ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

149 רפסמ

ו"נשת ,ךליו-םיבצינ תשרפ

"תאזה הרישה תא םכל ובתכ התעו"

:השמל ה"בקה הווצמ הרות הנשמב לארשי לא וניבר השמ ירבד םויס םע
,םהיפב המיש ,לארשי-ינב תא הדמלו ,תאזה הרישה תא םכל ובתכ התעו"
       .(טי אל 'בד) "לארשי ינבב דעל תאזה הרישה יל היהת ןעמל

.םיניינע ינשב תוקולח תועדה .ארקמה ישרפמ וקלחנ הז בותכ לש ורואיבב
   ."ובתכ" וצה ןווכמ ימל ,ינשהו ,"הריש" חנומב הנווכה המל ,דחאה

ןכו ."ומע ותמדא רפכו" דע "םימשה וניזאה" :תאזה הרישה" :שרפמ י"שר
איהו ,התע ךל דיגא רשא הרישה - "תאז הרישה" םעטו" :ן"במרה בתוכ
ןכו ,הרמזבו רישב דימת הורמאי לארשי יכ ,"הריש" הוארקיו ,"וניזאה"
                         [1]."הרישכ הבתכנ

,רבוס (ד"יה האמב ארקמה ישרפממ ,ג"בלר=) םושרג ןב יול 'ר תאז תמועל
האווצה התיה הזלו" :ףיסומו ."םמות דע םללכב הרותה ירבד איה הרישהש"
רבד ונממ רסחי אלש ,ומע הרישהו ,ומצעל הרות רפס דחא לכ בותכיש ,תאזה
                     [2]."הרותה רפסב םירבדהמ

,םהינשל ,עשוהיו השמל טשפה ךרד לע" :ן"במרה בתוכ ,"ובתכ" וצל רשאבו
עשוהילו השמל הנתינ הרישה תא בותכל הארוהה רמולכ ,"הובתכיש הווצי
ונייה ,"בותכל ןיבמ לכל" ,(םש םירבדל) ארזע-ןבא תעדל וליאו .דבלב
דחא לכ הגהיש ידכ" :ל"נה ג"בלרה תעד םג יהוז .הרמאנ ,לארשימ םדא לכל
                   ."ול אצמי רשאכ הרותב לארשימ

:ןושלה וזב הכלהה תא חסנמ ,א הכלה ,'ז קרפ ,הרות רפס תוכלהב ם"במרה
רמאנש ,ומצעל הרות רפס בותכל לארשימ שיאו שיא לכ לע השע תווצמ"
יפל ,וז הריש הב שיש הרות םכל ובתכ רמולכ ,"הרישה תא םכל ובתכ התעו"
הוצמה םצעבש םידמל ונא וירבדמ ."תוישרפ תוישרפ הרותה תא םיבתוכ ןיאש
ףלק לע םיבתוכ ןיאש ןוויכמ םלוא .(וניזאה תשרפ=) הרישה תא בותכל איה
בותכל וניוטצנש ,אופא אצוי ,הרותה ןמ תויקלח תוישרפ הרות רפס תשודקב
                 .הבש הרישה ללגב הלוכ הרותה לכ תא

רפס לעב) ץיממ רזעילא 'רו ןואג הידעס בר ,תולודג תוכלה לעב ,םינואגה
רפס בותכל לארשימ םדא לכ לע השע תווצמ תמייקש םירבוס םניא (םיארי
 ג"ירת   ןיב   התוא      םיללוכ   םניאו   ,הרות
תא תווצמ ג"ירת לש הנורחא הווצמכ םינומ םינושארה רתי םרב .תווצמה
הרוי רוטב ,ל"נה ם"במרב השעמל הכלה קספנ ןכו ,הרותה רפס תביתכ תבוח
 .םינורחאה םיקסופה ירפסבו ,םש ,העד הרוי ךורע ןחלושב ,רע ןמיס ,העד

ררועמ אוה ןכ לע רתי .ונתאמ םלענ ם"במרה ירבדב אבומה רבסהה לש ורוקמ
תווצמל המודב הרישה תא בותכל תדחוימ הווצמ יהוז אמש ,תישאר :ההימת
לח אל ןהילע רשאו ,תודרפנ תוישרפב תובתכנה ,ןיליפתו הזוזמ תביתכ
םא הלאשב ירה ,תינשו ?תוישרפ תוישרפ  הרותה תא םיבתוכ ןיאש ללכה
.א"ע ס ןיטיגב םיארומא םיקלוח ואל םא תוישרפ תוישרפ הרותה תא םיבתוכ
הכלהה הארנכו - הנתינ הליגמ הליגמ  הרותהש רבוסה ,ןנחוי 'רל ןכ םא
תווצמ הב םייקלו דוחל ,וניזאה תשרפ ,הרישה תא בותכל רתומ -[3]ותומכ
תוהימתו הלא תוהימת רבכ ולעה םינורחאה ילודג !"הרישה תא םכל ובתכ"
                            [4].תופסונ

