסאמ ןיאו ...הדשה ינפ לע ןמודכ" :הנוילעה
אליממו ,(דועו ה טכ 'זחי ;זל ט ב"למ ;זט טי רבדמב פ"ע אכ
ןישודיק ;הכ:די א"מש ;ה זי םירבד) רתיה םוקמ ןמסמ אוה
(תיבג וא תבג :תורוקמה בורב) "תיביג" םשה םג .(ב"ע זנ
ליבקמכ ,בושיה לובג תא ןמסמ אוהו ,ץופנ יל"זח יוטיב אוה
ןירדהנס) סרטפיטנא דע תבגמ :תיארקמה "עבש ראב דע ןד"ל
.(םיבר תומוקמ דועו ב"ע דצ

דוסי שי ןאכ םג .רתוי דוע הרורב ןושארה זמרבש תומדה
תלעב איהו ,םירופיכה םויל הרושקה תומדל ףתושמ יטאמת
"..ופי דריו 'ה ינפלמ השישרת חרבל הנוי םקיו" :רסמ ותוא
,החגשהה ןיעמ ררחתשהל הסנמ (הנוי) רופיצה .(ג א הנוי)
.ופי ךרד

שרדמה לש תיתכלהה ותוהמל תכייש ,ריעה ,תישילשה תומדה
תיבה-עגנ ירופיצ תדובעב וליבקמ תרזעב ןאכ רסחה תא המילשמו
עובקה יטאמתה הדיקפת וריכי שוחה ילעב .(גנ די 'קיו)
רדוסמהו רכומה םוקמה :"הדש"ל דוגינב ארקמב "ריע" לש
תישארב האר) ןוטלשה רסחו רקפומה ,עדונ-אלה םוקמה תמועל
,דכ-גכ בכ םירבד ;וט ז 'זחי ;אי די א"למ ;ט םיטפוש ;דל
'יעובש ףד'ב יירבדב יתבחרה ךכ לע .םיבר דועו זט ג חכ םש
רפסל זמר ךכב םג .(96 'סמ ןוילג ,ה"נשת ,אצת יכ תשרפל
,הונינ תדמוע ודגנכו ,"הדש"ה דיקפת תא םש םלגמ םיה :הנוי
קידצמ הנוי רשאכ .(ג ג ;ב ג ןכו ,ב א) "הלודגה ריעה"
.(ה ד) ריעל ץוחמ ןכ השוע אוה (ב ד) םיל ותחירב תא

םיעובק םידיקפת תוקחשמה תויומדל הזימר וניאר ןאכ דע
היינפה תנמסמה ל"זח ירבדב תומד לש המגודב םייסנ .ארקמב
יניינעמ איה וז המגוד םג .םירחא ל"זח-ירבדב תומדה התואל
:(א"מ ב"פ םיעגנ הנשמ=) א םיעגנ ארפסה רמוא ךכו .ערוצמה
ערכשאכ ןה ירה ןתרפכ ינא לארשי תיב רמוא לאעמשי 'ר"
לאעמשי 'ר ירבד תליחת ."םינניב אליא םינבל אלו םירוחש אל
תדימב התוא שורדל שיו ,תיתכלה הניחבמ ירמגל תרתוימ תיארנ
אבה "ןתרפכ ינא" יוטיבה תועמשמ תא ןאכ שרפנ אל .זמרה
תועפוהה יתש ןויצב קפתסנו ,לארשי תיב לש םרוע עבצל רשקהב
בוש הרושק הנושארה .ל"זח ירבדב עורכשאה ץע לש תופסונה
עורכשא ץעמ תולרוגב עבקנ םלרוגש ,םירופיכה םוי יריעשל
איה היינשה תורקיהה .(ז א הנוי םג הארו ,ט"מ ג"פ אמוי)
יושעה ילכ-םלוגש דיחיה אוה הז ץע :םילכ תאמוט ינידב
שוח ול שיש ימ .(ח"מ ב"יפ םילכ) האמוט לבקמ וניא ונממ
תונקסמה תא קיסהל לכוי ,םירוטה לעב לש הלאל םימודה ןוימדו
ונייע :זמר קר ןאכ עיצא .הלאה תורוקמה תאוושהמ תולועה
.אמוי
תכסמ תא תמתוחה הנשמב