וז אלו .תדמוע המוקמב הכלהה ,השקומ ם"במרה לש ורבסה םא ףא םלוא
יוניכה ילבבה תעדלש ,החיכומ א"ע חל םירדנב דומלתה תייגוס אלא ,דבלב
      .לארשי לכל ןווכמ "ובתכ" וצהו ,הרותה לכ לע בסומ "הריש"

                            *  *  *

הווצמ יהוז םאה .הרות רפס תביתכ תווצמ לש התוהמבו הנכותב ןייענ
תודמועה ,הזוזמ תווצמ וא ןיליפת תווצמ ,תיציצ תווצמל המודב ,תיאמצע
לש הרקיע אמש וא ,הרות דומלת תווצמב ללכ תויולת ןניאו ,ןמצע תושרב
אורקל לכויש ידכ ותיבב הרות רפס לארשימ דחא לכ ידיב אהיש ,וז הווצמ
                    .'ה תא האריל דמלי ןעמל ,וב

לעו הווצמה ףקיה לע תונוש תוכלשה ןנשי וללה תוסיפתה יתשמ תחא לכל
                 .תודחא תואמגוד איבנ .העוציב יכרד

וא ,תסנכ תיבל ושידקמ ןכמ רחאלו ,ומצעל הרות רפס בתוכ םדא םא .א
וא הרות רפס תביתכ תווצמ הזב םייק םאה - ותיבמ ואיצומו הנתמב ונתונ
תא םייק ירה ,הרות רפס תביתכ איה הווצמה רקיעש ,חיננ םא ?ואל
םלוא .ןכמ רחאל וב השענ המ ונל תפכיא אלו ,הרות רפס בתכ אוה .הווצמה
ידכ ותיבב הרות רפס לארשימ דחא  לכל היהיש הווצמה רקיעש רמאנ םא
,הוצמה תא לטיב ותיבמ ואיצומו ושידקמ אוהש עגרב ירה ,וב דומלל לכויש
ילודגמ ,רוש םייח םהרבא 'ר קספ ךכ ןכאו .רחא הרות רפס בותכל ךרטציו
  [5].ב"ע ,אכ ןירדהנסל ושוריפב ,םייח תרות לעב ,ז"י-ה האמב הרותה

הרות רפס תביתכ תווצמ רקיע םא ?הרות רפס תביתכב תובייח םישנ םאה .ב
דומלתמ תורוטפ םישנש ןוויכמ ירה ,הרות דומלת תווצמ םייקל ידכ איה
רפס לעב שרופמב בתכ ךכו .הרות רפס תביתכמ םג תורוטפ ןה ,הרות
הרות רפס לארשימ דחא לכ בותכל הוצמה") תגהונו" :ג"ירת ןמיס ,ךונחה
אלו ...הרות דומלתב םיבייח םהש  םירכזב ןמז לכבו םוקמ לכב ("ומצעל
היולת יתלב ,תדחוימ הווצמ איה הרות רפס תביתכ םא םלוא ."תובקנב
תווצמ וז ןיא ירהש ,וז הווצמב םישנה תא םג בייחל שי ,הרות דומלתב
                        [6].המרג ןמזהש השע

תא םייקל ךירצ דחא לכ ירה ,הביתכה איה הווצמה רקיעש הסיפתה יפל .ג
זרדזה אל םא םג לבא .תווצמל םימידקמ םיזירז .וייחב תחא םעפ הווצמה
,חיננ םא םלוא .התכלהכ הווצמה תא םייק ,וימי ףוסב הרות רפס בתכו
וב דמליש ידכ ותיבב הרות רפס היהי לארשימ שיא לכלש ,הווצמה רקיעש
ול ןיאש עגר לכבו ,ךכ לע אוה הווצמ תווצמל ועיגהב דימ ירה ,תע לכב
הז ,הרות רפס ןכמ רחאל בותכי םא ףאו .השע תווצמ אוה לטבמ ,הרות רפס
 [7].רבעשל הווצמה תא לטיב רשא תא ןקתי אל לבא ,אבהל סחיב ול ליעוי

ןמ םיקיסמ םינושארה ןמ םידחא רשא ,תכל תקיחרמ הנקסמ איבנ ,ףוסבל .ד
           .הרות דומלתל הרות רפס תביתכ תווצמ ןיב הקיזה

תודלות רפסב םלושמ 'רב םחורי 'ר ,ויקספב (לאיחי 'רב רשא 'ר) ש"ארה
,ד"יהו ג"יה תואמב ולעפש ,םירוטה לעב ,ש"ארה ןב בקעי 'רו הוחו םדא
הרות רפס םיבתוכ ויהש ,םינושארה תורודב והזו" :ןושלה הזב םיבתוכ
התוא ןיחינמו הרות רפס ןיבתוכש  (וישכע=) אנדיאה לבא ,וב םידמולו
ודי רשא לארשימ שיא לכ לש השע תוצמ ,םיברב וב תורקל תויסנכ יתבב
,וינבו אוה ןהב תוגהל םישוריפו ארמגו הנשמו הרותה ישמוח בותכל תגשמ
,לארשי ינב תא הדמלו" ביתכדכ הב דומלל איה הרותה תביתכ תווצמ יכ
לע םינידהו תווצמה שוריפ עדיי םישוריפהו ארמגה ידי לעו ,"םהיפב המיש
    ."םרכמל אל םגו ,םבתכל הווצמ םדאש םירפסה םה םה ןכל ,םיירוב

דוד 'ר .ךורע ןחלושהו רוטה ישרפממ המכ יפב ההימת וררוע ש"ארה ירבד
ךאיה :המת ,ז"י-הו ז"ט-ה האמה ןב ,(ז"טה) בהז ירוטה לעב ,לאומש 'רב
,םש ,ד"וי ,ע"וש) "תורודה ףולח"ב "םכל ובתכ התעו" לש השע תווצמ לטבנ
תא ךכרל לדתשמ רוטה לע "ףסוי תיב" ורוביחב וראק ףסוי 'רו .(ד ק"ס
רפס תביתכ תבוחמ רוטפל ש"ארה  תעדב ןיאש ,ולאכ םשרפלו ש"ארה ירבד
        .תורמגו תוינשמ ,םישמוח תביתכ תבוח ףיסוהל אלא ,הרות

,תיאמצע הווצמ איה הרות רפס תביתכש הסיפתה לע תודסוימ הלא תוהימת
הסחיימ םחורי וניבר רשא ,ש"ארה תטיש םרב .הרות דומלתב היולת הנניאש
תעידי שירשהל התרטמ לכ הרות רפס תביתכ תווצמש העדב הדוסי ,םינואגל
קפתסהל היה רשפא םימודק םימיב  םאו .לארשיב היתווצמ םויקו הרותה
תיב לכב ואצמייש גואדל שי ונימיבו וימיב ירה ,דבלב הרות רפס תביתכב
תווצמה שוריפ תא עדנ םדי לע קר  יכ ,הפ לעבש הרות ירפס םג לארשיב
                        .םיירוב לע םינידהו

,רוטה לע השירפו השירד וירפסב ,ע"מסה לעב ,ץכ קלפ עשוהי 'ר ןכאו
,ךורע ןחלושה ישרפמ ,(ך"שה) ןהכה ריאמ 'רב יתבש 'רו ,םש ,העד הרוי
וננמזבש םירבוסו ש"ארה תטישב םיכמות ,17-הו 16-ה האמב הרותה ימכחמ
ירפס ,ם"יסש ,םישמוח תשיכרב הרות  רפס תביתכ תווצמ תא םימייקמ
               .םתביתכו תובושתו תולאש ירפס ,םיקסופ

,ךונחה רפס) "וינבו אוה םכחיו ,ךורב היהי וז הוצמ םייקמה לכו"
                             .(ג"ירת

 תליג .ד קחצי 'פורפ

דומלתל הקלחמה


                              :תורעה

האמב הרותה ישרפממ חונמ 'רב היקזח 'ר) ינוקזחהו ם"בשרה תעד ןכו .1
                         .םש םירבדל (ג"יה
בתכהב ןייעו .םש ,ךליו תשרפ ,םירבדל הרותה לע ג"בלרה ישוריפ האר .2
לש ויתוחכוה תא החודה ,םש םירבדל גרובנלקמ יבצ בקעי 'רל הלבקהו
,םירחא םימעטמ קיסמ אוה ףא םלוא .הלוכ הרותה לכל הנווכהש ,ג"בלרה
ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ 'רל רבד קמעה הוושהו ."הריש" תארקנ הרותה לכש
        .ג ףיעס ,תישארב רפסל ותמדקהו ,םש םירבדל ,ןיזולוומ
ק"ס ,םש ,לאנתנ ןברקו ,כ ןמיס ףוס ,ה קרפ ,ןיטיגל ש"ארה יקספ האר .3
                                .ה
םתח ת"וש ;דל ןמיס ,רשא 'רב ביל הירא 'רל הירא תגאש ת"וש האר .4
רפס תוכלה שיר ם"במרה םכחתה ןכ לע") דנר ןמיס ,העד הרוי קלח ,רפוס
זס ןמיס ,א"ח ,שילקעלפ רזעלא 'רל הבהאמ הבושת ת"וש ;('וכו "הרות
                              .דועו
ןייע םלוא .אי ק"ס ,בע ,העד הרוי ,ףסוי יכרדב א"דיחה בתכ ןכו .5
                   .ג ק"ס ,םש ד"ויל הבושת יחתפ
רזנ ינבאו ,ו-ה ק"ס ,רע ,ןחלושה ךורע ,הל ןמיס ,הירא תגאש ןייע .6
הרוי ,קוק י"ארהל ןהכ תעד .בנש ןמיס ,העד הרוי ,בושטאכוסמ םהרבא 'רל
,ם"במרהל תווצמה רפסב חפאק י"רו  ,חסק ןמיס ,ב"שת םילשורי ,העד
                 .85 הרעה ,זס 'מע ,א"לשת םילשורי
          .י ק"ס ,ג"ירת ,ד"באב ףסוי 'רל ךונח תחנמ האר .7